Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
227772
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 44666
USSR: 28815
NSČR: 99429
NSSČR: 53613
USČR: 66148
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 388022
Krajské soudy (ČR): 26611
Poslední aktualizace
22.02.2017 12:51

Únor 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) shora označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který je dostupný z www.nssoud.cz. [2] Stěžovatel podal blanketní kasační stížnost, proto jej Nejvyšší správní soud vyzval usnesením ze dne 9. 1. 2017, č. j. 9 As 4/2017 - 16, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení daného usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek městského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit). Současně stěžovatele poučil, že neodstraní-li vady kasační stížnosti v určené lhůtě, jeho kasační stížnost bude odmí ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) shora označený rozsudek Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým bylo rozhodnuto, že postup žalovaného, který spočíval v pořizování obrazových a zvukových záznamů stěžovatelky proti její vůli při úkonech žalovaného ve dnech 12. 11. 2015, 25. 11. 2015, 7. 12. 2015 a 27. 7. 2016, byl nezákonný; žalovanému bylo přikázáno, aby výše uvedené obrazové a zvukové záznamy zničil do jednoho měsíce od právní moci rozsudku. Současně byl zamítnut návrh stěžovatelky, aby bylo žalovanému zakázáno pokračovat v zásahu ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2014, č. j. 9 Af 52/2013 – 43, jímž bylo zastaveno řízení o jeho žalobě proti rozhodnutí ministra financí ze dne 5. 11. 2013, č. j. MF-61 301/2013/ZK. Zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. [2] Usnesením ze dne 5. 1. 2017, č. j. 7 Afs 280/2016 – 31, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl a současně stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 12. 10. 2016, č. j. 10 As 214/2016 - 13. Tímto usnesením byla odmítnuta kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 8. 9. 2016, č. j. 65 A 69/2016 – 18. [2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 22. 5. 2015, č. j. OAM - 353/ZA - ZA04 - ZA02 - 2015 (dále též „napadené rozhodnutí“), Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“) neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Krajský soud žalobu zamítl. Rozsudek krajského soudu, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj na tom ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 8. 2016, č. j. 1 As 199/2016 - 26. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným dne 4. 5. 2016 se Okresní soud v Karlových Varech (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále také jen „zákon č. 131/2002 Sb.“), mezi ním a Krajským soudem v Plzni a Nejvyšším správním soudem ve věci zrušení rozhodnutí pozemkového úřadu o povolení obnovy řízení, vedené u navrhovatele pod sp. zn. 17 C 64/2016. Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti: Státní pozemkový úřad rozhodnutím ze dne 19. 6. 2015, čj. SPU 3 ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se podanou kasační stížností domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 12. 2016, č. j. 29 Az 45/2016 - 24, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2016, č. j. OAM-786/ZAZA11-ZA15-2016. Žalovaný tímto rozhodnutím vyslovil nepřípustnost stěžovatelčiny žádosti o udělení mezinárodní ochrany podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Současně žalovaný tímto rozhodnutím zastavil podle § 25 písm. i) zákona o azylu řízení o udělení ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se podanou kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 12. 2016, č. j. 10 A 101/2015 - 74, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 3. 2015, č. j. KUJI 23344/2015 ODSH 307/2015 - Ma/RODV, jímž bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Pacov ze dne 14. 1. 2015, č. j. MP/00452/2015/OD/Pa. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta stěžovatelova žádost o odstranění pevné překážky za účelem zpřístupnění veřejných komunikací. lhůtě. Nejvyšší správní soud se nejprv ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 5. 3. 2015 se žalobkyně (Česká správa sociálního zabezpečení) domáhala, aby tento obvodní soud uložil žalované povinnost k vydání bezdůvodného obohacení ve výši 13 375 Kč, které mělo vzniknout v důsledku neoprávněné výplaty důchodu na bankovní účet zemřelé paní M. H. za období od 8. 6. 2014 do 7. 7. 2014, byť jmenovaná dne 19. 5. 2014 zemřela. Žalovaná žalobkyni sdělila, že tento přeplatek na důchodu nelze vrátit, neboť na účtu není dostatek finančních prostředků. Zároveň žalobkyni poskytla výpis z předmětného účtu, ze kterého vyplynulo, že přepla ...
Odůvodnění: I. Rozhodnutí krajského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalované [1] Rozhodnutím ze dne 20. 11. 2015, č. j. OAM-364/ZA-P06-K03-2015, Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) rozhodlo o neudělení mezinárodní ochrany žalobci podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalobce toto rozhodnutí převzal 8. 12. 2015. [2] Žalobce rozhodnutí ministerstva napadl žalobou ze dne 8. 12. 2015 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), doručenou soudu 10. 12. 2015. [3] Plnou mocí ze dne 26. 8. 2016 bylo krajskému soudu ozn ...
Odůvodnění: Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) podali dne 26. 1. 2017 kasační stížnost proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Tímto usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatelů proti bodům 23 až 42 usnesení vydaného dne 19. 9. 2016 Zastupitelstvem městské části Prahy 2 na 9. řádné schůzi. Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení o kasační stížnosti, přičemž především zkoumal, zda byla kasační stížnost podána včas dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.)“. Zdejší soud dospěl k závěru, že kasační s ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 26. 12. 2016 brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného o neudělení mezinárodní ochrany (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Jelikož tato kasační stížnost neobsahovala vylíčení stížních důvodů ani formulaci stížního petitu, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 10. 1. 2017, č. j. 2 Azs 353/2016 – 13, k odstranění těchto vad ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto us ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou ze dne 22. 11. 2016 domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2016, č. j. 8 As 193/2016 – 13. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením (dále jen „krajský soud“ a „napadené usnesení“), žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, nikoli proti správnímu rozhodnutí. [2] Proti napadenému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 30. 1. 2017 kasační stížnost z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení před krajským soudem, v „tajném soudě“ jednal nezákonný úředník, stěžovatel neměl příležito ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2016, č. j. 6 A 86/2013 - 43, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2013, č. j. ČOI 34485/13/O100/3000/09/13/Be/Št. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud stěž ...
Odůvodnění: Žalobkyně se žalobou u krajského soudu domáhá zrušení, popř. vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2016, č. j. 40354/16/5100-31462-8094326. Žalobkyně nezaplatila současně s podáním žaloby soudní poplatek, proto byla soudem usnesením ze dne 12. 1. 2017, č. j. 59 Af 2/2017 - 17, vyzvána ke splnění poplatkové povinnosti. Na výzvu soudu reagovala podáním, v němž žádá ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků; současně vznesla námitku podjatosti všech soudců krajského soudu v aktuálním obsazení a požaduje přikázání věci jinému soudu, a to z důvodu delegace nutné, pr ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 24. 1. 2017 doručeno podání navrhovatelky ze dne 19. 1. 2017 ve věci „šikana usmrcením“. Jelikož z podání nebylo zřejmé, čeho konkrétně se týká, co se navrhuje a jaký typ řízení navrhovatelka hodlala zahájit, vyzval ji Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 1. 2017, č. j. Na 46/2017 – 4, aby ve lhůtě jednoho týdne upřesnila, zda má být její podání považováno za některou z žalob podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost podle téhož zákona, žalobu podle zákona č. 99/1963 Sb., obča ...
Prejudikatura: 8 As 109/2013 - 34
Odůvodnění: I. Přehled dosavadního řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 10. 2016, č. j. CPR-8244-11/ČJ-2016-930310-V238, zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy (dále též „správní orgán prvního stupně“) ze dne 19. 2. 2016, č. j. KRPA412940-41/ČJ-2015-000022, kterým bylo žalobci podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), uloženo správní vyhoštění a stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou prostřednictvím Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) dne 17. 1. 2017 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu (dále jen „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. [2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být meritorně projednána. [3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně rozhodnutím ze dne 5. 1. 2017, č. j. 5600006714-EP 17/2016/Vavř., (dále jen „napadené rozhodnutí“) z pozice správce daně podle § 181 odst. 2 a 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) zamítl návrh navrhovatele na zastavení daňové exekuce a na stanovení splátkového kalendáře. Předmětem daňové exekuce byla náhrada nákladů za ustanoveného obhájce a náhrada nákladů trestního řízení. [2] Žalobce podal dne 12. 1. 2017 k poštovní přepravě na adresu Nejvyššího správního soudu písemnost označenou jako „Stižnost“, ve které brojí pro ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 10. 2016, č. j. 57A 126/2013 - 133. Stěžovatel zároveň navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek. Současně s podáním kasační stížnosti, resp. návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, však stěžovatel nezaplatil soudní poplatky ani nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti je spojen ...
Odůvodnění: I. Rozhodnutí krajského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalované [1] Rozhodnutím ze dne 1. 9. 2016, č. j. OAM-433/ZA-ZA11-ZA08-2016, Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) rozhodlo o neudělení mezinárodní ochrany žalobci podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Žalobce rozhodnutí ministerstva napadl žalobou ze dne 4. 10. 2016 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“), téhož dne podanou k poštovní přepravě. Současně požádal i o ustanovení zástupce z řad advokátů. 2 Azs 346/2016 ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 11. 2016, č. j. 30A 162/2016 – 32. Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani nedoložil splnění podmínky zastoupení advokátem podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Podáním ze dne 18. 1. 2017, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. [2] Nejvyšší správní soud předmětnou žádost stěžovatele posoudil, přičemž v usnesení ze dne 26. 1 ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2016, č. j. 29 A 217/2016 - 32, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 31. 8. 2016, č. j. 31 A 96/2016 - 34. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 5. 1. 2017, č. j. 7 As 342/2016 ...
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 9. 2016, č. j. KRPA-367841-17/ČJ-2016-000022, jímž bylo podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), rozhodnuto o jeho zajištění za účelem správního vyhoštění; doba zajištění stěžovatele byla stanovena na 90 dnů ode dne omezení osobní svobody. I. Vymezení věci 5 Azs 294/2016 Stěžovatel byl zadržen policejní ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 12. 3. 2015, č. j. MV-140068-4/SO-2013, Komise pro rozhodování ve věci pobytu cizinců (dále jen „žalovaný“) zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 30. 9. 2013, č. j. OAM-13464-9/DP-2013, kterým bylo podle § 169 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společnéh ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení usnesení, jímž tento krajský soud odmítl žalobu proti rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním. Krajský soud žalobu v záhlaví specifikovaným usnesením postupem dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.) odmítl. Žaloba nemířila proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale proti usnesení soudu, který při výkonu soudnictví není správním orgánem. Žaloba je proto nepřípustná. [2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (stěžovatel) dne 2. 2. 2017 kasační stížnost. ...
Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 27. 1. 2015, č. j. OAM-91/LE-LE21-K03-2014, žalovaný žalobci neudělil mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a ani § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, která byla rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 1. 2016, č. j. 29 Az 4/2015 - 53, zamítnuta. Krajský soud ve svém rozsudku rekapituloval obsah správního spisu a uvedl, že žalobce je arabské (konkrétně palestinské – pozn. NSS) národnosti, bez státní příslušnosti. Narodil se dne X v Rijádu v Saúdské ...
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2016, č. j. OAM-1014/ZA-ZA14-P17-2015, kterým jí nebyla udělena žádná z forem mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Zákonná zástupkyně stěžovatelky podala jejím jménem dne 26. 11. 2015 žádost o udělení mezinárodní ochrany; v ní uvedla, že dcera (stěžovatelka) se narodila v České republice, je ukrajinské státní příslušnosti; nikdo z rodiny nebyl a není členem žádné politické strany či organizace. Důvodem p ...
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 24. 11. 2016, č. j. 8 A 157/2016 - 37, (dále jen „napadený rozsudek“) uložil žalovanému Ministerstvu vnitra (dále jen „stěžovatel“) podle § 81 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb. soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) povinnost vydat do 60 dnů ode dne právní moci tohoto rozsudku rozhodnutí o žádosti nezletilého žalobce ze dne 26. 10. 2015 o udělení povolení k trvalému pobytu. Městský soud vyšel z tvrzení žalobce, že dne 26. 10. 2015 právní zástupce žalobce za osobní přítomnos ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 12. 2016 doručil podání označené jako kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) ze dne 24. 11. 2016, č. j. 42 A 31/2016 - 28. Současně zde navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. [2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala žádné důvody, pro které stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu, a neobsahovala ani petit, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 1. 2017, č. j. 9 Azs 345/2016 - 9, k odstranění těchto vad, které brá ...
Odůvodnění: Žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem, který byl podle jeho tvrzení způsoben tím, že některé senáty žalovaných soudů a asistenti (resp. vyšší soudní úředníci) soudců porušili čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 42 odst. 2, § 40 až § 44 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích). Městský soud usnesením ze dne 15. 11. 2016, č. j. 8 A 192/2016 5, žalobu odmítl. Proti tomuto usnesení městského soudu podal stě ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně a vrácení mu věci k dalšímu řízení. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. [3] Protože stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 6. 1. 2017, ...
Prejudikatura: 6 As 147/2013 - 29
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým bylo výrokem I. zrušeno její rozhodnutí ze dne 28. 5. 2015, č. j. MV–27737- 3/SO/sen-2015, a rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 23. 12. 2014, č. j. OAM-1482118/PP-2014 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení. Výrokem II. bylo stěžovatelce uloženo nahradit žalobkyni náklady řízení ve výši 12 228 Kč. Prvostupňovým rozhodnutím byla zamítnuta žádost ža ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností se žalovaný jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, jímž mu byla uložena povinnost vydat rozhodnutí v řízení vedeném pod sp. zn. S-MHMP-14/Hnm ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku. [2] P. T. (dále též přestupce či žalobce) se měl dne 16. 10. 2014 v 10.31 hod. dopustit přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích tím, že překročil nejvyšší dovolenou rychlost na Ortenově náměstí v Praze 7. Za to mu byla příkazem žalovaného ze dne 29. 10. 2014, č. j. MHMP 1546577/2014/Hnm, uložena p ...
Odůvodnění: Žalobce se podáním označeným jako „žaloba proti nezákonnému zásahu ve věci pod sp. zn.: MSPH 77 INS 144/2016 Městského soudu v Praze“ domáhal ochrany proti zásahu, který byl dle žalobce způsoben tím, že „výše uvedené senáty obecných soudů a asistenti soudců v rozporu s rozvrhem práce soudu, nezákonně vyhlášenou insolvenční vyhláškou v rozporu s rozvrhem práce soudu a pro litispendenci s věcí MSPH 77 INS 4140/2016 u Městského soudu v Praze (sp.zn.: 6A 168/2016 u Městského soudu v Praze, žaloba proti nezákonnému zásahu ve věci) porušily čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a § 42 od ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 30. 1. 2017 se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením byla odmítnuta stěžovatelova žaloba z důvodu, že směřovala proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Krajský soud zejména konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí nelze v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), přezkoumat. Proti žalobou napadenému rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovate ...
Odůvodnění: Žalobce jako stěžovatel podal u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2016, č. j. 45 A 99/2016 – 37. Tento návrh je veden u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 As 355/2016. Přípisem ze dne 6. 1. 2017, č. j. 1 As 355/2016 – 22, byl stěžovatel poučen mj. o možnosti namítat podjatost soudců ve smyslu § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“). Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 17. 1. 2017 sdělil, že vznáší námitku podjatosti proti soudci JUDr. Ing. Filipu Di ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen“stěžovatel“) brojí kasační stížností ze dne 1. 1. 2017 proti shora uvedenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Městského soudu v Praze (dále jen ,,městský soud“), kterým stěžovateli nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 3. 2015, č. j. 657/15. Kasační stížnost byla stěžovatelem osobně podána u městského soudu dne 9. 1. 2017. Přípisem ze dne 13. 1. 2017 pak městský soud předložil kasační stížnost, společně se svým spisem zn. 6 A 63/2015 Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud v rámci posuzování naplnění ...
Odůvodnění: Žalobce se žalobou u krajského soudu domáhá zrušení, popř. vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2016, č. j. 39589/16/5100-31462-708633. Žalobce nezaplatil současně s podáním žaloby soudní poplatek, proto byl soudem vyzván ke splnění poplatkové povinnosti. Na výzvu soudu reagoval podáním, v němž žádá ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků; současně vznesl námitku podjatosti všech soudců krajského soudu v aktuálním obsazení a požaduje přikázání věci jinému soudu, a to z důvodu delegace nutné, protože opět hrozí, že soudci krajského soudu bude pokračováno v pokořov ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím rozhodl, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalobu, jíž se žalobce bránil proti uvedenému rozhodnutí žalované, Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 8. 12. 2016, čj. 60 Az 34/2016-10, odmítl pro opožděnost. [2] Usnesení krajského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) blanketní kasační stížností, jejíž součástí byla žádost o ustanovení zástupce a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. [3] V kasační stížnosti stěžovatel jako svoji adresu uvedl Zařízení pro zajiš ...
Odůvodnění: Podáním ze dne 20. 1. 2017 učiněným u Nejvyššího správného soudu navrhovatel (dále též „stěžovatel“) konstatuje obecně průtahy v žalobách proti státu vedené podle zákona č. 82/1998 Sb., i Nejvyššího správního soudu, které soudci podvodně označují za anonymní podání; přitom navrhovatel zmiňuje různé spisové značky ve věcech vedených u Nejvyššího správního soudu, jakož i ve věcech vedených zjevně u civilních soudů. V obecné rovině konstatuje výhrady vůči práci soudců a justice. Ačkoli navrhovatel neuvedl konkrétně, v jaké věci se domáhá vydání opatření proti nečinnosti zdejšího soudu, Nejvyšší ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 5. 12. 2016 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 11. 2016, č. j. 1 A 29/2015 - 43, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 12. 2014, č. j. MHMP 1829314/2014. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitos ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 16. 11. 2016, č. j. 52 Af 17/2016 – 84, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2016, č. j. 2852/16/5200-11435-706478. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení sp ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Plzni v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobcovu žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 24. 8. 2015, č. j. DSH/9810/15, jímž bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor správních činností, oddělení dopravních přestupků, ze dne 13. 7. 2015, č. j. MMP/153730/15. [2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce dne 5. 12. 2016 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. [3] Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání ob ...
Odůvodnění: Kasační stížností podanou u Nejvyššího správního soudu dne 24. 1. 2017 se Magistrát města Děčín domáhá přezkoumání a zrušení výroku II. nadepsaného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž krajský soud zrušil rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 5. 3. 2014, č. j. 24/KH16/2014 a rozhodnutí Magistrátu města Děčín ze dne 21. 1. 2014, zn. TAJ/6731/2014/VD, a zároveň uložil Magistrátu města Děčín poskytnout žalobci informace požadované v jeho žádosti ze dne 2. 11. 2013 do patnácti dnů od právní moci napadeného rozsudku. Nejvyšší správní soud shledal, že kasační stížnost je podána ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2016, č. j. 6 A 86/2013 - 43, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 3. 2013, č. j. ČOI 34485/13/O100/3000/09/13/Be/Št. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud stěž ...
Odůvodnění: I. [1] Usnesením Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 5. 11. 2012, č. j. OAM-58497-7/DP-2012, bylo zastaveno řízení o žalobcově žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, a to podle § 169 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Správní orgán prvního stupně totiž zjistil, že žalobci nebylo rozhodnutím ze dne 26. 4. 2011 prodlouženo povolení k dlouhodobému pobytu. Řízení o jeho ná ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení [1] Žalovaný zapsal dne 2. 6. 2010 do rejstříku ochranných známek barevnou kombinovanou ochrannou známku č. 312356 ve vlastnictví žalobce ve znění „HERBAMEDICUS SWISS QUALITY AKTIVE GELENKKAPSELN ARTHROREVITAL Complex + 11 KRÄUTER“, s právem přednosti ze dne 17. 12. 2009, pro seznam výrobků a služeb zařazených do tříd (3) přípravky a prostředky pro toaletní účely, kosmetika, kosmetické výrobky a přípravky (…), vitamínové preparáty pro tělovou kosmetiku a pro zeštíhlení (…), masážní a masírovací gely pro odstranění svalové a kloubní bolesti a únavy ( ...
Odůvodnění: Včas podanými kasačními stížnostmi se žalobci a) až e) jako stěžovatelé domáhají zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 11. 2015, č. j. MHMP 1976004/2015, sp. zn. S-MHMP 1407962/2014/STR, kterým žalovaný zamítl jejich odvolání a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 3 ze dne 29. 5. 2014, č. j. OV/0500/14/Jan, sp. zn. UMCP3 011010/2014. Tímto rozhodnutím byla k žádosti osoby zúčastněné na řízení (dále též „stavebník“) povolena stavba označená jako „Novostavba bytového domu „Na Krejcárku“, mezi ulicemi Z ...
Prejudikatura: 6 Ads 11/2013 - 20, 9 Ads 253/2014 - 52
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 24. 6. 2015, č. j. X, byla zamítnuta žádost žalobkyně o přiznání invalidního důchodu pro nesplnění podmínek uvedených v § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 155/1995“). [2] Rozhodnutím žalované ze dne 15. 9. 2015, č. j. X, byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno uvedené rozhodnutí. II. [3] Žalobkyně napadla rozhodnutí žalované žalobou. Krajský soud žalobu zamítl. V odůvodnění rozsudku obsáhle shrnul obsah správního spisu a vyslovil souhlas se závěry žalované, že žalobk ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě domáhá ochrany proti nezákonnému zásahu žalovaného spočívajícímu ve vydání písemnosti ze dne 30. 5. 2016, č. j. MSK 59053/2016, a „činění úkonů v něm obsažených, a následného zasílání či domnělého doručování“ této písemnosti. Společně s podáním žaloby požádal o osvobození od soudních poplatků a navrhl krajskému soudu ustanovení zástupce z řad advokátů za účelem zastupování v řízení před krajským soudem. [2] Krajský soud usnesením ze dne 5. 9. 2016, č. j. 22 A 114/2016 – 13, žalobcovu žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh n ...
Prejudikatura: 4 As 14/2004, Nao 19/2003 - 16
1 As 23/2009 - 95
7 As 101/2011 - 66
1 As 100/2009 - 129
3 As 264/2015 - 10
9 Ans 7/2012 - 56
Odůvodnění: I. [1] Městský soud v Praze rozhodnutím ze dne 28. 3. 2014, sp. zn. Si 147/2014, odmítl žalobčinu žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí zvukového záznamu z jednání městského soudu. Žalobčino odvolání žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 31. 8. 2016, č. j. MSP-291/2014-OT-OSV/3. [2] Proti rozhodnutí žalovaného podala žalobkyně žalobu. K žalobě připojila žádost o osvobození od soudních poplatků, kterou krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením zamítl. Uvedl, že žalobčina žaloba představuje zneužití práva, neboť je jedním z mnoha šikanózních návrhů podle zák ...
Odůvodnění: I. [1] Platebními výměry ze dne 8. 11. 2013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina (dále jen „správce daně“) doměřil žalobkyni daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za zdaňovací období leden 2009 až červenec 2010, a současně rozhodl o zákonné povinnosti žalobkyně uhradit penále. [2] Rozhodnutím ze dne 6. 10. 2014, č. j. 24972/14/5000-14303-711309, Odvolací finanční ředitelství (dále jen „žalovaný“) zamítlo odvolání žalobkyně a potvrdilo výše uvedené platební výměry. II. [3] Žalobkyně podala proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji zamítl rozsudkem ze dne 25. 8. 20 ...
Prejudikatura: 10 As 5/2016 - 36
Odůvodnění: I. [1] Městský úřad v Bučovicích (dále jen „městský úřad“) zahájil proti žalobci správní řízení ve věci přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kterého se měl podle oznámení o přestupku v silničním provozu dopustit tím, že dne 22. 7. 2014 řídil v obci Kožušice osobní vůz rychlostí 66 km/hod. Příkazem ze dne 17. 9. 2014, č. j. MUB/ÚDA-21325/2014 svo, uložil městský úřad žalobci pokutu 1 500 Kč. Tento příkaz napadl žalobcovým jménem zmocněnec P. K. podáním, v němž uvedl, že ...
Prejudikatura: 1 Afs 140/2008 - 77
Odůvodnění: I. Přehled dosavadního řízení [1] Osoba zúčastněná na řízení dne 8. 3. 2012 vybrala v rámci zadání zakázky malého rozsahu „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 5. etapa“ jako nejvhodnější nabídku dodavatele – Sdružení pro Natura 2000, jehož nabídková cena činila 699.500 Kč. Nabídka žalobce s nabídkovou cenou 634.980 Kč bez DPH nebyla vybrána, neboť žalobce byl plátcem DPH, a celková nabídková cena tak činila 761.976 Kč. Žalobce dne 26. 3. 2012 podal u žalovaného návrh na přezkoumání úkonů zadavatele (osoby zúčastněné na řízení) při zadání této zakázky. Žalovaný rozhodnutím ze dne 21 ...
Prejudikatura: 2 As 44/2011 - 99, 5 As 20/2003 - 64
6 As 80/2006 - 105
7 As 94/2013 - 37
2 Afs 66/2004 - 53
2 As 35/2008 - 56
1 Afs 27/2009 - 98
9 Afs 59/2007 - 56
4 As 1/2015 - 40
Odůvodnění: I. Průběh dosavadního řízení [1] K žádosti osoby zúčastněné na řízení I. určil Obecní úřad Hutisko - Solanec podle § 142 odst. 1 správního řádu rozhodnutím ze dne 5. 12. 2011, že na pozemku žalobce č. 982/5 existuje veřejně přístupná účelová komunikace v úseku od napojení na komunikaci na pozemku č. 1426/2 až po komunikaci na pozemku č. 770/20, vše v k. ú. Hutisko. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal. Rozhodnutím ze dne 6. 4. 2012 žalovaný zamítl žalobcovo odvolání a rozhodnutí obecního úřadu potvrdil. [2] Krajský soud v Ostravě shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Shledal, ž ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci kasační stížností. [2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 1. 2017 stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět v plném rozsahu. V souladu s dispoziční zásadou může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [§ 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“)]. Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatelky, byl zcela jednoznačný a nevzbuzoval pochybnosti, Nejvyšší ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 2. 12. 2016 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu ze dne 13. 9. 2016, č. j. 22 A 20/2013 - 84 (dále jen „napadený rozsudek“). Stěžovatel namítá, že mu napadený rozsudek nebyl doručen a obdržel pouze písemnost, kterou soud vracel stěžovateli dokumenty předložené v řízení o žalobě. Dále věcně brojí proti důvodům zamítnutí žaloby a uvádí, že tak činí na základě ústního vyhlášení rozsudku. Již při vyhlášení rozsudku stěžovatel sdělil, ž ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný vydal dne 18. 6. 2015 v záhlaví specifikované rozhodnutí, kterým žalobkyni neudělil mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalobkyně proti tomuto rozhodnutí podala žalobu, kterou městský soud neshledal důvodnou, a proto ji výše uvedeným rozsudkem zamítl. [2] Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním, označeným jako „Správní žaloba proti usnesení ČR – Krajského soudu v Brně č. j. 31A 140/2016 –35 ze dne 7. prosince 2016“, domáhal zrušení usnesení, jímž krajský soud odmítl žalobu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 1. 2016, č. j. 62 A 8/2016 – 25, kterým byla odmítnuta žaloba, jíž se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2016, č. j. 7 As 186/2016 – 26. [2] Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) podání žalobce posoudil jako správní žalobu a v záhlaví specifikovaným usnesením ji podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 12. 10. 2015 byl žalobce zajištěn za účelem správního vyhoštění na dobu 60 dní ode dne omezení osobní svobody žalobce, které nastalo dne 30. 9. 2015. Týž správní orgán uložil žalobci rozhodnutím ze dne 4. 11. 2015 dle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, správní vyhoštění, neboť žalobce pobýval na území České republiky bez víza ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním u Krajského soudu v Ostravě domáhal zrušení usnesení, jímž tento krajský soud odmítl žalobu proti soudnímu rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním. Krajský soud žalobu v záhlaví specifikovaným usnesením postupem dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítl. Žaloba nemířila proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale proti usnesení soudu, který při výkonu soudnictví není správním orgánem. Žaloba proti jeho usnesení je proto nepřípustná. [2] Proti tomuto usnesení podal žalobce ( ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním u Krajského soudu v Ostravě domáhal zrušení usnesení, jímž tento krajský soud odmítl žalobu proti soudnímu rozhodnutí vydanému v soudním řízení správním. Krajský soud žalobu v záhlaví specifikovaným usnesením postupem dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítl. Žaloba nemířila proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ale proti usnesení soudu, který při výkonu soudnictví není správním orgánem. Žaloba proti jeho usnesení je proto nepřípustná. [2] Proti tomuto usnesení podal žalobce ( ...
Odůvodnění: Žalobce dne 1. 2. 2016 podal kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2014, č. j. 10642/DS/2014/GL. Žalovaný tímto rozhodnutím zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 3. 3. 2014, zn. P/3846/2013/OS1/Pach, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší správní soud zjistil, že předmětná kasační s ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 23. 12. 2016 proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 28. 11. 2016, č. j. 31 Af 51/2016 - 31, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 8. 2016, č. j. 1516990/16/2711-70462-603495. Nejvyšší správní soud však z předloženého soudního spisu zjistil, že v mezidobí bylo kasační stížnosti napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zrušeno, a to usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 1. 2017, č. j. 31 Af 51/ ...
Prejudikatura: Na 112/2006 - 37, 6 As 173/2014 - 186
4 As 149/2015 - 78
17 Ad 10/2010 - 137
48 A 12/2014 - 62
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Pozemek p. č. 1854 v k. ú. Vážany nad Litavou (dále je vždy míněno toto katastrální území), je dnes rozdělen na tři části, přičemž pozemek p. č. 1854/1 vlastní BIKE PARK, z. s., a pozemky p. č. 1854/2, 1854/3, 1852 a 1855 náleží žalobci (zapsanému spolku, jehož předmětem činnosti je „provozování a organizování mládežnických motoristických sportů nevýdělečným způsobem“). Okolo roku 2007, kdy šlo v případě pozemků p. č. 1854/1, 1854/2 a 1854/3 ještě o pozemek jediný, začal na něm stavebník (odštěpný závod zahraniční právnické osoby TML INTERNATIONAL CORPORATION, organizač ...
Prejudikatura: 8 Ans 8/2009 - 110
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 16. září 2014 podal žalobce u Městského úřadu Špindlerův Mlýn (dále též „stavební úřad“) žádost o povolení obnovy řízení ve věci zákazu ohlášené stavby „rodinného domu B“ ve smyslu § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žalobci se jednalo o obnovu řízení vedeného u stavebního úřadu a ukončeného rozhodnutím ze dne 28. prosince 2012, č. j. DOK/Vyst/Jeb/2165/2012 (v právní moci dne 11. března 2013). Uvedeným rozhodnutím stavební úřad žalobci zakázal provést stavbu „rodinný dům B“ na pozemcích p. č. X, X1, X2 a X3 v k. ú. Špindlerův Mlýn, a t ...
Prejudikatura: 5 Afs 115/2006 - 91
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tím bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 29. 10. 2014, č. j. 20940/OD-P/14, sp. zn. 17528/OD-P/14/Hel, kterým byl uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně uplatnila v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období prosinec 2012, leden, únor, duben až červenec a září 2013 nároky na nadměrné odpočty. Žalovaný zahájil ve vztahu ke všem zdaňovacím obdobím postupy k odstranění pochybností. Platebními výměry ze dne 9. 2. 2015 a ze dne 10. 2. 2015 pak vyměřil žalobkyni nadměrný odpočet DPH (v nižší než uplatňované výši) za zdaňovací období prosinec 2012, leden, únor a září 2013 a daňovou povinnost za zdaňovací období duben až červenec 2013. Přípisem ze dne 2. 3. 2015 žalovaný vyrozuměl žalobkyni ...
Prejudikatura: 7 Afs 216/2006 - 63, 9 As 291/2015 - 21
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jako „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Sokolov (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 14. 11. 2014, č. j. OD-4188-3/55436/2014/OM, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu České republiky. Důvod zamítnutí spočíval ...
Odůvodnění: I. Vymezení případu Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2016, č. j. 8 Af 85/2015 - 55 (dále „napadený rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu proti rozhodnutím žalovaného 6. 11. 2015, č. j. 38278/15/5100-41453-703460, a ze dne 25. 11. 2015, č. j. 40708/15/5100-41453-703460 (dále „napadená rozhodnutí“). Napadenými rozhodnutími bylo rozhodnuto o odvoláních žalobce, kterými se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2 ze dne 8. 10. 2015, č. j. 6414579/15/2002-00540-11659, jímž byl ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce vykázal v daňových přiznáních k dani z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období 4. čtvrtletí roku 2008 a 2. čtvrtletí roku 2009 dodání zboží (kovového odpadu) do jiného členského státu Evropské unie. Považoval je za osvobozené plnění dle § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). Pořizovatelem zboží byla německá společnost MS Metallverwertung GmbH (dále jen „MS Metall“). [2] Dne 1. 6. 2011 zahájil Finanční úřad Ostrava II (dále jen „správce daně“) u žalobce daňovou kontrolu. Během ní žalobce vyzval k doložení dokladů, z nichž bude vypl ...
Prejudikatura: 2 Azs 92/2005 - 58, 4 As 3/2008 - 78
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 2. 7. 2012, zn. sp. O-458967, č. j. O-458967/D27308/2012/ÚPV. Tímto rozhodnutím předseda žalovaného zamítl rozklad proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 4. 2012, č. j. O-458967/54609/2010/ÚPV, jímž byly zamítnuty návrhy na prohlášení níže zobrazené ochranné známky č. 312945 za neplatnou dle § 32 odst. 1 ve spojení s § 4 písm. b) a m) zákona ...
Prejudikatura: 49 Az 71/2015 - 26, 3 Azs 82/2016 - 29
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Žalobce, státní příslušník Vietnamské socialistické republiky, podal dne 1. září 2016 žádost o udělení mezinárodní ochrany, v níž uvedl, že zemi původu opustil proto, že si tam půjčil od skupiny lidí peníze s vysokým úrokem a nebyl schopen je splácet. V případě návratu se obává ohrožení svého života kvůli dluhům a také dalšího trestu za čin, za který již byl potrestán v České republice. Doslechl se, že ve Vietnamu za takový čin hrozí vyšší trest a možná i trest smrti, po výkonu trestu navíc není možnost začít znovu žít normální život. Jednoho z jeho známých 6 Azs 309/2 ...
Prejudikatura: Konf 10/2015 - 11
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jako „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí žalovaného. Tím byl zamítnut její návrh, původně podaný Okresnímu soudu v České Lípě, který jej z důvodu nedostatku pravomoci postoupil žalovanému 9 As 186/2016 dne 1. 8. 2010. V d ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 7 Afs 216/2006 - 63
Odůvodnění: Žalobce se včasnou žalobou domáhal soudního přezkumu v záhlaví tohoto rozsudku označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Pardubic ze dne 21.3.2016, č.j. OSA/P-52/16-D/38, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o uznání úkonů dle ust. § 34 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), které učinil ve prospěch žalobce L.K., nar. „X“, bytem „X“. Žalobu odůvodnil žalobce následujícím způsobem: Žalobce uvedl, že v řízení o přestupku podal odpor prostřednictvím svého zmocněnce, kterým byl L.K. a v době ...
Prejudikatura: 5 As 7/2011 - 48, 5 As 102/2013 - 31
Odůvodnění: Vymezení věci Žalobou doručenou zdejšímu soudu dne 19. 12. 2016 žalobce napadá shora označené rozhodnutí, kterým žalovaná k odvolání žalobce v části změnila rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Mělník (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 3. 5. 2016, čj. KRPS-354535-59/ČJ-2015-010026, a ve zbylé části je potvrdila. Tímto rozhodnutím bylo (ve znění měnícího rozhodnutí žalované) žalobci uloženo podle § 119 odst. 1 písm. c) bodů 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ci ...
Prejudikatura: 1 As 118/2012 - 23
Odůvodnění: I. Vymezení věci Včas podanou žalobou žalobce napadá rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 3. 2014, č. j. KUOK 22368/2014, sp. zn. KÚOK/15805/2014/ODSH-SD/7658 (dále jen napadené rozhodnutí), kterým bylo dle ust. § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Prostějova (dále jen správní orgán prvního stupně), ze dne 26. 11. 2013, č. j. PVMU 144638/2013 16a, sp. zn. OOZ2 3077/2013 Hu, a napadené rozhodnutí bylo potvrzeno. pokračování 2 41 A 29/2015 Správním orgánem prvního stupně by ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.