Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
233592
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 45689
USSR: 28815
NSČR: 99945
NSSČR: 53950
USČR: 66560
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 394550
Krajské soudy (ČR): 27070
Poslední aktualizace
28.03.2017 06:21

Březen 2017     Únor 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení krajského soudu ze dne 27. 10. 2016, č. j. 30 A 164/2016 - 32. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje ...
Odůvodnění: I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu a vyjádření k němu [1] Návrhem ze dne 27. 2. 2017 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 3. 2017 se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Vzhledem k tomu, že v původně podaném návrhu navrhovatel konkrétním způsobem nespecifikoval, k jakému procesnímu úkonu má být Krajskému soudu v Brně (dále též „kraj ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným dne 5. 2. 2016 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb. mezi ním a Okresním soudem v Kladně ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 112 EC 187/2010 o zaplacení 5000 Kč s příslušenstvím. Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti: Obchodní společnost UPC Česká republika, a.s. (dále jen UPC) uzavřela se žalovanou smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací UPC Direkt, na jejímž základě žalované zapůjčila současně audiomobi ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou na ochranu proti nečinnosti domáhal, aby krajský soud žalovanému uložil vydat do 30-ti dnů od právní moci rozsudku rozhodnutí o odvolání žalobce proti rozhodnutí Svazku obcí Čistá Odra ze dne 17. 7. 2015, sp. zn. 42/2015/St, jímž byla odmítnuta žádost žalobce o poskytnutí informací ve formě fotokopií dokumentů. [2] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 26. 1. 2017, č. j. 22 A 18/2016 – 20, žalovanému uložil povinnost vydat rozhodnutí o žalobcově odvolání proti rozhodnutí Svazku obcí Čistá Odra ze dne 17. 7. 2015, sp. zn. 42/2015/St a dále žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobci n ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované, která zamítla jeho odvolání a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky č. j. OAM-50743-29/DP-2013 ze dne 7. 10. 2015. Tímto rozhodnutím bylo podle § 169 odst. 8 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v rozhodném znění, zastaveno řízení o žádosti stěžovatele o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ...
Prejudikatura: 1 Azs 13/2006
Odůvodnění: Kasační stížností brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Žalovaný ve svém rozhodnutí vyřkl, že se stěžovateli mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v rozhodném znění (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje. Krajský soud v napadeném rozsudku zejména uvedl, že se žalovaný na str. 6 a 7 své ...
Prejudikatura: 1 Azs 13/2006, 2 Azs 71/2006 - 82
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí kasační stížností proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Žalovaný svým rozhodnutím ve věci stěžovatelčiny žádosti o mezinárodní ochranu vyřkl, že mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v rozhodném znění (dále jen „zákon o azylu“), se neuděluje. Krajský soud v napadeném rozsudku zejména konstatov ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 1. 2. 2017, č. j. 50 A 39/2016 – 29. [2] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s jejím podáním, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 2. 2017, č. j. 4 As 39/2017 - 11, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, jinak bud ...
Prejudikatura: 2 Afs 80/2008 - 67, 6 Ads 17/2013 - 25
4 Azs 151/2015 - 35
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie, Oddělení pobytových agend Brno (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 21. 5. 2014, č. j. KRPB-33032-41/ČJ-2014-060026-SV (dále jen „prvostup ...
Odůvodnění: Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 2. 2017, č. j. 1 Afs 8/2017 - 14, vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce odstranil nedostatky kasační stížnosti tím, že sdělí (a) v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí krajského soudu, (b) označí důkazy, které k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, (c) uvede, co navrhuje, tj. jakého rozhodnutí se domáhá. S ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 17. 3. 2017 se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením byla odmítnuta stěžovatelova žaloba z důvodu, že směřovala proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Krajský soud zejména konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí nelze v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), přezkoumat. Proti žalobou napadenému rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností podanou dne 24. 1. 2017 proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba ve věci spáchání správního deliktu dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. [2] Jelikož stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyzval ho Nejvyš ...
Odůvodnění: [1] Žalobce podal dne 1. 1. 2017 u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 12. 2016, čj. MSP-691/2016-OSV-OSV/4, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. Si 1731/2015, jímž byla částečně odmítnuta žádost žalobce o informace ze dne 4. 12. 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádostí se domáhal poskytnutí informace o obsahu celého výroku rozsudku Městského soudu v Praze vyhlášeného dne 27. 11. 2015 v trestní věci sp. zn. 57 T 1/2013. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním ze dne 8. 2. 2017, označeným jako správní žaloba, domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. 11. 2016, č. j. 29 A 180/2016 - 32. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením (dále jen „krajský soud“ a „napadené usnesení“), žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, nikoli proti správnímu rozhodnutí. [2] Proti napadenému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 10. 3. 2017 kasační stížnost z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení před krajským soudem, v „tajném soudě“ jednali nezákonní úředníci, ...
Odůvodnění: Kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 1. 11. 2016 směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud”). Napadeným rozsudkem městský soud zamítl stěžovatelovu žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Žalovaný rozhodl o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany výrokem svého rozhodnutí tak, že mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), se neuděluje ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou ze dne 27. 12. 2016 domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 1 As 244/2016 – 14. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) žalobu odmítl, neboť dospěl k závěru, že tato směřuje proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, nikoliv proti správnímu rozhodnutí. [2] Proti napadenému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 19. 2. 2017 kasační stížnost z důvodů, že nebyly splněny podmínky řízení před krajským soudem, v řízení „nejednal zákonný úředník“, krajský soud nebyl k vydání ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným dne 17. 10. 2016 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o některých kompetenčních sporech“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona o některých kompetenčních sporech, který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 4 ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 40 C 436/2015 o nakládání s finančními prostředky v držení a o zaplacení 967 Kč s příslušenstvím. Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobce se u Obvo ...
Odůvodnění: 1) Nejvyšší správní soud zamítl ve výroku označeným rozsudkem kasační stížnost odpůrce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2015, čj. 40 A 4/2015–131. Současně rozhodl výrokem II. o povinnosti odpůrce uhradit navrhovatelce náhradu nákladů řízení v částce 6353 Kč k rukám jejího zástupce ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozsudku. 2) Dne 26. 1. 2017 podala navrhovatelka prostřednictvím svého zástupce návrh na vydání opravného usnesení, jímž by byl opraven výrok II. rozsudku Nejvyššího správního soudu týkající se nákladů řízení. Uvedla, že Nejvyšší správní soud přiznal navrhovat ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 6. 9. 2016 podal návrh u Městského soudu v Praze, který nazval žalobou pro zmatečnost „rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. května 2016, č. j. 1 As 43/2016 – 31, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2016, č. j. 5 A 189/2015 – 107“, ovšem z jejího obsahu, jakož i z navrženého žalobního petitu je zjevné, že směřuje nikoliv proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 2. 2016, č. j. 5 A 189/2015 – 107, ale proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2016, č. j. 9 A 89/2015 – 76, které obsahově souvisí s rozsudkem Nejvyššího správního ...
Odůvodnění: [1] Žalobce podal kárnou žalobu proti žalovanému soudci. Podle rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu projednává tuto věc kárný senát 16 Kss. Členem kárného senátu je mj. JUDr. Michal Žižlavský, přísedící z řad advokátů. [2] Dne 8. 3. 2017 přísedící Michal Žižlavský oznámil předsedovi NSS důvody své možné podjatosti, které spatřuje v tom, že v insolvenčním řízení dlužníka Via Chem Group, a. s. vykonává funkci insolvenčního správce společník jeho advokátní kanceláře Mgr. Adam Sigmund. Dne 28. 1. 2016 byla přitom insolvenčním správcem ustanovena společnost AS ZIZLAVSKY v. o. s., ve které je ...
Odůvodnění: Včasnou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Tímto rozsudkem městský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 1. 2015, č. j. MHMP 1697633/2014. Stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele vyzval usnesením ze dne 27. 2. 2017, č. j. 5 As 50/2017 - 11, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč. Uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu byl ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2016, č. j. 29 A 225/2016 – 33. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické ...
Odůvodnění: [1] Žalobci se u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích žalobou domáhali ochrany před nezákonným zásahem, který měl dne 8. 3. 2016 provést žalovaný pomocí Městské policie Moravská Třebová za užití donucovacích prostředků v Městské knihovně Ladislava z Boskovic. Zásah měl směřovat k dodržování rozhodnutí ředitelky knihovny o zákazu uděleném žalobcům k pobytu, k užívání nebo ke vstupu do knihovny. [2] Žalobci v řízení před krajským soudem uplatnili námitku podjatosti soudců rozhodujícího senátu. V námitce uvedli, že její podrobné znění přednesou ústně v průběhu jednání před soud ...
Odůvodnění: Dne 30. 1. 2017 podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 12. 2016, č. j. 31 A 144/2016 – 33. Krajský soud napadeným usnesením odmítl stěžovatelovu žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 4 As 195/2016 – 25. Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ani neprokázal splnění podmínky povinného zastoupení advokátem, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 2. 2017, č. j. 3 As 32/2017 – 8, aby tyto povinnosti splnil v náhradní lhůtě. Stěžovate ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2015, č. j. MV-71503-5/SO-2015, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán. I stupně“) ze dne 31. 3. 2015, č. j. OAM-16128-31/PP-2013. Posledně uvedeným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatele o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky z důvodu ...
Odůvodnění: Shora označeným usnesením Městský soud v Praze (dále „městský soud“) žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků a zamítl žalobcův návrh na ustanovení zástupce. Žalobce napadl toto usnesení městského soudu kasační stížností, jež neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 106 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Žalobce blíže nespecifikoval důvody, pro které kasační stížnost podal, a neuvedl výslovně, v jakém rozsahu a jednoznačně které rozhodnutí Městského soudu v Praze napadá. Rovněž formulace závěrečného návrhu nebyla v souladu s rozhodovacími možnostmi Nejvyššíh ...
Odůvodnění: Městský soud v Praze předložil podle § 7 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) k rozhodnutí svůj nesouhlas s postoupením věci, vedené u Krajského soudu v Praze, pod sp. zn. 48 A 1/2017. Namítal, že podání, které bylo zasláno elektronicky, nemá připojeno žádný podpis. Vzhledem k tomu, že do tří dnů nebylo toto podání potvrzeno Krajskému soudu v Praze písemným podáním shodného obsahu, mělo být posouzeno jako úkon, k němuž se nepřihlíží. Nebyl zde tedy žádný důvod k tomu, aby věc byla postoupena Městskému soudu v Praze. Krajský soud v Praze své usnesení odůvodnil odkazem na stanov ...
Odůvodnění: Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 17. 1. 2017 předložena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 30. 11. 2016, č. j. 6 A 244/2014 - 74, jímž byla odmítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedeným sdělením žalovaných. Součástí kasační stížnosti byl i návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů a žádost o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 2. 2017, č. j. 5 Ads 13/2017 - 26, návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce zamítl; současně ji vyzval k předložení plné moci ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Rozhodnutím ze dne 5. 10. 2015, č. j. OAM-1372/VL-20-ZA14-R4-2006, žalovaný rozhodl, že se žalobci (dále jen „stěžovatel“) neuděluje mezinárodní ochrana podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“), neboť nebyly naplněny zákonné podmínky pro její udělení dle zákona o azylu. Žalovaný tímto rozhodnutím již počtvrté rozhodl o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany (dle předchozí úpravy se jednalo o žádost o udělení azylu) v České republice, kterou stěžovatel podal dne 7. 12. 2006. Předcházející tři rozhodnutí žalovanéh ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán I. stupně“), rozhodnutím ze dne 4. 6. 2015, č. j. OAM-22401-51/MC-2009, žalobci (dále jen „stěžovatel“) zrušil povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 87l odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), přičemž stěžovateli byla stanovena lhůta k vycestování z České republiky v délce 60 dnů. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel odvolání, které žalovaná rozhodnut ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení krajského soudu ze dne 22. 9. 2016, č. j. 29 A 163/2016 - 31. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje ...
Prejudikatura: 9 As 48/2013 - 46, 1 As 67/2013 - 42
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označeným rozhodnutím žalované. Rozhodnutím žalované ze dne 3. 12. 2014, č. j. CPR-15721-3/ČJ-2014-930310-V238 bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje ze dne 18. 8. 2014, č. j. KRPB-1152 ...
Odůvodnění: [1] Dne 16. 2. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel podání datované dnem 14. 2. 2017, kde se navrhovatelka označila jako žalobkyně a kde jako žalovaného označila JUDr. Karla Šabatu, PhD., samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Dále uvedla tento text: „Ve věci: šikana polygamií“. [2] Jelikož uvedené podání trpí vadami, které znemožňují jeho projednání (není z něj patrné, čeho se týká a co se jím navrhuje), Nejvyšší správní soud navrhovatelku usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. Na 98/2017 - 4, vyzval k odstranění zmíněných vad. K tomu jí určil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení. Současně ...
Odůvodnění: [1] Dne 16. 2. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel podání ze dne 14. 2. 2017, kde se navrhovatelka označuje jako žalobkyně a kde jako žalovaného označuje JUDr. Karla Šabatu, PhD., samosoudce Okresního soudu v Uherském Hradišti. Dále uvádí tento text: „Ve věci: šikany vrahy“. [2] Jelikož uvedené podání trpí vadami, které znemožňují jeho projednání (není z něj patrné, čeho se týká a co se jím navrhuje), soud navrhovatelku usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. Na 97/2017 − 4, vyzval k odstranění zmíněných vad. K tomu jí určil lhůtu 7 dnů od doručení usnesení. Současně navrhovatelku poučil, že podání ...
Odůvodnění: Žalobce se v kasační stížnosti domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen ,,krajský soud“) ze dne 25. 1. 2017, č. j. 31 A 16/2017 - 32, kterým byla odmítnuta žaloba, kterou se shodný žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2016, č. j. 7 As 224/2016 - 25. Krajský soud shora uvedeným usnesením toto podání odmítl, neboť v uvedené věci nebyla dána pravomoc krajského soudu o něm rozhodnout vzhledem k tomu, že stěžovatel napadl správní žalobou nikoliv rozhodnutí správního orgánu, ale soudu vydané ve správním soudnictví. Žalobce (dále jen ,,stěžova ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) shora označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 11. 2016, č. j. KRPA-479234-26/ČJ-2016-000022. Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, a to na základě § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal blanketní kasační stížnost, vyzval jej Nejvyšší ...
Prejudikatura: 2 Ans 14/2012 - 41
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba, v níž se domáhala ochrany proti nečinnosti žalovaného, kterou spatřovala v tom, že žalovaný nerozhodl o její žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny, kterou podala jako přílohu své stížnosti dne 9. 12. 2015 na Zastupitelském úřadu v Hanoji. [2] Předmětem sporu je otázka, zda žalovaný byl či nebyl v posuzované věci nečinný. [3] Žalovaný k žalobě uvedl, že dne 9. 12. 20 ...
Odůvodnění: Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 1. 2017, č. j. 1 Az 70/2016 - 22, kterým byla pro opožděnost odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2016, č. j. OAM-826/ZA-ZA11-ZA04-2016. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění, s tím, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a písm. e) citovaného zákona. Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soud ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 15. 7. 2016, č. j. OAM-346/ZA-ZA11-ZA16-2016 (dále též „napadené rozhodnutí“), Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“) neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Plzni. Krajský soud žalobu zamítl. Rozsudek krajského soudu, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobce domáhal toho, aby městskému soudu bylo přikázáno ve lhůtě 3 dnů od doručení rozsudku poskytnout žalobcem požadované informace, tedy v této lhůtě „vyřídit“ žádost o poskytnutí informací podanou dne 9. 3. 2016. K žalobě přiložil žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž žádal o sdělení data narození a místa bydliště vedoucí kanceláře 59 INS městského soudu. [2] Městský soud násl ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím žalované ze dne 25. 11. 2016, č. j. KRPU-242730-16/ČJ-2016-040022 (dále též „rozhodnutí o zajištění“), byl žalobce podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zajištěn za účelem správního vyhoštění. Podle výrokové části rozhodnutí byla doba zajištění žalobce stanovena na „90 dnů ode dne omezení osobní svobody účastníka správního řízení, který nastal dne 25. 11. 2016 v 5:00 hod.“ II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalované žalobu ke ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované specifikovanému tamtéž. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty námitky a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 11. 8. 2015, č. j. X, ve věci žádosti stěžovatele o přiznání invalidního důchodu. [2] Podáním ze dne 8. 3. 2017, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel výslovně kasační stížnost zpět s tím, že projednávanou věc zvážil a podal s ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 9. 5. 2016, č. j. OAM-397/ZA-ZA11-ZA16-2016 (dále též „napadené rozhodnutí“), Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“) neudělilo žalobkyni mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. [2] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě. Krajský soud žalobu zamítl. Rozsudek krajského soudu, stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto ...
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2016, č. j. OAM-1042/ZA-ZA04-HA08-2015, kterým byla posouzena žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany jako nepřípustná podle § 10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Zároveň žalovaný řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavil podle § 25 písm. i) téhož zákona. V kasační stížnosti stěžovatelka uvádí, že v žádos ...
Odůvodnění: Žalobce se žalobou podanou dne 15. 12. 2016 u Krajského soudu v Ostravě domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ve věci snížení invalidního důchodu. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 28. 12. 2016, č. j. 19 Ad 47/2016 - 11, věc postoupil Krajskému soudu v Praze s tím, že podle § 7 odst. 3 s. ř. s. ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody je k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popř. v jehož obvodu se zdržuje. Krajský soud v Ostravě konstatoval, že z obsahu spisu bylo zjištěno, že žalobce s ...
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zastaveno řízení o žalobě, kterou se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 7. 2016, č. j. OAM497/ZA-ZA11-VL16-2016, kterým bylo zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) z důvodu, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je dle § 10a písm. e) zákona o azylu nepřípustná. Stěžovatel podal proti rozhodnutí žalovaného dne 2. 9. ...
Odůvodnění: Žalobce se žalobou u krajského soudu domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2016, č. j. 8 As 208/2016 – 11, kterým bylo rozhodnuto o kasační stížnosti podané žalobcem proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2016, č. j. 22 A 119/2016 – 6. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, nikoli proti správnímu rozhodnutí. Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 30. 1. 2017 kasační stížnost z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení před krajsk ...
Prejudikatura: 10 Azs 148/2015 - 37
Odůvodnění: I. Přehled dosavadního řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 27. 11. 2014, č. j. MV-31187-3/SO-2014, zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále též „správní orgán prvního stupně“) ze dne 4. 2. 2014, č. j. 25575-12/TP-2013, jímž byla podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), zamítnuta žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podaná podle § 68 cit. zákona, neboť nebyly splněny podmínky tohoto ustanovení, jelikož nepřítomnost žalobce n ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2016, č. j. OAM-59/ZA-ZA11-P16-2016, v němž bylo rozhodnuto tak, že stěžovateli se neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Stěžovatel podal žádost o mezinárodní ochranu v České republice dne 20. 1. 2016. Svoji žádost odůvodnil tím, že obdržel několik povolávacích rozkazů k nástupu do ukrajinské armády, ale k vojenské službě odmítá nastoupit, jelikož během války zab ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce zaslal prostřednictvím e-mailu dne 5. 9. 2016 Městskému soudu v Praze podání nazvané „Žaloba proti nezákonnému zásahu ve věci pod sp. zn. MSPH 77 INS 4140/2016“. Podáním ze dne 26. 9. 2016 podal návrh na odnětí věci městskému soudu z důvodu vhodnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 10. 2016, č. j. Nad 243/2016 – 15, přikázal věc Krajskému soudu v Praze podle § 9 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). [2] Krajský soud usnesením ze dne 24. 11. 2016, č. j. 45 A 99/2016 – 37, odmítl „žalobu“ ze dne 5. 9. 2016 pro nespl ...
Odůvodnění: Podanou kasační stížností se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku, kterým Městský soud v Praze zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Žalovaný v záhlaví popsaným rozhodnutím zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Finančního úřadu pro hl. m. Prahu ze dne 9. 3. 2015, č. j. 1370904/15/2010-52524-110645, kterým byla stěžovateli stanovena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období květen 2013 v částce 2.661.136 Kč. Nejvyšší správní soud dospěl po prvotním seznámení s předmětnou kasační stížností k závěru, že neobsahuje dostatečně určitá a jednoznačná tvrzení, z jakých ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobkyni bylo s platností od 26. 5. 1999 uděleno povolení k trvalému pobytu na území České republiky za účelem sloučení rodiny. Dne 29. 6. 2015 zahájilo Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, z moci úřední správní řízení o zrušení tohoto povolení. Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2015, č. j. OAM-1929-14/ZR-2015, bylo žalobkyni povolení k trvalému pobytu zrušeno podle § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), a stanovena lhůta 30 dnů k vycestování z území ČR. Ministers ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně a) [dále jen „stěžovatelka“] podala kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2016, č. j. 62 A 116/2015 – 96. V průběhu řízení o podané kasační stížnosti, které je vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 333/2016, stěžovatelka namítla podjatost všech soudců Nejvyššího správního soudu. Z obsahu podání plyne, že důvod podjatosti charakterizuje jako objektivně systémový, neboť vede spory s žalovaným jakožto s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, do jehož působnosti spadají nepochybně i soudci Nejvyššího správního soudu (zejména mají-li nezletilé ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 19. 11. 2015, č. j. OAM-797/ZA-ZA04-P06-2015, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Praze, který o ní rozhodl rozsudkem ze dne 2. 12. 2016, č. j. 49 Az 113/2015 – 33. Výrokem I. zrušil napadené rozhodnutí žalovaného v části týkající se neudělení doplňkové ochrany žalobci podle § 14a a 14b zákona o azylu a věc v této části vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Výrokem II. žalob ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Rozhodnutím žalované (dále jen „stěžovatelka“) ze dne 16. 4. 2015, č. j. MV-162263/sen-2015, bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a bylo potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 27. 10. 2014, č. j. OAM-22170-20/DP-2014. Rozhodnutím správního orgánu I. stupně byla podle § 46 odst. 1 s odkazem na § 56 odst. 1 písm. j) větu druhou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zamítnuta žádost žalobkyně o povolení k dlouhodobému pobytu za ...
Prejudikatura: 60 Ad 3/2016 - 39, 6 Ads 88/2006 - 132
Odůvodnění: krajského soudu tedy bylo dostatečné. Obecně lze dodat, 9 Ads 228/2016 - 30 pokračování že nebylo nutné, aby výslovně reagoval na každou dílčí námitku stěžovatelky, protože oproti nim vystavěl vlastní ucelený argumentační systém, kterým logicky a po právu vyložil, že podpora správnosti jeho závěrů je sama o sobě dostatečná (srovnej nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08, publ. jako N 26/52 SbNU 247). IV. Závěr a náklady řízení [23] Nejvyšší správní soud kasačním námitkám nepřisvědčil a neshledal ani vadu, ke které by musel přihlédnout z úřední povinnosti, kasační ...
Prejudikatura: 8 Afs 63/2013 - 30, 9 Afs 300/2015 - 34
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba 9 Afs 238/2016 proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o prominutí penále, podaná dle § 259a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů ...
Prejudikatura: 6 Ads 67/2013 - 48, 8 Afs 21/2009 - 243
Odůvodnění: I. [1] Žalobce podal dne 3. 11. 2015 žádost o přiznání podpory v nezaměstnanosti. Usnesením ze dne 7. 7. 2016, č. j. STC-2244/2016-E, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Českých Budějovicích (dále jen „úřad práce“) řízení ve věci přiznání podpory v nezaměstnanosti zastavil podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou. V žalobcově případě totiž nastala překážka bránící v evidenci uchazečů o zaměstnání dle § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, takže úřad práce již dne 4. 7. 2016 rozhodl o ukončení evidence žalobce j ...
Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení Rozhodnutím Magistrátu města Pardubic ze dne 18. 2. 2014, č. j. OSA/P-1773/13-D/85, byl žalobce uznán vinným, že dne 31. 10. 2013, ve 14 hodin 27 minut jakožto řidič motorového vozidla tov. zn. VW Passat, rzv. X, v obci Pardubice, v ul. Trnovská, jedoucí od ul. Poděbradská k ulici Hradišťská, jel rychlostí 60 km/h (po odečtu tolerance), čímž překročil v tomto místě nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou dopravní značkou na 40 km/h o 20 km/h, tedy uvedeným jednáním porušil § 4 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný vydal k žádosti obce L. (dále též „stavebník“) dne 12. 9. 2013 kolaudační souhlas č. j. MUKV 30295/2013 VYST s užíváním stavby označené jako „SO1 stavební úpravy spočívající v rekonstrukci domu č. p. 15 – obnova hospodářského stavení na objekt společenského a kulturního centra dle původní dochované dokumentace a SO2 vodovodní přípojka“ na pozemku st. parc. č. 39 a parc. č. 58 v katastrálním území L. (dále též „kolaudační souhlas ze dne 12. 9. 2013“). [2] Žalobkyně, která vlastní sousední nemovitosti (pozemky parc. č. X, X a X a rodinný dům č. p. X na posledně ...
Prejudikatura: 2 Afs 186/2006 - 54
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým bylo výrokem I. pro nepřezkoumatelnost dle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 78 odst. 1 s. ř. s., zrušeno rozhodnutí stěžovatele ze dne 20. 7. 2015, č. j. ÚOHS-R107/2015/VZ18428/2015/332/LKo (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“) a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Výrokem II. byla stěžovateli uložena povinnost zaplatit žalobkyni ...
Prejudikatura: 3 Ads 80/2006
Odůvodnění: I. [1] Žalobce podal ke Krajskému soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, žalobu, v níž se domáhal ochrany před nezákonným zásahem, jenž spočíval ve vyplácení invalidního důchodu v částkách nižších než v částce přiznané a dále v neposkytnutí vyúčtování vypláceného invalidního důchodu a provedených srážek. Žalobce si byl vědom existence závazků odůvodňujících srážky, ale nebyl si vědom jejich přesné výše a tedy ani výše prováděných srážek. [2] Žalovaná ve vyjádření k žalobě uvedla, že vystupovala ve věci nejen jako plátce dávky důchodového pojištění v rámci správního řízení, ale taktéž v občansk ...
Odůvodnění: Rozhodnutím ministra vnitra ze dne 6. 6. 2016, č. j. MV-188345-18/VS-2015, bylo zamítnuto odvolání žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) a bylo potvrzeno rozhodnutí I. stupně ze dne 2. 5. 2016, č. j. MV-37732-12/VMS-2016, kterým žalovaný stěžovatelce odmítl poskytnout informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v relevantním znění. Stěžovatelka podala proti rozhodnutí ministra vnitra žalobu k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) a požádala o osvobození od soudních poplatků. V záhlaví označeným usnesením městský soud stěžovatelce osvobození od soudních ...
Prejudikatura: 2 Afs 24/2007 - 119, 2 Afs 17/2012 - 26
Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení [1] Krajský soud v Českých Budějovicích shora označeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 8. 2015, č. j. 12850-5/2015900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 12853-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 12854-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 16867-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 12855-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 12858-5/2015900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 13161-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8. 2015, č. j. 13164-5/2015-900000-304.2, ze dne 28. 8 ...
Odůvodnění: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „stavební úřad“), vydal rozhodnutí ze dne 24. 10. 2013, č. j. HOL-20663/2011/SÚ/AH, o změně stavby „Přístavba bytového domu č. p. 1124, ul. Národních bojovníků v Holešově“, na pozemku p. č. 2844/2 v k. ú. Holešov, a o stavebním povolení na předmětnou stavbu (dále jen „napadené rozhodnutí stavebního úřadu“). Napadené rozhodnutí stavebního úřadu je jeho v pořadí již čtvrtým rozhodnutím ve věci. Proti rozhodnutí stavebního úřadu podal žalobce, který byl účastníkem řízení ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b) a § 109 písm. e) zákona ...
Prejudikatura: 2 As 217/2015 - 47
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 6. 2015, č. j. KUJI/41468/2015, sp. zn. OOSČ 454/2015 OOSC/149/JN, kterým bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Pelhřimov ze dne 26. 3. 2015, č. j. OVV/2383/2014 D-1205/14. Tímto rozhodnutím byla uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o silničním provozu“). I. Vymezení věci Stěžovatelka se dopust ...
Odůvodnění: I. [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále také „městský soud“), kterým byla dle § 87 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) zamítnuta jeho žaloba, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, který spatřoval v nevydání rozhodnutí ministra financí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle § 260 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobkyně je vinařskou společností. Rozhodnutím Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorát v Brně (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 16. 1. 2015, č. j. SZPI/AK716-10/2014, byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 750 000 Kč, a to podle § 12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve spojení s § 39 odst. 6 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství). Pro řízení o kasační stížnosti jsou podstatné dva správní delikty spadající pod § 39 odst. 1 písm. ff) zákona o vinohrad ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Česká obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a hlavní město Praha, rozhodnutím ze dne 19. 10. 2012, č. j. 12/0913/12/22, uložila žalobkyni úhrnnou pokutu ve výši 130.000 Kč za spáchání cekem tří správních deliktů podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Jednoho z těchto deliktů se měla žalobkyně dopustit tím, že dne 11. 10. 2011 v postavení dovozce uvedla na trh sněhovou frézu ST 650 bez přiloženého ES prohlášení o shodě podle bodu 1.7.4.2. písm. c) přílohy č. 1 nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení ...
Prejudikatura: 4 Ads 82/2011 - 44
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 2. 9. 2015, č. j. MPSV-UM/10253/15/9S-PZK, sp. zn. SZ/800/2015/9S-PZK, (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítl odvolání žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Plzni (dále jen „úřad práce“) ze dne 6. 5. 2015, č. j. 11000/2015/DOM, a toto rozhodnutí potvrdil. Úřad práce tímto rozhodnutím stěžovatelce přiznal příspěvek na péči od ledna 2015 v měsíční výši 800 Kč, přičemž vyšel ze závěrů posudku o zdravotním stavu vydaného posudkovým lékařem Okresní správy sociálního zabezpečení Domažlice (dále jen „OSSZ ...
Prejudikatura: 1 As 196/2014 - 19
Odůvodnění: I. Předmět řízení [1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jako „stěžovatel“) brojí proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále také jen „městský soud“), kterým tento soud postoupil věc Krajskému soudu v Ostravě jako soudu místně příslušnému podle § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [2] Stěžovatel se žalobou podanou k městskému soudu domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím bylo rozhodnuto o jeho námitkách proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 6. 2016, č. j. X, ...
Prejudikatura: 7 As 83/2010 - 63, 8 As 100/2011 - 70
6 As 22/2013 - 27
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 20. 8. 2014, č. j. KUZL-38921/2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“), sp. zn. KUSP-38921/2014/DOP/Mu, prvním výrokem dílčím způsobem doplnil popis místa skutku o údaj „ve směru jízdy od centra Zlína, 200 metrů od nákupního střediska Interspar“, druhým výrokem pak zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Zlína, odboru občansko-správních agend (dále jen „magistrát“) ze dne 13. 6. 2014, č. j. MMZL 093241/2014, sp. zn. MMZL 114656/2013-RT-PŘ-OOSA-2126/13. Rozhodnutím magistrátu byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku ...
Odůvodnění: Dozorčí komise žalovaného rozhodnutím ze dne 21. 6. 2016, č. 2/2016 - 2, žalobci dočasně odebrala pstruhovou i mimopstruhovou povolenku do 31. 12. 2016 a odmítla mu vydat pstruhovou i mimopstruhovou povolenku pro rok 2017. V odůvodnění rozhodnutí označila řízení jako kárné a žalobce jako přestupce. Ze svědecké výpovědi rybářské stráže dovodila, že dne 18. 4. 2016 v 17:45 hod., na pstruhovém rybářském revíru 233055 Teplá 3, žalobce lovil ryby na živočišnou nástrahu, tj. na žížaly, čímž porušil § 17 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o ry ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně byla na základě povolení Ministerstva kultury ze dne 29. 9. 2006, č. j. 7950/2006, oprávněna k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a podmínky provádění archeologických výzkumů měly být podle tohoto ustanovení návazně upraveny dohodou mezi žalobkyní a žalovanou. [2] Žalobkyně zmíněnou dohodu o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s žalovanou uzavřela celkem třikrát, naposledy dne 28. 5. 2014 na dobu 1 roku. [3] Dne 27. 4. 2015 žalobkyně požádala ...
Odůvodnění: I. Předmět řízení [1] Rozhodnutím ze dne 13. 10. 2015, čj. OAM-701/ZA-ZA02-P10-2015, Ministerstvo vnitra (dále jen „žalovaný“), neudělilo žalobci mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalovaný nepovažoval pro udělení mezinárodní ochrany dostatečná tvrzení žalobce, že by v Kazachstánu mohl být pro svoji ruskou národnost terčem urážek a ústrků, v České republice žije již dlouho a je tu plně integrován do společnosti. [2] Žalobce konkrétně uvedl, že Kazachstán opustil v roce 2001 se svými rodiči a sestrami. Podle tvrzení žalobce získal Kazachstá ...
Prejudikatura: 1 Azs 136/2014 - 31, 1 As 93/2011 - 79
2 As 115/2013 - 59
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) je státním příslušníkem Ukrajiny. Žalovaná ho opětovně zajistila podle § 124 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Rozhodnutí o zajištění napadl stěžovatel žalobou, kterou krajský soud rozsudkem zamítl. II. Shrnutí argumentů kasační stížnosti a vyjádření žalované 10 Azs 332/2016 [2] Žalobce podal proti rozsudku krajského soudu včasnou kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Má za to, že jej žalovaná nemohla zajistit z důvodu dle § 124 odst. 1 písm. e) zákona o pobytu ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení rozsudku městského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 7. 3. 2017, doručeným soudu téhož dne, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost ...
Odůvodnění: [1] Žalobce, státní příslušník Ukrajiny, podal dne 28. 9. 2015 žádost o udělení mezinárodní ochrany. V žádosti uvedl, že v ČR pracoval od roku 1994. Z evidence cizinců je patrné, že zde pobývá minimálně od roku 2005. Dne 5. 6. 2013 pozbyl povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Poté dostával výjezdní příkazy a obdržel rozhodnutí o správním vyhoštění. V ČR má rodinu, chce tady pracovat, odvádět daně a vést normální život. Naopak jeho rodinné vazby na Ukrajině jsou již zpřetrhané. Ani on sám, ani nikdo z jeho rodiny nebyl a není členem žádné politické strany či organizace. O mezinár ...
Odůvodnění: Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 27. 2. 2017 doručeno podání, datované k témuž dni, označené jako „Správní žaloba proti ČSSZ Praha, Ústředí, pro nezákonný výpočet důchodu“, jímž žalobce brojí proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 12. 2016, č. j. X, kterým byly zamítnuty námitky žalobce a bylo potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 8. 7. 2016, č. j. X. Naposledy uvedeným rozhodnutím byl žalobci od 3. 9. 2012 přiznán starobní důchod ve výši 5.790 Kč měsíčně. Protože podání žalobce je obsahově žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 a násl. soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s. ...
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Rozhodnutím žalované ze dne 18. 6. 2013, č. j. X, byl žalobci přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně od 20. 3. 2013. Následně, rozhodnutím ze dne 4. 2. 2016, č. j. X, zvýšila žalovaná žalobci zpětně od 25. 5. 2015 výši invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně na invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, a to podle posudku Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 9. 12. 2015. [2] Proti posledně uvedenému rozhodnutí podal žalobce dne 15. 2. 2016 námitky. Požadoval, aby mu byl přiznán nárok na invalidní důchod pro invaliditu druhého s ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce je státním příslušníkem Bangladéše. Rozhodnutím specifikovaným v záhlaví mu žalovaná ve smyslu § 124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, prodloužila dobu zajištění za účelem správního vyhoštění o 90 dnů. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí bránil žalobou, kterou městský soud rozsudkem zamítl. V rozsudku mj. uvedl, že vůči žalobci nemohla žalovaná užít zvláštních opatření za účelem vycestování cizince. II. Shrnutí argumentů kasační stížnosti 10 Azs 26/2017 [2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu vča ...
Prejudikatura: 22 Af 48/2010 - 50, 7 Afs 90/2012 - 32
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Finanční úřad pro Pardubický kraj (dále jen „finanční úřad“) zahájil dne 28. května 2013 daňovou kontrolu žalobce na dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za zdaňovací období květen – prosinec 2010, leden – prosinec 2011 a leden – prosinec 2012. V průběhu daňové kontroly pojal finanční úřad pochybnosti, zda byl žalobce oprávněn při prodeji ojetých automobilů pořízených z jiných členských států Evropské unie použít zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím podle § 90 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ...
Prejudikatura: 4 Ads 13/2003, 6 Ads 158/2012 - 24
1 As 7/2004
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Žalobce (dále též „stěžovatel“), ročník X, středoškolského vzdělání, dříve vykonávající práci jako kvalifikovaný dělník, trpí dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem spočívajícím převážně v postižení zraku, mozku a rovnováhy a v dalších onemocněních. Od roku 2005 byl poživatelem částečného invalidního důchodu, resp. od roku 2010 invalidního důchodu I. stupně, od roku 2011 pak III. stupně. 6 Ads 285/2016 [2] Rozhodnutím žalované České správy sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) ze dne 29. června 2015, č. j. X, byla žalobci od 20. července 2015 snížena výše invalidní ...
Odůvodnění: Žalobkyně se žalobou ze dne 28. 1. 2017 podanou k Městskému soudu v Praze domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2016, čj. MSP-25/2016/OJD-SZN/2. Tímto rozhodnutím žalovaný změnil usnesení předsedy Městského soudu v Praze o vyškrtnutí žalobkyně ze seznamu znalců tak, že se žalobkyně odvolává z funkce znalkyně. Městský soud v Praze předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci jinému krajskému soudu podle § 9 odst. 1 s. ř. s. K tomu uvedl, že v posuzované věci rozhodoval jako správní orgán prvního stupně předseda městského soudu, což by mohlo vzbudit objektivní pochybnos ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení rozsudku krajského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 2. 3. 2017, doručeným soudu téhož dne, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutími Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, územního pracoviště v Plzni (dále jen „prvoinstanční orgán“ či „správce daně“) ze dne 3. 12. 2013, č. j. 1719659/13/2301-24903-402679 a č. j. 1719982/13/2301-24903-402679 (dále jen „platební výměry“), byla žalobci na dani z příjmů právnických osob za část zdaňovacího období od 7. 5. 2008 do 31. 12. 2008 doměřena daňová povinnost vyšší o částku 1.619.730 Kč a za zdaňovací období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 o částku 2.437.600 Kč, a byla mu uložena povinnost uhradit penále z doměřené daně ve výši 323.946 Kč a ve výši 487. ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 10. 1. 2017 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Praze. Jelikož kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a to konkrétně její důvody ve smyslu § 103 odst. 1 téhož zákona, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 13. 1. 2017, č. j. 3 As 10/2017 – 12, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení popsané vady odstranil. Současně jej soud poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ve stanov ...
Prejudikatura: 2 As 34/2006 - 73, 5 As 104/2008 - 45
1 Afs 14/2011 - 62
2 As 95/2008 - 51
6 Ads 88/2006 - 132
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Městský úřad Kadaň (dále jen „městský úřad“) uložil žalobci rozhodnutím ze dne 29. října 2013, č. j. MUKK/39692/2013, podle § 64 odst. 3 písm. c) zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, pokutu ve výši 2 000 Kč za porušení ustanovení § 3 odst. 2 zákona o myslivosti. Žalobce v období od 1. dubna 2012 do 31. března 2013 jako uživatel honitby Vejprty překročil o 55 kusů jelení zvěře rozmezí chovu mezi minimálním a normovaným 6 As 18/2017 stavem zvěře, které jsou určeny v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti o uznání honitby (rozhodnutí Okresního ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou (ze dne 14. 1. 2017) doručenou dne 20. 1. 2017 Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2016, č. j. 48619/16/5100-41451-711055. [2] Krajský soud poučil žalobce o složení senátu, na což žalobce reagoval podáním, v němž mimo jiné vznesl námitku podjatosti ve smyslu § 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vůči všem soudcům krajského soudu a návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu delegace nutné. Vyloučení soudců krajského soudu z projednání a rozhodo ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 27. 12. 2016 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Jelikož kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), a to konkrétně její důvody ve smyslu § 103 odst. 1 téhož zákona, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 2. 1. 2017, č. j. 3 As 307/2016 – 13, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení popsané vady odstranil. Současně jej soud poučil o tom, že nebudou-li vady kasační stížnosti ...
Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení [1] Dne 25. 6. 2014 vydal Městský úřad Uherské Hradiště, správní orgán I. stupně, příkaz o uložení pokuty. Žalobce si následně zvolil zástupcem obecného zmocněnce P. K., nar. X, trvale bytem Č. A 601, P. 6, doručovací adresa M. 1482/11, P. 1. Tento zmocněnec podal proti příkazu včasný odpor, s nímž spojil i žádost o doručování na elektronickou adresu X. [2] Dne 4. 9. 2014 správní orgán I. stupně vydal rozhodnutí o přestupku čj. MUUH-OD/37011/2014/UrbP Spis/7514/2014, které zmocněnci zaslal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu pro doručování evidovano ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně hodlala do ČR dovézt 90 000 ks tabákových výrobků (doutníků) a požádala celní úřad o povolení jednorázově přijmout tyto vybrané výrobky v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Celní úřad pro Moravskoslezský kraj však žalobkyni takové povolení nevydal: výrobky, které žalobkyně označovala za doutníky, totiž nesplňovaly kritéria doutníku jako předmětu daně z tabákových výrobků. Odvolání žalobkyně proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný dne 31. 10. 2014 a rozhodnutí potvrdil. [2] Žalobu, kterou žalobkyně napadla r ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení rozsudku krajského soudu blíže označeného v záhlaví. Podáním ze dne 15. 2. 2017, doručeným soudu téhož dne, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 13. 2. 2017 se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením byla odmítnuta stěžovatelova žaloba z důvodu, že směřovala proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Krajský soud zejména konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí nelze v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), přezkoumat. Proti žalobou napadenému rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovate ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 19. 2. 2017 se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením byla odmítnuta stěžovatelova žaloba z důvodu, že směřovala proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Krajský soud zejména konstatoval, že žalobou napadené rozhodnutí nelze v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), přezkoumat. Proti žalobou napadenému rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné, o čemž byl stěžovate ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, vydalo dne 29. 10. 2013 pod č. j. 71411/ENV/13, 76786/ENV/13, souhlasné stanovisko (dále také „stanovisko EIA“) ve věci záměru „Letiště Vodochody“ k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydané podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 3. 2015 (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“). Stanovisko EIA bylo vydáno k záměru rozšířit infrastrukturu stávajícího letiště V ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 2. 1. 2017 kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku, kterým krajský soud zamítl jeho žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu § 82 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), jíž stěžovatel brojil proti dopisům žalovaného ze dne 31. 8. 2016, č. j. 09008-4/2016-ERÚ, a ze dne 30. 9. 2016, č. j. 09008-17/2016-ERÚ. Podáním ze dne 2. 3. 2017 vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčás ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným dne 21. 3. 2016 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále též „zákon č. 131/2002 Sb.“), mezi ním, Okresním soudem v Teplicích a Krajským soudem v Ústí nad Labem ve věci žaloby vedené u okresního soudu pod sp. zn. 13 C 105/2010, týkající se zaplacení částky 5279 Kč s příslušenstvím. Z předložených spisů vyplynuly následující skutečnosti: Právní předchůdce společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“), Eurotel Praha, sp ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou ze dne 27. 11. 2016 domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 10. 2016, č. j. 8 As 147/2016 - 16. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením (dále jen „krajský soud“ a „napadené usnesení“), žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví, nikoli proti správnímu rozhodnutí. [2] Proti napadenému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 19. 2. 2017 kasační stížnost z důvodu, že nebyly splněny podmínky řízení před krajským soudem, v „tajném soudě“ jednal nezákonný úředník, stěžovatel neměl příležito ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 19. 1. 2017 brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. Jelikož tato kasační stížnost neobsahovala vylíčení stížních důvodů, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 24. 1. 2017, č. j. 2 Azs 19/2017 – 20, k odstranění této vady ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení, a to v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 25. 1. 2017. Na základ ...
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností ze dne 6. 2. 2017, brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze. Stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala žádné konkrétní kasační námitky, které by bylo lze podřadit pod některé z ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Dále stěžovatel s podáním kasační stížnosti nedoložil splnění podmínky povinného zastoupení advokátem dle § 105 odst. 2 s. ř. s. Usnesením ze dne 7. 2. 2017, č. j. 2 Azs 32/2017 – 5, vyzval Nejvyšší správní soud stěž ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení vedené pod sp. zn. 15 Af 63/2016 z důvodu nezaplacení soudních poplatků a současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] V kasační stížnosti stěžovatel uplatnil též návrh na přiznání odkladného účinku dle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Současně s kasační stížností žádal o přizná ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 2. 1. 2017 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. 12. 2016, č. j. 51 A 21/2016 - 33, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2016, č. j. KUJCK 52511/2016. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obe ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 5. 1. 2017, č. j. 46 A 30/2015 - 66, zamítl žalobcovu žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 3. 2015, č. j. 044879/2015/KUSK, SZ 021604/2015/KUSK REG/AB. [2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 12. 1. 2017 kasační stížnost. S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále „zákon o soudních poplatcích“)]. [3] Stěžovatel byl usnesením krajského soudu ze dne 3. 5. 2016, č. j. 46 A 30/2015 - 29, částečně osvobozen od soudní ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. 11. 2016, č. j. 22 A 31/2015 - 26, odmítl pro opožděnost žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 10. 2014, č. j. KUZL-32053/2014. [2] Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 2. 1. 2017 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. [3] Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 18. 1. 2017, č. j. 7 As 3/2017 - 21, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a řádně jej poučil o následc ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (stěžovatel) domáhá zrušení výše uvedeného usnesení, kterým Městský soud v Praze zamítl návrh na ustanovení právního zástupce. [2] Před meritorním posouzením věci se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou splnění zákonem stanovených podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Jednou z podmínek je i požadavek na podání kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. [3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (s. ř. s.), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze pro ...
Odůvodnění: Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 16. 2. 2017 doručeno podání žalobce (dále „stěžovatel“) označené jako „Doplnění kasační stížnosti proti usnesení ČR – Krajskému soudu v Brně ze dne 2. 9. 2016, č. j. 29A 152/2016 – 33“. Přílohou tohoto podání bylo mimo jiné výše označené usnesení krajského soudu. V evidenci zdejšího soudu není evidována žádná kasační stížnost, která by byla proti označenému usnesení krajského soudu podána a ke které by bylo možno podání stěžovatele přiřadit; podání stěžovatele proto bylo posouzeno jako kasační stížnost. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řá ...
Odůvodnění: Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovu žalobu, která směřovala proti jinému usnesení téhož krajského soudu ze dne 29. 8. 2016. Kasační stížnost je nepřípustná: rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ...
Prejudikatura: 4 As 3/2008 - 78, 5 As 102/2013 - 31
Odůvodnění: [1] Žalobkyně je státní příslušnicí Ukrajiny. Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, přijímací středisko cizinců Zastávka, rozhodnutím ze dne 16. 7. 2016 uložila žalobkyni správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Žalovaný odvolání žalobkyně zamítl. Žalobkyně se proti tomuto rozhodnutí bránila žalobou, kterou krajský soud výše označeným rozsudkem zamítl. [2] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku krajského soudu včasnou kasační stížnost z důvodů dle § 103 odst. 1 písm. a) ...
Odůvodnění: [1] V záhlaví specifikovaným rozhodnutím žalovaný žalobkyni neudělil mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Žalobu proti tomuto rozhodnutí městský soud shora označeným rozsudkem zamítl. Napadené rozhodnutí je dle něj přezkoumatelné, žalovaný podrobně rozvedl, z jakých důvodů žalobci mezinárodní ochranu nepřiznal a z jakých podkladů při své úvaze vycházel. Dále soud konstatoval, že institut mezinárodní ochrany nemůže sloužit k účelové legalizaci pobytu, jíž chtěla žalobkyně dosáhnout. Žalobkyně si musela být vědoma, že na území České rep ...
Odůvodnění: I. Předmět řízení a vymezení sporu [1] Žalobce dne 16. 9. 2016 kontrolovala hlídka Policie a na její výzvu nepředložil cestovní doklad. Uvedl své jméno, datum narození a státní příslušnost, jeho totožnost nicméně nebyla na místě ověřena. Žalobce uvedl, že do České republiky přicestoval na základě polského schengenského víza a cestovní doklad mu byl přibližně před třemi týdny ukraden. 10 Azs 31/2017 [2] Při podání vysvětlení a následném výslechu žalobce doplnil, že do České republiky přicestoval přibližně v červenci 2015 a od té doby tu žije nepřetržitě. Polské vízum získal na Ukrajině, nepamatov ...
Odůvodnění: [1] Dne 16. 1. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. [2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuved žádné kasační důvody. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. usnesením ze dne 25. 1. 2017, čj. 10 As 13/2016-22, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce náležitosti kasační stížnosti doplnil. Současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě plynoucích z § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. [3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu us ...
Prejudikatura: 9 Azs 288/2016 - 30
Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 4. 6. 2015, č. j. MV-76415-5/SO - 2015, žalovaná zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „prvoinstanční orgán“) ze dne 31. 3. 2015, č. j. OAM-1251-15/TP-2015. Naposledy uvedeným rozhodnutím prvoinstanční orgán zamítl žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 16. 8. 2015 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), pro nesplnění podmínky podle § 68 téhož zákona. V odůvodnění rozhodnut ...
Odůvodnění: Usnesením ze dne 16. 1. 2017, č. j. 10 A 185/2015 - 71, Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žádost žalobce o vrácení soudního poplatku s příslušenstvím. V odůvodnění shrnul, že rozsudkem ze dne 16. 3. 2016, č. j. 10 A 185/2015 - 35, zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterého se měl podle žalobce dopustit Městský úřad Soběslav, neboť ve lhůtě stanovené v § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepředal správní spis se stanoviskem k rozhodnutí o odvolání. Rozsudek ze dne 16. 3. 2016, č. j. 10 A 185/2015 - 35, však zruš ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 10. 2014, č. j. KUJI 69725/2014, sp. zn. OUP 333/2014 Fu-2 (dále též „napadené rozhodnutí“), bylo zamítnuto odvolání žalobců proti usnesení Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí (dále též „stavební úřad“, či „správní orgán I. stupně“) ze dne 12. 6. 2014, č. j. MÚVB/1206/14/VÝST/PEL/750/2014. Tímto usnesením bylo podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění rozhodném pro projednávanou věc (dále jen „správní řád“), zastaveno řízení o žádosti žalobců ze dne 17. 2. 2014 o vydání rozhodnutí o určení ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Magistrátu města Pardubic (dále jen „správní orgánu I. stupně“) ze dne 2. 9. 2015, č. j. OSA/P-781/15-D/30, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále též „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), kterého se měl dopustit tím, že dne 26. 4. 2015 v 17:21 hod., na silnici I/37 řídil osobní vozidlo tov. zn. BMW, přičemž překročil nejvyšší dovolenou rychlost 90 km/h o 31 km/h (po odečtu možné odchylky měření). Za uvedený přestupek byla žalobci u ...
Prejudikatura: 4 Aps 3/2005, 4 Ans 9/2007 - 197
2 Ans 1/2005 - 57
6 A 25/2002 - 42
7 Aps 3/2008 - 98
6 Ans 1/2003
2 As 190/2014 - 52
1 Afs 147/2005
6 A 95/2002
2 As 86/2010 - 76
6 As 68/2012 - 47
Odůvodnění: I. [1] Vědecká rada Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze se na svém 9. zasedání dne 4. 6. 2014 usnesla na návrhu, aby byl žalobce a), který byl v té době docentem Katedry fyziky povrchů a plazmatu na této fakultě, jmenován profesorem pro obor fyzika – fyzika povrchů a rozhraní. Následně se dne 27. 11. 2014 Vědecká rada Univerzity Karlovy v Praze usnesla v reakci na návrh děkana Matematicko-fyzikální fakulty, že doporučuje, aby byl návrh na jmenování žalobce a) profesorem předložen prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky. Tento návrh pře ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce je osmadvacetiletý občan Arménské republiky. Jeho rodiče se na počátku 90. let přestěhovali do České republiky, žalobce zde tak žije od svých šesti let. Rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2010, čj. 2 T 3/2010-668, byl žalobce za účast na dvou loupežích odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let do věznice s ostrahou a k trestu zákazu pobytu na území hlavního města Prahy v délce pěti let. [2] Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 9. 11. 2011 zrušilo povolení k trvalému pobytu žalobce dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce podal 25. 4. 2013 řádné přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období 1. čtvrtletí roku 2013. Finanční úřad pro hlavní město Prahu (správce daně) řízení ve věci tohoto daňového přiznání zastavil, neboť uzavřel, že v souladu s § 99 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je zdaňovacím obdobím žalobce pro příslušný kalendářní rok jeden měsíc (tedy nikoliv čtvrtletí, jak se žalobce mylně domníval). [2] Následně proto žalobce podal 27. 5. 2013 řádná daňová přiznání za leden 2013, únor 2013 a březen 2013. Vzhledem k tomu, že přiznání za leden a ú ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil žalobci dodatečně za měsíce leden až prosinec 2010 daň z přidané hodnoty ve výši 0 Kč, a to poté, co žalobce podal dodatečná daňová přiznání za uvedená zdaňovací období, kterými uplatnil nadměrný odpočet. Žalovaný pak zamítl žalobcova odvolání a uvedená rozhodnutí o doměřené dani potvrdil. [2] Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou, na jejímž základě Městský soud v Praze rozhodnutí zrušil a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Současně však zrušil i rozhodnutí správce daně I. stupně. [3] V odůvodnění rozsudku soud zdůr ...
Prejudikatura: 1 As 32/2006
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 26. 1. 2015, č. j. OUSR/MMB/0480091/2014/2 (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl blanketní a ani na výzvu žalovaného dále nedoplněné odvolání žalobce i souběžná odvolání osob zúčastněných na řízení I) a II) a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části města Brna, Brno – Líšeň (dále jen „stavební úřad“) ze dne 28. 8. 2014, č. j. MCLISEN 07271/2014/2700/POM, jímž podle § 129 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (dále jen „stavební zákon z roku 2006“) na ...
Prejudikatura: 5 Afs 35/2009 - 265, 1 Afs 142/2005
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce podal v roce 2011 žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2000 (daň byla původně splatná v roce 2001 a dodatečně mu byla vyměřena v roce 2007). Přeplatek podle žalobce vznikl úhradou penále vážícího se k této dani: předpis penále mu totiž byl sdělen až v roce 2008, tj. poté, co uplynula prekluzivní lhůta pro sdělení předpisu penále. [2] Finanční úřad žádosti nevyhověl a žalobce neuspěl ani s odvoláním u právního předchůdce žalovaného. V době, kdy byl žalobci sdělen předpis penále, se běh lhůty pro tento úkon odvíjel od náhrad ...
Prejudikatura: 7 Ca 1/2005 - 33, 30 A 34/2013 - 127
10 As 167/2014 - 51
2 As 21/2016 - 83
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce je vlastníkem pozemku, orné půdy, parc. č. X v kat. území S. u H.B.. Pozemek žalobce protíná několik tras nadzemního elektrického vedení o napětí 110 kV. V roce 2014 požádala společnost E.ON Distribuce, a. s., žalobce o uzavření smlouvy o zřízení práva věcného břemene k umístění stavby na pozemku žalobce. Záměrem společnosti je na pozemku žalobce provést přeložku nadzemního elektrického vedení ve dvou stávajících trasách, a to z důvodu návaznosti těchto tras na plánovanou výstavbu vedení přenosové soustavy V413-V416 smyčka Havlíčkův Brod - Mírovka. Konkrétně má přelož ...
Odůvodnění: I. [1] Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 30. 9. 2016, č. j. 52 A 55/2016 – 88, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu. Zásah měl spočívat v tom, že Katastrální úřad pro Pardubický kraj (dále jen „žalovaný“) neprovedl zápis poznámky do katastru nemovitostí podle § 23 odst. 1 písm. o) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální zákon“), k pozemkům evidovaným jako st. p. č. X, p. p. č. X a st. p. č. X, vše v k. ú. Č. T., o podané ...
Prejudikatura: 2 As 50/2005, 8 As 12/2005
6 A 12/2001
2 As 190/2014 - 52
Odůvodnění: I. [1] Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“), uložila rozhodnutím ze dne 18. 5. 2012, č. j. ČIŽP/41/OOO/SR01/1203010.003/12/PSV, žalobci pokutu ve výši 20 000 Kč za správní delikt podle § 40 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), kterého se měl dopustit tím, že bez povolení podle § 17 odst. 1 téhož zákona provozoval střední zdroj znečišťování ovzduší, totiž kompostárnu o celkové kapacitě 4 000 tun zpracovávaných biologicky rozložitelných odpadů za rok. ČIŽP provedla dne 2. 3. ...
Odůvodnění: I. Předmět řízení [1] Žalobce a) působí jako docent Katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze [žalobce b)]. [2] Žalobci se žalobou podanou k Městskému soudu v Praze dne 26. 9. 2016 domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 1. 2016, kterým rozhodl o nejmenování žalobce a) profesorem. [3] Městský soud v záhlaví popsaným usnesením žalobu pro opožděnost odmítl. Soud konstatoval, že v žalobě bylo jako datum doručení napadeného rozhodnutí uvedeno 26. 9. 2016. Žalobu proti rozhodnutí lze dle § 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu sprá ...
Prejudikatura: 1 As 89/2010 - 119
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 22. 5. 2015, č. j. RR/1279/15, sp. zn. ZN/133/RR/15, (dále jen „napadené rozhodnutí“) provedl některé dílčí formulační úpravy výroku I. rozhodnutí Městského úřadu Sušice, odboru výstavby a územního rozhodování (dále jen „stavební úřad“), ze dne 13. 1. 2015, č. j. 20053/13-3, zn. 4261/12/VYS/Oud, v podstatě však toto rozhodnutí potvrdil a odvolání žalobce a osob zúčastněných na řízení I) až III) zamítl. Tímto rozhodnutím stavební úřad podle § 129 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 167/20 ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce (dále jen "stěžovatel") se podle žalovaného z pozice zadavatele dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 11. 9. 2011 (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), neboť při losování dne 26. 4. 2011 v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem "Zvýšení kapacity koryta Vltavy v k. ú. Nové Ouholice a Veltrusy" nedodržel postup stanovený v § 61 odst. 4 v návaznosti na § 6 zákona o veřejných zakázkách. Předseda žalovaného zamítl rozklad stěžovatele a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 1 ...
Prejudikatura: 9 As 71/2008 - 109, 5 A 73/2002
9 As 7/2009 - 76
2 As 161/2016 - 52
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Magistrátu města Pardubic (dále „magistrát“) ze dne 8. 9. 2015, č. j. OSA/P-952/15-D/36, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3, a dvou přestupků podle písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Přestupků se dopustil dne 5. 5. 2015 jednak tím, že řídil motorové vozidlo v obci Staré Čivice rychlostí 71 km/hod (po odečtení odchylky), čímž překročil nejvyšší dovolenou rychlost o 21 km/hod, přičemž se tohoto přestupku v období dvanácti po sobě jdoucích ...
Prejudikatura: 1 As 93/2011 - 79, 5 Azs 94/2005
8 As 93/2012 - 41
Odůvodnění: I. Vymezení věci a rozsudek městského soudu [1] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen „krajské ředitelství“) rozhodnutím ze dne 24. 2. 2016, č. j. KRPA-1660-37/ČJ-2016-000022, uložila žalobci správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť se žalobce při pobytové kontrole prokázal padělaným a pozměněným dokladem jako dokladem vlastním a pobýval na území bez platného víza, ač k tomu nebyl oprávněn. Doba, po ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a kasační stížnost [1] Žalobce brojil u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci žalobou proti v záhlaví popsanému rozhodnutí žalovaného. [2] Krajský soud v záhlaví označeným usnesením řízení o žalobě zastavil. Konstatoval, že žalobci byla dne 11. 11. 2016 doručena výzva k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000 Kč ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy. Žalobce však do dne vydání usnesení soudní poplatek neuhradil. Krajský soud proto řízení o žalobě podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) zastavil. [3] Proti usnesení ...
Odůvodnění: Podanou kasační stížností se žalobci (dále též „stěžovatelé“) domáhají zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. června 2014, č. j. S-MHMP 404945/2014/SUP/No, jímž bylo zamítnuto jejich odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu městské části Praha 7 ze dne 27. prosince 2013, č. j. MČ P7 38549/2013/OVT/Lub, ve věci umístění stavby „Bytový dům Jankovcova“. Při podání kasační stížnosti nebyly splněny všechny podmínky řízení, neboť stěžovatelé nezaplatili soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/19 ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany tak, že se mu mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o az ...
Prejudikatura: 1 Azs 61/2008 - 98
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím bylo podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), rozhodnuto o jeho zajištění. Doba zaji ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“ nebo „soudní řád správní“), zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví. Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany tak, že mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. ...
Odůvodnění: Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 15. 2. 2017 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), která směřuje proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5000 Kč). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 20. 2. 2017, č. j. 5 As 39/2017 – 9, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 5 dnů od doručení ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalované ze dne 2. 3. 2010, č. j. 2010/158/570, byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 166 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), jelikož porušil § 4a citovaného zákona tím, že v období let 1995 – 2009 poskytoval investiční službu obchodování na vlastní účet bez povolení České národní banky. Za tento přestupek mu byla uložena pokuta ve výši 500 000 Kč. Rozhodnutím bankovní rady žalované ze dne 20. 5. 2010, č. j. 2010/1621/110, bylo uvedené rozhodnutí zrušeno a věc vráce ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Úřad práce České republiky – krajská pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „úřad práce“) rozhodnutím ze dne 12. 6. 2015, č. j. 1079759/15/AB, zamítl žádost žalobce o příspěvek na bydlení dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o státní sociální podpoře“), v nemovitosti na adrese Z. 8 v P. od 1. 7. 2014. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím č. j. MPSV-UM/18589/15/9S-HMP ze dne 10. 9. 2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Správní orgány zjistily, že žalobce má na uvedené adrese hlášen trvalý pobyt a má uzav ...
Prejudikatura: 7 Afs 248/2016 - 29, 5 Afs 68/2013 - 43
8 Afs 111/2005 - 106
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Finanční úřad v Otrokovicích zahájil dne 16. srpna 2011 daňovou kontrolu žalobce na dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2008, 2009 a 2010 a na dani z přidané hodnoty za jednotlivá období od 1. července 2008 do 31. prosince 2009. Finanční úřad pro Zlínský kraj (dále jen „finanční úřad“), na něhož s účinností od 1. ledna 2013 přešla působnost Finančního úřadu v Otrokovicích, vydal dne 18. června 2013 dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2010 č. j. 942308/13/3306-05701-704609, jímž žalobci doměřil daň ve výši 292.092 Kč a daňo ...
Prejudikatura: 2 Afs 68/2012 - 34, 7 Aps 2/2009 - 197
Odůvodnění: I. Vymezení případu Včas podanou kasační stížností se žalovaný domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) ze dne 19. 7. 2016, č. j. 29 Af 54/2014 - 62, (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2014, č. j. JMK 66059/2014 (dále jen „napadené rozhodnutí 1“) a č. j. JMK 66063/2014 (dále „napadené rozhodnutí 2“). Napadeným rozhodnutím 1 bylo rozhodnuto o odvolání žalobce, kterým se žalobce domáhal zrušení zamítavého rozhodnutí Městského úřadu Mikulov ze dne 16. 5. 2011, č. j. MUMI 11021528, o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku ...
Prejudikatura: 1 As 12/2015 - 30, 7 Afs 31/2012 - 55
1 Afs 45/2010 - 159
9 Afs 8/2008 - 117
8 As 17/2007
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jako „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí předsedy žalovaného. Předseda žalovaného zamítl rozklad stěžovatele a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2012, č. j. ÚOHS-S66/2012/VZ-4899/2012/530/PPo, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 100 000 Kč za to, že př ...
Prejudikatura: 2 Afs 68/2012 - 34, 5 Afs 113/2013 - 41
6 As 64/2014 - 40
4 Afs 20/2016 - 33
Odůvodnění: I. Vymezení případu Včas podanou kasační stížností se žalovaný domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“) ze dne 26. 7. 2016, č. j. 29 Af 45/2014 - 73, (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2014, č. j. JMK 51161/2014, (dále jen „napadené rozhodnutí 1“) a ze dne 9. 5. 2014, č. j. JMK 54524/2014 (dále „napadené rozhodnutí 2“). Napadeným rozhodnutím 1 bylo rozhodnuto o odvolání žalobce, kterým se žalobce domáhal zrušení zamítavého rozhodnutí Městského úřadu Vyškov ze dne 31. 8. 2011, č. j. MV/45793/2011/OŠKS, o žádosti ...
Prejudikatura: 6 As 255/2014 - 42, 1 As 79/2009 - 165
2 Aps 2/2004
2 As 35/2014 - 109
2 As 216/2016 - 92
Nad 224/2014 - 53
8 As 39/2014 - 56
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 30. června 2012 se měl v Praze uskutečnit třetí ročník vzpomínkové akce FOOD NOT BOMBS – poslední předprázdninové rozdávání, u příležitosti třetího výročí vystěhování squatu Milada (tzv. vila Milada se nachází v Praze 8, v katastrálním území Libeň, ulici Na Kindlovce 1088, pozemek parc. č. 493/33, resp. část pozemku parc. č. 493/1). Akce byla plánována od 16 hod. v prostoru vysokoškolských kolejí Praha-Troja (17. listopadu) v blízkosti zchátralé vily Milada. Podle žalobců, kteří se této akce společně s dalšími osobami účastnili, bylo jejím smyslem upozornit na to, že ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 6. 2014, č. j. 1451500/14/2503-25200-506462 (dále jen „napadené rozhodnutí“), zamítl návrh žalobkyně na zastavení daňové exekuce srážkami z jiných příjmů manželky dlužníka J. P. dle § 252 odst. 2 a § 183 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „daňový řád“) a § 262a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 (dále jen „o. s. ř.“), nařízené exekučním příkazem ze dne 9. 4. 2014, č. j. 977556/14/2503-25200-506867. [2] Žalobkyně napadla uvedené r ...
Odůvodnění: I. Vymezení případu Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) ze dne 3. 8. 2016, č. j. 78 A 14/2016 - 28, (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 5. 2016, č. j. CPR-8882-2/ČJ-2016-930310-V243, (dále „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Chomutov (dále „správní orgán prv ...
Odůvodnění: [1] Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Brodě (dále jen „správce daně“) rozhodnutím ze dne 6. 3. 2013, čj. 83252/13/3308-05301-708377, podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a podle § 143 daňového řádu za zdaňovací období roku 2009 doměřil žalobkyni daň z příjmů právnických osob ve výši 1 894 800 Kč, dodatečně zrušil daňovou ztrátu z příjmů právnických osob ve výši 5 286 963 Kč a současně podle § 37b odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2010 ve spojení s § 264 odst. 13 daňového řádu uložil žalobkyni ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost, jež brojí proti v záhlaví označenému usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo zastaveno dovolací řízení. Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 cit. zákona). Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnos ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, jimiž bylo dle jejího tvrzení porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a ústavní zásada presumpce neviny podle čl. 40 odst. 2 Listiny. 2. Z obsahu ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Městského soudu v Brně (dále jen "městský soud") sp. zn. 9 T 171/2015 se podává, že v záhlaví uvedeným rozsudke ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, přičemž tvrdil, že jimi bylo porušeno jeho právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím, zaručené čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Napadeným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud") byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti vedlejší účastnici na zaplacení částky 75 000 Kč s příslušenstvím z titulu p ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatelka domáhala vyslovení toho, že postupem orgánů činných v trestním řízení (viz níže sub 2) bylo porušeno její ústavně zaručené právo na účinné vyšetřování podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Zároveň se domáhala toho, aby Ústavní soud zakázal Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, Územnímu odboru Vsetín, Oddělení hospodářské kriminality (dále jen "policej ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, přičemž tvrdil, že jimi bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. 3. 2014 č. j. 9 C 428/2009-406 bylo zastaveno řízení (o plnění z garančního fondu) v části, kde se stěžovatel jako žalobce domáhal na vedlejší účastnici jako žalované ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí obecných soudů, a to z důvodu porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Stěžovatelka žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích (dále jen "kra ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava) se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených dvou usnesení soudů, a to z důvodu porušení čl. 4 odst. 1, 3 a 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, a rovněž čl. 4, čl. 90 a čl. 95 Ústavy. 2. Krajský soud v Ostravě (dále jen "krajský soud") rozhodl dne 19. 10. 2009 o úpadku dlužnice a usnesením ze dne 15. 12. 2009 rozhodl o schválení oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 1 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 18. 12. 2016, se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, a současně požádal o odložení jeho vykonatelnosti. Ústavní stížnost podával stěžovatel původně za vedlejší účastnici (jakožto její jednatel), Ústavní soud však ze své úřední činnosti zjistil, že dle výpisu z obchodního rejstříku stěžovatel v době podání ústavní stížnosti nebyl jednatelem vedlejší účastnice. Proti skutečnosti, že stěžovatel (údajně) přestal být jednatelem vedlejší účastnice, ostatně stěžovatel v ústavní stížnosti rovněž brojí. O ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ve včasné a řádně podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí z důvodu porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a upozorňuje, že v důsledku porušení tohoto práva došlo i k zásahu do jeho práva na osobní svobodu a ochranu vlastnictví. 2. Ústavní soud z napadených rozhodnutí a z ústavní stížnosti zjistil, že stěžovatel byl uznán vinným přečinem podvodu, kterého se dopustil tím, že si půjčil peníze v částce 22 000 Kč, přičemž již od počátku jednal v úmyslu půjčenou ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka žádá o zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, jimiž měla být porušena ustanovení čl. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 31, čl. 33 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a rovněž čl. 7, čl ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. V ústavní stížností podané dne 27. 1. 2017 a doplněné dne 6. 3. 2017 stěžovatel napadá v záhlaví označená usnesení a tvrdí, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva na majetek, ochranu obydlí, lidskou důstojnost, ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a soudní ochranu, zaručená čl. 7, 10, 11, 12 a 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a přiložených dokumentů zjistil Ústavní soud následující skutečnosti. Poté, co stěžovatel v květnu 2012 doručil Krajskému soudu v Hradci Králové (dále jen "krajský soud") sv ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu") se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí ve výrocích, které se vztahují k nárokům stěžovatele na úrok z prodlení a lhůty splatnosti jistiny a výrokům, kterými nebyl přiznán stěžovateli nárok na náhradu nákladů řízení. Stěžovatel namítal, že napadenými rozhodnutími došlo k porušení čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 3 a čl. 89 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 24. 1. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelčino podání označené jako "Žádost o spravedlnost a nápravu zamítnutí dovolání", z jehož obsahu a příloh vyplývá, že stěžovatelka brojí proti rozhodnutím soudů o vypořádání společného jmění manželů, jež byla vydána ve věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 4 C 21/2008. 2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro ústavní stížnost, byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad ve lhůtě ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci, zákon; 456/2011 Sb.; o Finanční správě České republiky; § 8/2 věta druhá, § 10/4, § 13/4, § 13b
Odůvodnění: I. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 21. 2. 2017, se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zakázal Finančnímu úřadu pro Královehradecká kraj - Územní pracoviště v Náchodě a v Jičíně pokračovat v porušování práv a svobod stěžovatele, garantovaných čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a 4, čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1, 36 odst. 1, 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3 a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 1 odst. 1 Dodatko ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 40 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení předmětu řízení 1. Stěžovatel se ve své ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tím, že jimi došlo k porušení čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a presumpce neviny zaručené čl. 40 odst. 2 Listiny. Ústavní stížnost byla doručena Ústavnímu soudu včas, osobou oprávněnou a řádně zastoupenou advokátem, předcházelo jí vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně jeho práv poskytuje, a tedy splňuje všechny f ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 39
Odůvodnění: 1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 25. listopadu 2016, doplněné podáními dne 29. listopadu 2016, 5. prosince 2016 a 7. prosince 2016, stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhoval zrušení v záhlaví uvedených usnesení a namítal, že byl odsouzen v rozporu s jeho právem nebýt odsouzen bez zákona. 2. Z obsahu ústavní stížnosti a spisu Okresního soudu v Kolíně sp. zn. 8 T 148/2015 bylo zjištěno, že dne 27. srpna 2015 podalo Okresní státní zastupitelství v Kolíně ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížnost byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní zákonné požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 téhož zákona. Fyzické osoby musí být jako účastníci v řízení před Ústavním soudem zásadně zastoupeny advokátem nebo notářem. Stěžovatelka přiložila k ústavní stížnosti plnou moc JUDr. Zdeňky Tučkové, advokátky se sídlem ve Velké Bíteši, Sadová 531, která však byla udělena již v roce 2015, tedy dříve, než skončilo řízení před obecnými soudy. Uvedenou vadu plné moci stěž ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.2
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 30. 11. 2016, č. j. 6 Afs 222/2016-34, kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 8. 2016, č. j. 15 Af 50/2014-35, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 26. 5. 2014, č. j. 13562/14-5000-14102-707678, ve věci dodatečného platebního výměru, jímž byla stěžovateli v rámci přezkumu jeho příjmů a výdajů při výkonu restaurační činnosti doměřena daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2008 ve výši 230 760 Kč a současně uloženo penále 46 152 Kč ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1, 209/1992 Sb./Sb.m.s., #0 čl. 6 odst.1
Odůvodnění: Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. dubna 2016, č. j. 15 T 178/2014-242, byla obžalovanému uložena povinnost zaplatit poškozené (stěžovatelce) náklady vzniklé přibráním zmocněnce ve výši 47 625,60 Kč. Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo usnesení zrušeno a soud nově uložil odsouzenému povinnost zaplatit stěžovatelce náklady vzniklé přibráním zmocněnce ve výši jen 10 890 Kč. Včas podanou ústavní stížností splňující i další náležitosti podání podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovate ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. V ústavní stížnosti stěžovatelé (dále rovněž "žalovaní") navrhují zrušení v záhlaví usnesení označených rozhodnutí pro údajné porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1, odst. 2 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, dále jen "Listina" (všichni účastníci řízení jsou si rovni) a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 odst. 1 (Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana), čl. 90 (soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu p ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž mělo dojít k porušení jeho práva na spravedlivý proces podle čl. 36, k porušení zásady zákonného procesu podle čl. 8 odst. 2 a práva na právní pomoc podle čl. 27 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). V odůvodnění ústavní stížnosti namítá stěžovatel, že nebyly splněny podmínky pro vydání odmítavého usnesení Nejvyššího soudu. Stěžovatel tvrdí, že dovolání bylo podáno včas. II. Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 38 odst.1
Odůvodnění: I. Ústavní soud obdržel dne 27. května 2016 návrh ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se obchodní společnost Otín Green Power s. r. o. (dále jen "stěžovatelka") domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Odboru hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, pracoviště České Budějovice (dále jen "policejní orgán"), neboť má za to, že jimi bylo zasaženo do jejích ús ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Stěžovatel se v podané ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu, a to pro porušení jeho ústavně zaručených základních práv podle čl. 36 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Z ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že napadeným rozsudkem Nejvyššího soudu byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 1. 2015, č. j. 57 Co 636/2014-161, a rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2014, č. j. 84 C 12/2012-133, ve výrocích, jimiž bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit stěžovateli 169.206,40,- Kč s přís ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí, a to z důvodu porušení čl. 90 Ústavy, čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Napadeným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen "obvodní soud") byly v řízení o úpravu styku otce I. A. s nezletilými dětmi M. A. a J. A. zamítnuty jako nedůvodné námitky ...
Odůvodnění: Stěžovatel se na Ústavní soud obrátil podáním doručeným dne 24. 1. 2017, označeným jako "Stížnost proti postupu a rozhodnutí soudu". Protože toto podání vykazovalo vady, pro které by je jako ústavní stížnost nebylo možno projednat, byl dopisem, který mu byl doručen dne 30. 1. 2017, vyzván k jejich odstranění a poučen o důsledcích, pokud se tak nestane. K tomu mu byla stanovena lhůta 30 dnů. Vzhledem k tomu, že uvedené nedostatky nebyly ve stanovené lhůtě napraveny, nezbylo Ústavnímu soudu, než ústavní stížnost odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavn ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavní práva zaručená čl. 8, čl. 10 a čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Napadeným usnesením Okresního soudu v Blansku byl podle § 283 písm. d) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zamítnut návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 1 T 111/2013 s odůvodněním, že stěžovatel soudu nepředlož ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 40 odst.5, čl. 38 odst.2
Odůvodnění: 1. V ústavní stížnosti, doručené Ústavnímu soudu dne 29. července 2016, stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), navrhoval zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2016 č. j. 6 To 219/2016-179. Stěžovatel namítal, že napadeným rozhodnutím bylo porušeno jeho ústavně zaručené základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti, napadeného rozhodnutí Městského soudu v Praze ( ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Ústavní soud obdržel dne 30. května 2016 návrh ve smyslu § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), jímž se D. G. (dále jen "stěžovatel") domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Městského soudu v Praze (dále jen "stížnostní soud"), neboť má za to, že jím bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného základního práva na spravedlivý proces ve smyslu článku 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). II. Z obsahu ústavní stížnosti a napadeného rozhodnutí Ústavní s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") zaevidovanou pod sp. zn. III. ÚS 2563/13 napadli 1. a 2. stěžovatel shora označené usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen "krajský soud"), přičemž tvrdili, že jimi byla porušena jejich základní práva garantovaná čl. 6 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 90 Ústavy. 2. Ústavní stížností zaevidovanou pod sp. zn. I. ÚS 2596/13 napadl 3 ...
Napadený akt: rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí Městského státního zastupitelství v Praze a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a princip ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 12, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného příkazu k prohlídce jiných prostor a pozemků vydaného Okresním soudem v Ostravě (dále jen "okresní soud"), jímž bylo dle jejího tvrzení porušeno její ústavně zaručené právo na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a právo ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci (dále jen "vrchní soud") a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci - pobočky v Ostravě (dále jen "vrchní státní zastupitelství"), kterými dle jejího tvrzení došlo k porušení jejího ústavně zaručeného práva na ochranu vlastnictví ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a z ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi došlo k porušení jeho základního práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a rovněž mu těmito rozhodnutími bylo odňato právo vyjádřit se ke všem prováděným důkazům dle čl. 38 odst. 2 Listiny. 2. Krajský soud v Ostravě (dále jen "krajský soud") r ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 1. dubna 2016, stěžovatel navrhl zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jeho základního práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Stěžovatel, jako jeden ze žalovaných v původním řízení vedeném před Obvodním soudem pro Prahu 5 (dále jen "obvodní soud"), byl usnesením obvodního soudu ze dne 24. února 2015 č. j. 28 C 233/2013-221 osvobozen od soudního poplatku z podaného odvolání v rozsahu 30 %. 3. Městský soud v Praze (dále jen "městský soud") us ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 37 odst.3, čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 1 odst. 1 Ústavy, čl. 1, čl. 4 odst. 2, odst. 3, odst. 4, čl. 26 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 6 odst. 1 a čl. 17 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Z napadených rozhodnutí se podává, že Krajský soud v Pr ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatelce vznikl závazek z titulu poskytnutého úvěru na základě smlouvy o úvěru uzavřené v roce 2012 s Komerční bankou a.s. (dále jen "banka"). Posléze stěžovatelka uzavřela s bankou dohodu o způsobu splácení, avšak navzdory tomu podala banka žalobu na zaplacení. Dne 20. 1. 2014 vydal Okresní soud Plzeň-město (dále jen "okresní soud") platební rozkaz č. j. 28 C 395/2013-21, který stěžovatelka údajně na radu právního zástupce banky nenapadla odporem, aby svůj dluh nenavyšovala o další náklady. 2. Na základě tohoto vykonatelného platebního rozkazu nařídil okresní soud k návrhu banky pro ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci
Odůvodnění: Podáním označeným jako "stížnost proti sdělení ohledně amnestie prezidenta republiky ČR ze dne 1. 1. 2013 po přezkumném řízení Okresního soudu v Trutnově ze dne 10. 6. 2015, č. j. 17 PP 22/2007 na základě mé žádosti" se stěžovatel domáhal přezkoumání postupu Okresního soudu v Trutnově a jeho závěru o tom, že stěžovatel nebyl účasten amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 stran zbytku jeho trestu v délce 665 dnů. Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků [§ 34, § 72 odst ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Návrh stěžovatele přitom trpí vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1, § 31 odst. 2 zákona o Ústavním soudu) a jeho podání nelze považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem. Podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud"), neboť má za to, že jím bylo porušeno jeho právo na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím a nesprávným úředním postupem ve smyslu čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí soudů, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod zakotvených v čl. 36 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Okresní soud v Jablonci nad Nisou (dále jen "okresní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených usnesení Nejvyššího soudu, rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 (dále jen "obvodní soud") s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho ústavní právo na nedotknutelnost vlastnictví podle čl. 11 odst. 4 Listin ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 4 a čl. 90 Ústavy, čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 1 a 3, čl. 4 odst. 4 čl. 36 a čl. 37 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, 209/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 5 odst.5
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel žádá o zrušení v záhlaví označených rozsudků (resp. výroků), jimiž měla být porušena ustanovení čl. 5 odst. 5 a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), čl. 1, čl. 10 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 89 odst. 2 Ústavy. 2. Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen "obvo ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 40 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení předmětu řízení 1. Ústavní stížností stěžovatele doručenou Ústavnímu soudu dne 20. 12. 2016, doplněnou podáním ze dne 28. 12. 2016, která splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho práva na soudní ochranu zaručeného v čl. 90 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 Ú ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.4
Odůvodnění: I Stěžovatelka v ústavní stížnosti navrhla zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 11 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 1.1. Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. II Obvodní soud pro Prahu 5 napadeným rozsudkem zamítl žalobu, aby soud uložil žalované PREdistribuci, a. s. (dále jen "žalovaná") povinnost zaplatit stěžovatelce 166 200 Kč s příslušenstvím jako náhradu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.5
Odůvodnění: V ústavní stížnosti stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bylo rozhodnuto o započtení doby, na kterou mu byl přerušen výkon trestu odnětí svobody, do výkonu trestu odnětí svobody v trvání celkem šedesáti dnů. Stěžovatel dále navrhuje zrušení označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo na základě jeho stížnosti rozhodnuto v zásadě shodně a došlo pouze k odstranění nepřesností obsažených ve výroku usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem. Podle stěžovatele došlo vydáním napadených rozhodnutí k zásahu do jeho ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelé domáhali zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 6 odst. 1 a čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Ústavní soud zjistil, že stěžovatelé jako žalobci se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 4, čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Okresní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 22. 5. 2014 č. j. 11 EC 213/2011-324 ve věci žalobce (dále jen "stěžovatel") proti žalovanému Městys Dub nad Moravou (dále jen "žalovaný") o částku 17 284 Kč s příslušenstvím mimo jiné rozhodl, že žaloba o uložení povinnosti žalovanému zaplatit stěžovateli částku 17 284 Kč s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Stěžovatel v ústavní stížnosti navrhl zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základních práv zaručených čl. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 1 odst. 1 a čl. 90 Ústavy. Obvodní soud pro Prahu 10 napadeným rozsudkem rozhodl, že žalovaný (dále jen "stěžovatel") je povinen zaplatit žalobcům částku ve výši 9 900 Kč s příslušenstvím. Soud po provedeném řízení a dokazování měl za prokázané, že mezi účastníky byla uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byla dodávka čedičových dlažebních kostek. Za situa ...
Napadený akt: rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.2
Odůvodnění: V ústavní stížnosti stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Jihlavě, kterým bylo zrušeno usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání stěžovatele a zároveň bylo opětovně rozhodnuto o zahájení jeho trestního stíhání pro přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. f) trestního zákoníku. Dále navrhuje zrušení označeného usnesení státní zástupky ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas učiněným podáním, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, konkrétně rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen "obvodní soud"), rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") a usnesení Nejvyššího soudu. Stěžovatel namítá, že ústavní stížností napadená rozhodnutí porušují jeho základní práva, tj. právo vlastnit majetek zaručené ustanovením čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a sv ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.5
Odůvodnění: Včas učiněným podáním, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, konkrétně usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze (dále jen "vrchní státní zastupitelství") a usnesení Vrchního soudu v Praze (dále jen "vrchní soud"). Stěžovatel namítá, že ústavní stížností napadená usnesení porušují jeho základní práva a svobody. Konkrétně stěžovatel tvrdí zásah do práva na spravedlivý proces, j ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas učiněným podáním, splňujícím formální náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozsudků, konkrétně rozsudku Vrchního soudu v Praze (dále jen "vrchní soud") a rozsudku Nejvyššího soudu. Stěžovatel namítá, že ústavní stížností napadená rozhodnutí porušují jeho základní právo na spravedlivý proces, jak je zaručeno ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a ustanovením čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 202/1/e
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Stěžovatelka se s odvoláním na porušení svých základních práv ve smyslu čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí. Současně navrhuje, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 202 odst. 1 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o. s. ř."). Obvodní soud pro Prahu 1 napadeným usnesením, v řízení o zaplacení částky 17 842 Kč s příslušenstvím, mimo jiné podle výroku III. prominul žalované Zuzaně Property, s. r. o. (dále jen "žalovaná") zmeškání lhůty k podání ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi došlo k porušení jejího základního práva na právní pomoc dle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Napadeným rozhodnutím stěžovatelka dále vytýká, že kvůli nim na rozdíl od vedlejšího účastníka nebude v řízení právně zastoupena, čímž došlo k zásahu do stěžovat ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhal se stěžovatel zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním, že jimi bylo zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva na soudní a jinou právní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na rovné zacházení dle čl. 37 odst. 3 Listiny. Z obsahu přiloženého listinného materiálu Ústavní soud zjistil, že napadeným rozsudkem č. j. 22 P 50/2002-476 ze dne 5. 3. 2015 Okresní s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 37 odst.2
Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 27. 2. 2017 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu. II. Ústavní stížností napadeným usnesením okresního soudu bylo zastaveno řízení o ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 8 odst.5, čl. 40 odst.2, 209/1992 Sb./Sb.m.s., #0 čl. 5, #0 čl. 6
Odůvodnění: 1. Včas podanou ústavní stížností splňující i další náležitosti podání dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení napadených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 8 odstavcích 2 a 5 a v čl. 36 odstavci 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Shora citovaným usnesením Krajský soud v Ostravě zamítl žádost o propuštění z vazby stěžovatele obžalovaného pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby po ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení předmětu řízení 1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 23. 1. 2017, která splňuje podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a presumpce neviny zaručené čl. 40 odst. 2 Listiny. II. Rekapitulace skutkového stavu a p ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností se stěžovatel s odkazem na údajné porušení čl. 1, čl. 4 odst. 4, čl. 36 odst. 1, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, čl. 1 odst. 1, čl. 4, čl. 90 a čl. 96 Ústavy, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí obecných soudů. Rozsudkem Městského soudu v Praze byl stěžovatel uznán vinným zločinem znásilnění dle § 185 odst. 1, 2 odst. 2 písm. a), písm. c) trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v přesně nezjištěné době v rozmezí měsíce března až května 2014 v místě svého trv ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 10, 209/1992 Sb./Sb.m.s., #0 čl. 8
Odůvodnění: 1. Okresní soud Praha-východ vede řízení o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, přičemž žalovanou stranou je syn stěžovatelky. Soud si v rámci tohoto řízení na návrh žalobkyně vyžádal řadu výpisů z účtů stěžovatelky a stěžovatelku následně při jednání vyslechl k pohybům na těchto účtech. 2. Proti postupu okresního soudu stěžovatelka brojila ústavní stížností, neboť se domnívala, že jím došlo k porušení jejího práva na respektování soukromí a soukromého života. Porušení těchto práv stěžovatelka spatřovala v tom, že soud nemůže vyžádat informace chráněné bankovním tajemstvím kdykoliv ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 104/1991 Sb./Sb.m.s., čl. 3, čl. 12 odst.1, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2, čl. 32 odst.4, čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Stěžovatelka se s odvoláním na porušení čl. 38 odst. 2, čl. 32 odst. 1 a čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte, domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. 2. Z ústavní stížnosti, připojených spisů Okresního soudu v Pardubicích a napadených rozhodnutí vyplývá, že rozhodnutím Okresního soudu v Pardubicích ze dne 27. 11. 2008 byl vydán platební rozkaz č. j. 17 C 126/2008-19, jímž byla žalované (stěžovatelce) uložena povinnost zaplatit žalobci částku 1 007,- Kč s příslušenstvím a nahradit náklady řízení ve výši 8 4 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavní soud obdržel dne 13. 1. 2017 ústavní stížnost podle ustanovení čl. 87 odst 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel se ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud") a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud"), neboť má za to, že obecné soudy porušily jeho základní právo na soudní ochranu (čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále jen "Listina") a právo ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 16. 1. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání označené jako "žaloba k čj. 89 T 238/2013". 2. Na základě zjištění, že podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), pro ústavní stížnost, byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněna na následky jejich neodstranění. Výzva byla stěžovatelce doručena dne 24. 1. 2017, ta na ni v určené lhůtě nijak nereagovala. 3. Vzhledem k tomu, že vady návrhu nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatelé se ústavní stížností domáhají zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení práva na spravedlivý proces, zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Konkrétně stěžovatelé obecným soudům vytkli, že jim nebyla poskytnuta adekvátní kompenzace za porušení práva na přiměřenou délku řízení ve věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C 94/2012. Proti napadeným rozhodnutím však stěžovatelé uplatnili v podstatě jedinou ústavněprávní námitku, podle níž se právní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 2. 2017 napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí. Ačkoliv byl navrhovatel již mnohokrát Ústavním soudem poučen o formálních požadavcích, kladených na ústavní stížnost, je zjevné, že ani nyní podaný návrh základní formální náležitosti ústavní stížnosti nesplňuje, neboť nebyl naplněn zejména požadavek povinného zastoupení advokátem pro řízení před Ústavním soudem podle § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Z evidence Ústavního soudu se zjišťuje, že stěžov ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Podáním označeným jako "Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti...", které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 15. února 2017, stěžovatel brojí proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž bylo jeho dovolání odmítnuto pro existenci vad. 2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje formální náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Návrh stěžovatele přitom trpí vadami. Stěžovatel především není zastoupen advokátem (srov. § ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů z důvodu tvrzeného porušení práva na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 2. Napadeným usnesením soudu I. stupně byla částečně zastavena exekuce vedená proti povinné obchodní společnosti Favex, s. r. o. Důvodem tohoto zastavení exekuce byla skutečnost, že pohledávka stěžovatele za povinným v tomto rozsahu zanikla započtením. Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno odvolacím soudem a posléze podané dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ve včasné a řádně podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces dle čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 2. Ústavní soud z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí zjistil, že rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy, byl stěžovatel uznán vinným z přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a byla mu uložena pokuta ve výši 4.000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou měsíců a současně povinnost uhradit náklady ř ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Včas a řádně podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí, jimiž mělo dojít k porušení jeho práva na trestní stíhání způsobem, který připouští zákon dle čl. 6 odst. 3 písm. a), b), c), d) Evropské úmluvy o ochraně lidských práv (dále jen "Úmluva") a čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). V odůvodnění ústavní stížnosti namítá stěžovatel, že nebyly splněny podmínky pro sdělení obvinění, obžaloba nekorespondovala se sdělením obvinění, dále namítal, že neproběhlo řádné přípravné řízení, nesouhlas ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: : 1. Ve včasné a řádně podané ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí z důvodu porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, práva na rodinný život dle čl. 10 odst. 2 Listiny, práva na ochranu rodiny, dětí a mladistvých dle čl. 32 odst. 1 Listiny. Dále poukazuje na porušení čl. 3 odst. 1 a čl. 12 Úmluvy o právech dětí, tedy na zásah do práva dítěte, aby jeho zájem byl předním hlediskem při rozhodování státními ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, ostatní (nezařaditelné)
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností se stěžovatelé s odkazem na údajné porušení čl. 10, čl. 11 a 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 6 odst. 1 a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a práva na pokojné užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě domáhali zrušení výše citovaného rozhodnutí obecného soudu. Okresní soud v Hodoníně jím rozhodl v exekuční věci oprávněných M. a V. Kolárikových (vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem) proti povinným stěžovatelům o jejich námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce tak, že změnil příkaz k úhradě ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 4. listopadu 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost stěžovatele, směřující proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím obecných soudů. Napadenými rozhodnutími obecných soudů byla zamítnuta stěžovatelova žádost o upuštění od výkonu trestu vyhoštění podle § 350h odst. 4 trestního řádu. Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 23. února 2017, sdělil právní zástupce stěžovatele, že podanou ústavní stížnost bere stěžovatel zpět. Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), může stěžovatel do okamži ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1
Odůvodnění: I. V ústavní stížnosti ze dne 7. 9. 2016 Josef Mižigar (dále jen "oprávněný" případně "stěžovatel") navrhl, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o návrhu na zastavení exekuce, pro jejich zásah do základních práv garantovaných čl. 1 odst. 1, čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), a čl. 11 odst. 1, čl. 36 odst. 1, čl. 37 odst. 3 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). II. Z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Okresního soudu v Klatovech sp. zn. 27 EXE 89/2010 vyplývají následují ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Stěžovatelka (dále rovněž "žalobkyně") v ústavní stížnosti brojí proti v záhlaví usnesení označenému rozsudku pro údajné porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dále jen "Listina" (každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu), čl. 37 odst. 3 Listiny (každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení), čl. 38 odst. 2 Listiny (každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho př ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2
Odůvodnění: I. Podstatný obsah ústavní stížnosti 1.Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o Ústavním soudu“) a splňující i ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], brojí stěžovatelka proti v záhlaví citovaným rozhodnutím obecných soudů, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). 2. Stěžovatelka namítané porušení ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 1 As 104/2015 - 27
Odůvodnění: Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo jako opožděné zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru dopravy (dále jen „správní orgán prvního stupně“), ze dne 6. 11. 2014, č. j. MML 052452/14/1447/OD/Hrz. Tímto prvostupňovým rozhodnutím byl žalobce uznán vinným z přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a přestupku ...
Prejudikatura: A 4/2003 - 53
Odůvodnění: Vymezení věci Žalobkyně se žalobou podanou u zdejšího soudu dne 17. 4. 2015 domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Českém Brodě (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 16. 6. 2014, čj. MUCB 17294/2014. Správní orgán I. stupně zrušil tímto rozhodnutím své sdělení ze dne 4. 2. 2014, čj. MUCB 3539/2014, kterým byl žalobkyni vydán souhlas s dělením pozemku p. č. v k. ú. L., jenž je v jejím výlučném vlastnictví. -2Žalovaný v napadeném rozhodnutí uvedl, že působn ...
Prejudikatura: 2 Azs 92/2005 - 58, 2 Azs 8/2004
Odůvodnění: Žalobce se žalobou podle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) domáhá zrušení rozhodnutí označeného v záhlaví, kterým bylo rozhodnuto tak, že se žalobci mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje. Toto rozhodnutí žalobce napadá žalobou. Tvrdí, že žalovaný při zjišťování stavu věci porušil § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Uv ...
Prejudikatura: 2 As 217/2015 - 47
Odůvodnění: Žalobce se žalobou adresovanou zdejšímu soudu domáhá zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy, ze dne 16.4.2015, č.j. JMK 32151/2015, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Pohořelice, odboru dopravy, ze dne 9.2.2015, č.j. MUPO 04863/2015. Žalobce se podanou žalobou domáhá zrušení i výše uvedeného prvostupňového rozhodnutí. I. Podstata věci Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy (dále jen „prvostupňový orgán“), vydal dne 9.2.2015 rozhodnutí o uložení pokuty za spáchání správního deliktu dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/20 ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.