Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
222870
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 44357
USSR: 28815
NSČR: 98727
NSSČR: 53327
USČR: 65861
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 386951
Krajské soudy (ČR): 26168
Poslední aktualizace
23.01.2017 06:47

Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Dotčené předpisy: § 243 o. s. ř.
Odůvodnění: Žalobkyně podala dne 4. 8. 2016 u Nejvyššího soudu návrh na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2016, č. j. 26 Co 264/2016-292, které napadla dovoláním. Návrh odůvodnila tím, že v důsledku neprodleného výkonu napadeného rozhodnutí odvolacího soudu (exekucí) jí hrozí závažná újma na jejích právech. Vzhledem k tomu, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2016, č. j. 26 Co 264/2016-292 hrozila žalobkyni závažná újma, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) rozhodl, že se jeho vykonat ...

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 2. 11. 2016, č. j. 52 Af 49/2015 - 42, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2015, č. j. 31819/15/5200-10422-711473. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, ...
Odůvodnění: Návrhem ze dne 28. 12. 2016, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 1. 2017, se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to vydání rozhodnutí v řízení o žalobě vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) pod sp. zn. 59 A 19/2016. Svůj návrh omezil na tvrzení, že rozhodující soud je v prodlení s vydáním rozhodnutí o věci samé. K návrhu se vyjádřila zastupující soudkyně; uvedla, ž ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení krajského soudu ze dne 28. 7. 2016, č. j. 30 A 100/2016 - 29. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného. Těmito rozhodnutími bylo zamítnuto její odvolání a potvrzena rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, kterými byla stěžovatelce dodatečně vyměřena spotřební daň. [2] Dne 12. 1. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky ze stejného dne, které bylo označeno jako „Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně“. Dále v těle po ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou ze dne 1. 11. 2016 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 17. 8. 2016, č. j. 62 A 212/2015 – 18. Krajský soud usnesením ze dne 9. 11. 2016, č. j. 31 A 129/2016 – 32 (dále jen „napadené usnesení“), žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Konstatoval, že žalobu odmítl bez toho, že by vyvolal žalobcem zamýšlenou proceduru navazující na souběžně uplatněnou námitku podjatosti a na podnět ke kárnému řízení s rozhodujícími soudci senátu 62, neboť z žaloby nelze dovozovat, že by žalobcovo ...
Prejudikatura: 2 Afs 24/2005
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 10. 2015, č. j. MV-84438-4/SO-2015. Žalovaná tímto rozhodnutím zamítla odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 10. 4. 2015, č. j. OAM-40942-31/DP-2014, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a to na základ ...
Odůvodnění: Žalobkyně jako stěžovatelka brojila včas podanou kasační stížností proti shora označenému rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2015, č. j. OAM-1525/DS-PR-ZA15-2015, e. č. D010527, kterým bylo zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, neboť žádost stěžovatelky byla posouzena ve vtahu k České republice jako nepřípustná podle § 10a písm. b) zákona o azylu s tím, že státem příslušným k posouzení podané žádosti je podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/20 ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 11. 11. 2016, č. j. 29 Af 57/2016 - 24, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4. 2016, č. j. 3653-14/2016900000-302, jímž žalovaný částečně změnil rozhodnutí Celního úřadu pro Zlínský kraj (dále jen „celní úřad“) ze dne 1. 10. 2015, č. j. 52752/2015-640000-31, kterým byla stěžovateli vyměřena spotřební daň z lihu za zdaňovací období březen 2012 ve výši 6 784 710 Kč, a proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4. 2016, č. j. 3653-15/2016-900000-302, jímž žalo ...
Odůvodnění: Návrhem ze dne 29. 12. 2016 se žalobce (dále „navrhovatel“) domáhá určení lhůty podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“) ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 4. 2015 ve věci výsluhového příspěvku. Tvrdí, že soudy ani po roce nerozhodly, který soud je příslušný ve věci rozhodnout; dále se obsáhle vyjadřuje k meritu věci samé a polemizuje s výkladem žalovaného v napadeném rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že tyto věcné námitky nemohou b ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy (dále jen „správní orgán I. stupně“), vydala rozhodnutí ze dne 28. 4. 2016, č. j. KRPA-162319-16/ČJ-2016-000022, kterým bylo žalobci (dále jen „stěžovatel“) uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), přičemž doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, byla stanovena v délce jednoho roku. Počátek doby, po ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 25. 8. 2016 kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 4. 2014, č. j. MPSV-UM/3078/14/4S-JMK, sp. zn. SZ/309/201/4S-JMK. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky ve Zlíně ze dne 17. 2. 2014, č. j. 68391/14/VS, kterým byla ode dne 1 ...
Odůvodnění: Žalobce se žalobou ze dne 1. 11. 2016 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 17. 8. 2016, č. j. 62 A 69/2016 – 16. Krajský soud usnesením ze dne 9. 11. 2016, č. j. 31 A 131/2016 – 32, žalobu odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Uvedl, že žalobce byl v žalobou napadeném usnesení řádně poučen o možnosti podání opravného prostředku, kterým je kasační stížnost. Rovněž konstatoval, že žalobu odmítl bez toho, že by vyvolal žalobcem zamýšlenou proceduru navazující na souběžně uplatněnou námitku podjatosti, neboť z ž ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Žalobce (dále jen „stěžovatel“) požádal dne 27. 11. 2015 o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Žádost odůvodnil tím, že od března 2014 podporoval aktivity organizace Antimajdan. Vlast společně se svou bývalou manželkou, dcerou a vnuky, kteří také požádali o udělení mezinárodní ochrany, opustil kvůli hrozícímu nebezpečí, neboť lidé, kteří se na Ukrajině postavili proti Majdanu, byli pronásledováni a likvidováni a dodnes jsou zatýkáni nebo beze stop mizí. Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 5. 2016, č. j. OAM-1020/ZA-ZA02-P16-2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“) neudělil ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou dne 8. 12. 2016 napadl žalobce (dále „stěžovatel“) v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu žalovaného ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. K 46/2013. Tímto rozhodnutím odvolací kárný senát žalovaného potvrdil rozhodnutí kárného senátu žalovaného ze dne 18. 6. 2013, sp. zn. K 46/2013, kterým byl stěžovatel uznán vinným z kárného provinění podle § 32 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, spočívajícího v tom, že při hlavních líčeních v několika trestních řízeních nepoužil stavovský ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud ve výroku III. usnesení ze dne 5. 1. 2017, č. j. 7 Azs 309/2016 - 19, uvedl nepřesně příjmení zástupce žalobce. Předseda senátu proto s odkazem na § 55 odst. 5 a § 54 odst. 4 s. ř. s. rozhodl o opravě výroku III. shora uvedeného usnesení. P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné. V Brně dne 13. ledna 2017 Mgr. David Hipšr předseda senátu ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 26. 5. 2015, č. j. OAM-1357-14/ZR-2015, bylo žalobci zrušeno povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“). [2] Rozhodnutím ze dne 4. 11. 2015, č. j. MV-102870-3/SO-2015, žalovaná zamítla odvolání žalobce a potvrdila výše uvedené rozhodnutí. II. 7 Azs 295/2016 [3] Proti citovanému rozhodnutí žalované podal žalobce žalobu, kterou zamítl krajský s ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany tak, že se mu mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Stěžovatel se domáhal, aby soud žalovanému uložil povinnost vydat rozhodnutí ve správním řízení o přestupku vedeném pod. sp. zn. MML163407/14/3977/OD/Hrz. [2] Věc je před Nejvyšším správním soudem projednávaná po druhé. Rozsudkem ze dne 18. 8. 2016, č. j. 9 As 188/2016-18 (dále jen „zrušující rozsudek“) soud ke kasačn ...
Odůvodnění: Žalobce a) (stěžovatel) podal dne 5. 12. 2016 kasační stížnost proti shora označenému rozsudku, kterým Městský soud v Praze zamítl žalobu žalobců a) a b) proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 8. 2016, č. j. CPR-13257-3/ČJ-2016-930310-V238, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a) a potvrzeno rozhodnutí Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, ze dne 20. 4. 2016, č. j. KRPA-1638-80/ČJ-2016-000022, jímž bylo rozhodnuto podle § 119 odst. 2 písm. b) v návaznosti na § 119 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ...
Odůvodnění: [1] V podání ze dne 21. 11. 2016, podatel uvedl, že podává „KASAČNÍ STÍŽNOST PROTI rozhodnutí ve věci pod sp. zn.: KSPH 64 INS 4303/2016, vydanému Krajským soudem v Praze, resp. insolvenčním správcem JUDr. Kamilem Andrée dne 7. 11. 2016 pod názvem „seznam přihlášených pohledávek“ v návaznosti na podání ze dne 14. 11. 2016„Námitka nezákonnosti, podjatosti, zmatečnosti, nulity a nicotnosti řízení pod sp.zn.:KSPH 64 INS 4303/2016 Krajského soudu v Praze-(MSPH 77 INS 4140/2016 u Městského soudu v Praze, sp.zn.:6 A 168/2016 a 9 A 188/2016 u Městského soudu v Praze)“. Dále požádal o osvobození od soudní ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobci, státní příslušníci Ukrajiny, letecky přicestovali dne 24. 11. 2015 do České republiky, načež byla žalobkyně a) jako zákonná zástupkyně žalobců b) a c) vyzvána k podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, což učinila dne 27. 11. 2015. Žádost odůvodnila tím, že se účastnila aktivit organizace Antimajdan (členkou ale nebyla). Vlast společně se svými dětmi (a rodiči, kteří také požádali o udělení mezinárodní ochrany) opustila kvůli domněnce ohrožení jejího života. Rodiče žalobkyně a) byli pronásledováni, a tak byla potažmo pronásledována i ona sama. Její obavy z n ...
Odůvodnění: : [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení téhož krajského soudu ze dne 2. 6. 2016, č. j. 30 A 73/2016 - 30. Tímto usnesením byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2016, č. j. 4 As 278/2015 – 33. [2] Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to nepla ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno její v záhlaví uvedené rozhodnutí a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím bylo změněno její rozhodnutí ze dne 19. 1. 2012, č. j. X, tak, že se žalobci uložila povinnost vrátit přeplatek na vdoveckém důchodu ve výši 192 731 Kč. [2] Podáním ze dne 6. 1. 2017, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2016, č. j. 4 Ad 53/2013-72“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu dor ...
Prejudikatura: 4 Ans 3/2005, 1 As 23/2009 - 95
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 24. 8. 2016, č. j. OAM-412/ZA-ZA11-ZA08-2016, neudělil žalobkyni a) a jejím nezletilým dětem [žalobcům b) a c)] mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 318/2015 Sb. (dále jen „zákon o azylu“). [2] Proti tomuto rozhodnutí podali žalobci společnou žalobu. V řízení před Městským soudem v Praze požádali o ustanovení zástupce. Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 11. 2016, č. j. 1 Az 51/2016 - 26, tento návrh zamítl. V odůvodnění usnesení soud uvedl, že žalobci nesplňují podmínky pro osvobozen ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 24. 10. 2016 se navrhovatelé domáhali zrušení Nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. Prahy (dále „Nařízení“), Usnesení č. 244/2016 Rady hl. m. Prahy (dále „Usnesení“) a navazujícího rozhodnutí o umístění dopravního značení. Nařízením byly vymezeny oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Usnesením byly schváleny Ceníky parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 6, 7, 8, 8-1, 8-2, 8-3, 9, 12, 13, 16 a 22 na území hlavního města Pra ...
Prejudikatura: 5 As 52/2004
Odůvodnění: Žalobce (dále stěžovatel) se domáhá zrušení shora označeného usnesení městského soudu, kterým nebyl stěžovateli přiznán odkladný účinek podané žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 3. 2016, č. j. 10769/16/5100-41453-711484. Stěžovatel podal v souladu s poučením soudu proti usnesení městského soudu kasační stížnost, ve které tvrdí, že splnil veškeré zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku ve smyslu § 73 s. ř. s.; odkazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu, v níž se uvádí, že musí být žalobcům z řad dotčené veřejnosti vyhovováno k jejich návrhům na přiznání odkladného účinku správní ž ...
Prejudikatura: 9 Azs 95/2016 - 29
Odůvodnění: Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalované (dále „stěžovatelka“) ze dne 7. 4. 2015, č. j. MV-84270-3/SO-2014, jímž zamítla jeho odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“), ze dne 26. 5. 2014, č. j. OAM-3325-16/TP-2013, a toto rozhodnutí potvrdila. Rozhodnutím ministerstva byla podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (dále jen „ zákon o pobytu cizinců“) zamítnuta žádost žalobce o povolen ...
Odůvodnění: I. Průběh dosavadního řízení Rozhodnutím ze dne 31. 5. 2016, č. j. OAM-57/LE-LE05-P18-2016, žalovaný rozhodl, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), že řízení o udělení mezinárodní ochrany se zastavuje podle § 25 písm. i) téhož zákona a že státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinár ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně shora označeným rozsudkem zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 12. 2015, č. j. OAM-525/ZA-ZA14-P05-2015, jímž žalovaný zastavil řízení o opakované žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany pro nepřípustnost podle § 10a písm. e) ve spojení s § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Žalobce namítal, že v mezidobí od jeho první žádosti došlo v postavení kurdské menšiny v Turecku k vývoji, který tuto menšinu staví do horších podmínek. Žalovaný přitom při posuzování opakované žádosti neopatřil dostatečné podklady svědčící o situaci kurdské menšiny v Turecku ...
Odůvodnění: Dne 30. 12. 2016 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání navrhovatelky ze dne 26. 12. 2016, nadepsané jako dovolání k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí Okresního soudu v Sokolově čj. 28 EXE 4773/2015-27. Navrhovatelka jím napadla usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 10. 2016, čj. 13 Co 225/2016-67, a požadovala vrátit částku 130 715 Kč a částku 110 000 Kč. Nejvyšší správní soud předně uvádí, že ve své činnosti musí vycházet ze zákonem dané pravomoci a působnosti, a v souladu s ústavně právní úpravou (čl. 2 odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod) může stát ...
Odůvodnění: I. Předmět řízení [1] Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 25. 6. 2012, čj. OAM-24786-21/MC-2010, zrušilo žalobci (dále jen „stěžovatel“) povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 77 odst. 2 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2010 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť byl odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu k trestu odnětí svobody v délce převyšující 3 roky. Odvolání stěžovatele proti tomuto rozhodnutí žalovaná zamítla rozhodnutím označeným v záhlaví. [2] Stěžovatel podal žal ...
Prejudikatura: 1 Azs 248/2014 - 27, 5 Azs 195/2016 - 22
Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 11. 9. 2015, č. j. OAM-688/ZA-ZA02-ZA15-2015, žalovaný vyslovil, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a řízení o žádosti proto zastavil podle § 25 písm. i) téhož zákona. Žalovaný současně určil, že státem příslušným k posouzení žalobcovy žádosti podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí zem ...
Odůvodnění: Včas podanou blanketní kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 11. 2016, č. j. 1 Afs 211/2016 - 35, vyzval stěžovatele, aby ve smyslu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce odstranil nedostatky kasační stížnosti tím, že sdělí (a) v jakém rozsahu a z jakých důvodů napadá rozhodnutí krajského soudu, (b) označí důkazy, které k prokázání svých tvrzení navrhuje provést, (c) uvede, co navrhuje, tj. jakého ro ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včasnou kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 11. 2016, č. j. 72 A 20/2016 – 20, kterým krajský soud pro nezaplacení soudního poplatku zastavil řízení o žalobě, v níž se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 7. 2016, č. j. KUOK 76546/2016, sp. zn. KÚOK/54195/2016/ODSH-SD/7228, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] Uvedeným rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí Magistrátu města Olomouce ze dne 29. 3. 2016, č.j. SMOL/068347/2016/OARMV/DPD/Valk, kterým by ...
Odůvodnění: Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 7. 2016, č. j. OAM-338/ZA-HA08-HA10-2016, kterým jí nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1990 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Dne 18. 12. 2016 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání právního zástupce stěžovatelky, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu zpět. V souladu s ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále též „stěžovatel“) se podáním označeným jako „správní žaloba“ domáhal u Krajského soudu v Brně zrušení shora označeného usnesení Nejvyššího správního soudu. Krajský soud podaný návrh podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. jako nepřípustný odmítl, neboť rozhodnutí soudu není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s. [2] Proti usnesení směřuje kasační stížnost. [3] Nejvyšší správní soud konstatuje, že nyní podaná kasační stížnost je další z řady věcí, v nichž stěžovatel podává opakované žaloby a další podání, kterými napadá akty rozhodovací činnosti soudů, a to ačko ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, rozhodnutím ze dne 8. 6. 2015 nevyhovělo žádosti žalobce a neprodloužilo dobu platnosti jeho pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie. [2] Žalobce se proti uvedenému rozhodnutí odvolal. Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví odvolání zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí. II. [3] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Brně. Protože žalobce současně s podáním žaloby nezaplatil soudní poplatek, krajský soud jej usnesením vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě jednoho týdne od d ...
Prejudikatura: 3 As 241/2014 - 41
Odůvodnění: Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 2. 6. 2016 doručena kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) ze dne 1. 6. 2016, kterou se stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“). Z obsahu předložených správních spisů vyplývá, že krajský soud usnesením ze dne 10. 12. 2012, č. j. 15 A 135/2012 – 16, odmítl žalobcovu dřívější žalobu, směřující proti příkazu 2 Ads 140/2016 Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen „oblastní inspektorát“) ze dne 26. 6. 2012, č. j. 1563 ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 20. 1. 2013, čj. OAM-45516-15/DP-2012, Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky neudělil žalobkyni povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem společného soužití rodiny na území podle § 46 odst. 3 ve spojení s § 56 odst. 1 písm. a) a písm. h) zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o pobytu cizinců“). [2] Rozhodnutím ze dne 20. 6. 2013, čj. MV-37894-5/So/sen-2013, žalovaná změnila k odvolání žalobkyně prvostupňové rozhodnutí tak, že se žalobky ...
Prejudikatura: 8 As 119/2012 - 32
Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 1. 2015, č. j. MV-132699-4/SO/sen-2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“), jímž zamítl odvolání stěžovatele proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále též „správní orgán prvního stupně“) ze dne 3. 9. 2014, č. j. OAM-29473-6/DP-2014 (dále též jen „prvostupňové rozhodnutí“), a toto rozhodnutí potvrdil. Prvostupňovým rozhodnutím bylo podle § 169 odst. 8 písm. c) zákona č. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce podal žalobu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 12. 2015, čj. 31 A 103/2015-12, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti „nečinnosti Nejvyššího správního soudu“. [2] Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 12. 2016, čj. 62 A 68/2016-15 (dále jen „napadené usnesení“), žalobu odmítl s poukazem na § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Dovodil, že žaloba nesměřuje proti rozhodnutí správního orgánu, ale proti rozhodnutí soudu vydanému podle soudního řádu správního, proti němuž se nelze bránit žalobou podle § 65 a násl. s. ř. s. [3] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti nap ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním ze dne 7. 11. 2016 u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2016, čj. 9 As 217/2016 - 8, kterým byla odmítnuta jeho kasační stížnost proti jinému rozhodnutí vydanému ve správním soudnictví. Krajský soud v záhlaví popsaným usnesením toto podání podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítl. [2] Žalobce (stěžovatel) proti usnesení krajského soudu podal kasační stížnost, ve které uvedl, že v řízení u krajského soudu nebyly dány podmínky pro řízen ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 1. 2014, č. j. VS-1317/835.3/2-1999, nevyhověl žádosti žalobců a) až f) o udělení státního občanství České republiky. Ministr vnitra zamítl rozklad žalobců a) až f) rozhodnutím ze dne 22. 5. 2014, č. j. MV-28633-5/VS-2014. [2] Žalobci a) až f) napadli rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl v záhlaví označeným rozsudkem. [3] Žalobci a) až f) [(stěžovatelé a) až f)] brojili proti rozsudku městského soudu kasační stížností. [4] Spolu s podáním kasační stížnosti stěžovatelé nesplnili poplatkovou povinnost stanovenou v § 4 odst. ...
Odůvodnění: Žalobce podáním (označeným jako kasační stížnost) ze dne 27. 12. 2016 brojil proti v záhlaví popsanému usnesení Krajského soudu v Brně. Přípisem z téhož dne vzal žalobce své podání zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí podání, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení podle § 47 písm. a) za použití § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastavil. Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. P o u č e n í ...
Prejudikatura: 2 Azs 101/2004
Odůvodnění: I. Vymezení věci a kasační stížnost [1] Žalovaná v záhlaví popsaným rozhodnutím zamítla žalobcovo odvolání a potvrdila rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odboru cizinecké policie ze dne 29. 3. 2016, č. j. KRPT-67983-18/ČJ-2016-070022, kterým bylo žalobci uloženo správní vyhoštění (s dobou třiceti dnů k vycestování z území České republiky) a stanovena doba pěti měsíců, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie. Žalobu proti rozhodnutí žalované zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ...
Odůvodnění: I. Rozhodnutí krajského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalované [1] Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 21. 7. 2016, č. j. 43Az 17/2016 – 59, zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 6. 4. 2016, č. j. OAM-194/ZA-ZA11-ZA15-2016, jímž byla žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou ve smyslu § 10a odst. 1 2 Azs 222/2016 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zast ...
Odůvodnění: Žalobou adresovanou Krajskému soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá přezkoumání v záhlaví uvedených dodatečných platebních výměrů vydaných žalovaným, kterými byla dlužníkovi doměřena daň z přidané hodnoty za zdaňovací období duben 2011, květen 2011, červen 2011, červenec 2011, srpen 2011, září 2011 a říjen 2011 v celkové výši 90.960.217 Kč a současně mu byla uložena povinnost uhradit penále v celkové výši 18.192.040 Kč. Usnesením ze dne 31. 8. 2016, č. j. 50 Af 14/2016-42, postoupil Krajský soud v Českých Budějovicích tuto věc Krajskému soudu v Brně, neboť dospěl k závěru, že místní ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 6. 5. 2015, č. j. OAM-30/LE-BE02-ZA04-2015, žalovaný rozhodl, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu ke Krajskému soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 18. 10. 2016, č. j. 49 Az 68/2015 – 35. Rozsudek městského soudu, stejně jako zde uváděná judikatura Nejvyššího správního soudu, je k dispozici na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost odkazuje. III. [3] Žalobce (dále jen „stěžo ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení v záhlaví specifikovaného usnesení Nejvyššího správního soudu o odmítnutí jeho kasační stížnosti v řízení sp. zn. 10 As 242/2015. [2] Krajský soud žalobu stěžovatele odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) z důvodu nedostatku své pravomoci. Rozhodnutí soudu (tj. včetně Nejvyššího správního soudu) při výkonu soudnictví je totiž vyloučeno z přezkumu krajským soudem v rámci správního soudnictví, neboť se nejedná o výkon veřejné správy dle § 4 odst. 1 p ...
Odůvodnění: Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) usnesením ze dne 21. 9. 2016, č. j. 11 A 50/2016 - 6, odmítl žalobu, prostřednictvím níž se žalobce domáhal přezkoumání sdělení místopředsedkyně městského soudu ze dne 8. 4. 2016, sp. zn. Spr 650/2016 a Spr 620/2016, o tom, že jeho stížnost byla postoupena Ministerstvu spravedlnosti (tj. „lidem, kteří nejsou soudci“). Žalobce trval na tom, že je povinností předsedy soudu objasnit skutečnosti uvedené ve stížnosti. Usnesení městského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností ze dne 26. 9. 2016, o které je u Nejvyššího správního ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 4. 11. 2016 prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě kasační stížnost, kterou se navrhovatelka (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Krajský soud svým usnesením odmítl podání stěžovatelky označené jako „Žaloby proti rozhodnutí žalované ve věci dávky pomoci v hmotné nouzi“ poté, co nereagovala na výzvu krajského soudu k doplnění a opravení svého podání. Součástí kasační stížnosti byla též žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Těmto žádostem NSS nevyhověl, neboť po předbě ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 11. 2016 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. [2] Podáním ze dne 14. 12. 2016 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. [3] Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasační stížnosti zastavil. [4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. Poučení: Proti tomuto us ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 4. 11. 2016 blanketní kasační stížnost, kterou se žalovaný („stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku městského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 23. 11. 2016, aby mimo jiné doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla stěžovateli doručena do datové schránky dne 23. 11. 2016 (doručenka na č. l. 9 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula v souladu s pravidly počítání lhůt dle ...
Odůvodnění: I. Předmět řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 23. 9. 2014, čj. OAM 295/ZA-ZA14-ZA14-2014, nevyhověl žádosti žalobců (dále jen „stěžovatelé“) a mezinárodní ochranu jim dle ustanovení § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“), neudělil. [2] Stěžovatelé podali žádost o udělení mezinárodní ochrany dne 9. 7. 2014. Stěžovatelka ad a) je původem z Ruska, kde v současné době žijí její rodiče a dva bratři. Před příjezdem do ČR žila v Č. v Zakarpatské oblasti na Ukrajině, nejprve u své babičky a poté u příbuzných svého manžela. Vlastní byt v M., v N ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Se žalobkyní bylo zahájeno správní řízení pro podezření ze spáchání správního deliktu podle § 45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), v jehož důsledku mělo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům osmi osob umístěných ve vazebních věznicích v souvislosti s kauzou a zatčením MUDr. D. R. a následnému zveřejnění fotografií těchto osob v deníku Blesk v červnu 2012. [2] Žalovaný rozhodnutím ze dne 25. 3. 2013, č. j. UOOU-00182/13-21 (dále jen „prvo ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Městský úřad Vyškov rozhodnutím ze dne 2. 6. 2014 uznal žalobce vinným z toho, že dne 27. 8. 2013 v 07:38 hodin řídil osobní motorové vozidlo po dálnici D1 a v km 222,0 ve směru jízdy na Vyškov, bylo jeho vozidlo změřeno měřícím zařízením RAMER 10, umístěným ve služebním vozidle VW Passat v civilním provedení, přičemž mu policisty byla naměřena průměrná rychlost jízdy 171 km/h. Při zvážení možné odchylky měřícího zařízení ve výši ± 3 procenta, mu tedy byla jako nejvyšší rychlost naměřena rychlost 165 km/h, čímž o více jak 30 km/h překročil rychlost povolenou na dálnici. ...
Prejudikatura: 3 Azs 103/2005
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Městský úřad v Litoměřicích (dále též „městský úřad“) rozhodnutím ze dne 17. 7. 2014, čj. 46354/14/DOPPŘ/PLe, uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Přestupku se měl dopustit dne 11. 3. 2014 kolem 7:00 hodin, kdy v obci Litoměřice na křižovatce ulic Na Valech a Osvobození, řídil motorové vozidlo a při odbočování vlevo z hlavní ulice do ulice Osvobození se nevěnoval řízení, přehlédl cyklistku v levém odbočovacím pruhu a n ...
Odůvodnění: [1] Žalobce, státní příslušník Ukrajiny, podal dne 24. 4. 2015 v České republice již druhou žádost o udělení mezinárodní ochrany. Ještě před podáním žádosti byl žalobce dne 17. 4. 2015 zajištěn za účelem správního vyhoštění, neboť na území České republiky pobýval bez platného víza od 25. 7. 2014 do 16. 4. 2015. V žádosti a během navazujícího pohovoru žalobce mj. uvedl, že žil v I.-F.. Ani on, ani nikdo z jeho rodiny není a nebyl členem žádné politické strany či jiné organizace. Jeho dědeček však byl druhým oblastním sekretářem Komunistické strany a měl na starost protibanderovské aktivity v okrese. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 31. 10. 2016 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 9. 11. 2016, čj. 10 As 229/2016-29, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě. [2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovate ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 7. 11. 2016 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce („stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 16. 11. 2016, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 21. 11. 2016 (doručenka na č. l. 12 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula v souladu s pravidly počítání lhůt dle ...
Prejudikatura: 1 As 196/2014 - 19, 7 Azs 343/2004
1 As 23/2009 - 95
2 As 153/2015 - 27
Odůvodnění: Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně se žalobce domáhal toho, aby soud uložil žalovanému vydat meritorní rozhodnutí o výsledku daňové kontroly vedené u žalobce ve věci daně z přidané hodnoty za zdaňovací období květen až prosinec 2012, leden až duben 2013 a listopad a prosinec 2013 v řízení vedeném pod č. j. 1168854/15/3003-60562-708394. Krajský soud žalobce vyzval usnesením ze dne 25. 8. 2016, č. j. 31 A 92/2016 – 46, k zaplacení soudního poplatku za žalobu ve výši 2000 Kč ve lhůtě 10 dnů. Žalobce podáním ze dne 13. 9. 2016 požádal o osvobození od soudního poplatku; v něm uvedl, že se nás ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností napadla žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) shora označený rozsudek Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), jímž bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 8. 1. 2013, sp. zn./IDENT.:2012/644/had/CET, č. j. had/278/2013. [2] Podáním ze dne 20. 12. 2016 stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět a navrhla, aby Nejvyšší správní soud řízení o její kasační stížnosti zastavil. [3] Dle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), může účastník řízení vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dok ...
Odůvodnění: I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu a vyjádření k němu [1] Návrhem ze dne 22. 12. 2016, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 12. 2016, se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Navrhovatel požaduje, aby Nejvyšší správní soud určil lhůtu k vydání rozhodnutí o žalobě, o níž se před Městským soudem v Praze ( ...
Prejudikatura: 2 Azs 147/2016 - 30
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Včas podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“), jímž bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 12. 1. 2015, č. j. MV-835583/SO-2014. Tímto rozhodnutím stěžovatelka zamítla odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 18. 4. 2014, č. j. OAM-252019/ZR-2013, jímž bylo žalobkyni zrušeno povolení k trvalému pobytu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České rep ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. [2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. [3] Kasační stížnost je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož tot ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci v rozsahu podstatném pro rozhodování rozšířeného senátu [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti písemné výtce udělené mu žalovaným dne 24. 4. 2012, č. j. 5 SPR 141/2012. Výtka byla stěžovateli udělena podle § 30 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění účinném o ...
Prejudikatura: 7 As 79/2010 - 150
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 6. 10. 2016, č. j. KRPA-266179-53/ČJ-2016-000022, podle § 124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“) prodloužila o 90 dnů dobu zajištění žalobce za účelem správního vyhoštění. Žalobce byl předtím rozhodnutím žalované ze dne 13. 7. 2016, č. j. KRPA-266179-13/ČJ-2016-000022, ve znění opravného rozhodnutí ze dne 14. 7. 2016, č. j. KRPA-266179-31/ČJ-2016-000022, zajištěn podle § 124 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu c ...
Odůvodnění: Krajský soud v Brně usnesením ze dne 19. 10. 2016, č. j. 30 A 161/2016 - 33, odmítl žalobu proti svému usnesení ze dne 19. 7. 2016, č. j. 31 A 74/2016 - 30. Naposledy uvedeným usnesením krajský soud odmítl žalobu proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2016, č. j. 3 As 78/2016 - 28. V odůvodnění usnesení ze dne 19. 10. 2016, č. j. 30 A 161/2016 - 33, krajský soud vysvětlil, že žalobou napadené usnesení nelze přezkoumat v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“) ani zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 26. 10. 2016, č. j. 9 A 48/2013 – 109, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 2012/646/had/CET, č. j. had/276/2013, věc vrátil žalované k dalšímu řízení a uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Předmětným rozhodnutím žalovaná podle § 8a odst. 1 písm. b), § 8a odst. 5 písm. b) a § 1 odst. 8 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 275/2012 Sb., uložila žalobkyni pokutu ve výši 30.000 Kč za porušení ustanoven ...
Odůvodnění: [1] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, rozhodnutím ze dne 28. 4. 2016, čj. KRPA-163190-16/ČJ-2016-000022, rozhodla o správním vyhoštění žalobce a stanovila dobu, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce jednoho roku. [2] Žalovaná v záhlaví označeným rozhodnutím zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. [3] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který výše uvedeným rozsudkem žalobu jako nedůvodnou zamítl. [4] Proti rozsudku městského soudu se ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 2. 9. 2016 kasační stížnost žalobce (dále „stěžovatel“), která směřovala proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž uvedený soud odmítl stěžovatelův návrh na obnovu řízení ze dne 8. 7. 2016 jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 1. 2016, č. j. MPSV-2016/5858-921, zamítl odvolání žalobce (dále jen „stěžovatel“) a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Brně ze dne 2. 9. 2015, č. j. 8040/2015/MKR, jímž byl zamítnut stěžovatelův návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu podle § 65 an. s. ř. s., kterou krajský soud výše označeným usnesením odmítl jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. [2] Proti usnesení krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, k té však nedoložil plnou moc uděle ...
Odůvodnění: Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 11. 2016 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 10. 2016, č. j. 10A 146/2015 – 47 (dále „napadený rozsudek“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. KUJCK 47852/2014/ODSH/alst ze dne 23. 6. 2015 ve věci správního deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soud ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky, Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj (dále jen „správní orgán prvního stupně“) ze dne 27. 1. 2015, č. j. OAM-14720-22/TP-2014, byla zamítnuta žalobcova žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 87k odst. 1 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). V řízení totiž nebylo potvrzeno splnění důvodů podle § 87h odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců. Žalobci jako rodinnému příslušníkovi občana EU bylo sice vydáno povolení ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2. 9. 2016, č. j. 2 A 55/2016 - 24, zamítl žalobu podanou žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2016, č. j. CPR-13928-3/ČJ-2016930310-V243. [2] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) dne 14. 10. 2016 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. V kasační stížnosti uvedla, že ji odůvodní ve lhůtě deseti dnů. [3] Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 21. 11. 2016, č. j. 7 Azs 266/2016 9, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné ...
Odůvodnění: [1] Rozsudkem ze dne 20. 10. 2016, č. j. 30 A 105/2016 - 53, zamítl Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného 1) [výrok II.] a řízení ve vztahu k žalovanému 2) zastavil [výrok II.]. [2] Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 16. 11. 2016 blanketní kasační stížnost. Následně podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 12. 2016, vzal stěžovatel svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. [3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě na ochranu před nezákonný ...
Odůvodnění: I. [1] Dne 31. 8. 2016 byla Městskému soudu v Praze doručena žaloba ze dne 24. 8. 2016, kterou podal „M. L.“, narozen X, bytem G. 1, T., T. reg. Z. oblast. V žalobě je dále uvedeno, že směřuje proti rozhodnutí o správním vyhoštění „č. j. KRPA-204101/ČJ-2016-000022.“ Žaloba obsahuje důvody, pro které je spatřována nezákonnost uvedeného rozhodnutí. II. [2] Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, č. j. 4 A 70/2016 - 14, byla uvedená žaloba odmítnuta. Městský soud v záhlaví usnesení označil žalobce následovně „M. L. (M. L.)“. V odůvodnění pak městský soud uvedl, že „Žalobce se žalobo ...
Prejudikatura: 7 Afs 107/2008 - 100
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím žalovaného. Těmito rozhodnutími byla zamítnuta odvolání stěžovatele proti platebním výměrům Finančního úřadu pro Karlovarský kraj (dále jen „správce daně“) ze dne 1. 7. 2014, č. j. 671655/14/2400-04702-401717 a č. j. 6 ...
Prejudikatura: 7 Azs 343/2004
Odůvodnění: Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 23. 11. 2016, č. j. 15 Af 63/2016 - 28, výrokem I. nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků, výrokem II. zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce a výrokem III. a IV. jej vyzval, aby do 5 dnů od doručení tohoto usnesení, popřípadě do 5 dnů od doručení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti tomuto usnesení, zaplatil soudní poplatek za žalobu ve výši 3.000 Kč a soudní poplatek za návrh na přiznání odkladného účinku ve výši 1.000 Kč. V odůvodnění usnesení krajský soud shrnul, že již usneseními ze dne 24. 6. 2016, č. ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, (dále jen „městský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí senátu odvolací kárné komise České advokátní komory (dále také „ČAK“ nebo „žalovaná“). Tímto rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí kárného senátu kárné komise žalované ze dne 7. 1. 2011, sp. zn. K 109/04 (dále také „roz ...
Prejudikatura: 7 Afs 20/2007 - 73, 8 Afs 56/2010 - 73
1 As 77/2010 - 95
6 Ads 19/2005 - 123
1 Afs 96/2009 - 87
9 As 27/2015 - 59
3 Afs 12/2003
1 Afs 73/2011 - 167
8 Afs 37/2015 - 59
Odůvodnění: I. Vymezení případu Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2016, č. j. 22 Af 73/2013 – 62, (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 6. 2013, č. j. 14223/13/5000-14103-708571 (dále „napadené rozhodnutí 1“), a č. j. 14224/13/5000-14103-708571 (dále „napadené rozhodnutí 2“). Napadeným rozhodnutím, uvedeným výše jako v pořadí první, bylo rozhodnuto o odvolání žalobce, kterým se domáhal zrušení rozhodnutí Finančního úřadu v Třinci o výsledku přezkumného řízení ze dne 31. 1 ...
Prejudikatura: 5 Aps 5/2010 - 293, 7 As 107/2014 - 53
10 Afs 28/2014 - 51
Odůvodnění: I. [1] Usnesením Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. města Prahy, Služby kriminální policie a vyšetřování, Odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení, ze dne 27. 5. 2014, č. j. KRPA129542-80/TČ-2013-000093-NL, bylo žalobci sděleno obvinění z trestné činnosti spočívající v porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Dne 9. 8. 2015 bylo žalobci doručeno předvolání na den 26. 8. 2015 k provedení identifikačních úkonů podle § 65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o Policii ČR“), ze dne 3. 8. 201 ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 25. 8. 2015, č. j. X, nebylo vyhověno žádosti žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu pro nesplnění podmínek uvedených v § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZDP“); žalobkyni i nadále náleží invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. [2] Rozhodnutím žalované ze dne 5. 10. 2015, č. j. X, byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno uvedené rozhodnutí. 7 Ads 278/2016 II. [3] Žalobkyně napadla rozhodnutí žalované žalobou. Krajský soud žalobu rozsudkem ze dne 4. ...
Prejudikatura: 3 Ads 88/2008 - 173
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty námitky stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 10. 6. 2015, č. j. X (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), kterým byl stěžovate ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2014, č. j. MCBSev/023785/14, Úřad městské části Brnosever, nevyhověl žádosti žalobce a dodatečně nepovolil stavbu rodinného domu a altánu v ploše zemědělského půdního fondu na pozemku parc. č. 1051/21 v k. ú. Soběšice (dále „stavba“). Vlastníkem stavby se měl žalobce stát v roce 2011 na základě kupní smlouvy. Správní orgán prvního stupně zjistil, že stavba byla realizována bez rozhodnutí stavebního úřadu a byla umístěna v rozporu s územním plánem města Brna na pozemku, který se nachází ve funkční ploše, kde územně plánovací dokumentace neumožňuje výstavbu rodinných ...
Prejudikatura: 2 Ads 33/2003
Odůvodnění: I. [1] Žalobce dne 10. 8. 2012 finalizoval žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00051 s názvem „Návrat do zaměstnání“. Realizace tohoto projektu byla zahájena dne 15. 3. 2013 a dne 5. 4. 2013 vydal žalovaný rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dne 13. 11. 2014 byla u žalobce zahájena veřejnoprávní kontrola, zakončená dne 16. 12. 2014 sepsáním protokolu o výsledku kontroly č. 2014/0920. Dne 23. 3. 2015 pak žalovaný schválil žádost o platbu s krácením, přičemž rozhodl o neproplacení části dotace dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých ...
Prejudikatura: 8 Azs 27/2012 - 65, 7 As 144/2012 - 53
4 Ads 35/2011 - 75
9 Afs 28/2011 - 181
6 Ads 122/2010 - 178
8 Afs 32/2008 - 59
Odůvodnění: I. [1] Platebním výměrem Městského úřadu Vyškov (dále „městský úřad“) ze dne 18. 11. 2013, č. j. MV 55424/2013, byl žalobci vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 580 Kč za období roku 2013 a zároveň mu bylo vyměřeno navýšení tohoto místního poplatku o 50% na celkových 870 Kč, neboť místní poplatek neuhradil v termínu splatnosti podle článku 5 obecně závazné vyhlášky Města Vyškova č. 7/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníc ...
Prejudikatura: 6 As 114/2014 - 55, 8 As 23/2010 - 89
6 As 289/2014 - 59
Odůvodnění: I. Vymezení případu Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2015, č. j. 081703/2013/KUSK_DOP/ZAM (dále jen „napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Hořovice ze dne 7. 5. 2013, č. j. S-MUHO/725/2013 TAD13, jímž byly podle ustanovení § 123f odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako nedůvodné ...
Prejudikatura: 2 As 58/2005, 7 As 131/2012 - 32
7 As 187/2012 - 31
1 As 67/2011 - 108
7 Afs 104/2004
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému v záhlaví. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky a potvrdil rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Česká Krumlov (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 10. 11. 2014, č. j. OR-182/2014-302/3, kterým nebylo vyhověno nesouhlasu s neprovedením opravy, neboť vytýkaný ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Třebíč, odboru správních činností (dále též „správní orgán I. stupně“) ze dne 11. 8. 2014, č. j. OSČ-Př-259/2014-10/do, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o silničním provozu“), kterého se dopustil tím, že dne 31. 5. 2014 v 17:08 hod. řídil osobní automobil OPEL Astra a nebyl připoután bezpečnostním pásem. Za toto jednání byla žalobci uložena pokuta ve výši 1.500 Kč. [2] Žalobce podal pro ...
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] V dubnu 2012 provedla Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno (dále jen „ČIŽP“) dvě neohlášené kontroly na čistírně odpadních vod Bobrava (dále jen ČOV“), kterou provozuje žalobkyně. Tato čistírna slouží k čištění odpadních vod z motelu Bobrava (kapacita 100 lůžek) a z několika bytových domů (176 obyvatel). ČIŽP dospěla v průběhu řízení k závěru, že žalobkyně porušila v průběhu roku 2011 některé podmínky povolení k vypouštění odpadních vod do významného vodního toku Bobrava, které bylo součástí stavebního povolení na stavbu ČOV ze dne 5. června 20 ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž bylo zrušeno v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. [2] Dne 3. 1. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci nepřijetí stěžovatele k předškolnímu vzdělávání. [2] Dne 16. 12. 2016 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání (učiněné jeho zástupcem Mgr. Švejnohou), jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soud ...
Odůvodnění: Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 12. 12. 2016 kasační stížnost proti shora označenému usnesení, kterým Městský soud v Praze odmítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 8. 2016, č. j. MV-71847-4/SO-2016. Podáním ze dne 30. 12. 2016, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 1. 2017, vzala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, ž ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 16. 9. 2015 se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2013, č. j. 23954/13/5000-14101-701962, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Zlínský kraj ze dne 20. 3. 2013, č. j. 113425/13/3309-24802-709216, jímž bylo zastaveno řízení zahájené podáním vyúčtování daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby za zdaňovací období roku 2008. Dne 20. 12. 2016 bylo Nejvyššímu správnímu ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 13. 12. 2016 se žalovaná (stěžovatelka) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, kterým bylo její rozhodnutí ze dne 19. 7. 2016, č. j. RRTV/2502/2016-STR, ve výroku I. a ve výroku II. bod 2 zrušeno a věc jí byla vrácena k dalšímu řízení. Dne 22. 12. 2016 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti. V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 ...
Odůvodnění: [1] Návrhem, který byl prostřednictvím držitele poštovní licence Nejvyššímu správnímu soudu odeslán dne 7. 12. 2016 a doručen dne 9. 12. 2016, se navrhovatelka domáhá „přezkoumání regulérnosti“ voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do krajského zastupitelstva Středočeského kraje konaných ve dnech 7. a 8. 10. 2016. Domnívá se, že se na kandidátce č. 34 Starostové a nezávislí do zastupitelstva kraje „může jednat o provázané struktury a lobby skupiny“, které ovlivnily její „soukromé (obchodní a rodinné) záležitosti v posledních několika letech“; a dále, že samotné volební lístky byly doru ...
Odůvodnění: I. Usnesení krajského soudu a jemu předcházející rozhodnutí žalované [1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 14. 10. 2016, č. j. 8 Ad 17/2016 – 25, zastavil řízení o žalobě, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí České lékárnické komory, Čestné rady České lékárnické komory ze dne 16. 2. 2016, č. j. 595/ČR/2016, a pokud by nebyla shledána nezákonnost tohoto rozhodnutí, aby městský soud snížil trest uložený za správní delikt. [2] V odůvodnění napadeného usnesení městský soud uvedl, že žalobkyně při podání žaloby nezaplatila soudní poplatek, a proto byla usnesením ze dne 16. 9. 2016, ...
Prejudikatura: 8 Aps 2/2006
Odůvodnění: 1. Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení krajského soudu, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. 2. Žalobou byl napaden zásah spočívající v upřesnění předmětu správního řízení ze dne 25. 2. 2016, č. j. ÚOHS-S426/2012/KD-07136/2016/851/LŠt, jímž došlo „mlčky“ k zúžení dříve opakovaně rozšiřovaného předmětu řízení a fakticky k vyslovení neviny ve vztahu k dříve vytýkanému spáchání správních deliktů ve třinácti případech výběrových řízení. Žalobou bylo požadováno vyslovení, že tento zásah je nezáko ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí a sdělení 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, resp. sdělení, neboť je názoru, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Z obsahu ú ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv zakotvených v čl. 1 odst. 1, čl. 10 odst. 1, čl. 32 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a z ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Z ústavní stížnosti, jakož i ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a z napadených rozhodnutí vyplývá, že rozsudkem Městského soudu v ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") stěžovatelka žádá o zrušení v záhlaví označených rozhodnutí pro porušení základních práv a svobod zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Stěžovatelka se v řízení před obecnými soudy domáhá obnovy řízení proti Stavebnímu bytovému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, když má i nadále za to, že její procesní práva byla v předcházejícím řízení porušena zejména tím, že jí nebyl určen zástupce pro dovo ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí správních soudů, neboť má za to, že jimi byla porušena jednak jeho základní práva zakotvená v § 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a v čl. 38 odst. 2 Listiny, namítá též porušení čl. 2 odst. 2 a 3, jakož i čl. 4 odst. 1 Listiny. 2. Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí se podává, že stěžovateli byla rozhodnutím České obchodní inspekce, Inspektorátu Středoče ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi došlo k porušení jejího základního práva na odměnu za práci. 2. Ve věci se podává, že stěžovatelka byla jako advokátka ustanovena Obvodním soudem pro Prahu 1 (dále jen "obvodní soud") zástupkyní žalobkyně ve věci vedené pod sp. zn. 16 C 23/2012. Řízení v této věci bylo ukončeno dne 7. 5. 2014, právní mocí usnesení Městského soudu ze dne 8. 4. 2014 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále jen "obvodní soud") a Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 3 (dále jen "obvodní státní zastupitelství"), kterými bylo dle jejího tvrzení porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i práva vyplývající z čl. 1 odst. 1 a 2 a čl. 2 odst. 3 Ústavy ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.1
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 90 Ústavy, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Pro posouzení opodstatněnosti podané ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis vedený u Městského soudu v Brně (dále jen "městský soud") pod sp. zn. 64 EXE 1535/2011. Ze spisového materiál ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí správní
Odůvodnění: 1. Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí; měl totiž za to, že jimi byla porušena ustanovení čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 1 a 4, čl. 11 odst. 1 a 5 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod. 2. Na základě § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. 3. Stěžovatel této možnosti využil, když svoji ústavní stížnost prostřednictvím svého právního zástupce vzal přípisem ze dne 19. prosince 2016 v plném rozsahu zpět. 4. Proto Ústavní soud roz ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 4 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených usnesení obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno jejich právo na ochranu majetku podle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a dále právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a postupem obecných soudů byl porušen i princip rovnosti v právech podle čl. 1 Listiny. 2. Z předlože ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 40 odst.6, čl. 36 odst.1, čl. 8 odst.2, 553/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 9 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatel se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") domáhá zrušení shora uvedených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno jeho základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), a dále zákaz retroaktivity v neprospěch pachatele, který vyplývá z čl. 40 odst. 6 Listiny a čl. 7 Úmluvy. 2. Z ústavní stížnosti, napadený ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavnímu soudu byla prostřednictvím Městského soudu v Brně dne 15. 12. 2016 doručena předmětná ústavní stížnost. Ta byla Městskému soudu v Brně doručena dne 8. 12. 2016. Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí obecných soudů. Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu. Z ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě dvou měsí ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, podanou elektronicky dne 20. 12. 2016, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3, neboť má za to, že jím bylo porušeno její právo na spravedlivý proces, zaručené čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z obsahu ústavní stížnosti se podává, že obvodní soud ústavní stížností napadeným rozsudkem pro uznání (ve smyslu ustanovení § 153a odst. 3 ve spojení s § 157 odst. 3 občanského soudního řádu, dále jen "o. s. ř.") uložil žalované (Asociace pro recyklaci a využití odpadu - ASVRO) ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 2. 1. 2017 bylo Ústavnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze doručeno stěžovatelovo podání, v němž požaduje podat ústavní stížnost "do rozsudku KS v Praze v čj. 44 Ca 22/08 a na to navazující NSS". 2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Pokud tyto náležitosti nejsou splněny, je stěžovatel zpravidla vyzván k odstranění vad v určené lhůtě. 3. Návrh stěžovatele trpí zjevnými ...
Napadený akt: rozhodnutí správní, jiný zásah orgánu veřejné moci
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 2. 12. 2016, se stěžovatelka domáhá konstatování toho, že (I.) "tím, že o dříve podané žádosti stěžovatelky o její přeložení k Okresnímu soudu ve Vyškově nebylo ministrem spravedlnosti rozhodováno ve spojitosti s později podanou žádostí soudkyně Městského soudu v Brně Mgr. Andrey Růžové o její přeložení k témuž okresnímu soudu, které bylo nakonec rozhodnutím ministra spravedlnosti vyhověno, došlo k porušení práva stěžovatelky na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a práva na rovné zacházení dle čl. 3 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížnost doručená dne 12. 12. 2016 byla odmítnuta podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, neboť nesplňuje základní požadavky na projednání podle § 30 odst. 1 ve spojení s § 31 odst. 2 a dále podle § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a 6 téhož zákona, a to ani přes výzvu k doplnění doručenou stěžovatelce dne 19. 12. 2016. Ve výzvě byla stěžovatelka rovněž poučena o následcích neodstranění vad v soudem stanovené lhůtě; přesto nebyly vady odstraněny, a to ani takřka měsíc po uplynutí dvouměsíční zákonné lhůty k podání stížnosti ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, podanou elektronicky dne 11. 11. 2016, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Nejvyššího soudu, neboť má za to, že jeho vydáním Nejvyšší soud porušil čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a rovněž její právo na spravedlivý proces, zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny. 2. Z obsahu ústavní stížností napadeného rozsudku se podává, že jím Nejvyšší soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2013, č. j. 28 Co 350/2013-393, a také rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 31. 10. 2012, č. j. 21 C 209/2006-351, kterému b ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 23. 11. 2016 obdržel Ústavní soud shora označený návrh. Návrh nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, neboť k němu nebyla předložena plná moc k zastupování navrhovatele advokátem před Ústavním soudem (§ 30 odst. 1, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). K odstranění výše uvedeného nedostatku byl navrhovatel vyzván přípisem, jenž mu byl doručen dne 30. 11. 2016. Tento přípis obsahoval upozornění, že neodstranění vytýkané vady ve lhůtě do 30 dnů bude mít za následek odmítnut ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 22. 12. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen (postoupen Okresním soudem ve Frýdku-Místku) shora označený návrh. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny procesní předpoklady k jeho meritornímu projednání, jejichž splnění vyžaduje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Dospěl přitom k závěru, že tomu tak není. 2. Třebaže byl dosud navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ve včasné a řádně podané ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení svého ústavně zaručeného práva na náhradu škody za nesprávný úřední postup dle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Ústavní soud z napadených rozhodnutí a z ústavní stížnosti zjistil, že Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně napadeným rozsudkem zamítl stěžovatelovu žalobu na zaplacení částky 937 387,70 Kč (výrok I) a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Stěžovatel se domáha ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností napadli stěžovatelé shora uvedená soudní rozhodnutí pro porušení svého práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na ochranu majetku dle čl. 11 Listiny. 2. Ústavní soud z napadeného rozhodnutí a ústavní stížnosti zjistil, že původní účastnice řízení, která v den doručení napadeného rozsudku zemřela a jejímiž jsou stěžovatelé právními nástupci, uplatnila nárok na vydání majetkového podílu u Zemědělského družstva Lučany nad Nisou. Družstvo následně vstoupilo do likvidace, přičemž nárok zůstavitelky nebyl vyp ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 11. 12. 2016, se společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., (dále jen "žalovaná" nebo "stěžovatelka") domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná ve správním soudnictví ve věci poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. II. Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti. Dne 25. 1. 2014 Bc. Vladimír Volný zaslal e-mailovou formou žádost o poskytnutí informace stran odměn členů dozorčí rady a představenstva žalované. Dne 2. 4. 201 ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci
Odůvodnění: Dne 7. 12. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako stížnost na postup kompetentních orgánů ve věci insolvenčního řízení pohledávky dlužníka CRYSTALEX a.s. Jeho obsahem je tvrzení, že zmíněná firma stěžovateli dluží celkem 413.505,50 Kč a proto se stěžovatel přihlásil do konkursního řízení a žádá o uspokojení předmětné pohledávky. Stěžovatelovo podání zjevně nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), zejména z ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí ve spojení s řízením vedeným Okresním soudem v Třebíči pod sp. zn. 12 C 180/2012. V textu ústavní stížnosti nebylo tvrzeno porušení žádného ústavně zaručeného základního práva či svobody. 2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). 3. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona ...
Napadený akt: jiný právní předpis; 567/2006 Sb.; nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ; § 4
Odůvodnění: I. Argumentace navrhovatelky 1. Dne 23. 2. 2016 byl Ústavnímu soudu doručen návrh Veřejné ochránkyně práv (dále také "navrhovatelka") na zrušení ustanovení § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí (dále jen "nařízení o minimální mzdě"), a to v souladu s § 64 odst. 2 písm. f) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). 2. Navrhovatelka uvádí, že dne 1. ledna 2016 nabyla úč ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 37 odst.4
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud"), neboť má za to, že jím bylo porušeno jeho právo na tlumočníka, jako jedno z práv tvořících v souhrnu spravedlivý proces [stěžovatel v této souvislosti odkazuje na čl. 37 odst. 4 Listiny základních práv a s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.2, čl. 37 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností ze dne 22. 6. 2016, doplněnou dne 18. 11. 2016 (za pomoci advokáta určeného stěžovateli na jeho žádost Českou advokátní komorou pro řízení před Ústavním soudem), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených dvou rozhodnutí správních soudů, a to z důvodu porušení jeho práva na spravedlivý proces a práva na rovnost účastníků v řízení podle čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 96 Ústavy České republiky. 2. Ve věci se podává tento průběh řízení. Městský úřad Hav ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí správních soudů, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na přiměřené hmotné zajištění podle čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod v době, kdy nemohla získávat prostředky pro své životní potřeby prací. 2. Z ústavní stížnosti, jakož i ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 9 (dále jen "obvodní soud") a Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud"), neboť má za to, že jimi byla porušena její práva, jež lze souhrnně podřadit pod právo na spravedlivý proces [stěžovatelka v této souvislosti odkazuje ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího soudu pro jeho rozpor s ústavně garantovanými právy. Namítá porušení čl. 1 Ústavy, čl. 2 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a čl. 6 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). 2. Z předložených podkladů Ústavní soud zjistil, že stěžovatel se žalobou u Okresního soudu v Teplicích (dále je ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") stěžovatelka podala proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen "krajský soud") ze dne 19. 9. 2016 č. j. 24 Co 219/22016-359, ve znění opravného usnesení ze dne 13. 10. 2016 sp. zn. 24 Co 219/2016, a to proti části výroku I. rozsudku krajského soudu, kterou byl potvrzen výrok I. rozsudku Okresního soudu v Trutnově (dále jen "okresní soud"), včetně souvisejících rozhodnutí o nákladech řízení, a žádá, aby Ústavní soud konstato ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen "městský soud"), případně i rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 (dále jen "obvodní soud") ze dne 15. 12. 2015 č. j. 27 C 136/2015-58, neboť se domnívá, že jimi byly porušeny čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod, zakotvující právo na soudní a jinou právní ochranu, a dále čl. 90 Ústavy, podle něhož jsou soudy povolány především k tomu, ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Ústavní stížností, Ústavnímu soudu doručenou dne 10. 10. 2016, se stěžovatelé domáhali zrušení v záhlaví uvedených usnesení. II. Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30 odst. 1, § 31, § 34 a § 72 odst. 2 a 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. K tomu jim stanovil lhůtu 15 dnů od doručení výzvy k odstranění vad návrhu. Současně Ústavní soud stěžovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Úst ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 104/1991 Sb./Sb.m.s., čl. 3, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, a to pro porušení čl. 2 odst. 4 a čl. 4 Ústavy, čl. 36 odst. 1 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. 2. Ústavní soud zjistil, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 (dále jen "obvodní soud") ze dne 5. 11. 2014 č. j. P 71/2007-524 byl v řízení ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: I. Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 15. 11. 2016, se stěžovatel domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí (v ústavní stížnosti je neúplně označeno jako "rozsudek krajského soudu č. j. 2 T 7/2014-570"). Poté, co Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění vad jeho návrhu, vzal stěžovatel podáním Ústavnímu soudu doručeným dne 21. 12. 2016 svoji ústavní stížnost zpět. II. Podle § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět jen do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě; v takovém případě Ústavní soud říz ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, zákon; 150/2002 Sb.; soudní řád správní; § 104a
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhala se stěžovatelka zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí správního soudu s odůvodněním, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně stěžovatelka navrhla, aby Ústavní soud zrušil ustanovení § 104a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též "s. ř. s."). Jak Ústavní soud z přilože ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která po doplnění ze dne 7. 3. 2016 i v ostatním splňovala podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, domáhal se stěžovatel zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů s odůvodněním, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo vlastnit majetek ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právo na soudní ochranu a spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 Listiny a právo na zákonného soudce ve smyslu čl. 38 odst. 1 Listiny. Z přiloženého listinného materiálu se podává, že Okresn ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Podáním adresovaným Ústavnímu soudu se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví určeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dál jen "krajský soud"), neboť jím došlo k zásahu do jeho základních práv a svobod. Konkrétně stěžovatel uvádí zásah do práva vlastnit majetek zaručeného ustanovením čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), a to ve spojení s požadavkem omezení veřejné moci zákonem, jak plyne z ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny a možností stanovit povinnosti pouze zákonem v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny. Stěžovatel svůj návrh dále zdůvodňuje zásahem d ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 7 odst.1, čl. 40 odst.3, čl. 36 odst.1, čl. 13, čl. 10 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a ústavně garantovaných zásad presumpce neviny ve smyslu čl. 40 odst. 2 Listiny, a ústnosti a bezprostřednosti trestního řízení podle čl. 38 odst. 2 Listiny. 2. Z ústavní stížnosti, přiložených listin a vyžádaného soudního ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 40 odst.5, čl. 36 odst.1, čl. 39, čl. 38 odst.2
Odůvodnění: I. Ústavní stížnost a argumentace účastníků 1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž podle něj byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva, a to konkrétně práva vyplývající z čl. 90, čl. 95 odst. 1 a čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky a čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Napadeným usnesením Krajský soud v Brně zamítl stížnost stěžovatele proti usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 4. 2016 č. j. 1 Pp 5/2016-30, kterým byla zamítnuta žádost st ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 2 odst.4, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 38 odst.1, čl. 36 odst.1, čl. 2 odst.3
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Ústavními stížnostmi podle ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka žádá o zrušení v záhlaví označených soudních rozhodnutí, neboť jimi měla být porušena ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 3, čl. 90 a čl. 94 odst. 1 Ústavy, ustanovení čl. 1, čl. 36 odst. 1 a 3 a čl. 38 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), ustanovení čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále je ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 15. 11. 2016 bylo Ústavnímu soudu doručeno rukou psané podání, označené jako "ústavní stížnost", původně zaslané Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, kterým stěžovatelé napadli blíže neurčené rozhodnutí Nejvyššího soudu, a jehož obsahem je tvrzené porušení práva na přidělení bezplatného advokáta a žádost o osvobození od soudních poplatků v řízení před Ústavním soudem. V dalším stěžovatelé brojí proti postupu společnosti CETELEM, která jim (zřejmě) v minulosti poskytla spotřebitelskou půjčku a později (po onemocnění stěžovatele) nesouhlasila se snížením splátek. Podání stěžovatelů zjevně ne ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 16. 11. 2016 bylo Ústavnímu doručeno podání, jímž stěžovatel brojil proti v záhlaví označenému rozhodnutí. Stěžovatelovo podání nebylo možno považovat za řádný návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, jelikož trpělo řadou formálních a obsahových nedostatků (§ 34, § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) a pro řízení před Ústavním soudem nebyl navrhovatel zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu). K odstranění formálních a obsahových nedostatků podání, jakož i nedostatku povinného zastoupení advokátem, byl navrhovatel veden pís ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 20. 12. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena stěžovatelova stížnost proti v záhlaví označeným usnesením Krajského soudu v Brně a Okresního soudu v Prostějově, jimiž došlo k zamítnutí stěžovatelova návrhu na zastavení exekuce zahájené proti němu na základě návrhu vedlejší účastnice. 2. Dříve než se Ústavní soud může zabývat podstatou ústavní stížnosti, je třeba zkoumat, zda návrh splňuje náležitosti předpokládané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Pokud tyto náležitosti nejsou splněny, je stěžovatel zpravidla vyzván k ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy na vedlejší účastnici řízení domáhal mimo jiné i zaplacení 120 000 Kč v souvislosti s neoprávněným propuštěním z pracovního poměru v roce 1999. Žalobu v roce 2004 podal k Městskému soudu v Praze, který ji postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Obvodní soud po provedení řady úkonů směřujících k odstranění vad žaloby dospěl k závěru, že jde o pracovněprávní spor o náhradu škody na zdraví. Tu však stěžovatel neprokázal a i kdyby ji prokázal, nárok by byl již promlčen. Žalobu tak obvodní soud v roce 2010 zamítl. Městský soud v roce 2011 rozsudek obvodního ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 39, čl. 1, čl. 7 odst.1, 209/1992 Sb./Sb.m.s., #0 čl. 8, #0 čl. 7 odst.1
96/2001 Sb./Sb.m.s., čl. 5, čl. 6, čl. 7, čl. 8, čl. 26
Odůvodnění: I. Vymezení věci a předchozí průběh řízení 1. V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že jeho trestním odsouzením bylo porušeno základní právo na spravedlivý proces a zákaz odsouzení bez zákona. Přitom odkázal na čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 6 odst. 1 a čl. 7 evropské Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). 2. Napadeným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 byl stěžovatel shledán vinným ze spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 2 trestního zákoníku a odsouzen k podmíně ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 1 As 27/2005 - 87
Odůvodnění: Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení nebo vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 9.2.2016, č.j. 4868/16/5100-41454-711335, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 22.6.2015, č.j. 1584318/15/2501-70462-506254, jímž bylo zastaveno správní řízení o žádosti žalobce o posečkání daně. Žalobce se zároveň touto žalobou domáhal přiznání odkladného účinku žalobě dle ustanovení § 73 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“). Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.