Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
149249
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 32949
USSR: 25652
NSČR: 86226
NSSČR: 39709
USČR: 59600
EUR-LEX (sk): 10124
EUR-LEX (cz): 10131
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 366965
Krajské soudy (ČR): 18606
Poslední aktualizace
02.08.2015 20:20

Nalezené rozsudky pro výraz: vládní nařízení


Přibližný počet výsledků: 103 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: vládní nařízení
  • vladnout nalezené 326 krát v 217 doukumentech
  • naridit nalezené 52816 krát v 18990 doukumentech
Seřadit výsledky podle: relevance | roku (nejnovější nahoře) | roku (nejstarší nahoře)


Právní věta: Právo na náhradu za omezení vlastnického práva vzniklé pronajímateli bytu proti státu v důsledku protiústavní regulace nájemného se promlčuje v obecné tříleté době podle § 101 obč. zák., která počíná dnem omezení vlastnického práva případná aplikace ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. tím není vyloučena.

Úryvek z textu:
... účinnosti nálezu Ústavního soudu ČR č. 84/2003 Sb. (20. 3. 2003), který zrušil poslední právní předpis upravující regulaci nájemného (vládní nařízení č. 567/2002 Sb.). Do té doby byly platné předpisy (později zrušené pro protiústavnost) součástí právního řádu a muselo být ...
Právní věta: Nejvyšší soud v rozsudku z 27. září 2000, sp. zn. 22 Cdo 620/99, uveřejněném na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz dovodil, že „byl-li oddělený pozemek předmětem kupní smlouvy, pak za účinnosti o. z. o. z roku 1811 podle § 433 musela listina, kterou se převáděly nemovitost, obsahovat přesné označení nemovitosti. K převodu vlastnictví nemovitých věcí muselo být nabývací jednání zapsáno do veřejných knih k tomu určených a takový zápis nazýval se vklad (intabulace).

Úryvek z textu:
... národním výborem podle vládního nařízení č. 218/1938 Sb., o přechodném obmezení zcizení a propaktování určitých druhů nemovitostí, neboť toto vládní nařízení bylo vydáno v době, kdy stát chtěl předejít německé okupaci a vztahovalo se pouze na dobu „branné povinnosti státu“. Souhlas ...
Právní věta: Je nutné výrazně akcentovat, že podstatná část židovského majetku prošla v poválečném období procesem obdobným tomu, který proběhl v nyní posuzované věci. Nemovitosti byly fakticky či jen formálně navráceny židovským subjektům podle presidentských dekretů a tehdejších zákonů (dekret č. 5/1945 Sb., zákon č. 128/1946 Sb.), aby poté po nastolení komunistického režimu, tedy po 25. 2. 1948, došlo k jejich odnětí nebo drtivě převažující měrou vynuceným převodům na stát. Při respektu k těmto okolnostem se Nejvyšší soud přiklání k interpretační extenzi posouzení vzniklé situace: je v souladu s výše zm ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nařízeních, jimiž byla realizována metoda zvolená ustanovením § 2 zákona č. 212/2000 Sb., nejsou předmětné nemovitosti uvedeny (šlo o vládní nařízení č. 335/2001 Sb., č. 152/2002 Sb., č. 184/2003 Sb. a č. 123/2004 Sb.). Odvolací soud přesvědčivě ...
Právní věta: K pozemkům, které jsou zatíženy stavbami produktovodů, jež byly zřízeny za doby platnosti elektrizačního zákona č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 29/1959 Sb. vázne dle Nejvyššího soudu České republiky při splnění podmínek elektrizačního zákoníku věcné břemeno ve prospěch provozovatele produktovodu.

Úryvek z textu:
... elektrickou nebo na jiná energetická díla než pro výrobu nebo rozvod elektřiny. Na základě uvedeného zákonného zmocnění vláda vydala vládní nařízení č. 29/1959 Sb., zabývající se úpravou oprávnění k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro ... v kupní (či privatizační) ceně za pozemky, které nabyla již zatížené věcným břemenem. Žalobkyně má za to, že vládní nařízení může sloužit pouze k provedení zákona, ale nemůže rozšiřovat působnost zákona na oblasti jím neupravené, jak se stalo ...
Právní věta: @font-face { font-family: "Times New Roman"; }@font-face { font-family: "宋体"; }@font-face { font-family: "Calibri"; }p.p0 { margin: 0pt; line-height: 115%; font-family: "Calibri"; }div.Section0 { page: Section0; } Právní úprava nařízení vlády vydaná podle ustanovení § 202 odst. 2 zák. práce upravuje podmínky, výši i způsob náhrady za ztrátu výdělku, která přísluší zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti, která vznikla&nb ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Rozhodnutí o nepřipuštění dovolání proti svému rozsudku odůvodnil odvolací soud tím, že žalovaným nastolená právní otázka, zda \"lze vládní nařízení o valorizaci použít i při aplikaci § 199 zákoníku práce\", byla již vyřešena nálezem Ústavního soudu. Proti ... pod č. 192/1999 Sb., jak ji \"prakticky založil v napadeném rozsudku odvolací soud\". Podle názoru žalovaného vládní nařízení, která \"každoročně upravují průměrný výdělek před vznikem škody\", se již podle svých názvů týkají úpravy náhrady za ...
Právní věta: Pokud oprávněné osobě nebyl vydán majetek, ale jen se počítá s nejistou náhradou někdy v budoucnu, nejedná se o důvod, aby osoba vracela náhradu za vyvlastněný majetek, pokud jí nebyl majetek vydán ani nahrazen.

Úryvek z textu:
... Sb., ale o případ postupu příslušných státních orgánů při řešení práv více osob na náhradu, jak má na mysli citované vládní nařízení z oblasti výstavby obcí. Potud lze dát zapravdu dovolateli. Odvolací soud však učinil vlastní dokazování, které vedlo mj. k právě ...
Právní věta: Aby byl pachatel odpovědný za trestný čin ohrožování utajované informace ve smyslu § 106 odst. 2 písm. b) tr. zák, je nutné, aby určité osobě byla ochrana utajované informace uložená zvlášť v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb.  Není podstatné, kdy se osoba o utajované informaci dozvěděla, zda dříve nebo současně s konkrétním uložením této povinnosti. Je možné i to, že se osoba tuto informaci dozví až v budoucnu. Nutné je, aby osoba neměla pochybnosti o tom, že se jedná o utajovanou informaci. 

Úryvek z textu:
... . č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, k jehož provedení bylo 7. 12. 2005 vydáno vládní nařízení č. 522/2005 Sb., kterým byl stanoven seznam utajovaných informací. Nepovolanou osobou je každá osoba, která není oprávněna se seznamovat ...
Právní věta: Uplyne-li lhůta, kterou má příslušný ústřední orgán státní správy stanovenou zákonem k plnění, vzniká prodlení s placením finanční náhrady. Pokud oprávněná osoba podá žalobu s vyčíslenou náhradou, není možné posunout vznik prodlení do průběhu soudního řízení, ani dělat závěra, že nárok na náhradu škody, který je žalobou uplatněn, je nárokem, který zatím nebyl realizován. Stejně tak nemůže být vznik prodlení spojen ani s provedením důkazů o výši náhrady. Pokud výši náhrady v řízení určuje znalec, má to význam pouze v případě, že se změní jistina jako výchozí částka pro výši úroku.

Úryvek z textu:
... . 2 občanského  zák., které zakládá právo věřitele žádat po dlužníku úroky z prodlení, ve výši stanovené prováděcím předpisem, jímž je vládní nařízení č. 142/1994 Sb. S ohledem na skutkové okolnosti projednávané věci – pokud byla žádost o finanční náhradu podána žalobkyní u ...
Věta Rozpor v judikatuře Nejvyššího soudu lze v rozhodovací činnosti tohoto soudu odstranit jen postoupením věci k rozhodnutí velkému senátu dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li již odlišný právní názor vysloven ve stanovisku Nejvyššího soudu, zaujatém podle § 14 odst. 3 uvedeného zákona, anebo nebyl-li již odlišný právní názor vysloven právě velkým senátem. Byl-li nárok na finanční náhradu podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatněn u soudu, nastalo ve vztahu k němu prodlení ze strany státního orgánu uplynutím zákonné lhůty běžící ode dne doručení žádosti orgánu. Účinky již jednou nastalého prodlení nemohly zaniknout v důsledku změny zákona. Právo na úroky z prodlení se promlčuje jako celek.
Hesla Prodlení dlužníka Promlčení Řízení u dovolacího soudu Splatnost pohledávky Úroky z prodlení Zmírnění křivd (restituce)
Právní věta: Rozpor v judikatuře Nejvyššího soudu lze v rozhodovací činnosti tohoto soudu odstranit jen postoupením věci k rozhodnutí velkému senátu dle § 20 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li již odlišný právní názor vysloven ve stanovisku Nejvyššího soudu, zaujatém podle § 14 odst. 3 uvedeného zákona, anebo nebyl-li již odlišný právní názor vysloven právě velkým senátem. Byl-li nárok na finanční náhradu podle § 13 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatněn u soudu, nastalo ve vztahu k němu prodlení ze strany státního orgánu uplynutím zákonné lhůt ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . 2 občanského zák., které zakládá právo věřitele žádat po dlužníku úroky z prodlení ve výši stanovené prováděcím předpisem, jímž je vládní nařízení č. 142/1994 Sb. (obdobný názor vyjádřen i v rozsudku z 26. 5. 2006, sp. zn. 28 Cdo 2687/2005 ...
Hesla Příčinná souvislost
... vládní nařízení nevztahuje na vlastníka (majitele) či provozovatele výtahů, ale na jejich výrobce a dodavatele, přičemž z hlediska bezpečnosti provozu výtahů pouze předpokládá jejich udržování a užívání v souladu s předpokládaným účelem. Majiteli nebo provozovateli výtahu tak uvedené vládní nařízení ... nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy. Toto vládní nařízení neupravuje výslovně povinnosti vlastníka resp. provozovatele výtahu, týká se výrobců či dodavatelů výtahů, ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.