Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum podání
od:
do:
Datum vyhlášení
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Spisovní značka :
Typ konání :
Soudce zpravodaj :
Význam :
ECLI :
Jen publikovaná rozhodnutí :
NAPADENY_AKT :
Dotčené ústavní zákony :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
234229
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 45710
USSR: 28815
NSČR: 100019
NSSČR: 53995
USČR: 66659
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 394719
Krajské soudy (ČR): 27159
Poslední aktualizace
30.03.2017 23:55

Nalezené rozsudky pro výraz: rozhodnutí soudniho dvora evropske unie


Přibližný počet výsledků: 15 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: rozhodnutí soudniho dvora evropske unie
  • rozhodnout nalezené 775310 krát v 66588 doukumentech
  • soudniho nalezené 70088 krát v 28338 doukumentech
  • dvora nalezené 1107 krát v 554 doukumentech
  • evropske nalezené 5541 krát v 2494 doukumentech
  • unie nalezené 3978 krát v 1199 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 24 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 52 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 13 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 38 dokumentů


Právní věta: Vykládat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 17. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, potřebné pro rozhodnutí věci, nepřísluší ani Ústavnímu soudu, ani obecnému soudu, nýbrž jen Soudnímu dvoru Evropské unie. Pokud proto obecný soud toto nařízení vykládá, aniž předložil Soudnímu dvoru Evropské unie předběžnou otázku, porušil právo na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce podle čl. 36 ods ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... č. 261/2004, ani v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (resp. dříve Evropského soudního dvora) na toto nařízení navazující (všechna rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie jsou dostupná pod http://curia.europa.eu). Soudní dvůr Evropské unie totiž doposud podle stěžovatelky nepodal komplexní výklad nařízení co ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Může-li být v rozporu s právem na ochranu práv osoby a právem na řízení v přiměřené lhůtě postup nerespektující precedentní závaznost nálezů Ústavního soudu, o to více tyto závěry musí dopadat na případy kasační závaznosti. V dané věci stěžovatelky nejde o případ, kdy by Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci samé znovu (podruhé) a odlišně od předchozího nálezu Ústavního soudu, resp. kdy by vydal konečné rozhodnutí o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud v dané věci vydal "toliko" procesní rozhodnutí o přerušení řízení, tedy řízení o kasační stížnosti není dosud skončeno. Přestože výše zmín ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2009 č. j. 41 Cad 124/2005-73 do doby rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce položené Nejvyšším správním soudem ve věci sp. zn. 3 Ads 130/2008 a evidované pod č. C ...
Související předpisy:
150/2002 - soudní řád správní
2/1993 - Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
228/1993 - Sdělení o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
Zveřejněné v bulletine 4/2015
Právní věta: V případech, v nichž Listina základních práv a svobod zaručuje soudní přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy, neboť se jedná o rozhodnutí týkající se základních práv a svobod podle Listiny (čl. 36 odst. 2), jsou obecné soudy povinny poskytnout plný soudní přezkum bez omezení. V soudním řízení správním tedy v takových případech nelze o správní žalobě rozhodovat v režimu dle § 65 odst. 2 soudního řádu správního. Rozhodování o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ze zdravotního pojištění podle § 39f odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... (tedy pokud nelze soudně přezkoumat, zda výše úhrady léčivého přípravku vskutku odpovídá těmto kritériím stanoveným zákonem). 9. Ačkoliv žádné z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, týkající se článku 6 odst. 2 směrnice 89/105, nedává oporu k omezení soudního přezkumu toliko na veřejná subjektivní práva ...
Související předpisy:
150/2002 - soudní řád správní

Právní věta: Ústavní soud předně konstatuje, že ve věci v mezidobí od podání ústavní stížnosti rozhodoval o otázce, která tvoří převážnou část stížnostních námitek, rozšířený senát Nejvyššího správního soudu, který v usnesení ze dne 9. 12. 2014 č. j. 4 Ads 35/2013-63 rozhodl, "že žadatelé o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků ze zdravotního pojištění podle § 39f odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jako držitelé registrace těchto léčivých přípravků a účastníci správního řízení podle § 39g odst. 1 téhož z ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dvůr Evropské unie v minulosti řešil či nikoliv, a jak na tuto otázku odpověděl. Stěžovatelka je přesvědčena, že žádné z rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie nedává oporu k právnímu názoru, na kterém je založen napadený rozsudek, naopak, z článku 6 směrnice Rady č. 89/105 ...
Zveřejněné v bulletine 4
Právní věta: Přezkum souladu zákona s ústavním pořádkem se skládá dle ustanovení zákona o Ústavním soudu ze tří prvků. Těmi jsou kompetence orgánu, který napadený zákon vydal, procedura přijetí a vydání zákona a soulad jeho obsahu s ústavním pořádkem. Z logiky věci se Ústavní soud nejdříve zabývá tím, zda je příslušný orgán nadán kompetencí napadený právní předpis vydat. V případě kladné odpovědi Ústavní soud zkoumá, jestli byl napadený zákon vydán ústavně předepsaným způsobem, a neshledá-li Ústavní soud pochybení ani v tomto prvku přezkumu ústavnosti napadeného zákona, přistoupí konečně k posouzení obsaho ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... příspěvek od daně, poplatku a jakéhokoli jiného obdobného peněžitého plnění, což je typickou formou státní podpory (k tomu srov. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Denkavit 61/79). Poskytnutí příspěvků či dotace, subvence atd. je smysluplné, je-li věcně odůvodnitelné. Důvod ... to by bylo zcela v souladu s pravidly hospodářské soutěže a k tomu lze jen obtížně vznášet námitky (srovnej rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C – 41/90 Höfner, 170/83 Hydrotherm a C 159/91 a C 160/91 ...
Předmět řízení předběžná otázka/ESDinterpretaceautorské právobezdůvodné obohacení
Napadený akt rozhodnutí soudu
... , musí být bez dalšího odmítnuta.
 
 8. Ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná. 9. Nejprve je vhodné zmínit, že obsahem rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-306/05 ze dne 7. 12. 2006 bylo zjištění, že poskytování signálu prostřednictvím televizních přijímačů klientům ubytovaným v pokojích ...
Předmět řízení informacenečinnostsprávní orgánosoba/povinnápředběžná otázka/ESD
Napadený akt rozhodnutí soudu zákon; 106/1999 Sb.; o svobodném přístupu k informacím ; § 2/1 ve slovech "a veřejné instituce"
... . b) zákona o Ústavním soudu rovněž odmítnut. Ze stejného důvodu Ústavní soud nevyhověl návrhu stěžovatele na přerušení řízení do doby rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 23. července 2012 Vojen Güttler ...
Předmět řízení informace
Napadený akt rozhodnutí soudu
... Praze ze dne 18. dubna 2011 č. j. 8 A 239/2010-219 a návrhu na přerušení řízení do doby rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o předběžné otázce. Odmítnutí stávající ústavní stížnosti ovšem stěžovatelku nikterak nepoškozuje, poněvadž lhůta pro podání nové řádné ústavní stížnosti jí ...
Předmět řízení trestný činevropský zatýkací rozkazne bis in idemtrestní stíhání
Napadený akt rozhodnutí soudu
... /03, U 18/30 SbNU 573). S ohledem na čas obecný soud odmítl návrh státní zástupkyně, aby bylo vyčkáno do rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o skutkově obdobném případu Gaetana Mantella. 8. Shora uvedené závěry lze považovat za přesvědčivé, postrádající jakoukoliv libovůli či nedostatek respektu ...
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný register daňové řízení daň/daňová povinnost platební výměr důkazní břemeno dokazování
Napadený akt rozhodnutí soudu
... vzájemného rozporu některých judikátů Nejvyššího správního soudu a rozporu napadeného rozsudku s některými z nich. Argumentace stěžovatele s poukazem na rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie se pak podle závěru Nejvyššího správního soudu míjí s podstatou jeho věci, neboť stěžovatel neprokázal, že jeho obchodním partnerem (dodavatelem ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.