Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum podání
od:
do:
Datum vyhlášení
od:
do:
Forma rozhodnutí :
Spisovní značka :
Typ konání :
Soudce zpravodaj :
Význam :
ECLI :
Jen publikovaná rozhodnutí :
NAPADENY_AKT :
Dotčené ústavní zákony :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
233108
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 45622
USSR: 28815
NSČR: 99938
NSSČR: 53935
USČR: 66560
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 394496
Krajské soudy (ČR): 27066
Poslední aktualizace
25.03.2017 06:49

Nalezené rozsudky pro výraz: judikát ústavního soudu


Přibližný počet výsledků: 248 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: judikát ústavního soudu
  • judikat nalezené 1890 krát v 1408 doukumentech
  • ustavniho nalezené 242773 krát v 63611 doukumentech
  • soud nalezené 2718556 krát v 66559 doukumentechPřipojením se s nárokem na náhradu škody v trestním řízení došlo ke stavení promlčecí doby, bez ohledu na to, že později trestní stíhání bylo odloženo. (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Nelze připustit výklad předkládaný stěžovatelkami, podle kterého bylo-li sdělení obvinění shledáno nicotným, bylo nicotné celé trestní řízení, včetně samotného úkonu připojení se s nárokem na náhradu škody. Z ustanovení § 43 odst. 2 trestního řádu, v tehdy platném znění, poškozený, který má podle zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla trestným činem způsobena, je oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit škodu. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. Z uvedeného vyplývá, že zákon stanoví ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: Vyloučením možnosti podání opravných prostředků v případě soudních rozhodnutí, která se týkají peněžitých plnění nedosahujících určité hranice, dal zákonodárce zřetelně najevo, jaké případy nepovažuje za významné natolik, aby i za cenu eventuálních vad v nich vydaných rozhodnutí (a z toho plynoucího rizika nejednotného rozhodování) byla dále přezkoumávána, a to v rovině právního řádu jako celku, natož pak v rovině konformity s ústavním pořádkem. Ústavní soud proto nemůže hrát roli jakési "náhradní" přezkumné instance mimo soustavu obecných soudů, ale pouze určité "pojistky". ... Právní hranice ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... získat povahu precedentu, kromě toho její právní oddělení není dimenzováno na vedení takového množství soudních sporů současně. Judikáty Ústavního soudu, které se týkají subjektů hospodařících s veřejnými prostředky, na daný případ použít nelze, neboť je podnikatelkou, navíc ... jako by tomu bylo v případě, že by byla aplikována výjimka z tohoto principu. Stěžovatelčin odkaz na judikáty Ústavního soudu označila vedlejší účastnice za nepřípadný, neboť šlo o jiné, mimořádné situace. Není přitom dle jejího názoru ...
Právní věta: I. Právo na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny) není vyčerpáno zákonným určením příslušnosti soudu, vymezením hledisek rozdělení soudní agendy mezi senáty a samosoudce a ani vyloučením soudců z projednávání a rozhodování věci z důvodu jejich podjatosti. Toto právo je totiž podmínkou řádného výkonu soudnictví, když upevňuje soudcovskou nezávislost a současně představuje pro každého účastníka řízení záruku, že k rozhodnutí jeho věci jsou povolávány soudy a soudci podle předem daných pravidel tak, aby byla zachována zásada pevného přidělování soudní agendy. Jednou ze záruk plynoucí z práva ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . která právní otázka se jeví být spornou, nicméně současně k ní vyslovil jednoznačný právní názor, a to s poukazem na judikát Ústavního soudu, což však zřejmě nelze logicky vyložit jinak, než že obsah podaného dovolání považoval za relevantní dokonce i z hlediska ochrany ...
Související předpisy:
2/1993 - Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Právní věta: Ústavní soud se otázkou osobního slyšení vazebně stíhaných osob zabýval mnohokrát a odkazuje proto na podrobnou rekapitulaci své judikatury např. v nálezech sp. zn. III. ÚS 2198/09 a sp. zn. I. ÚS 1104/10, jež jsou citovány níže. V projednávané věci se střetají dva velmi vyhraněné právní názory. Stěžovatel konstatuje povinnost soudu osobně slyšet obviněného až na ojedinělé výjimky vždy před vydáním kteréhokoli rozhodnutí, jež má za následek další setrvání obviněného ve vazbě. Oproti tomu v odůvodnění napadeného rozhodnutí krajský soud uvádí, že "s výjimkou rozhodování o vzetí obviněného do vaz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... vyjádřené v nálezech sp. zn. I. ÚS 573/02, I. ÚS 586/2004 a zejména III. ÚS 2198/09 (všechny judikáty Ústavního soudu jsou dostupné v internetové databázi NALUS). Stěžovatel se domnívá, že v důsledku uvedeného pochybení (nedostatku slyšení soudem prvního stupně) pozbyla ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Jde-li o dokazování před obecnými soudy, je důvod ke kasačnímu zásahu Ústavního soudu dán zejména tehdy, pokud dokazování v trestním řízení neprobíhalo v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. řádu, popř. nebylo-li v řízení postupováno dle zásady oficiality a zásady vyhledávací a za respektování zásady presumpce neviny (viz článek 40 odst. 2 Listiny, § 2 odst. 2, odst. 4, dost. 5 tr. řádu). Ústavní soud ve svých nálezech zdůraznil, že obecné soudy jsou povinny detailně popsat důkazní postup a přesvědčivě jej odůvodnit. Informace z hodnoceného důkazu přitom nesmí ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . nález sp. zn. III. ÚS 84/94, nověji např. shrnutí v odůvodnění usnesení sp. zn. III. ÚS 2777/08 - všechny judikáty Ústavního soudu jsou dostupné v internetové databázi http://nalus.usoud.cz). Jde-li o dokazování před obecnými soudy, je důvod ke kasačnímu ...
Související předpisy:
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
2/1993 - Zákon o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
Právní věta: Ústavní soud plně sdílí tezi, že průtahy v řízení jsou velmi nežádoucím jevem, který negativně ovlivňuje činnost justice, vyvolává kritické postoje občanů k fungování demokratického právního státu a za určitých okolností může představovat protiústavní zásah do základního práva na spravedlivý proces. V řadě svých judikátů Ústavní soud vyhověl námitkám stěžovatelů a v neodůvodněných průtazích spatřoval porušení základních práv občanů, zejména práva na soudní ochranu a na spravedlivý proces (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 529/09). Také v nyní projednávané věci se lze ztotožnit se závěrem obecn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... na soudní ochranu a na spravedlivý proces (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 529/09, dostupný, stejně jako ostatní judikáty Ústavního soudu, v internetové databázi NALUS http://nalus.usoud.cz). Také v nyní projednávané věci se lze ztotožnit se závěrem obecných soudů ...
Související předpisy:
82/1998 - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
Právní věta: Ačkoliv mají nálezy Ústavního soudu precedenční účinky, není porušením čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky takový výjimečný postup obecného soudu, jenž právní názor v nálezu vyjádřený odmítne respektovat, pakliže je z opodstatněných a důkladně vysvětlených důvodů přesvědčen o tom, že je nutno právní závěry prezentované Ústavním soudem revidovat. Důvodem ospravedlňujícím takový postup však nejsou pouhá tvrzení obecného soudu, že právní názory Ústavního soudu jsou argumentačně nezpochybnitelné, že judikatura Ústavního soudu je v připodobitelných věcech nekonzistentní a že je respektuhodná, jen ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nimi umožněn dialog. 62. Existuje několik možných postojů, které mohou obecné soudy zaujmout ve vztahu k „precedenčním“ judikátům Ústavního soudu. Lze je roztřídit za použití pojmu „reflektovat“ (srov. nález III. ÚS 252/04); rozsudek obecného soudu buď ... úvahy pouze v dobré víře. To znamená, jak již naznačeno, že se obecný soud smí odchýlit od judikátů Ústavního soudu a přednést konkurující úvahy jenom na základě vlastního upřímného a pevného přesvědčení pramenícího z objektivně ospravedlnitelných důvodů, ...
Související předpisy:
155/1995 - Zákon o důchodovém pojištění
Právní věta: Odvolání žalované obvodní soud stěžovateli nedoručil a ten se k němu nemohl vyjádřit. Postupoval tak v rozporu jednak s ustanovením čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a v rámci toho pak neposkytl stěžovateli náležitou soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Úryvek z textu:
... poukázal na čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Odvolal se na některé judikáty Ústavního soudu, které se danou problematikou již dříve zabývaly. Zmínil nález sp. zn. III. ÚS 202/03, který se obecně věnoval principu ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Pokud jde o obsah volební kampaně, jsou voličům často velmi emocionální a vyostřenou formou předkládány argumenty, které mají ovlivnit jejich volební chování a rozhodnutí, koho budou volit. Smyslem volební kampaně v pluralitní demokracii však je nepochybně také to, aby byly posouzeny i ty nejkontroverznější otázky programu politických stran a kandidátů obecně, tak i jejich osobních vlastností a způsobilosti zastávat volenou veřejnou funkci. Jen v takovém případě budou moci voliči rozhodovat se znalostí věci a jen tak může být naplněna ústavní zásada, podle které je lid zdrojem veškeré státní m ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... vyplývá potvrzení kompetence volebního soudu prohlásit neplatnost voleb, pokud shledá porušení pravidel volební kampaně. Stejný přístup je prezentován ve známém judikátu Ústavního soudu v Hamburku č. 3/93 ze dne 3. 5. 1993. V. Závěrem je nutno zdůraznit, že základním úkolem Ústavního soudu ...
Související předpisy:
1/1993 - Ústava České republiky
247/1995 - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Právní věta: Ústavní soud přitakává těm úvahám, obsaženým v ústavní stížnosti, kladoucím na obecné soudy požadavek velmi kritického a důkladného hodnocení důkazů v takových obtížných důkazních situacích, kdy stojí "tvrzení proti tvrzení". Ústavní soud rovněž v obecné rovině potvrzuje požadavek, že na proces hodnocení výpovědí tzv. spolupracujících obviněných je třeba klást mimořádně vysoké nároky. Nelze než souhlasit s obecnou úvahou, že privilegium mimořádného snížení trestu odnětí svobody pro spolupracujícího obviněného, zakotvené v ustanovení § 58 odst. 4 tr. zákoníku, může motivovat vyslýchanou osobu k ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zásadu in dubio pro reo a své důkazní závěry v napadených rozhodnutích nedostatečně odůvodnily. Stěžovatel poukazuje na závěry, vyslovené v judikátech Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2042/08, III. ÚS 532/01, IV. ÚS 219/03, III. ÚS 722/09, I. ÚS ...
Právní věta: Osvobození od soudních poplatků podle § 138 odst. 1 občanského soudního řádu lze účastníku řízení přiznat za předpokladu, že takové opatření odůvodňují jeho poměry a zároveň nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva. Citované ustanovení, jehož cílem je zajistit účastníkovi přístup k soudu a s ním spjatou ochranu právům i v případě nepříznivé materiální a sociální situace, však nezakládá nárok na předmětné osvobození, nýbrž toliko právo o něj požádat. Zhodnocení oprávněnosti žádosti, a tedy naplnění uvedených kritérií, je na obecných soudech, kterým je tak ponechán ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odkazuje na dva nálezy Ústavního soudu (sp. zn. I. ÚS 13/98 a sp. zn. IV. ÚS 289/03 - všechny judikáty Ústavního soudu jsou dostupné v internetové databázi NALUS), v nichž Ústavní soud dospěl k závěru, že v daných případech došlo k pochybení ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.