Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
750668
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 45696
USSR: 28815
NSČR: 100006
NSSČR: 53964
USČR: 66599
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 394583
Krajské súdy (ČR): 27093
Posledná aktualizácia
28.03.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 67552 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 2014676 krát v 275904 dokumentoch
  • okresny nájdené 1960642 krát v 375953 dokumentoch
  • sud nájdené 12276864 krát v 394550 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... eur s prísl., na odvolanie žalobcu zo dňa 23. 06. 2016 proti rozsudku Okresného súdu Lučenec č. k. 4C/145/2012 - 481 zo dňa 28. 04. 2016, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e. II. Žalobca je ... účelne vynaložené a v danom prípade je namieste aplikácia ustanovenia § 257 CSP. 10. Záverom žalobca navrhol, aby odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutom rozsahu preskúmal a v zmysle ust. § 388 CSP ho zmenil tak, že vyhovie žalobe žalobcu, resp. v ...
... s.r.o., Bratislava, Kominárska 2,4, IČO: 47 240 318, o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní strán sporu proti rozsudku Okresného súdu Piešťany z 20. novembra 2014 č. k. 7C/88/2008-340, takto rozhodol: I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
Súvisiace predpisy:
64/1946, 99/1963, 77/1998, 104/1945, 65/1995, 40/1964, 123/2003, 34/1997, 40/2001, 757/2004, 90/1947, 293/1992
... SR, o zaplatenie 347,21 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 05. 05. 2015 č. k. 13C/5/2015 - 40, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu p o t v r d z u j e . II. Žalovaná ...
... proti rozsudku Okresného súdu Žilina č.k. 2C/129/2014-44 zo dňa 22.10.2015, taktoaHamzo rozhodol: Rozsudok okresného súdu potvrdzuje. Žalobcovi priznáva voči žalovanej nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil ... § 179 ods. 1, § 186 ods. 1, 2 Zákonníka práce. 23. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil, vrátane výroku o trovách konania, ktorý taktiež vykazuje vecnú správnosť. 24. Výrok o trovách odvolacieho ...
Kľúčové slová: mimoriadne zníženie trestu
Právna veta: Podľa § 39 ods. 1 Tr.zák. môže súd páchateľovi znížiť (uložiť) trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom, ak vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania. Zo znenia citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že hoci neviaže jeho aplikáciu na „výnimočné“ okolnosti prípadu, ani na „mimoriadne“ pomery páchateľa, už z názvu ustanovenia § 39 Tr. zák. a jeho výkladu vyplýva, že ide o m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdne trestaný za zločiny, pričom pri dvoch odsúdeniach sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený. Naposledy bol odsúdený rozsudkom Okresného súdu Prievidza, sp.zn. 1T/226/2010, právoplatným 16.9.2010 pre zločin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne ... konanom dňa 23. februára 2017 odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry Prievidza v neprospech obžalovaného E. K. podané proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo dňa 9. decembra 2016, sp. zn. 2T/129/2016 v spojení s opravným uznesením Okresného ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
... rozsudku Okresného súdu Zvolen č. k. 14C/134/2014-130 zo dňa 16. 07. 2015, takto rozhodol: I. Rozsudok okresného súdu potvrdzuje. II. Žalobkyňa má nárok na náhradu trov odvolacieho konania v celom rozsahu. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil ... samostatný dokument, ktorý je osobitne podpísaný tak žalobkyňou ako aj žalovaným. Ide o nevýhradnú rozhodcovskú zmluvu. Rozsudok okresného súdu žiadal zrušiť a vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie. 5. K odvolaniu podala prostredníctvom ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964
... rozsudkom Okresného súdu Žilina, sp.zn. 35T/98/15, zo dňa 30.10.2015, právoplatným dňa 30.10.2015, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu ...
Súvisiace predpisy:
139/1998
... Nitra, Štefánikova 15, o návrhu matky na určenie povinnosti rodičom podieľať sa na správe majetku dieťaťa, na odvolanie matky proti rozsudku Okresného súdu Skalica sp. zn. 7P/32/2014-319 zo dňa 9.6.2016, takto rozhodol: I. Odvolací súd napadnutý rozsudok súdu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 36/2005
... o zaplatenie sumy 8.197,52 Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 4C/346/2015-146 zo dňa 06. 09. 2016, takto rozhodol: Rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 4C/346/2015-146 zo dňa 06. ... v rozsahu 100 %. Vo zvyšnej časti (veta prvá výroku) zostáva rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 4C/346/2015-146 zo dňa 06. 09. 2016 nedotknutý. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd uložil žalovanej podľa § 52 ods. 1, § 517 ods. 1, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 483/2001
... prejavu vôle žalovaného uzavrieť kúpnu zmluvu, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 10C/264/2014-103 zo dňa 08. 06. 2016, takto rozhodol: Rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 10C/264/2014-103 zo ... , takto rozhodol: Rozsudok Okresného súdu Liptovský Mikuláš č. k. 10C/264/2014-103 zo dňa potvrdzuje . Žalovaný má 08. 06. 2016 voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %. odôvodnenie: 1. Napadnutým rozsudkom okresný súd žalobu ...
Súvisiace predpisy:
162/1995, 40/1964, 344/1992
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.