Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
719722
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44357
USSR: 28815
NSČR: 98727
NSSČR: 53327
USČR: 65861
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 386951
Krajské súdy (ČR): 26168
Posledná aktualizácia
23.01.2017 06:47

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 62385 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 1914613 krát v 268409 dokumentoch
  • okresny nájdené 1907977 krát v 369721 dokumentoch
  • sud nájdené 11793734 krát v 386951 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... a otca C. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. P. XXX, o zvýšenie vyživovacej povinnosti, na odvolanie otca proti rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 11. augusta 2016 č. k. 3P/15/2016- 42 takto rozhodol: Rozsudok súdu prvej inštancie v ... výživnom pod následkom straty výhody splátok v prípade neuhradenia čo i len jednej z nich. 4. Týmto rozsudkom sa mení rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica zo dňa 22.03.2006 č.k. 11P/504/2005-32 v časti o výživnom pre maloletého S ...
... .2016. Rozhodnutím pojednávajúcej sudkyne súd porušil ústavné práva daných im Ústavou SR na riadny a spravodlivý súdny proces. Rozsudok okresného súdu trpí i ďalšou procesnou vadou, a to, že sudkyňa neuviedla v rozsudku skutočnosť, že súd konal, rozhodoval a ... sídlom X. XX/ XX, N. nad M., o zrušenie náhradnej osobnej starostlivosti maloletého dieťaťa na odvolanie náhradných rodičov proti rozsudku Okresného súdu Trenčín zo dňa 23. júna 2016 č. k. 30P/212/2015-104 takto rozhodol: Rozsudok súdu prvej inštancie ...
... ,- Kč mesačne. Má vyživovaciu povinnosť k maloletej Z. O., nar. XX.XX.XXXX. Keďže naposledy bolo rozhodované o výške výživného rozsudkom Okresného súdu Žilina č. k. 15P/122/2015-31 zo dňa 25.04.2006, ktorý nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť 11.07.2006 ... ., so sídlom nám. Míru 14, Mladá Boleslav, Česká republika, IČO: 24 822 647, o zvýšenie výživného, na odvolanie matky proti rozsudku Okresného súdu Žilina č. k. 15P/152/2015-105 zo dňa 10. júna 2016, takto rozhodol: Rozsudok súdu prvej inštancie m e ...
... JUDr. Danielom Boľanovským, advokátom, Slovenská 69, Prešov v konaní o zvýšenie výživného a zmenu úpravy styku, o odvolaní otca proti rozsudku Okresného súdu Prešov č.k. 30P/405/2015-49 zo dňa 08.06.2016 takto rozhodol: Potvrdzuje rozsudok vo výroku o zvýšení ... . O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozsudok odôvodnil tým, že zmenil rozsudok Okresného súdu Prešov zo dňa 07.11.2013 a zvýšil výživné zo strany otca na maloletého syna zo sumy 80 eur mesačne ...
Právna veta: V tomto smere odvolací súd dodáva, že styk otca s maloletými deťmi je jedným z mála prostriedkov, ktorým sa má otec možnosť podieľať na výchove svojich detí, na rozvoji ich osobnosti a slúži k upevňovaniu vzájomných citových väzieb. Rozsah úpravy styku otca s maloletými deťmi súdom prvej inštancie zabezpečuje a rešpektuje právo detí na výchovu a starostlivosti aj zo strany druhého rodiča. Ustanovenie § 27 ods. 3 Zákona o rodine síce dáva možnosť súdu veľmi účinne zasiahnuť do vzájomného pomeru rodiča a dieťaťa tým, že súd obmedzí styk dieťaťa s rodičom, alebo ho dokonca zakáže, avšak takéto zá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88 Nitra ako kolíznym opatrovníkom, o odvolaní oboch rodičov maloletých detí proti rozsudku Okresného súdu Nitra č. k. 24P/273/2013-220 zo dňa 3. júna 2016, takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... rozsudku Okresného súdu Zvolen, sp.zn. 4T/35/2016 zo dňa 12.10.2016, takto rozhodol: Podľa § 321 ods. 1 písm. e/ ods. 2 Tr.por. z r u š u j e rozsudok Okresného súdu ... Tr.zákon. Z týchto dôvodov preto krajský súd rozhodujúc sám zrušil napadnutý rozsudok Okresného súdu vo Zvolene vo výroku o uloženom treste a sám obžalovanému uložil ... stráženia. Vo výroku o uložení ochranného liečenia zostáva napadnutý rozsudok nedotknutý. odôvodnenie: Rozsudkom Okresného súdu Zvolen, sp.zn. 4T/35/2016 zo dňa 12.10.2016 bol obž ...
... JUDr. Andreou Kelemenovou, advokátkou so sídlom Nitra, Mariánska č. 2, o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Nitra č. k. 12C/26/2012-231 zo dňa 3. decembra 2014 v spojení s opravným uznesením č.k. 12C ...
... odvolanie okresného prokurátora, proti rozsudku Okresného súdu Revúca z 05.10.2016 sp.zn. 2T/102/2016 a takto rozhodol: Podľa § 321 ods. 1 písm. e), ods. 2 Tr. por. z r u š u j e rozsudok okresného súdu vo výroku o treste a ... j e na trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na dobu 1 (jedného) roka. V ostatných častiach zostáva rozsudok okresného súdu nezmenený. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bola obžalovaná Z. Y. uznaná za vinnú z prečinu ublíženia na zdraví podľa ...
Súvisiace predpisy:
300/2005
... zmenu úpravy styku a o návrhu otca na zverenie mal. detí do striedavej starostlivosti, na odvolanie matky a otca proti rozsudku Okresného súdu Bánovce nad Bebravou zo dňa 26. apríla 2016, č. k. 3P/110/2015-194, takto rozhodol: Rozsudok súdu prvej inštancie ... deťom, avšak len sčasti. Mal za preukázané, že obidve deti účastníkov konania sa narodili v manželstve rodičov, ktoré bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Trenčín, č. k. 9C/762/2000-30 zo dňa 19.04.2011, právoplatným dňa 25.05.2001. Vtedy maloleté deti ...
Súvisiace predpisy:
36/2005
... : JUDr. Milan Kuhajda, advokát, so sídlom Vajanského 54, Piešťany, o zaplatenie 726,98 eura s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Piešťany č. k. 15C/140/2013-164 zo dňa 3.5.2016, takto rozhodol: I. Odvolací súd rozsudok súdu prvej ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 99/1963
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.