Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
735458
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44672
USSR: 28815
NSČR: 99432
NSSČR: 53626
USČR: 66163
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 388081
Krajské súdy (ČR): 26624
Posledná aktualizácia
24.02.2017 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky okresných súdov


Približný počet výsledkov: 63318 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky okresných súdov
  • rozsudok nájdené 1932965 krát v 269594 dokumentoch
  • okresny nájdené 1915215 krát v 370746 dokumentoch
  • sud nájdené 11890186 krát v 388141 dokumentochNekalá obchodná praktika - vloženie zmluvy o revolvingovom úvere do zmluvy o úvere bez vedomia spotrebiteľa. Absolútna neplatnosť právneho úkonu pre nedodržanie predpísanej písomnej formy (nečitateľné písmo v úverovej zmluve) (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ako vyplýva z článku 6 odsek 1 Smernice Rady č. 2005/29 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá alebo akýmkoľvek spôsobom, vrátane celkového prevedenia uvádza do omylu alebo je spôsobilá uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jednému alebo k viacerým prvkom vymenovaným v tomto článku 6 ods.1, pričom v obidvoch prípadoch zapríčiňuje alebo je spôsobilá zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcií, ktoré by inak neurobil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Premlčanie práv navrhovateľky (držiteľky stavebného povolenia na výstavbu polyfunkčnej budovy) domáhajúcej sa náhrady škody za vykonanie zmeny projektu stavby bez jej vedomia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo nezaniká, iba sa závažne oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať. Neprihliadnutie na vznesenú námietku premlčania, prípadne odopretie tohto práva, hoci aj pre rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. l OZ), je v rozpore s ustanovením § 100 ods. 1 OZ, z ktorého jednoznačne vyplýva, že súd musí prihliadnuť na námietku premlčan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Len úvahy a domnienky o sexuálnom zneužití maloletej nepostačujú na pozitívne rozhodnutie o vine obžalovaného a súd je povinný aplikovať zásadu in dubio pro reo (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náležité zistenie skutkového stavu veci v zmysle § 2 ods. 10 Tr. por. vyžaduje, aby každá okolnosť dôležitá pre rozhodnutie bola spoľahlivo preukázaná v súlade so skutočnosťou tak, aby nemohla vzbudzovať akúkoľvek pochybnosť. Za náležité zistenie skutkového stavu veci preto nemožno považovať len zistenie o nepravdepodobnosti dokazovanej okolnosti, keď výsledky dokazovania síce pripúšťajú možnosť záveru, že neexistuje, avšak na druhej strane nevylučujú možnosť iného alebo celkom opačného záveru. Vyhodnotenie dôkazu súd nemôže ukončiť záverom, podľa ktorého sa určitá okolnosť, ktorá vyplynula z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... Tr. zák. k trestu povinných prác vo výmere 100 (jednosto) hodín. odôvodnenie: Obžalovaný S. F. bol rozsudkom Okresného súdu Prievidza č.k. 3T/88/2016-128 zo dňa 13.9.2016 uznaný vinným z ... sa o výživu svojej dcéry A. F., nar. X.XX.XXXX, ktorá mu bola určená rozsudkom Okresného súdu Prievidza č.k. 11P/26/2015 zo dňa 13.8.2015, právoplatným 25.8.2015, ... XX.X.XXXX v M., bytom M., prechodne bytom M., F. XX/XX, ktoré podal proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 3T/88/2016-128 zo dňa 13.9.2016 a takto rozhodol: ...
... JUDr. Juraja Babjaka a zo sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Ľubomíra Bušíka, PhD., o odvolaní obžalovaného H. L. proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 1T/74/2012 z 25.07.2016, na verejnom zasadnutí konanom dňa 31. januára 2017, jednohlasne ... trestoch a náhrade škody) krajský súd zvolil u obžalovaného Y. P. taký istý trestný postih, ako to urobil v napadnutom rozsudku okresný súd. To znamená, že mu uložil súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 3 rokov, s určením skúšobnej doby v trvaní 3 ...
... zaplatenie zmenkovej sumy 136 eur s prísl. a zmenkovej odmeny 0,45 eur, v odvolacom konaní o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 12Cb/88/2013-106 zo dňa 22. júna 2016, takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
... sumy 1.604,80 eur s prísl. a zmenkovej odmeny 7,22 eur, v odvolacom konaní o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 12Cb/75/2013-96 zo dňa 30. júna 2016, takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
... XX U., o zaplatenie zmenkovej sumy 314 eur s príslušenstvom a zmenkovej odmeny 2,36 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 12Cb/116/2013-124 zo dňa 22. júna 2016, takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
... , XXX XX T., o zaplatenie zmenkovej sumy 230 s príslušenstvom a zmenkovej odmeny 0,77 eur, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prievidza č.k. 12Cb/92/2013-110 zo dňa 22. júna 2016, takto rozhodol: Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie ...
... zaplatenie 89,62 eur s príslušenstvom, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 27. 06. 2013, č.k. 16C/136/2009-137 takto rozhodol: Krajský súd v Bratislave rozsudok Okresného súdu Bratislava III v Bratislave zo dňa 27. 06. 2013 ...
... je zdravým dieťaťom, s vývojom pozitívnym smerom. Medzi ním a navrhovateľkou sa vytvorilo silné citové puto. Rodičia maloletého boli rozsudkom Okresného súdu Trebišov sp.zn. 11P/100/2014 zo dňa 11.03.2015 pozbavení rodičovských práv. Súd preto maloletého zveril do ... prvej inštancie“) napadnutým rozsudkom konanie o zverenie mal. Y. W., nar. XX.XX.XXXX do pestúnskej starostlivosti zastavil, zmenil rozsudok Okresného súdu Trebišov sp.zn. 11P/100/2014 zo dňa 11.03.2015 v časti o určenie poručníctva tak, že ...
... v odvolaní neuvádza žiadne konkrétne argumenty, pre ktoré by bol rozsudok v časti výživného nesprávny. Pokiaľ ide o rozsudok Okresného súdu Košice I 21P 68/2015, tento napadla odvolaním. Zdôraznila, že najpodstatnejšou skutočnosťou pri určení výšky výživného je ... k výške výživného, nakoľko požiadali o odročenie pojednávania z dôvodu práceneschopnosti jeho právneho zástupcu. K odvolaniu pripojil rozsudok Okresného súdu Košice I z 23.3.2016 č.k. 21P 68/2015-104, potvrdenie zamestnávateľa o vyplatených diétach ...
Právna veta: Zákon o rodine priorizuje dohodu rodičov o úprave styku a len v prípade, ak rodičia nie sú schopní dohodnúť sa na úprave styku, upraví styk autoritatívne súd, pričom prihliada predovšetkým na záujem maloletého dieťaťa, ktorým je jeho zdravý psychický a fyzický vývoj, zohľadňuje vek dieťaťa a jeho zdravotný stav, prípadne školskú dochádzku, mimoškolskú činnosť, vzdialenosť bydlísk rodičov, pracovné zaťaženie rodičov a podobne tak, aby aj z týchto aspektov bol určený styk úspešne realizovateľný. Pre akékoľvek rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností je podstatným posúdenie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v Rožňave na Námestí baníkov č. 1 v konaní o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností o odvolaní matky proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 5.5.2016 č.k. 7P 182/2015-191 takto rozhodol: P o t v r d ...
Súvisiace predpisy:
36/2005 - Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.