Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
750062
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 45689
USSR: 28815
NSČR: 99945
NSSČR: 53950
USČR: 66560
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 394550
Krajské súdy (ČR): 27070
Posledná aktualizácia
27.03.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra krajský súd


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra krajský súd
  • judikatura nájdené 18591 krát v 8449 dokumentoch
  • krajsky nájdené 344428 krát v 42469 dokumentoch
  • sud nájdené 2057365 krát v 45683 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 23 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 242 dokumentov


Právna veta: Podstatou odvolacej námietky žalovaného je otázka, či v konaní o námietke proti vylúčeniu uchádzača, záujemcu alebo účastníka (§ 138 ods. 2 písm. e/ zákona o verejnom obstarávaní) mohol rozhodnúť o zrušení rozhodnutia verejného obstarávateľa o výsledku vyhodnotenia ponúk a nariadení opätovného vyhodnotenia ponúk. Zákon nedáva priamu odpoveď na otázku, ako má žalovaný ako orgán dohľadu nad verejným obstarávaním postupovať v prípade, keď námietka uchádzača, záujemcu alebo účastníka sa ukáže nedôvodnou, avšak súčasne je orgánom dohľadu zistené porušenie zo strany verejného obstarávate ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zo dňa 10.9.2009 potvrdzujúci konštatovanie žalovaného v odvolaní, že odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa koliduje s ustálenou judikatúrou Krajského súdu v Bratislave a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Kópiu tohto rozsudku k svojmu doplneniu odvolania pripojil. Žalobca sa k odvolaniu žalovaného ...
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v spojení s 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.), keďže žalobca v odvolaní v tejto súvislosti neuviedol žiadne námietky, až po uplynutí lehoty na odvolanie opätovne poukázal na dôvod nezákonnosti daňovej kontroly, výkon zamestnancami iného správcu dane ako miestne príslušného/, že krajský súd sa pri preskúmavaní napadnutých rozhodnutí nezaoberal námietkami týkajúcimi sa procesných rozhodnutí vydaných v priebehu daňovej kontroly, pretože ustálil, že tieto rozhodnutia vzhľadom na svoj procesný charakter nemôžu byť predmet ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... iný zmluvný vzťah ako ten, z ktorého si nárokuje vrátenie nadmerného odpočtu DPH, preto odvolací súd odmietnutie komentovať predloženú judikatúru krajským súdom, považoval za prejav arbitrárnosti. Odvolací súd nad rámec podaného odvolania uvádza, (§ 212 ods. 3 O. s. p. v ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V posudzovanej veci obvinený M. L. o možnosti vykonania verejného zasadnutia v jeho neprítomnosti bol poučený, napriek tomu o odročenie verejného zasadnutia písomne nepožiadal, preto súd rozhodol v jeho neprítomnosti. Krajský súd postupoval v súlade so zákonom. Preto najvyšší súd konštatoval, že nie je naplnený dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. d/ Tr. por. Podľa § 371 ods. 4 Tr. por. prvá veta, dôvody podľa odseku 1 písm. a/ až písm. g/ nemožno použiť, ak táto okolnosť bola tomu, kto podáva dovolanie, známa už v pôvodnom konaní a nenamietal ju najneskôr v konaní pred odvolacím súdom, to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Luca verzus Taliansko – rozsudok z 27. februára 2001, vec Craxi verszus Taliansko – rozsudok z 5. decembra 2002. Ďalej poukazuje na judikatúru Krajského súdu v Žiline zo dňa 11. augusta 2009, sp. zn. 1To 90/2009, zo dňa 3. marca 2009, sp. zn. 1To ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito verejné obstarávanie - § 66 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z.z.
... verejnom obstarávaní aj na ústredný orgán štátnej správy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky?“ Namietal odôvodnenie rozsudku krajského súdu. Uviedol, že z judikatúry krajského súdu v Bratislave ako aj Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v oblasti verejného obstarávania vyplýva, že ak by Úrad pre verejné obstarávanie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 15/2009, 11/2005, 278/1993, 25/2006, 523/2003, 18/2005, 575/2001
Právna veta: Taktiež Súdny dvor vo svojej judikatúre pripúšťa, že nie je v rozpore s právom Únie požadovať, aby subjekt prijal všetky opatrenia (due diligence), ktoré možno od neho rozumne požadovať, aby sa uistil, že plnenie, ktoré uskutoční, nebude viesť k jeho účasti na daňovom podvode, rozsudky ESD vo veciach napr. Teleos plc. a spol. (C-409/04), Vlaamse Oliemaatschappij NV (C-499/10). Určenie opatrení, ktoré možno v tom ktorom prípade požadovať od zdaniteľnej osoby uplatňujúcej si nárok na odpočet DPH na zabezpečenie, aby jej plnenia neboli poznačené podvodom zo strany predchádzajúceho subjektu, závis ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ods. 1, 3, § 29 ods. 4 zák. o správe daní nebolo preukázané. Pokiaľ sa žalobca dožadoval aplikácie ním citovanej judikatúry, krajský súd uviedol, že tieto rozhodnutia nemožno automaticky stotožňovať s daným prípadom. Judikatúra sa vyvíja, právne názory sa menia a nie je ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Merito navrh obzalovaneho na odnatie a prikazanie veci a namietka zaujatosti obzalovaneho
... voči obžalovanému v predmetnej trestnej veci nestranným. Zhodne ako obžalovaný B. poukázal na tzv. teóriu zdania a s ňou súvisiacu judikatúru. Krajský súd v Trenčíne návrh na odňatie a prikázanie veci obžalovaného B. a námietku zaujatosti obžalovaného V. predložil Najvyššiemu súdu Slovenskej 4 ...
Súvisiace predpisy:
46/2003, 1/2008
Merito starobný dôchodok
... III odvolania namietal nesprávne právne posúdenie veci, keď príplatok bol priznaný len za celé ukončené mesiace vo VTNP, hoci už judikatúra Krajského súdu v Prešove (vo veci sp.zn. 5Sd/25/2009), ako aj vo veci 4So 143/2008 ustálila nárok za celú ...
Súvisiace predpisy:
143/2008, 119/1990, 87/1991
Merito AZYL
... alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Finančná pokuta nie je podľa krajského súdu prenasledovaním alebo neľudským zaobchádzaním v zmysle platnej právnej úpravy resp. judikatúry. Krajský súd považoval rozhodnutie odporcu v časti o neudelení doplnkovej ochrany navrhovateľke za vecne správne, nakoľko podľa vykonaného dokazovania odporcom sa nepreukázalo ...
Súvisiace predpisy:
63/2001, 480/2002, 48/2002, 404/2011, 71/1967
Merito zákon o účtovníctve § 38 - sankcie
... súdu Slovenskej republiky, ktorý vysloví v svojich nálezoch a pri svojej rozhodovacej činnosti sú povinné postupovať v súlade s ustálenou judikatúrou. Krajský súd napadnutým rozsudkom zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti a následného zrušenia rozhodnutia žalovaného o uložení sankcie. Z napadnutého ...
Súvisiace predpisy:
431/2002, 26/2011, 118/2009
Merito DPH, dôkazné bremeno
... vyjadril k získaným dôkazom a zisteniam, príp. aby predložil vlastné návrhy na dokazovanie. Pokiaľ sa žalobca dožadoval aplikácie ním citovanej judikatúry, krajský súd poukázal na rozsudok tunajšieho súdu zo dňa 27. novembra 2012, sp. zn. 4Sžf/32/2012, ktorým na odvolanie žalobcu bol ...
Súvisiace predpisy:
588/1992, 99/1963, 563/2009, 222/2004, 757/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.