Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
751539
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 45702
USSR: 28815
NSČR: 100007
NSSČR: 53969
USČR: 66599
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 394658
Krajské súdy (ČR): 27135
Posledná aktualizácia
30.03.2017 06:48

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 8453 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 18598 krát v 8453 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Subjektívna a objektívna stránka nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
28/2013
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd môže uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutia o väzbe môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti, obvinený takéto oprávnenie v prípadoch rozhodnutia o väzbe zo zákona nemá. Odmietnutie dovolania obvineného ako podané neoprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito dovolanie obvineného
... ). Pokiaľ ide o námietku obvineného spočívajúcu v nevykonaní všetkých navrhnutých dôkazov zo strany súdu prvého stupňa, dovolací súd poukazuje na judikatúru najvyššieho súdu v tejto otázke a pripomína, že obsahom práva na obhajobu je síce i právo navrhnúť dôkazy a tomu ...
Súvisiace predpisy:
52/1968
Merito sťažnosť pokurátora ÚŠP GP SR
... pre prípravné konanie po preskúmaní spisového materiálu dospel k záveru, že žiadosť obvineného je dôvodná. Poukázal pritom na judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá vyjadruje snahu o zrýchlenie postupu orgánov činných ... jeho konania predpokladaného v § 71 ods. 1 Tr. por. Súdna prax, nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a slobody pritom požadujú, aby vo väzobnom trestnom stíhaní boli zaobstarané nové dôkazy, ...
Merito sťažnosť obvineného
... majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu. Okolnosti prípadu z hľadiska aplikačnej praxe, judikatúry a literatúry predstavujú okolnosti spoluurčujúce spoločenskú škodlivosť toho - ktorého trestného činu a ako také plnia v širšom ... slova zmysle funkciu materiálneho vyjadrenia protiprávnosti činu. Za dôležitú okolnosťou pri posudzovaní tohto znaku ustálila konštantná judikatúra napríklad to, že páchateľ sa dopustil obzvlášť závažného trestného činu v afekte úzkosti a strachu ...
Súvisiace predpisy:
111/1999
Merito návrh na odňatie a prikázanie veci
... rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“), ale tieto sa týkali výrazne odlišných skutkových situácií. Judikatúra ESĽP je totiž čisto kauzistická (ide o posudzovanie jednotlivých prípadov), takže bez dôkladného preštudovania celého rozsudku ( ... vyšetrovacieho a súdneho 48 5Ndt 3/2017 spisu a všetkých do úvahy prichádzajúcich okolností prípadu, vrátane relevantnej judikatúry, pri aplikácii ktorej nie sú z jej kontextu vytrhávané len jednotlivé časti. Rovnako presne tak to potom vyzerá ...
Súvisiace predpisy:
171/2003, 4/2013, 6/2013, 10/2013, 182/2013, 32/2014, 44/2013, 301/2005, 30/1998, 9/2001, 36/2012, 757/2004, 180/1997, 2/2013, 457/2003, 7/2013, 183/1999, 77/2003, 19/2014, 26/2011, 42/2014, 300/2005, 129/1998
Merito sťažnosti prokurátora ÚŠP GP SR a obvinenej
... dôsledku následky, napr. aj v tom, že súd bude znižovať výmeru prípadného trestu (v prípade uznania viny). Známa je judikatúra a prax súdov poukazujúca na neprimeranú dĺžku trestného konania. Navrhol, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil napadnuté uznesenie postupom ...
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu a o určenie vlastníckeho práva
... prvoinštančný a odvolací súd, nie v celom rozsahu ale pri tom tvrdila a preukazovala odchýlenie sa odvolacieho súdu od konštantnej judikatúry. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu treba mať za to, že sama polemika s právnymi závermi odvolacieho súdu, prosté spochybňovanie správnosti ...
Súvisiace predpisy:
8/2013, 33/2008, 92/2012, 65/2008, 132/2013, 39/2010, 107/2012, 113/2012, 96/1995, 6/2014, 18/2013, 280/2013, 4/2014, 275/2013, 50/1994, 18/1985, 554/2006, 28/2000, 162/2011, 57/2002, 16/1998, 298/2012, 324/1992, 39/1998, 524/1992, 543/2005, 294/2013
Merito o vypratanie nehnuteľnosti
... pojem „procesný postup“ súdu vykladať takto aj za právnej úpravy účinnej od 1. júla 2016. 17. Už dávnejšia judikatúra najvyššieho súdu (R 111/1998) zastávala názor, že nepreskúmateľnosť rozhodnutia nezakladá zmätočnosť a prípustnosť dovolania; nepreskúmateľnosť bola ... z prvej vety a týka sa výlučne len celkom ojedinelých (extrémnych) prípadov, ktoré majú znaky relevantné aj podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. O taký prípad ide v praxi napríklad vtedy, keď rozhodnutie súdu neobsahuje ...
Súvisiace predpisy:
13/1993, 10/2014, 244/2011, 42/1993, 334/2013, 206/2012, 92/2012, 38/2012, 5/2014, 43/2013, 191/2011, 53/2011, 3/2008, 348/2013, 54/2012, 90/2012, 132/2013, 97/2010, 201/2011, 196/2014, 170/2014, 107/2012, 41/2011, 113/2012, 6/2014, 319/2013, 18/2013, 292/2013, 85/2010, 68/2011, 280/2013, 111/1998, 185/2011, 130/2011, 275/2013, 29/2011, 95/2012, 22/1979, 127/2012, 208/2014, 154/2013, 179/2014, 268/2012, 31/1993, 235/2008, 16/2008, 126/2012, 17/2008, 43/2012, 146/2013
Merito o vydanie bezdôvodného obohatenia
... vadu konania v zmysle § 237 ods. 1 písm. f/ O.s.p. 13.1. Nepreskúmateľnosť rozhodnutia bola už dávnejšou judikatúrou najvyššieho súdu (R 111/1998) považovaná za procesnú vadu („inú vadu konania“) nezakladajúcu prípustnosť dovolania. Správnosť takého nazerania ... z 30. januára 2013 sp. zn. III. ÚS 551/2012 konštatoval, že „sa väčšinovým názorom svojich senátov priklonil k tej judikatúre najvyššieho súdu, ktorá prijala záver, že nedostatok riadneho odôvodnenia rozsudku nezakladá vadu konania podľa § 237 O.s.p., ...
Súvisiace predpisy:
244/2011, 42/1993, 111/2014, 38/2012, 34/2011, 53/2011, 54/2012, 97/2010, 196/2014, 170/2014, 60/2012, 41/2011, 4/2011, 319/2013, 85/2010, 219/2013, 68/2011, 111/1998, 185/2011, 263/2013, 130/2011, 149/2010, 134/2010, 29/2011, 156/2014, 268/2012, 39/1993, 4/2012, 241/2013, 212/2014
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu znenie Trestného poriadku, v rámci ktorého je prípustné nahradiť väzbu pri obzvlášť závažnom zločine len v prípade existencie výnimočných okolností prípadu, je súladné s čl. 5 ods. 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“), podľa ktorého každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody v súlade s ustanoveniami odseku 1 písm. c/ tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej právomoci a má právo byť súdený v primeranej lehote alebo prepustený počas konania. Prepust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... slova zmysle funkciu materiálneho vyjadrenia protiprávnosti činu. Za dôležitú okolnosťou pri posudzovaní tohto znaku ustálila konštantná judikatúra napríklad to, že páchateľ sa dopustil obzvlášť závažného trestného činu v afekte úzkosti a strachu vyvolaného ... majú vplyv na posúdenie povahy, charakteru a závažnosti trestného činu. Okolnosti prípadu z hľadiska aplikačnej praxe, judikatúry a literatúry predstavujú okolnosti spoluurčujúce spoločenskú škodlivosť toho-ktorého trestného činu a ako také plnia v ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito dovolaniej obvineného
... . Poukázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 To 4/2015, a sp. zn. 1 To 1/2015, judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. K dovolaniu obvineného sa vyjadril okresný prokurátor v Galante. V písomných dôvodoch okresný prokurátor poukázal ...
Súvisiace predpisy:
160/2013, 120/2012, 53/2014
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.