Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
733589
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44657
USSR: 28815
NSČR: 99374
NSSČR: 53602
USČR: 66134
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 387980
Krajské súdy (ČR): 26559
Posledná aktualizácia
20.02.2017 23:24

Nájdené rozsudky pre výraz: judikatúra


Približný počet výsledkov: 8259 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: judikatúra
  • judikatura nájdené 18196 krát v 8259 dokumentochPorušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Subjektívna a objektívna stránka nestrannosti sudcu (merito + právna veta)
Právna veta: Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k účastníkom konania, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel pro foro interno. Pri subjektívnej nestrannosti sa vychádza z prezumpcie nestrannosti, až kým nie je preukázaný opak. Na preukázanie nedostatku subjektívnej nestrannosti vyžaduje judikatúra ESĽP dôkaz o skutočnej zaujatosti (pozri napr. Hauschildt proti Dánsku). Rozhodujúce nie je však (subjektívne) stanovisko sudcu, ale existencia objektívnych skutočností, so zreteľom na ktoré môžu vznikať poch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
28/2013
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súd môže uložiť dohľad probačného a mediačného úradníka nad obvineným aj v prípade obzvlášť závažného zločinu za predpokladu, že to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Výnimočné okolnosti sa posudzujú z hľadiska pomerov páchateľa a určitých okolností prípadu. Pomermi páchateľa treba rozumieť okolnosti týkajúce sa osoby páchateľa, jeho osobných a rodinných pomerov, ktoré nesúvisia so spáchaním trestného činu, a existujú v čase rozhodnutia. Pri posudzovaní osoby páchateľa sa pozornosť venuje najmä celému jeho predchádzajúcemu životu (vek, recidíva, postoj k spáchanému trestnému činu). V danom prípade takéto výnimočné okolnosti nadriadený súd nezistil.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutia o väzbe môže dovolaním napadnúť iba minister spravodlivosti, obvinený takéto oprávnenie v prípadoch rozhodnutia o väzbe zo zákona nemá. Odmietnutie dovolania obvineného ako podané neoprávnenou osobou (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené v jeho prospech podať opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Tr. por.), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Tr. por. len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie obvineného končí ako celok. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať rozhodnutie súdu o väzbe obvineného. Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok, má v trestnom procese výnimočné postavenie a bolo by nelogické jeho osobitn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... pre prejednávanú vec Maďarská republika ako zodpovedný členský štát). 19. Podľa kasačného súdu je v zmysle vyššie citovanej judikatúry povinnosťou krajského súdu preveriť, či žalovaný skúmal účel zaistenia - teda či realizácii účelu zaistenia nebránia akékoľvek právne ... kontinuálneho výkonu štátnej moci (čl. 1 ods. 1 veta prvá ústavy Slovenskej republiky) zdôrazniť, že doterajšia ustálená judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky chápe takto sformulovaný sťažnostný dôvod (viď aj bod č. 14) zakotvený v § ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 404/2011
Merito dovolania obvineného a jeho sestry
... na ich základe okresným a krajským súdom v otázke zavinenia. V rozsahu takéhoto typu námietok obvineného, nie sú podľa konštantnej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky splnené dôvody dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. (napr. 1 Tdo 20 ... hodnotenia skutkového stav a na ich základe otázku motívu a subjektívnej stránky trestného činu, pritom poukázal na súdnu prax a judikatúru. V závere konštatoval, že nie sú naplnené uplatnené dovolacie dôvody podľa § 371 ods. 1 písm. c/, písm. e/, písm ...
Súvisiace predpisy:
21/2011, 40/2010, 26/2012, 8/2012, 5/2010, 20/2008, 16/2011, 69/2013, 131/2012, 190/2011, 20/2012, 3/2011, 139/1998, 49/2011, 171/1993, 75/2012, 24/2013, 93/2012, 11/2011
Merito dovolanie obvineného
... ustanovenia Trestného poriadku, Ústavu Slovenskej republiky, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky a judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Následne poukázal na vykonané dôkazy pred prvostupňovým súdom, z nich vyplývajúce rozpory, s ktorými sa ...
Súvisiace predpisy:
404/2011, 9/2009
Merito dovolanie obvinenej
... , ako i práva na spravodlivý proces. Táto základná procesná zásada trestného konania, ktorá podľa právnej a súdnej praxe, ako i judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nespočíva len v práve voľby obhajcu a v práve radiť sa so zvoleným obhajcom, ale v ...
Súvisiace predpisy:
116/2014, 8/2009
Merito sťažnsoť odsúdeného
... nie je táto skutočnosť spôsobilá viesť k inému rozhodnutiu, než ako bolo pôvodne právoplatné rozhodnutie. Najvyšší súd, majúc na pamäti judikatúru, že dôkazom súdu skôr neznámym môže byť aj dôkaz v pôvodnom konaní vykonaný, ale v novom konaní sa očakáva jeho ...
Merito § 88 ods. 1 písm. b zákona 404/2011 Z. Z., § 461 zákona 162/2015 Z.Z.
... skúmať po celý čas zaistenia štátneho príslušníka tretej krajiny, či trvá účel zaistenia. 20. Kasačný súd s poukazom na relevantnú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) zdôrazňuje, že pre použitie mimoriadnych opravných prostriedkov platí, že sú ... V súvislosti s námietkou vytýkajúcou súdu prvého stupňa nesprávne právne posúdenie veci kasačný súd poukazuje na to, že doterajšia ustálená judikatúra chápe kasačný dôvod zakotvený v § 440 ods. 1 písm. g/ S.s.p. vo vzťahu k meritu veci, ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 404/2011
Merito dovolanie obvinenej
... počas vyšetrovania marili možnosť preukázať skutok tak, ako sa stal. Obvinená E. T., opätovne, za podpory početných odkazov na judikatúru dovolacieho i ústavného súdu, vytýkala krajskému súdu, že sa v odôvodnení svojho rozhodnutia nevysporiadal s rozpormi v jej výpovediach a ...
Súvisiace predpisy:
107/2012, 12/2014, 139/1998
Právna veta: Trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi je zaradený v I. hlave 3. diele osobitnej časti Trestného zákona medzi trestnými činmi ohrozujúcimi život alebo zdravie. Medzi týmito trestnými činmi sú zaradené tie trestné činy, pri ktorých je ohrozenie života alebo zdravia človeka jediným alebo primárnym objektom. Z hľadiska objektívnej stránky stačí samotné ohrozenie života alebo zdravia. Tým sa prirodzene myslí zdravie a život osoby (osôb), a nie obava štátu, že by stratou kontroly nad predajom takýchto látok bol ukrá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zdravie človeka), v prejednávanom prípade nebola predmetom útoku žiadna osoba. Vo vzťahu k týmto námietkam najvyšší súd poukazuje na ustálenú judikatúru, v zmysle ktorej je pri trestnom čine podľa § 172 Tr. zák. čin spáchaný na osobe, ak páchateľ omamnú látku ... písm. i) výslovne ustanovuje, správnosť ani úplnosť zisteného skutku nemôže dovolací súd skúmať a meniť. Tomu zodpovedá aj konštantná judikatúra najvyššieho súdu, v zmysle ktorej pri dovolaní podanom z dôvodov uvedených v § 371 ods. 1 Tr. por. ide o ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Merito sťažnosti obvinených
... vylučuje záver o majetkovej pohnútke konania, ktorého sa mal dopustiť. Obvinení v rámci svojich sťažnostných námietok poukázali aj na ustálenú judikatúru, ktorá podľa ich názoru odôvodňuje záver, že súdom ustálené dôvody väzby u nich nie sú dané. Z týchto dôvodov navrhli ...
Merito § 62 ods. 1 písm. b/ zák. č. 71/1967 Zb.
... o to išlo aj v predmetnej veci, tzn., že súdne konanie nepredstavuje ,,predĺženie“, resp. ,,pokračovanie“ správneho konania. Aj podľa konštantnej judikatúry Ústavného súdu SR je v správnom súdnictve nevyhnutné prihliadať na špecifiká vyplývajúce z postavenia právomoci všeobecných súdov, ktoré nie sú ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 503/2003, 229/1991, 71/1967
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.