Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
693391
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27062
USSR: 24504
NSČR: 84487
NSSČR: 37821
USČR: 58263
EUR-LEX (sk): 9744
EUR-LEX (cz): 9751
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 352925
Krajské súdy (ČR): 17029
Posledná aktualizácia
27.03.2015 11:12

Nájdené rozsudky pre výraz: kontrola v štátnej správe


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kontrola v štátnej správe
  • kontrola nájdené 14445 krát v 2427 dokumentoch
  • v nájdené 1713532 krát v 27059 dokumentoch
  • statny nájdené 25436 krát v 6009 dokumentoch
  • sprava nájdené 44419 krát v 9195 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky52 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR18 dokumentov


Merito o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... petícií a sťažností. Oprávnenie kontrolovať vybavovanie petícií a sťažností dáva úradu vlády aj zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe (§ 2 ods. 1 zákona). Podľa § 3 citovaného zákona sa kontrolná činnosť úradu vlády vzťahuje na ministerstvá a ostatné ... /2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe), a tým je daná právomoc všeobecného súdu v rámci správneho súdnictva podľa piatej časti O.s.p.. Stanovisko ako aj ...
Súvisiace predpisy:
400/2009, 10/1996, 9/2010, 575/2001, 152/1998
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... /2006 zápisnične prerokoval s uvedeným obstarávateľom podľa § 11 ods. 2, písm. g/ zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe znení neskorších predpisov. Výsledky vykonanej kontroly úrad oznámil Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky listom zo dňa 6.9.2007 a súčasne ...
Súvisiace predpisy:
25/2006, 10/1996, 3/2006, 523/2003, 575/2001, 153/2001
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... dôveru v jej nestrannosť, prípadne nestrannosť rozhodnutia. Podľa § 11 ods. písm. g/ zák. č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe sú pracovníci kontroly pri výkone kontroly povinní prerokovať protokol s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 400/2009, 10/1996, 7/2002
Merito arbitrárne rozhodnutie krajského súdu - § 221 ods. 1 písm. h) OSP
... kontrole v štátnej správe. V ostatných dňoch „kontroly“, nebol žalobca prizvaný k miestnej obhliadke a ani následne informovaný o zisteniach, s ktorými sa oboznámil až pri predložení protokolu z kontroly. Prvostupňový správny orgán podľa názoru žalobcu nepostupoval v súlade s ustanoveniami zákona o kontrole v štátnej správe ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 10/1996, 8/2005, 6/2004, 12/2001, 223/2001, 69/2008, 36/2010, 377/1990, 50/1976
Merito § 250j ods. 3 veta prvá O.s.p., § 250j ods. 2 písm.d/ O.s.p., § 250ja ods. 3 veta prvá O.s.p.
... pri výkone kontroly postupovať podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, z ustanovenia § 12 ods. 1 ktorého plynie oprávnenie kontrolovaného písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. Z obsahu predloženého spisu ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 219/2009, 99/1963, 25/2006, 10/1996, 523/2003
Merito rozdiel na dani z nehnuteľnosti, právne nástupníctvo žalovaného
... č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, a to spôsobom určeným podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Žalovaný má za to, že právnym nástupcom bývalých okresných úradov sa stali obvodné úrady z titulu univerzálnej sukcesie, t. j ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 99/1963, 10/1996, 563/2009, 219/1999, 8/2005, 440/2000, 479/2009, 182/2002, 586/2003, 58/1993, 476/2003, 327/2005, 655/2004, 150/2001, 369/1990, 534/2005, 455/1991
Merito § 244 ods. 3, ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, § 38 ods. 4 zák. č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy (zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Podľa § 13 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z. školská inšpekcia podľa závažnosti ... svojich vyjadreniach k sťažnostiam, považuje za orgán verejnej správy i žalobcu. Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 10/1996 Z.z.) sa na činnosť Štátnej školskej inšpekcie vzťahuje, ale ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 757/2004, 99/1963, 10/1996, 9/2010, 596/2003, 196/2001, 137/2005, 245/2008
Právna veta: Konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy znamená nezriedka zásah do práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Správne súdnictvo poskytuje súdnu ochranu pred nezákonným rozhodnutím a postupom orgánov verejnej správy. Možnosť súdnej kontroly štátnej moci je neoddeliteľným atribútom právneho demokratického štátu. Správne súdnictvo v Slovenskej republike vychádza z materiálneho chápania právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) vyžadujúceho, aby verejná správa bola pod kontrolou súdnej moci. Preskúmavanie rozhodnutí v správnom je založené jednak na kontrole verejnej správy v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kontroly bol teda zákon o kontrole, ktorý ustanovuje základné pravidlá kontrolnej činnosti. Z právnej úpravy zákona o kontrole v štátnej správe je zrejmé, že účelom výkonu kontroly nie je rozhodovanie o právach alebo právom chránených záujmoch. Žalovaný vykonával ... prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Základné pravidlá kontrolnej činnosti upravuje zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“). S výnimkou podľa rozhodovania o predpojatosti sa ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 757/2004, 59/2000, 99/1963, 25/2006, 10/1996, 283/2010, 23/2006, 523/2003, 24/2010, 528/2008, 27/2003, 5/2002
Merito § 123 ods. 4 zák. č. 523/2003 Z.z.
... verejnom obstarávaní a zároveň sledoval účel zákona o verejnom obstarávaní v spojení so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, ktorý v § 13 ods. 8 uvádza, že kontrola je skončená prerokovaním protokolu. Uviedol, že protokol ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 99/1963, 25/2006, 10/1996, 523/2003, 655/2004, 575/2001
Právna veta: Z obsahu právnej normy ustanovenej v § 123 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Zákonodarca v uvedenej právnej norme ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy postupuje podľa osobitného predpisu (§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Oprávnenie úradu uložiť pokutu podľa § 123 tým nie je dotknuté. Podľa § 123 ods. 4 ...
Súvisiace predpisy:
26/2005 - Nariadenie vlády o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadenií určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.