Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
506527
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 33172
USSR: 25658
NSČR: 87501
NSSČR: 40183
USČR: 59887
EUR-LEX (sk): 10124
EUR-LEX (cz): 10131
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 367928
Krajské súdy (ČR): 19028
Posledná aktualizácia
03.09.2015 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: kontrola v štátnej správe


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kontrola v štátnej správe
  • kontrola nájdené 20623 krát v 3468 dokumentoch
  • v nájdené 2163838 krát v 33170 dokumentoch
  • statny nájdené 33097 krát v 8160 dokumentoch
  • sprava nájdené 58821 krát v 12413 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky52 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR19 dokumentov


Právna veta: Konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy znamená nezriedka zásah do práv a oprávnených záujmov fyzických a právnických osôb. Správne súdnictvo poskytuje súdnu ochranu pred nezákonným rozhodnutím a postupom orgánov verejnej správy. Možnosť súdnej kontroly štátnej moci je neoddeliteľným atribútom právneho demokratického štátu. Správne súdnictvo v Slovenskej republike vychádza z materiálneho chápania právneho štátu (čl. 1 ods. 1 Ústavy SR) vyžadujúceho, aby verejná správa bola pod kontrolou súdnej moci. Preskúmavanie rozhodnutí v správnom je založené jednak na kontrole verejnej správy v t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kontroly bol teda zákon o kontrole, ktorý ustanovuje základné pravidlá kontrolnej činnosti. Z právnej úpravy zákona o kontrole v štátnej správe je zrejmé, že účelom výkonu kontroly nie je rozhodovanie o právach alebo právom chránených záujmoch. Žalovaný vykonával ... prostriedok, ak sa stalo právoplatným. Základné pravidlá kontrolnej činnosti upravuje zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“). S výnimkou podľa rozhodovania o predpojatosti sa ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 757/2004, 59/2000, 99/1963, 25/2006, 10/1996, 283/2010, 23/2006, 523/2003, 24/2010, 528/2008, 27/2003, 5/2002
Právna veta: Z obsahu právnej normy ustanovenej v § 123 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Zákonodarca v uvedenej právnej norme ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy postupuje podľa osobitného predpisu (§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Oprávnenie úradu uložiť pokutu podľa § 123 tým nie je dotknuté. Podľa § 123 ods. 4 ...
Súvisiace predpisy:
26/2005 - Nariadenie vlády Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov
Právna veta: Povinnosť vhodným spôsobom informovať spotrebiteľa o výške zálohy pre jednotlivé druhy obalov súvisí s povinnosťou predávajúceho označovať výrobky predajnou cenou podľa zák.č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Podľa názoru najvyššieho súdu vhodný spôsob informovania spotrebiteľa o výške zálohy je vyvesením tejto informácie na stene v prevádzkarni, aby mal spotrebiteľ možnosť zistiť výšku zálohy bez toho, aby sa na to musel pýtať predávajúceho. Preto za vhodný spôsob nemožno považovať cenník registračnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 529/2002 Z.z. pri výkone štátneho dozoru sa postupuje podľa osobitného predpisu (zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov). Podľa § 19 ods. 6 zák.č. 529/2002 Z.z. štátny dozor pre obaly a ...
Súvisiace predpisy:
119/2010 - Zákon Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
460/1992 - Ústavný zákon Ústava Slovenskej republiky
513/1991 - Zákon Obchodný zákonník do 31.12.2015
Uverejnené v bulletine 5/2013
Právna veta: Lehota (subjektívna) pre začatie konania o uložení pokuty, resp. počiatok jej plynutia je právnou skutočnosťou, ktorá sa odvodzuje od subjektívnej okolnosti, a to vlastnej vedomosti správneho orgánu o porušení povinností a zároveň má význam aj pre osobu, ktorej má byť sankcia uložená, a to najmä s prihliadnutím na zásadu právnej istoty. Tomuto záveru svedčí aj tá skutočnosť, že ak správny orgán nedostatky nezistí, vypracuje iný druh výstupu z kontroly, a to záznam, teda už pred ukončením kontroly (pred prerokovaním protokolu) má správny orgán vedomosť, či k porušeniu povinností došlo alebo nie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 1 Zákona je potrebné vykladať v kontexte s ustanovením § 13 ods. 8 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej v texte rozsudku len „zák. o kontrole“). Deň ukončenia kontroly je dňom, kedy oprávnený orgán ...
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... petícií a sťažností. Oprávnenie kontrolovať vybavovanie petícií a sťažností dáva úradu vlády aj zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe (§ 2 ods. 1 zákona). Podľa § 3 citovaného zákona sa kontrolná činnosť úradu vlády vzťahuje na ministerstvá a ostatné ... /2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zák.č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe), a tým je daná právomoc všeobecného súdu v rámci správneho súdnictva podľa piatej časti O.s.p.. Stanovisko ako aj ...
Súvisiace predpisy:
400/2009, 10/1996, 9/2010, 575/2001, 152/1998
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... /2006 zápisnične prerokoval s uvedeným obstarávateľom podľa § 11 ods. 2, písm. g/ zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe znení neskorších predpisov. Výsledky vykonanej kontroly úrad oznámil Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky listom zo dňa 6.9.2007 a súčasne ...
Súvisiace predpisy:
25/2006, 10/1996, 523/2003, 575/2001, 153/2001, 3/2006
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhondutia
... dôveru v jej nestrannosť, prípadne nestrannosť rozhodnutia. Podľa § 11 ods. písm. g/ zák. č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe sú pracovníci kontroly pri výkone kontroly povinní prerokovať protokol s vedúcim kontrolovaného subjektu a zodpovednými zamestnancami, ktorých sa kontrolné zistenia ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 400/2009, 10/1996, 7/2002
Merito arbitrárne rozhodnutie krajského súdu - § 221 ods. 1 písm. h) OSP
... kontrole v štátnej správe. V ostatných dňoch „kontroly“, nebol žalobca prizvaný k miestnej obhliadke a ani následne informovaný o zisteniach, s ktorými sa oboznámil až pri predložení protokolu z kontroly. Prvostupňový správny orgán podľa názoru žalobcu nepostupoval v súlade s ustanoveniami zákona o kontrole v štátnej správe ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 223/2001, 99/1963, 10/1996, 8/2005, 6/2004, 12/2001, 69/2008, 36/2010, 377/1990, 50/1976
Merito § 250j ods. 3 veta prvá O.s.p., § 250j ods. 2 písm.d/ O.s.p., § 250ja ods. 3 veta prvá O.s.p.
... pri výkone kontroly postupovať podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, z ustanovenia § 12 ods. 1 ktorého plynie oprávnenie kontrolovaného písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam. Z obsahu predloženého spisu ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 219/2009, 99/1963, 25/2006, 10/1996, 523/2003
Merito rozdiel na dani z nehnuteľnosti, právne nástupníctvo žalovaného
... č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností, a to spôsobom určeným podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. Žalovaný má za to, že právnym nástupcom bývalých okresných úradov sa stali obvodné úrady z titulu univerzálnej sukcesie, t. j ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 99/1963, 10/1996, 563/2009, 219/1999, 8/2005, 440/2000, 479/2009, 182/2002, 586/2003, 58/1993, 476/2003, 327/2005, 150/2001, 655/2004, 369/1990, 534/2005, 455/1991
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.