Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
540071
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 24974
USSR: 22892
NSČR: 79018
NSSČR: 34418
USČR: 55718
EUR-LEX (sk): 9116
EUR-LEX (cz): 9123
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 327404
Krajské súdy (ČR): 11735
Posledná aktualizácia
28.07.2014 14:00

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na začatie konania


Približný počet výsledkov: 6317 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na začatie konania
  • navrh nájdené 112772 krát v 17114 dokumentoch
  • na nájdené 906381 krát v 24924 dokumentoch
  • zacatie nájdené 24110 krát v 9022 dokumentoch
  • konanie nájdené 590488 krát v 24658 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Skúmanie parciálnych otázok súdom významných pre konanie (merito + právna veta)
Právna veta: V občianskom súdnom konaní súd spravidla rozhoduje o viacerých parciálnych otázkach významných pre konanie (o povinnosti poplatníka zaplatiť súdny poplatok, námietke zaujatosti, ustanovení zástupcu, uložení poriadkovej pokuty, trovách konania, svedočnom a pod.). O týchto otázkach ale nerozhoduje v nejakom samostatnom (súbežne prebiehajúcom) konaní, ktoré by začínalo osobitným návrhom. Rozhodovanie o týchto otázkach predstavuje integrálnu súčasť jednotného občianskeho súdneho konania, v ktorom je podaný jediný návrh na začatie konania – žaloba. Aj vtedy, keď súd rozhoduje o námietke zaujatosti vznesenej účastníkom (pokiaľ bola podaná) alebo o povinnosti účastníka (poplatníka) zaplatiť súdny poplatok, rozhoduje ako súd v konaní, ktoré začalo podaním návrhu na začatie konania (žaloby). Len ak takéto občianske súdne konanie ako celok prebehlo napriek tomu, že sa nepodal návrh na jeho začatie (žaloba), hoci bol podľa zákona potrebný, ide o procesnú vadu v zmysle § 237 písm. e/ O.s.p. Tvrdenie, že v danom prípade sa nepodal návrh na začatie konania (keď žalobkyňa nevzniesla námietku zaujatosti voči sudcom), nenapĺňa skutkovú podstatu ustanovenia § 237 ods. 1 písm. e/ O.s.p.; dovolateľ ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
návrh na začatie konania v prípade vylúčenia veci na samostatné konanie (merito + právna veta)
Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že v prípade vylúčenia veci na samostatné konanie, krajský súd postupoval v rozpore s ustanovením spravovacieho poriadku týkajúceho sa súdneho spisu o vylúčenej veci, keď v zmysle tohto mal vec vylúčiť na samostatné konanie rozhodnutím, pričom vo výroku takéhoto rozhodnutia musí byť návrh na začatie konania vo vylúčenej veci označený určito a zrozumiteľne, aby nevznikli pochybnosti o predmete prejednávanej veci. Nie je teda podľa názoru odvolacieho súdu vôbec zrejmé, ktoré rozhodnutie správneho orgánu je predmetom súdneho prieskumu v konaní vedenom pod sp. zn. 2S/82/2009, keď súdny spis krajského súdu neobsahuje uznesenie o vylúčení ostaných rozhodnutí na samostatné konanie.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nevyhnutnosť súhladu odporcu so späťvzatím návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 96 ods. 3 O.s.p. nesúhlas odporcu so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. V posudzovanom prípade bolo uznesením okresného súdu zastavené konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva účastníkov, ktoré bolo uznesením krajského súdu potvrdené. Konanie bolo začaté na návrh navrhovateľa. Pri vyporiadaní BSM nie je súd viazaný navrhovaným spôsobom vyporiadania; konanie však môže byť začaté len návrhom jedného z bývalých manželov. Konanie o vyporiadanie BSM je konaním, v ktorom majú účastníci na oboch stranách spolu tak postavenie navrhovateľa ako aj postavenie odporcu (indicium duplex). Táto skutočnosť sa prejavuje najmä tým, že podaním návrhu je uplatnené i právo odporcu na vyporiadanie BSM súdom, a taktiež jeho právo na súdnu ochranu v tejto veci; uplatneniu jeho práva by naďalej bránila prekážka litispendencie. Preto je v prípade návrhu na vyporiadanie BSM treba „navrhovateľom" v zmysle ustanovenia § 96 O.s.p. rozumieť ako navrhovateľa, tak aj odporcu. Z tohto dôvodu je treba k účinnosti späťv ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania (merito + právna veta)
Právna veta: V konaní o dvojstranných právnych vzťahoch medzi žalobcom a žalovaným (t.j. v spornom konaní) sa návrh označuje ako „žaloba“. Bez návrhu môže súd začať konanie iba v prípadoch, v ktorých to ustanovuje zákon. Nedostatok návrhu na začatie konania je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Pokiaľ súd zistí tento nedostatok v priebehu konania, konanie zastaví. Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania vzniesť námietku zaujatosti, uskutočnenie konania napriek nedostatku návrhu na jeho začatie (merito + právna veta)
Právna veta: Ak konanie prebehlo napriek nedostatku návrhu na jeho začatie, hoci ten bol potrebný, zakladá táto skutočnosť zmätočnosť celého konania a dovolací dôvod podľa § 237 písm. e/ O.s.p. Od návrhu (žaloby) ako podmienky konania treba odlišovať vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania. Vznesenie takejto námietky nie je podmienkou konania, ale procesným právom účastníka konania. So vznesením námietky zaujatosti zákon priamo ani nepriamo nespája účinok začatia konania. Prípadné nesprávne posúdenie prejavu vôle účastníka konania v tom smere, či chcel alebo nechcel vzniesť námietku zaujatosti, sa nijako nedotýka vady vyplývajúcej z uvedeného ustanovenia, ktorého účelom je možnosť odstrániť v dovolacom konaní zmätočnosť konania, v ktorom sa rozhodlo o právach a povinnostiach účastníkov bez toho, aby konanie vôbec začalo.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci (merito + právna veta)
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti, nemožno prehliadať, že rozhodnutie o vylúčení sudcu podľa § 14 ods. l O.s.p. predstavuje výnimku z významnej ústavnej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky). Vzhľadom na to možno vylúčiť sudcu z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a len zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi zjavne bránia rozhodnúť v súlade so zákonom, objektívne, nezaujato a spravodlivo. Samotný subjektívny názor účastníka konania, že v osobe určitého sudcu sú dané okolnosti vylučujúce ho z prejednávania a rozhodovania veci, nezakladá ešte bez ďalšieho dôvod pre legitímne obavy z jeho nestranného a nezaujatého rozhodovania.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia (merito + právna veta)
Právna veta: To, že právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia patrí medzi základné zásady spravodlivého súdneho procesu, jednoznačne vyplýva z ustálenej judikatúry ESĽP. Judikatúra tohto súdu ale nevyžaduje, aby na každý argument strany, aj na taký, ktorý je pre rozhodnutie bezvýznamný, bola daná odpoveď v odôvodnení rozhodnutia. Ak však ide o argument, ktorý je pre rozhodnutie rozhodujúci, vyžaduje sa špecifická odpoveď práve na tento argument (Ruiz Torija c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-A, s. 12, § 29; Hiro Balani c. Španielsko z 9. decembra 1994, séria A, č. 303-B; Georgiadis c. Grécko z 29. mája 1997; Higgins c. Francúzsko z 19. februára 1998). K povinnosti súdov riadne odôvodniť svoje rozhodnutie sa rovnako vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky v náleze III. ÚS 119/03-30. Vyslovil, že súčasťou obsahu základného práva na spravodlivý proces je aj právo účastníka konania na také odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré jasne a zrozumiteľne dáva odpovede na všetky právne a skutkovo relevantné otázky súvisiace s predmetom súdnej ochrany, t.j. s uplatnením nárokov a obranou proti takému uplatneniu (IV. ÚS 115/03).
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh; Rozhodovanie o viacerých parciálnych otázkach významných pre konanie (merito + právna veta)
Právna veta: 1. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, aby bol podaný návrh, výlučne ktorým mohlo toto konanie začať, zakladá procesnú vadu uvedenú v § 237 písm. e/ O.s.p. 2. V občianskom súdnom konaní, ktoré začalo podaním žaloby (§ 79 veta prvá O.s.p.), súd spravidla rozhoduje o viacerých parciálnych otázkach významných pre konanie (o povinnosti poplatníka zaplatiť súdny poplatok, námietke zaujatosti, ustanovení zástupcu, uložení poriadkovej pokuty, trovách konania, svedočnom a pod.). O týchto otázkach ale nerozhoduje v nejakom samostatnom (súbežne prebiehajúcom) konaní, ktoré by začínalo osobitným návrhom. Rozhodovanie o týchto otázkach predstavuje integrálnu súčasť jednotného občianskeho súdneho konania, v ktorom je podaný jediný návrh na začatie konania – žaloba. Aj vtedy, keď súd rozhoduje o námietke zaujatosti vznesenej účastníkom ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Podanie elektronickými prostriedkami (merito + právna veta)
Právna veta: Podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie predbežného opatrenia, ktoré bolo urobené elektronickými prostriedkami, treba doplniť písomne alebo ústne do zápisnice najneskôr do troch dní; podanie, ktoré bolo podpísané zaručeným elektronickým podpisom, doplniť netreba.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv
... náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že z podania žalobcu, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, nebolo zrejmé, čoho sa domáha, aké rozhodnutie žiada vydať a v podaní chýbal i materiálne vykonateľný petit, preto jeho ... vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, 2/ O. C., so sídlom v C.C., o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 12 C 28/2009, o dovolaní žalobcu ...
Merito zákon č. 64/1997 Z.z. - náležitosti návrhu na začatie konania
... / OSP (nesprávne právne posúdenie veci). Poukázala na skutočnosť, že Obvodný pozemkový úrad v Senci už o obsahovo identickom návrhu na začatie konania (podanom 6.4.2000) rozhodoval, pričom konanie bolo ukončené zamietnutím návrhu rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senci ... stavu, z ktorého vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie správnych orgánov. Obvodný pozemkový úrad v Senci po zistení, že predložený návrh na začatie konania v zmysle §7 ods. 1 zákona je kópiou návrhu podania zo dňa 6.4.2000, o ktorom ...
Merito návrh na začatie konania o vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách - § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.
... štvorročným odstupom, doložili požadované doklady – návrhy kúpnych zmlúv, avšak týmito nepreukázali, že by pred podaním návrhu na začatie konania vlastníci pozemkov odmietli k pozemkom uzavrieť kúpne zmluvy, resp. sa k návrhom kúpnych zmlúv nevyjadrili. Po ... nevyjadrili v lehote podľa odseku 2. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že žalobcovia podali 29. marca 2000 návrh na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona, ktorý obsahoval prílohy – overené plné moci navrhovateľov, geometrický plán, osadový poriadok ...
Merito o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011
... 39/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa A. F., bývajúcemu v L., o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 1 C 118/2011, o návrhu na ...
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
... naformulovaný petit žaloby, môže v ňom vykonať také zásahy, ktoré zachovávajú podstatu petitu a nemenia jeho zmysel. Navrhovateľka svoj návrh na začatie konania označila ako návrh na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do platu, trovy konania a odškodné 100 000 €. Svoj ... sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval ...
Merito neprípustnosť návrhu na začatie konania podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p., ochrana spotrebiteľa
... v zozname oprávnených osôb vedenom Komisiou. 6 6Sžnč/3/2010 Predpokladom zákonom stanoveného oprávnenia združenia na podanie návrhu na začatie konania pred správnym orgánom alebo súdom a predpokladom jeho postavenia účastníka v tomto konaní je teda zabezpečovanie ochrany ... ES č. 98/27/ES ani zo samotnej smernice nevyplýva právo združenia na ochranu spotrebiteľa podať návrh na začatie konania na správnom orgáne v pozícii účastníka konania v posudzovanom prípade. Z uvedeného dôvodu považuje odporca záver ...
Merito § 208 O.s.p., späťvzatie návrhu na začatie konania
... zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V-2849/13 zo dňa 8. augusta 2013, o späťvzatí návrhu na začatie konania, jednomyseľne rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky pripúšťa späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Sp/90/2013-39 zo dňa 22. ... odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie 2 3 Sžr/63/2014 zastaví. Navrhovateľ vzal späť návrh na začatie konania po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa dňa 22.01.2014, avšak ešte predtým ako by jeho ...
Právna veta: Pri rozhodovaní o náhrade trov konania vychádza súd zo zásady zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) alebo zo zásady zodpovednosti za zavinenie alebo náhodu. Zásada zodpovednosti za výsledok (zásada úspechu) sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania. Len v sporovom konaní sa totiž dá hovoriť o úspechu, resp. neúspechu účastníka konania. Kritériom na priznanie nároku na náhradu trov konania je miera úspechu vo veci, ktorá sa zisťuje tak u navrhovateľa (žalobcu), ako aj u odporcu (žalovaného). Miera úspechu vo veci závisí od vzťahu meritórneho rozhodnutia k žalobnému petitu, ktorý bol naposledy urobený vo veci samej. Podľa miery úspechu môže súd o náhrade trov konania rozhodnúť buď tak, že prizná náhradu všetkých trov účelne vynaložených na uplatňovanie alebo bránenie práva tomu účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal (§ 142 ods. 1 O.s.p.), alebo náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadny z účastníkov nemá na náhradu trov konania právo, ak mal účastník vo veci úspech len čiastočný (§ 142 ods. 2 O.s.p.), alebo môže priznať plnú náhradu trov konania účastníkovi, aj keď mal vo veci úspech ...

Úryvok z textu:
... odporcovi náhradu trov konania proti navrhovateľovi, aj keď odporca nemal úspech vo veci, ak svojim správaním nedal príčinu na podanie návrhu na začatie konania (§ 143 O.s.p.). Ako z uvedeného vyplýva, v dvoch prípadoch dáva zákon súdu právo priznať plnú náhradu trov ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.