Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
693233
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27061
USSR: 24503
NSČR: 84487
NSSČR: 37797
USČR: 58243
EUR-LEX (sk): 9724
EUR-LEX (cz): 9731
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 352881
Krajské súdy (ČR): 17026
Posledná aktualizácia
27.03.2015 06:12

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na začatie konania


Približný počet výsledkov: 7134 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na začatie konania
  • navrh nájdené 128972 krát v 18689 dokumentoch
  • na nájdené 996209 krát v 27012 dokumentoch
  • zacatie nájdené 28633 krát v 10081 dokumentoch
  • konanie nájdené 663117 krát v 26736 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Naliehavý právny záujem (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p., musí byť naliehavý. Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavý právny záujem je spravidla daný v prípade, ak by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo ak by sa bez toh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážka veci začatej - zastavenie konania o vydanie odňatých psov z dôvodu domáhania sa rovnakého plnenia v inom občianskom súdnom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle § 83 O.s.p. bráni začatie konania tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. V tomto ustanovení vyjadrená prekážka veci začatej (litispendencia) patrí k podmienkam konania, ktorých nedostatok súdu znemožňuje rozhodnúť vo veci samej. Prekážka veci začatej bráni tomu, aby bola prejednaná a rozhodnutá vec, o ktorej už bolo skôr začaté konanie. Takýto nedostatok podmienky konania nemožno odstrániť, preto súd po jeho zistení musí konanie v ktoromkoľvek štádiu bez ďalšieho zastaviť (§ 104 ods. 1 O.s.p.). O prekážku veci začatej ide v zmysle uvedeného ustanovenia vtedy, keď v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Náležitosti nevyhnutne potrebné pre návrh na začatie konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Všeobecné náležitosti podania určuje ustanovenie § 42 ods. 3 O. s. p. Pre návrh na začatie konania Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 79 stanovuje ďalšie náležitosti, uvedenie ktorých je nevyhnutne potrebné, aby súd mohol návrh prejednať a vecne (meritórne) o ňom rozhodnúť. Okrem uvedenia mena a bydliska účastníkov, prípadne zástupcov, musí návrh na začatie konania obsahovať údaj o štátnom občianstve a ďalej najmä pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, okrem toho musí byť z návrhu zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Návrh na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Žalobný návrh – petit a jeho náležitosti (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou žaloby je žalobný návrh (petit). V ňom žalobca uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Pretože v podstate ide o návrh súdneho výroku, kladie zákon na formuláciu petitu určité požiadavky, rešpektovaním ktorých sa zabezpečuje presnosť a určitosť výrokov rozsudkov. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vyme ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Možné návrhy na začatie konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Výpočet možných návrhov na začatie konania je uvedený v § 80 O.s.p. Nejde o výpočet vyčerpávajúci, čo znamená, že nie je možné vylúčiť aj podanie takej žaloby, s ktorou citované zákonné ustanovenie nepočíta. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia právnej ochrany súdom je aj v takomto prípade požiadavka žalobcovho právneho záujmu. Právny záujem nie je potrebné spravidla dokazovať (na rozdiel od určovacích žalôb v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p., pri ktorých je nutné preukázať kvalifikovaný právny záujem), lebo vyplýva priamo z právnych predpisov. Možnosť domáhať sa s úspechom poskytnutia právnej ochr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Litispendencia - prekážka súdného konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 83 začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Citované ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania, ktorá bráni tomu, aby prebiehalo na súde iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Litispendencia je procesná prekážka konania, ktorú musí súd z úradnej povinnosti odstrániť, a to bez ohľadu na to, kedy túto prekážku zistí, alebo kedy vznikla. V ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Návrh na začatie konania proti viacerým odporcom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje (§ 90 O.s.p.). Toto právo majú účastníci konania len vtedy, ak im bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma na ich právach. Vo veci, v ktorej návrh na začatie konania smeruje proti viacerým odporcom, môže navrhovateľ vziať návrh späť aj len voči jednému z odporcov, pričom nesúhlas toho odporcu, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu návrhu nedošlo, je neúčinný. Ak odporca v 1. rade ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nemožnosť súdu uložiť správnemu orgánu povinnosť začať konanie na návrh fyzickej alebo právnickej osoby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Je potrebné zdôrazniť, že preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý je upravený v zákone č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov a na preskúmanie takéhoto rozhodnutia nie je právny nárok. Najvyšší súd SR sa stotožňuje so záverom vysloveným v inom rozhodnutí Najvyššieho súdu, na ktoré poukazuje odporca (pod sp. zn. 3Sžnč/1/2011), „že správnemu orgánu súd v zásade nemôže na návrh súkromnej, fyzickej alebo právnickej osoby uložiť povinnosť začať konanie vo veciach, ktoré nie sú podľa platných právnych predpisov návrhovými konaniami“. S ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodnutie správneho orgánu nad rámec predmetu konania vymedzeného v návrhu na začatie konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Žalobca sa v správnom konaní domáhal, ako vlastník pozemku a stavby na ňom postavenej, vyhlásenia cesty za neverejnú účelovú komunikáciu podľa § 22 ods. 3 cestného zákona. Príslušný prvostupňový správny orgán, však vo výroku svojho rozhodnutia nielenže rozhodol o tom, že ju nevyhlási za neverejnú účelovú, ale rozhodlo aj o tom, že bude verejná účelová komunikácia, teda nad rámec vymedzeného predmetu konania (dispozičnej zásady). Žalobca určil predmet konania, vyhlásenie cesty za neverejnú účelovú, preto mal správny orgán rozhodnúť o tom, či ju za takú vyhlási alebo nie. Ak však vzhľadom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Moment vzniku procesných práv a povinností súdu a účastníkov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle § 79 ods. 1 veta prvá O.s.p. konanie začína na návrh. Toto ustanovenie určuje moment, ktorým vznikajú Občianskym súdnym poriadkom upravené procesné práva a povinnosti súdu a účastníkov konania. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
... naformulovaný petit žaloby, môže v ňom vykonať také zásahy, ktoré zachovávajú podstatu petitu a nemenia jeho zmysel. Navrhovateľka svoj návrh na začatie konania označila ako návrh na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do platu, trovy konania a odškodné 100 000 €. Svoj ... sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Rek. zákon Občiansky súdny poriadok do 30.06.2015
Merito o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv
... náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že z podania žalobcu, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, nebolo zrejmé, čoho sa domáha, aké rozhodnutie žiada vydať a v podaní chýbal i materiálne vykonateľný petit, preto jeho ... vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, 2/ O. C., so sídlom v C.C., o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 12 C 28/2009, o dovolaní žalobcu ...
Súvisiace predpisy:
321/2012, 130/2011, 28/2009
Merito zákon č. 64/1997 Z.z. - náležitosti návrhu na začatie konania
... / OSP (nesprávne právne posúdenie veci). Poukázala na skutočnosť, že Obvodný pozemkový úrad v Senci už o obsahovo identickom návrhu na začatie konania (podanom 6.4.2000) rozhodoval, pričom konanie bolo ukončené zamietnutím návrhu rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senci ... stavu, z ktorého vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie správnych orgánov. Obvodný pozemkový úrad v Senci po zistení, že predložený návrh na začatie konania v zmysle §7 ods. 1 zákona je kópiou návrhu podania zo dňa 6.4.2000, o ktorom ...
Súvisiace predpisy:
118/2009, 99/1963, 64/1997, 71/1967, 123/2008
Merito návrh na začatie konania o vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách - § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.
... štvorročným odstupom, doložili požadované doklady – návrhy kúpnych zmlúv, avšak týmito nepreukázali, že by pred podaním návrhu na začatie konania vlastníci pozemkov odmietli k pozemkom uzavrieť kúpne zmluvy, resp. sa k návrhom kúpnych zmlúv nevyjadrili. Po ... nevyjadrili v lehote podľa odseku 2. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že žalobcovia podali 29. marca 2000 návrh na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona, ktorý obsahoval prílohy – overené plné moci navrhovateľov, geometrický plán, osadový poriadok ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 64/1997, 71/1967
Merito o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011
... 39/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa A. F., bývajúcemu v L., o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 1 C 118/2011, o návrhu na ...
Súvisiace predpisy:
39/2012, 385/2000, 253/2010, 18/2012
Právna veta: Právna úprava v § 24 zákona o ochrane spotrebiteľov ustanovuje orgánu dozoru povinnosť uložiť výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26 pokutu za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany spotrebiteľa. Predmetom konania podľa ust. § 24 zákona o ochrane spotrebiteľa je uloženie sankcie za porušenie právnej povinnosti subjektu, ktorý sa porušenia právnej povinnosti dopustil. Teda ide o administratívne konanie, výsledkom ktorého je uloženie administratívneho potrestania subjektu, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zozname oprávnených osôb vedenom Komisiou. 6 6Sžnč/3/2010 Predpokladom zákonom stanoveného oprávnenia združenia na podanie návrhu na začatie konania pred správnym orgánom alebo súdom a predpokladom jeho postavenia účastníka v tomto konaní je teda zabezpečovanie ochrany ... ES č. 98/27/ES ani zo samotnej smernice nevyplýva právo združenia na ochranu spotrebiteľa podať návrh na začatie konania na správnom orgáne v pozícii účastníka konania v posudzovanom prípade. Z uvedeného dôvodu považuje odporca záver ...
Súvisiace predpisy:
250/2007 - Rek. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
460/1992 - Rek. zákon Ústava Slovenskej republiky
71/1967 - Rek. zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Merito § 208 O.s.p., späťvzatie návrhu na začatie konania
... zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V-2849/13 zo dňa 8. augusta 2013, o späťvzatí návrhu na začatie konania, jednomyseľne rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky pripúšťa späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Sp/90/2013-39 zo dňa 22. ... odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie 2 3 Sžr/63/2014 zastaví. Navrhovateľ vzal späť návrh na začatie konania po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa dňa 22.01.2014, avšak ešte predtým ako by jeho ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 757/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.