Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
576823
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 25624
USSR: 23280
NSČR: 79936
NSSČR: 34984
USČR: 56289
EUR-LEX (sk): 9218
EUR-LEX (cz): 9225
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 334667
Krajské súdy (ČR): 12118
Posledná aktualizácia
19.09.2014 09:30

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na začatie konania


Približný počet výsledkov: 6570 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na začatie konania
  • navrh nájdené 118081 krát v 17612 dokumentoch
  • na nájdené 935980 krát v 25574 dokumentoch
  • zacatie nájdené 25564 krát v 9383 dokumentoch
  • konanie nájdené 614694 krát v 25305 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Naliehavý právny záujem (merito + právna veta)
Právna veta: Najvyšší súd považoval za potrebné uviesť, že v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. Naliehavý právny záujem na určení je daný vtedy, ak je tu aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi navrhovateľom a odporcom, ktorý je ohrozením navrhovateľovho právneho postavenia a ktorý nemožno iným právnym prostriedkom odstrániť, ne-záleží na tom, ako táto neistota vznikla. Posúdenie naliehavého právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie rozhodných skutočností tých pomerov (vzťahov), ktoré sú ohrozené neistotou, a teda nebezpečenstvom budúceho porušenia právnych povinností iným subjektom. Pritom naliehavý právny záujem musí súd zisťovať ku dňu vydania svojho rozhodnutia, keďže v zmysle § 154 ods. 1 O.s.p. je pre rozsudok rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Vo všeobecnosti zásadne platí, že možnosť návrhu (žaloby) na plnenie spravidla vylučuje existenciu právneho záujmu na určovacom návrhu (žalobe). Na druhej strane treba však pripustiť, že navrhovateľovi nemožno odoprieť právnu ochranu prostredníctvom určovacieho návrhu podľa § 80 pís ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Náležitosti nevyhnutne potrebné pre návrh na začatie konania (merito + právna veta)
Právna veta: Všeobecné náležitosti podania určuje ustanovenie § 42 ods. 3 O. s. p. Pre návrh na začatie konania Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 79 stanovuje ďalšie náležitosti, uvedenie ktorých je nevyhnutne potrebné, aby súd mohol návrh prejednať a vecne (meritórne) o ňom rozhodnúť. Okrem uvedenia mena a bydliska účastníkov, prípadne zástupcov, musí návrh na začatie konania obsahovať údaj o štátnom občianstve a ďalej najmä pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, okrem toho musí byť z návrhu zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Návrh na začatie konania musí obsahovať konkrétny návrh výroku rozhodnutia obsahujúci rozsah uplatneného nároku. Údaj o tom, čoho sa navrhovateľ domáha (tzv. petit) musí byť presný, určitý a zrozumiteľný.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Moment vzniku procesných práv a povinností súdu a účastníkov konania (merito + právna veta)
Právna veta: V zmysle § 79 ods. 1 veta prvá O.s.p. konanie začína na návrh. Toto ustanovenie určuje moment, ktorým vznikajú Občianskym súdnym poriadkom upravené procesné práva a povinnosti súdu a účastníkov konania. Nedostatok návrhu na začatie takého konania, ktoré podľa zákona môže začať len na návrh, je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania; ak súd zistí, že sa pred ním vedie konanie bez toho, aby bol podaný návrh na začatie konania, hoci bol taký návrh potrebný, prebiehajúce konanie v ktoromkoľvek štádiu zastaví. Skutočnosť, že občianske súdne konanie v niektorej veci prebehlo bez toho, aby bol podaný návrh, výlučne ktorým mohlo toto konanie začať, zakladá procesnú vadu uvedenú v § 237 písm. e/ O.s.p.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Odňatie možnosti pred súdom konať v dôsledku odmietnutia podania (merito + právna veta)
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.). treba rozumieť taký závadný procesný postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožní realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. O postup odnímajúci účastníkovi možnosť pred súdom konať ide tiež vtedy, ak súd podľa § 43 ods. 2 O.s.p. odmietne podanie (návrh na začatie konania), hoci podmienky pre tento postup nie sú dané, pretože sa takýmto rozhodnutím bráni dovolateľke v realizácii procesného práva domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené na súde.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Litispendencia - prekážka súdného konania (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 83 začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie. Citované ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania, ktorá bráni tomu, aby prebiehalo na súde iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Litispendencia je procesná prekážka konania, ktorú musí súd z úradnej povinnosti odstrániť, a to bez ohľadu na to, kedy túto prekážku zistí, alebo kedy vznikla. V takomto prípade vždy konanie zastaví podľa § 104 ods. 1 O.s.p. a spravidla zastaví konanie o návrhu, ktorý bol podaný neskôr.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Návrh na začatie konania proti viacerým odporcom (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 201 O.s.p. účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Účastníkmi konania sú navrhovateľ (žalobca) a odporca (žalovaný) alebo tí, ktorých zákon za účastníkov označuje (§ 90 O.s.p.). Toto právo majú účastníci konania len vtedy, ak im bola rozhodnutím súdu spôsobená ujma na ich právach. Vo veci, v ktorej návrh na začatie konania smeruje proti viacerým odporcom, môže navrhovateľ vziať návrh späť aj len voči jednému z odporcov, pričom nesúhlas toho odporcu, vo vzťahu ku ktorému k späťvzatiu návrhu nedošlo, je neúčinný. Ak odporca v 1. rade nesúhlasí so späťvzatím návrhu proti odporcovi v 2. rade, odvolací súd vyslovuje, že vzhľadom na predmet konania bolo a je vo výlučnej vôli navrhovateľa, či predmet konania chce uplatniť proti jednému subjektu, alebo proti viacerým subjektom. Ak už predmet konania uplatnil proti dvom subjektom, potom v rámci jeho dispozičného práva (dominus litis), môže návrh na začatie konania vziať späť voči ktorémukoľvek z nich, alebo aj proti obom za splnenia podmienok podľa § 96 ods. 3 O.s.p. Z uvedeného teda vyplýva, že odporca v 1. rade, nie je subjektom, ktorý mohol účinne podať odvolanie.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Žalobný návrh – petit a jeho náležitosti (merito + právna veta)
Právna veta: Najdôležitejšou obsahovou náležitosťou žaloby je žalobný návrh (petit). V ňom žalobca uvádza, ako by podľa jeho želania mal súd rozhodnúť, resp. ako by mal znieť výrok jeho rozsudku. Ním zároveň stanovuje rozsah požadovanej súdnej ochrany a určuje súdu medze toho, o čom a ako má rozhodnúť. Pretože v podstate ide o návrh súdneho výroku, kladie zákon na formuláciu petitu určité požiadavky, rešpektovaním ktorých sa zabezpečuje presnosť a určitosť výrokov rozsudkov. Presný a určitý petit je síce pre súd rámcom rozhodovania, z ktorého nesmie vybočiť a ktorý môže prekročiť len v taxatívne vymedzených prípadoch (§ 153 ods. 2 O.s.p.), to však v plnom rozsahu platí len z hľadiska obsahu petitu a podstaty zmyslu toho, čoho sa žalobca v konaní domáha. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 79 ods. 1 nevyžaduje, aby žalobca po stránke formálnej do najmenších podrobností formuloval návrh budúceho výroku súdneho rozhodnutia. Z jeho doslovného znenia je zrejmé, že za postačujúce považuje, ak žalobca v žalobe vyjadrí podstatu (zmysel) toho, čoho sa v konaní na základe opísaného skutkového stavu domáha. Petit žaloby, tak ako žalobca formuluje v podanej žalobe alebo neskôr v priebehu ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Naliehavý právny záujem (merito + právna veta)
Právna veta: Právny záujem, ktorý je podmienkou procesnej prípustnosti určovacej žaloby v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p., musí byť naliehavý. Pri skúmaní existencie naliehavého právneho záujmu ide o posúdenie, či podaná žaloba je vhodný (účinný a správne zvolený) procesný nástroj ochrany práva žalobcu, či sa ňou môže dosiahnuť odstránenie spornosti práva, a či snáď len zbytočne nevyvoláva konanie, po ktorom bude musieť aj tak nasledovať iné (ďalšie) súdne konanie alebo konania. Naliehavý právny záujem je spravidla daný v prípade, ak by bez tohto určenia bolo právo žalobcu ohrozené alebo ak by sa bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým (porovnaj R 17/1972). Za nedovolenú možno považovať určovaciu žalobu, pokiaľ neslúži potrebám praktického života, ale len k zbytočnému rozmnožovaniu sporov; ak však určovacia žaloba vytvára pevný právny základ pre právny vzťah účastníkov sporu, je prípustná aj napriek tomu, že je možná (prípadne) i iná žaloba (viď rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky publikované v časopise Zo súdnej praxe pod č. 40/1996). Procesná povinnosť preukázať, že v čase rozhodovania súdu je naliehavý právny záujem na určení právneho vzťahu alebo práva ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Možné návrhy na začatie konania (merito + právna veta)
Právna veta: Výpočet možných návrhov na začatie konania je uvedený v § 80 O.s.p. Nejde o výpočet vyčerpávajúci, čo znamená, že nie je možné vylúčiť aj podanie takej žaloby, s ktorou citované zákonné ustanovenie nepočíta. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia právnej ochrany súdom je aj v takomto prípade požiadavka žalobcovho právneho záujmu. Právny záujem nie je potrebné spravidla dokazovať (na rozdiel od určovacích žalôb v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p., pri ktorých je nutné preukázať kvalifikovaný právny záujem), lebo vyplýva priamo z právnych predpisov. Možnosť domáhať sa s úspechom poskytnutia právnej ochrany pred súdom formou žaloby neuvedenej v § 80 O.s.p., je teda spravidla podmienená tým, že podaná žaloba (právo ňou uplatnené) má oporu v právnych predpisoch.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dôsledky späťvzatia návrhu na začatie konania (merito + právna veta)
Právna veta: Späťvzatie návrhu na začatie konania treba považovať za procesný úkon urobený voči súdu, ktorým účastník (spravidla žalobca) prejavuje svoju vôľu, aby sa vo veci nekonalo a meritórne nerozhodovalo. Keďže dôsledkom účinného späťvzatia návrhu na začatie konania je zastavenie konania, vôľa musí byť prejavená spôsobom, ktorý nevzbudzuje žiadnu pochybnosť o tom, čo chcel účastník v skutočnosti urobiť. Každý procesný úkon je súd povinný posudzovať nie podľa toho, ako ho účastník označil, ale podľa jeho obsahu. Pritom je povinný starostlivo prihliadnuť ku všetkým okolnostiam, za ktorých k procesnému úkonu došlo (napr. čo úkonu predchádzalo, ktorý z účastníkov predkladal rozhodujúce podania, či účastník neurobil súčasne s týmto úkonom, prípadne následne reagujúc na výzvu súdu ďalšie navzájom protichodné podanie, prípadne, čo nastalo po urobení úkonu). Musí súčasne vychádzať z toho, že všeobecné súdy majú poskytovať v občianskom súdnom konaní materiálnu ochranu zákonnosti tak, aby bola zabezpečená spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov (§ 1 O.s.p.). Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovan ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Občianske súdne konanie sa musí v každom jednotlivom prípade stať zárukou zákonnosti a slúžiť na jej upevňovanie a rozvíjanie (§ 3 O.s.p.). Prílišný formalizmus pri posudzovaní úkonov účastníkov občianskeho súdneho konania a nadmerný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov účastníkov, ktoré nemajú oporu v zákone, ktoré idú nad rámec zákona alebo nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu.

Úryvok z textu:
... naformulovaný petit žaloby, môže v ňom vykonať také zásahy, ktoré zachovávajú podstatu petitu a nemenia jeho zmysel. Navrhovateľka svoj návrh na začatie konania označila ako návrh na náhradu škody ušlej mzdy, doplatok do platu, trovy konania a odškodné 100 000 €. Svoj ... sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e/ sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, g/ rozhodoval ...
Merito o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv
... náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia súd uviedol, že z podania žalobcu, ktoré by podľa svojho obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, nebolo zrejmé, čoho sa domáha, aké rozhodnutie žiada vydať a v podaní chýbal i materiálne vykonateľný petit, preto jeho ... vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 2, 2/ O. C., so sídlom v C.C., o návrhu na začatie konania vo veci porušenia práv, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 12 C 28/2009, o dovolaní žalobcu ...
Merito zákon č. 64/1997 Z.z. - náležitosti návrhu na začatie konania
... / OSP (nesprávne právne posúdenie veci). Poukázala na skutočnosť, že Obvodný pozemkový úrad v Senci už o obsahovo identickom návrhu na začatie konania (podanom 6.4.2000) rozhodoval, pričom konanie bolo ukončené zamietnutím návrhu rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu v Senci ... stavu, z ktorého vychádzalo prechádzajúce rozhodnutie správnych orgánov. Obvodný pozemkový úrad v Senci po zistení, že predložený návrh na začatie konania v zmysle §7 ods. 1 zákona je kópiou návrhu podania zo dňa 6.4.2000, o ktorom ...
Merito návrh na začatie konania o vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách - § 7 ods. 1 zákona č. 64/1997 Z.z.
... štvorročným odstupom, doložili požadované doklady – návrhy kúpnych zmlúv, avšak týmito nepreukázali, že by pred podaním návrhu na začatie konania vlastníci pozemkov odmietli k pozemkom uzavrieť kúpne zmluvy, resp. sa k návrhom kúpnych zmlúv nevyjadrili. Po ... nevyjadrili v lehote podľa odseku 2. Medzi účastníkmi nebolo sporné, že žalobcovia podali 29. marca 2000 návrh na začatie konania podľa § 7 ods. 1 zákona, ktorý obsahoval prílohy – overené plné moci navrhovateľov, geometrický plán, osadový poriadok ...
Merito o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011
... 39/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa A. F., bývajúcemu v L., o neúplnom návrhu na začatie konania zo 16. augusta 2011, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 1 C 118/2011, o návrhu na ...
Merito neprípustnosť návrhu na začatie konania podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p., ochrana spotrebiteľa
... v zozname oprávnených osôb vedenom Komisiou. 6 6Sžnč/3/2010 Predpokladom zákonom stanoveného oprávnenia združenia na podanie návrhu na začatie konania pred správnym orgánom alebo súdom a predpokladom jeho postavenia účastníka v tomto konaní je teda zabezpečovanie ochrany ... ES č. 98/27/ES ani zo samotnej smernice nevyplýva právo združenia na ochranu spotrebiteľa podať návrh na začatie konania na správnom orgáne v pozícii účastníka konania v posudzovanom prípade. Z uvedeného dôvodu považuje odporca záver ...
Merito § 208 O.s.p., späťvzatie návrhu na začatie konania
... zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V-2849/13 zo dňa 8. augusta 2013, o späťvzatí návrhu na začatie konania, jednomyseľne rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky pripúšťa späťvzatie návrhu na začatie konania, rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 9Sp/90/2013-39 zo dňa 22. ... odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie 2 3 Sžr/63/2014 zastaví. Navrhovateľ vzal späť návrh na začatie konania po tom, ako už rozhodol súd prvého stupňa dňa 22.01.2014, avšak ešte predtým ako by jeho ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.