Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
679119
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27061
USSR: 24491
NSČR: 84086
NSSČR: 37534
USČR: 57981
EUR-LEX (sk): 9669
EUR-LEX (cz): 9676
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 350753
Krajské súdy (ČR): 16793
Posledná aktualizácia
05.03.2015 17:00

Nájdené rozsudky pre výraz: Priestupkový zákon


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Priestupkový zákon
  • priestupkovy nájdené 1008 krát v 363 dokumentoch
  • zakon nájdené 298811 krát v 23756 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky8 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR437 dokumentov


Merito priestupkový zákon č. 372/1990 zb. § 22 ods. 2
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžd/1/2012 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š., bytom v P., právne zastúpeného JUDr. Marcelom Kohútom, advokátom, Námestie sv. Egídia 95, Poprad, proti žalovanému: Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Prešove, so sídlom Prešov, Pionierska 33, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 18. marca 2011 č. KRP-P-30-007/KDI-BCP-2011, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1S 53/2011-44 zo dňa 8. ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 655/2004, 757/2004
Právna veta: Pri ukladaní pokuty v blokovom konaní prvostupňový správny orgán vychádzal z výkladu ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Blokové konanie je zjednodušenou formou konania o priestupkoch, ktoré sa využíva pri menej závažných priestupkoch a umožňuje vybaviť priestupky podstatne rýchlejšie a neformálnejšie za splnenia zákonom stanovených podmienok. Z uvedených podmienok, ktorých splnenie zákon o priestupkoch predpokladá na vykonanie skráteného blokového konania, nevyplýva žiaden iný predpoklad, o ktorého existencií tvrdí prokurátor. Časová ani miestna súvislosť skutku a samotného blokového konania z vyššie uvedených troch zákonných podmienok nevyplýva. Z citovaného ustanovenia nevyplýva, že by zákon vyžadoval, aby bol páchateľ priestupku pristihnutý pri svojom protiprávnom konaní a aby sa toto konanie postihlo len na mieste. Blokové konanie je upravené v ustanovení §§ 84 – 86 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon o priestupkoch“) v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenia zákona ...

Úryvok z textu:
... implicitne vyplýva, že podmienka blokového konania je splnená, ak nie je potrebné objasňovanie priestupku v zmysle § 58 ods. 1 priestupkového zákona. Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Keďže v blokovom konaní sa neuskutočňuje ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Rek. zákon o priestupkoch
Právna veta: V ust. § 73 ods. 2 priestupkového zákona sú zakotvené základné práva a povinnosti obvineného z priestupku a poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv a predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny obvineného z priestupku. Obvinený 2Sžo/27/2011 5 z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu nemôže byť donucovaný. Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný dokázať vinu obvineného z priestupku, a ak sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech obvineného z priestupku(in dubio pro reo). Odvolací súd sa nestotožňuje s argumentáciou žalobcu, že v jeho prípade by postupom správneho orgánu došlo k odmietnutiu spravodlivosti. Naopak, z administratívneho spisu vyplýva, že správny orgán rešpektoval procesné práva obvineného z priestupku, základné zásady správneho konania a článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý zaručuje právo na spravodlivý proces. Súčasťou práva na spravodlivý proces je právo na spravodlivé súdne konani ...

Úryvok z textu:
... odvolací súd za účelové s úmyslom zbaviť sa zodpovednosti za spáchaný priestupok. V ust. § 73 ods. 2 priestupkového zákona sú zakotvené základné práva a povinnosti obvineného z priestupku a poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv ... ktorom liste uviedol urážlivé výroky vo vzťahu k Ing. A. K. Správny orgán prvého stupňa postupoval v súlade s priestupkovým zákonom, keď sa pokúsil urazeného a obvineného zmieriť. Zákon neustanovuje výslovne, či sa príslušný orgán musí pokúsiť o uzavretie ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Rek. zákon o priestupkoch
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech vinníka (in dubio pro reo). Zakotvenie zásady prezumpcie neviny v priestupkovom zákone znamená, že pri aplikácii ustanovení priestupkového zákona musí byť zásadne rešpektovaný všeobecný demokratický princíp "presumptio boni viri" (každý občan je poriadny, pokiaľ nebude dokázaný ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 99/1963, 315/1996, 71/1967, 655/2004
Právna veta: Podľa § 22 ods. 1 písm. d) a l) zákona č. 372/1990 Zb. priestupku sa dopusti ten, kto ako vodič sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v osobitnom zákone (§ 51 zákona č. 315/1996 Z.z.), porušením uvedeným v písmene k) bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dorpavnú nehodu. Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z. z. vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste označenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim po ceste označenej dopravnou značkou ako hlavná cesta. Podľa § 51 ods. 2 písm. e) zákona č. 315/1996 Z. z. účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody. Podľa § 51 ods. 3 písm. a), b), c) zákona č. 315/1996 Z.z., ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšuj ...

Úryvok z textu:
... sú o nej pochybnosti, musí rozhodnúť v prospech vinníka (in dubio pro reo). Zakotvenie zásady prezumpcie neviny v priestupkovom zákone znamená, že pri aplikácii ustanovení priestupkového zákona musí byť zásadne rešpektovaný všeobecný demokratický princíp „presumptio boni viri“ (každý občan je poriadny, pokiaľ nebude dokázaný ...
Súvisiace predpisy:
372/1990 - Rek. zákon o priestupkoch
8/2009 - Rek. zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 4 ods. 2 písm. c/ zákona č. 315/1996 Z.z. vodič je povinný venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z. vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, alebo pri obchádzaní prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy, nesmie ohroziť ani obmedziť protiidúcich vodičov; nesmie ohroziť ani vodičov jazdiacich za ním, ani iných účastníkov cestnej premávky. Vodič je pritom povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Obchádzanie (spolu so zmenou jazdného pruhu, odbočovaním, predchádzaním, otáčaním, cúvaním, zastavením a státím) patrí medzi najčastejšie príklady „ohrozenia" alebo „obmedzenia“ ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto v zmysle citovaného zákonného ustanovenia okrem všeobecných povinností vodiča mal žalobca povinnosť neohroziť ani neobmedziť ostatných účastníkov cestnej premávky, osobitne protiidúcich vodičov a vodičov jazdiacich za ním. Aj z ustálenej judikatúry možno vyvodiť povinnosť vodiča motorového vozidla, ktorý obchádza pred ním stojace vozidlá, neohroziť a neobmedziť protiidúceho vodiča (§ 13 ods. 1 zákona č. 315/1996 Z.z.), ktorá ...

Úryvok z textu:
... vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 OSP). Podľa § 51 priestupkového zákona ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie ... 1, písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „priestupkový zákon“) a uložil mu pokutu vo výške 4.000,--Sk ako aj úhradu trov priestupkového konania 500 ... 244 ods. 1 OSP a § 22 ods. 1 a 2 zákona 372/1990 Zb. priestupkového zákona a § 4 ods. 2 písm. c/ a § 13 ods. 1 zákona o premávke na ...
Súvisiace predpisy:
8/2009 - Rek. zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Povinnosťou správneho orgánu pri rozhodovaní v konaní o priestupkoch je postupovať aj podľa jednotlivých ustanovení správneho poriadku a pri ich aplikácii vychádzať zo základných zásad správneho konania (§ 3 správneho poriadku). Správny orgán je viazaný zásadou zákonnosti (§ 3 ods. 1 správneho poriadku) v intenciách, ktorej je povinný v konaní a pri rozhodovaní zachovať procesné predpisy, ako aj predpisy hmotnoprávne.

Úryvok z textu:
... na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Podľa § 51 priestupkového zákona, ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o ...
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
71/1967 - Rek. zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Merito zastavené konanie pre nedostatok aktívnej procesnej legitimácie navrhovateľa priestupkového konania
... návrhu žalobcu bolo voči páchateľovi začaté priestupkové konanie, ktorého bol žalobca riadnym účastníkom (§ 72 písm. d/ priestupkového zákona). Predmetom konania neboli iba práva páchateľa, ale aj právo žalobcu na poskytnutie právnej ochrany porušenia jeho práva ... Slovenskej republiky a zákonom o slobode informácií, a preto využil svoje právo na inú právnu ochranu garantované priestupkovým zákonom a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podal Obvodného úradu v Bratislave, odboru všeobecnej vnútornej ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 71/1967, 211/2000
Merito dopravný priestupok, nepreskúmateľnosť rozhodnutia pre nedostatok dôvodov v časti výšky pokuty
... na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní. Podľa § 51 priestupkového zákona ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 315/1996, 71/1967, 61/2001, 33/2004
Merito dopravné priestupky - zmena skutku
... kvalifikácie priestupku, ale o zistenie nového priestupku, proti ktorému sa v odvolacom konaní žalobca nemohol odvolať (§ 81 ods. 1 priestupkového zákona). Navyše z odôvodnenia odvolacieho rozhodnutia nie je zrejmé, prečo došlo k zmene rozhodnutia správneho orgánu I. stupňa, v otázke spáchania ...
Súvisiace predpisy:
372/1990, 99/1963, 71/1992, 8/2009, 71/1967, 1/2009, 757/2004, 23/2010
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.