Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
559317
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 25377
USSR: 23270
NSČR: 79934
NSSČR: 34674
USČR: 55970
EUR-LEX (sk): 9119
EUR-LEX (cz): 9126
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 330247
Krajské súdy (ČR): 11917
Posledná aktualizácia
21.08.2014 14:00

Nájdené rozsudky pre výraz: princíp rovnosti účastníkov


Približný počet výsledkov: 49 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: princíp rovnosti účastníkov
  • princip nájdené 6852 krát v 3425 dokumentoch
  • rovnost nájdené 1739 krát v 1092 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 152232 krát v 19378 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky93 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR95 dokumentov


Rovnosť účastníkom občianskeho konania (merito + právna veta)
Právna veta: Uprednostňovanie určitých spoločensky preferovaných povolaní a voľnočasových aktivít nazeraných ako vysoko kultúrne pred iným zamestnaním a bežnými rodinnými aktivitami (záhrada, vnúčence) je nekorektné nielen z hľadiska etiky, ale, a to najmä, je v konečnom dôsledku porušením zásady rovnosti účastníkov občianskeho konania a ochrany slabšieho prítomnej osobitne vo veciach pracovných, rodinných a najnovšie vo veciach ochrany spotrebiteľa.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyjadrenie princípu rovnosti účastníkov konania (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 18 O.s.p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. V citovanom zákonnom ustanovení je vyjadrená zásada rovnakého postavenia účastníkov v konaní ako prejav ústavného princípu rovnosti účastníkov upraveného v Čl. 47 ods. 3 Ústavy SR. V rámci tejto zásady je predmetom úpravy právo účastníka vystupovať v konaní vo svojom materinskom jazyku (Čl. 47 ods. 4 Ústavy SR). Toto právo v sebe zahŕňa nielen právo v materinskom jazyku na súde vystupovať, ale aj právo robiť písomné podania v tomto jazyku, právo na preklad písomností ostatných účastníkov konania a pod. Zistenie, že účastník je cudzí štátny príslušník alebo že nie je slovenskej národnosti, samo osebe nezakladá povinnosť poučiť účastníka o jeho práve vyplývajúcom z ustanovenia § 18 veta druhá O.s.p.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Princíp rovnosti v občianskoprávnom konaní (merito + právna veta)
Právna veta: Občiansky súdny poriadok v § 18 zakotvuje princíp rovnosti. V tejto úprave vychádza z čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní. Pod rovnakým postavením účastníkov pritom treba rozumieť také procesné práva účastníkov, ktoré zabezpečia spravodlivý súdny proces. Pod spravodlivým súdnym procesom v ponímaní rovnakých práv treba rozumieť povinnosť súdu zabezpečiť rovnosť zbraní, t.j. možnosť uplatnenia práv, teda rovnakú možnosť navrhovať dôkazy, vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom, zúčastniť sa na procesných úkonoch, možnosť oboznámiť sa s obsahom spisu a pod. V súvislosti s námietkami dovolateľov dovolací súd zdôrazňuje, že právo navrhovať dôkazy, resp. právo vyjadrovať sa k vykonaným dôkazom nemožno zamieňať s rozhodovaním súdu o tom, ktoré z navrhnutých dôkazov vykoná. Súd nie je viazaný návrhmi účastníkov na vykonanie dokazovania a nie je povinný vykonať všetky navrhnuté dôkazy.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rovnaké postavenie účastníkom v konaní ako základné ľudské právo (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 18 O.s.p. účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie. Majú právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Medzi základné práva nepochybne patrí aj právo na súdnu ochranu a inú právnu ochranu, ktoré garantuje rovnaké postavenie účastníkov v konaní a takisto právo každého, kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, na tlmočníka. V citovanom ustanovení § 18 O.s.p. je vyjadrená zásada rovnakého postavenia účastníkov v konaní ako prejav ústavného princípu rovnosti účastníkov upraveného v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Keďže v prejednávanej veci je dovolaním žalovaných napadnuté uznesenie odvolacieho súdu o trovách konania, ktoré vykazuje znaky jedného z rozhodnutí, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 239 ods. 3 O.s.p. ako rozhodnutia, proti ktorým nie je dovolanie prípustné, je nepochybné, že prípustnosť dovolania žalovaných z ustanovenia § 239 O.s.p. vyvodiť nemožno. V preskúmavanej veci súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p., vychádzajúc zo zásady úspechu v konaní a priznal žalovaným, ktorí zamietnutím žaloby žalobcu mali v konaní plný úspech, uplatňovanú náhradu trov konania pozostávajúcu z trov právneho zastúpenia. Pri určení výšky základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby aplikoval ustanovenie § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z.z., t.j. vychádzal zo sadzby stanovenej pre spory s neoceniteľnou hodnotou. V porovnaní s ním odvolací súd rozhodol o trovách konania podľa § 150 ods. 1 O.s.p. a z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sa súd prvého stupňa vôbec nezaoberal, (v plnom rozsahu úspešným) žalovaným náhradu trov konania nepriznal. Až z rozhodnutia odvolacieho súdu sa účastníci dozvedeli, že odvolací súd vyvodi ...

Úryvok z textu:
... dovolacieho súdu v rozpore nielen s ustanovením § 25 ods. 1 O.s.p., ale aj v rozpore s ústavným princípom rovnosti účastníkov občianskeho súdneho konania (pozri Občiansky súdny poriadok I. diel Komentár JUDr. Jaroslav Krajčo a kolektív str. 556). Následne odvolací súd ...
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Inštitút nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl.2 ods. 2 písm. d/) a do zákona č. 55/1997 Z. z. bol tento inštitút doplnený novelou č. 14/2004 Z. z., ktorá transponovala predchádzajúcu smernicu Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. ods.2 písm. d/). Pojem dobrej viery je významovo obsi ...

Úryvok z textu:
... ospravedlňujú a vyvrátiť tak dôkazy namietateľa o prihláške ochrannej známky v zlej viere. Iný záver by bol v rozpore s princípom rovnosti účastníkov konania. 24 6Sžhuv/6/2013 Ohľadne dôkazného bremena pri posudzovaní dobrej viery v oblasti známkoprávnej ochrany je podstatné, či má ...
Merito oneplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy
... žalovaného totiž súdy pripísali vyšší stupeň preukaznosti a presvedčivosti dôkazom svedčiacim v prospech žalobkyne. Tým ale nemohlo dôjsť k porušeniu princípu rovnosti účastníkov konania ani práva na spravodlivý súdny proces. Dovolateľ ďalej namieta, že v predmetnom konaní bol porušený princíp kontradiktórnosti konania. Podstatou ...
Merito o ochranu osobnosti
... konania. Nestrannosť a nezaujatosť sú v zmysle uvedeného požiadavky, ktoré sú súčasťou práva na spravodlivý súdny proces a súvisia s princípom rovnosti účastníkov občianskeho súdneho konania pred súdom. Súčasťou základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy ...
Merito o 2 560 Sk s prísl.
... . O právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú pre účastníka z hmotného práva, súd nepoučuje. Spôsob plnenia poučovacej povinnosti musí rešpektovať ústavný princíp rovnosti účastníkov konania, nestrannosť súdu a (do účinnosti zákona č. 384/2008, t. j. do 15. 10. 2008) zákaz prejudikovania názoru súdu ...
Merito o 1, 540 000 .-Sk
... v jeho právnej veci bol podaný opravný prostriedok, je vedené odvolacie konanie. Odvolací súd teda konal v rozpore s ústavným princípom rovnosti účastníkov konania a ukrátil navrhovateľku na jej základnom práve na spravodlivý súdny proces chránenom v čl. 46 – 50 Ústavy Slovenskej republiky ...
Merito zaplaenie 1, 540 000 .-SK
... v jeho právnej veci bol podaný opravný prostriedok, je vedené odvolacie konanie. Odvolací súd teda konal v rozpore s ústavným princípom rovnosti účastníkov konania a ukrátil navrhovateľku na jej základnom práve na spravodlivý súdny proces chránenom v čl. 46 – 50 Ústavy Slovenskej R ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.