Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
679754
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27061
USSR: 24491
NSČR: 84090
NSSČR: 37562
USČR: 57989
EUR-LEX (sk): 9686
EUR-LEX (cz): 9693
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 350829
Krajské súdy (ČR): 16821
Posledná aktualizácia
07.03.2015 02:35

Nájdené rozsudky pre výraz: Rovnosť účastníkov konania


Približný počet výsledkov: 197 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Rovnosť účastníkov konania
  • rovnost nájdené 1899 krát v 1166 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 166431 krát v 20830 dokumentoch
  • konanie nájdené 663065 krát v 26735 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Namietanie nedoručenia prekladu (merito + právna veta)
Právna veta: Ustanovenie § 18 Občianskeho súdneho poriadkuv predstavuje jednu z hlavných právnych garancií súdnej ochrany subjektívnych práv a záujmov. Je v ňom premietnutý ústavný princíp právnej rovnosti subjektov práva do občiansko-procesných vzťahov (čl. 12 ods. 1, čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky). Prejavom právnej rovnosti účastníkov civilného procesu je aj ich právo konať pred súdom v materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú, vyjadrené v druhej vete ustanovenia § 18. V praxi zahŕňa právo robiť v materčine návrhy a iné písomné podania, ústne prednesy a pod. Uplatnenie práva konať v materčine vyvolá spravidla potrebu zapojiť do konania tlmočníka. Trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine, platí štát (§ 141 ods. 2 in fine) a ich náhradu štátu nemožno účastníkovi uložiť. Rovnako sa postupuje pri uplatnení práva konať v jazyku, ktorému účastník konania rozumie. Uplatnenie tohto práva predpokladá žiadosť účastníka urobenú osobitným podaním alebo priamo do zápisnice, z ktorej bude zrejmé, o ktorý jazyk ide, a napokon, že účastník tomuto jazyku rozumie a chce v ňom konať.v Podľa § 21 zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Aj keď § 250k ods. 1 OSP umožňuje priznať náhradu trov konania len úspešnému žalobcovi, neznamená to narušenie zásady rovnosti účastníkov konania (merito + právna veta)
Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § 142 OSP. Právo na rozhodnutie o náhrade trov konania v súlade so zákonom (Robins c. Spojené kráľovstvo z 23. septembra 1997) je tiež ratione materiae obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (pozri bližšie Nález Ústavného súdu SR č.k. III. ÚS 212/09-26 ). Z uvedeného je zrejmé, že podľa § 250k ods. 1 OSP v konaní o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov možno náhradu trov konania priznať len úspešnému žalobcovi. Nemožnosť priznania náhrady trov konania úspešnému žalovanému resp. účastníkom konania, ktorých súd pribral do konania podľa § 250 ods. 1 ...
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zásada rovnosti účastníkov konania a výlúčenie zamestnanca správneho orgánu z prejednávania priestupku (merito + právna veta)
Právna veta: Podľa § 10 správneho poriadku účastník konania oznámi správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho orgánu (§ 9), len čo sa o nich dozvie. Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nepredpojatosti (§ 9 ods. 1 správneho poriadku). Ak sa žalobca na pojednávaní pred správnym orgánom domnieval, že poverený pracovník prvostupňového správneho orgánu môže byť predpojatý a zásada dodržania rovnosti účastníkov konania nemusí byť dodržaná, mal možnosť oznámiť správnemu orgánu skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca z prejednávania danej veci. V záujme dodržania objektivity rozhodovania je nevyhnutné, aby účastník konania informoval správny orgán o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčenie zamestnanca bez zbytočného odkladu a správny orgán má o tejto skutočnosti rozhodnúť čo najrýchlejšie.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Uverejnené v bulletine 5/2013
Právna veta: Zásada kontradiktórnosti konania, ktorá síce v našom právnom poriadku výslovne upravená nie je, no patrí medzi všeobecné zásady občianskeho súdneho konania a je jedným z prvkov spravodlivého súdneho procesu, spočíva v existencii procesnej rovnosti účastníkov konania, v tzv. rovnosti zbraní účastníkov, v rámci ktorej „každá strana musí mať zásadne možnosť nielen predložiť dôkazy a argumenty, ktoré považuje za nutné pre úspech jej požiadaviek, ale musí mať i možnosť zoznámiť sa s každým dokladom a pripomienkou predloženými súdu za účelom ovplyvniť jeho rozhodnutie, a vyjadriť sa k nim“ (rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Mantovanelli proti Francúzsku z 18. marca 1997). Porušenie povinnosti doručiť odvolanie vrátane vyjadrenia k odvolaniu účastníkom konania má za následok vadu konania podľa § 237 písm. f/ O.s.p., pretože sa účastníkovi konania odníma možnosť uplatnenia procesného práva vyjadriť sa k úkonu druhého účastníka konania. Nedoručenie vyjadrenia účastníka konania druhému účastníkovi konania vytvára stav nerovnosti účastníkov v konaní pred súdom, čo je v rozpore s princípom kontradiktórnosti konania a rovnosti zbraní, ako súčasti práva na spravodlivý proces. ...

Úryvok z textu:
... , no patrí medzi všeobecné zásady občianskeho súdneho konania a je jedným z prvkov spravodlivého súdneho procesu, spočíva v existencii procesnej rovnosti účastníkov konania, v tzv. rovnosti zbraní účastníkov, v rámci ktorej „každá strana musí mať zásadne možnosť nielen predložiť dôkazy ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Rek. zákon Občiansky súdny poriadok do 30.06.2015
Právna veta: Z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. k/ zákona č. 55/1997 Z. z. vyplýva, že za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Nedostatok dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky predstavuje absolútny dôvod zápisnej nespôsobilosti podľa § 2 ods.1 zák. č. 55/1997 Z. z. - kedy žalovaný sám zisťuje zlú vieru na strane prihlasovateľa - a tiež je dôvodom relatívnym, keď v konaní z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dotknutej osoby podľa § 16 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. zistí, že bola zapísaná v rozpore s podmienkami na jej zápis do registra ustanovenými zákonom. Inštitút nedostatku dobrej viery pri podaní prihlášky ochrannej známky je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl.2 ods. 2 písm. d/) a do zákona č. 55/1997 Z. z. bol tento inštitút doplnený novelou č. 14/2004 Z. z., ktorá transponovala predchádzajúcu smernicu Rady č. 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (čl. ods.2 písm. d/). Pojem dobrej viery je významovo obsi ...

Úryvok z textu:
... a vyvrátiť tak dôkazy namietateľa o prihláške ochrannej známky v zlej viere. Iný záver by bol v rozpore s princípom rovnosti účastníkov konania. 24 6Sžhuv/6/2013 Ohľadne dôkazného bremena pri posudzovaní dobrej viery v oblasti známkoprávnej ochrany je podstatné, či má byť ...
Súvisiace predpisy:
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie je rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O.s.p. Táto norma sa uplatňuje aj v odvolacom konaní (§ 211 O.s.p.). Odôvodnenie súdneho rozhodnutia v opravnom konaní však nemá odpovedať na každú námietku alebo argument v opravnom prostriedku, ale iba na tie, ktoré majú rozhodujúci význam pre rozhodnutie o odvolaní, zostali sporné alebo sú nevyhnutné na doplnenie dôvodov prvostupňového rozhodnutia, ktoré sa preskúmava v odvolacom konaní (II. ÚS 78/05). Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, ako aj odôvodnenie rozsudku odvolacieho súdu musia mať náležitosti uvedené v ustanovení § 157 ods. 3 O.s.p. (§ 211 O.s.p.). Súdy sa v odôvodnení svojho rozhodnutia musia vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a ich myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený nielen s poukazom na všetky skutočnosti zistené vykonaným dokazovaním, ale tiež s poukazom na právne závery, ktoré prijali. Účelom odôvodnenia rozsudku je predovšetkým preukázať správnosť rozsudku. Odôvodnenie musí byť súčasne i prostriedkom kontroly správnosti postupu súdu pri vydávaní rozhodnutí v konaní o riadnom alebo mimoriadnom opravnom prostriedku, t.j. musí byť presk ...

Úryvok z textu:
... a odôvodnenie rozhodnutia (II. ÚS 383/06). Žalovaný namieta, že súdy v prejednávanej veci popreli zásadu rovnosti účastníkov konania. Zásada rovnosti strán v procese sa prejavuje vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov ... preukaznosti a presvedčivosti dôkazom svedčiacim v prospech žalobkyne. Tým ale nemohlo dôjsť k porušeniu princípu rovnosti účastníkov konania ani práva na spravodlivý súdny proces. Dovolateľ ďalej namieta, že v predmetnom konaní bol porušený ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Rek. zákon Trestný poriadok
99/1963 - Rek. zákon Občiansky súdny poriadok do 30.06.2015
Merito o zaplatenie 974 588,30 Sk s prísl.
... súťaži, aj keď nie sú podnikatelia, taktiež poukázal na ust. § 1, § 18 O. s. p. a poukázal na rovnosť účastníkov konania, ako i na skutočnosť, že O. s. p. nerozlišuje medzi právnickými a fyzickými osobami, medzi podnikateľmi a nepodnikateľmi. Zastáva názor ...
Právna veta: Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. V zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie byť výkon práv a povinností, vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov v rozpore s dobrými mravmi. Podstatným obsahom vecného bremena je zaťaženie vlastníka nehnuteľnosti, obmedzenie v jeho výkone vlastníckeho práva (§ 151n Občianskeho zákonníka). Samotným dôvodom neplatnosti právneho úkonu je jeho rozpor s dobrými mravmi. Za úkon v rozpore s dobrými mravmi treba považovať úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti prevládajúcich mravných zásad a princípov vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Aby právny úkon bol podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný, musí ísť o určitý kvalifikovaný rozpor s dobrými mravmi. Dovolací súd v súlade so závermi odvolacieho súdu má za to, že za takýto úkon nemožno považovať úkon vlastníkov nehnuteľností, smerujúci k obmedzeniu ich vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam, teda využitia dispozitívneho práva vlastníkov s nehnuteľnosťami nakladať spôsobom uvedeným v § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... Cdo 15/2008 5 nevyplývajú. Zo zápisnice o pojednávaní pred odvolacím súdom z 24. októbra 2007 nevyplýva narušenosť rovnosti účastníkov konania poskytovaním procesnej pomoci žalovanému 3/ zo strany súdu na úkor žalobcu. Prítomný právny zástupca žalobcu na označenom ... . V tejto súvislosti poukázal na to, že predsedníčka senátu systematicky viedla výpoveď žalovaného 3/, čím bola narušená rovnosť účastníkov konania. Mal za to, že súd nesmie pomáhať účastníkovi uplatňovať jeho hmotné práva a to ani v prípade, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Rek. zákon Občiansky zákonník
Merito o 2 560 Sk s prísl.
... právach a povinnostiach, ktoré vyplývajú pre účastníka z hmotného práva, súd nepoučuje. Spôsob plnenia poučovacej povinnosti musí rešpektovať ústavný princíp rovnosti účastníkov konania, nestrannosť súdu a (do účinnosti zákona č. 384/2008, t. j. do 15. 10. 2008) zákaz prejudikovania názoru súdu. Z ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 384/2008, 40/1964, 38/2006, 36/2005, 103/2002
Merito o návrhu na pripustenie vedľajšieho účastníka
... svoj vstup do konania ako vedľajší účastník 70 %. Ani odvolateľove tvrdenie, že pristúpením vedľajšieho účastníka na strane žalobcu porušil zásadu rovnosti účastníkov konania, ktorým je správca konkurznej podstaty, alebo že by navrhovateľovi vstupu ako pripustenému vedľajšiemu účastníkovi konania pripadli nedôvodne procesné práva nie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 15/2008, 171/2005
Merito o zvýšenie výživného
... , že rozhodnutie prvostupňového súdu bolo rozhodnutím ultra petitum. Podľa jeho názoru je rozsudok odvolacieho súdu zmätočný, v konaní bola porušená rovnosť účastníkov konania a teda mu ako odporcovi bola odňatá možnosť konať pred súdom. Navrhovateľ sa k dovolaniu odporcu nevyjadril. Najvyšší súd Slovenskej ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 36/2005, 131/2004, 70/2008
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.