Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
750062
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 45689
USSR: 28815
NSČR: 99945
NSSČR: 53950
USČR: 66560
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 394550
Krajské súdy (ČR): 27070
Posledná aktualizácia
27.03.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudky najvyššieho súdu


Približný počet výsledkov: 4540 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudky najvyššieho súdu
  • rozsudok nájdené 372787 krát v 32091 dokumentoch
  • vyssi nájdené 409356 krát v 44663 dokumentoch
  • sud nájdené 2057365 krát v 45683 dokumentochMerito sťažnosť obvineného
... na základe rozsudku špecializovaného trestného súdu z 23. júna 2010, sp. zn. PK – 2 T 16/2008, v spojení s rozsudkom najvyššieho súdu z 11. februára 2011, sp. zn. 1 To 23/2010. V predmetnej veci bola uznesením špecializovaného trestného súdu z 15 ...
Súvisiace predpisy:
1/2013, 23/2010, 16/2008, 47/2006, 40/2006, 275/2010
Merito návrh na odňatie a prikázanie veci
... žené rozsudkami Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 21. mája 2013, sp. zn. PK-1T 26/2011, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. novembra 2013, sp. zn. 6 To 6/2013 a Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, pracovisko Banská ... skupiny uložený rozsudkom Krajského súdu v Prešove z 30. septembra 2003, sp. zn. 1T 9/2001, v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 10. júna 2004, sp. zn. 4 To 77/2003, za dostatočný. Podľa § 287 ods. 1 Tr ...
Súvisiace predpisy:
129/1998, 171/2003, 4/2013, 6/2013, 10/2013, 182/2013, 757/2004, 183/1999, 32/2014, 77/2003, 44/2013, 19/2014, 301/2005, 26/2011, 30/1998, 9/2001, 42/2014, 36/2012, 300/2005, 180/1997, 2/2013, 457/2003, 7/2013
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu a o určenie vlastníckeho práva
... rozhodnutia len zástupcovi, ktorému nebola udelená plná moc pre celé konanie, nie je procesne účinné a nevyvoláva účinky riadneho doručenia (rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 65/2008). Na stranách 30 až 31 dovolateľka poukázala na niektoré časti rozhodnutí najvyššieho súdu sp ...
Súvisiace predpisy:
8/2013, 28/2000, 92/2012, 33/2008, 162/2011, 65/2008, 57/2002, 16/1998, 132/2013, 39/2010, 107/2012, 6/2014, 113/2012, 96/1995, 298/2012, 324/1992, 18/2013, 280/2013, 39/1998, 4/2014, 275/2013, 524/1992, 543/2005, 294/2013, 50/1994, 18/1985, 554/2006
Merito opravné uznesenie - vyčíslenie trov konania
... preto v tomto slovnom spojení nahradil slovo „žalovanému“ slovom „žalovaného“. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, pri písomnom vyhotovení odôvodnenia rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžf/39/2015 zo dňa 30. novembra 2016 došlo v texte posledného odseku odôvodnenia ... rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/138/2014-117 zo dňa 07. apríla 2015, takto rozhodol: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžf/39/2015 zo dňa 30. novembra 2016 sa v odôvodnení opravuje tak, že ...
Právna veta: Štruktúra práva na odôvodnenie rozsudku bola rámcovo upravená v § 157 ods. 2 O. s. p. Táto norma sa uplatňovala aj v odvolacom konaní (§ 211 ods. 2 O. s. p.). Ústavný súd vo svojej ustálenej judikatúre zdôraznil, že odôvodnenia rozhodnutí súdu prvej inštancie a odvolacieho súdu nemožno posudzovať izolovane, pretože prvoinštančné a odvolacie konanie z hľadiska predmetu konania tvoria jeden celok (IV. ÚS 489/2011). Tento právny názor, ktorý zastáva aj dovolací súd, zahŕňa požiadavku komplexného posudzovania všetkých rozhodnutí všeobecných súdov, ktoré boli vydané v priebehu príslušného súdneho k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... D., ktorý predmetné nehnuteľnosti zapísal do konkurznej podstaty 05. 10. 2012, teda po 6 rokoch od vyhlásenia konkurzu. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej 3 1ObdoV/9/2016 republiky sp. zn. 5Obo/21/2014, ktorý riešil obdobnú vec a v ktorom bol ... z konkurznej podstaty, vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 4Cbi 3/2012-80, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 16. februára 2016, č.k. 3Obo/12/2015-92, takto rozhodol: I. Dovolanie žalobcu sa o ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Merito § 61 ods. 1, 4 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody
... žených tvrdeniach. Taktiež mu vyčítal, že napadnutý rozsudok neobsahuje pomer hlasovania, ak hlasoval senát. Poukázal na skutočnosť, že rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Tdo/49/2012 zo dňa 03. októbra 2012 bol zrušený aj rozsudok o treste, ktorý ... čím mu zároveň bola odňatá možnosť konať pred súdom. 8Sžo/48/2015 4 Zároveň dal do pozornosti rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/35/2012 vo veci žalobcu, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení niektorých disciplinárnych ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 93/2008, 475/2005, 153/2001
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt – žalobcu. Samotné preukázanie dodávok tovaru a služieb len faktúrami nie je podľa súdu postačujúce. Faktúra je relevantným dokladom, len ak je nepochybné, že sú v nej uvedené údaje odrážajúce skutočne reálne plnenie. To, že určitý doklad má všetky náležitosti účtovného dokladu a je riadne zaúčtovaný v zmysle zákona o účtovníctve, ešte nie je dôkazom o tom, že daňový subjekt je oprávnený uplatniť si odpočítanie dane z tohto dokladu. Splnenie podmienok na uplatnenie práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povahu faktu, musia byť vystavené na materiálnom podklade a ako právna skutočnosť aj preukázané. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23. júna 2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Zákon č. 563/2009 Z. z. zákona o správe daní (ďalej len „Daňový poriadok“) v ustanovení § 3 zakotvuje základné zásady správy daní. Jednou z týchto zásad je zásada zákonnosti. Podľa citovaného ustanovenia pri správe daní postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chráni sa záujmy štátu a obcí a dbá pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. Zásada zákonnosti daňového konania vyplýva z ústavného princípu zákonnosti ukladania daní, ktorý je vyjadrený v čl. 59 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže daňové konanie, pre ktoré je zákonom u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povahu faktu, musia byť vystavené na materiálnom podklade a ako právna skutočnosť aj preukázané. Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 2Sžf/4/2009 z 23. júna 2010 v spojení s rozhodnutím Ústavného súdu ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito DPH
... zlato, krajský súd poukázal na to, že problematika investičného zlata aj v súvislosti s dôkazným bremenom je riešená aj v rozsudkoch Najvyššieho súdu SR, napríklad 8Sžf/20/2010, pričom táto sa postupne vyvíjala. V súvislosti s posudzovaním dôkazného bremena či ide o investičné ...
Súvisiace predpisy:
222/2004, 563/2009, 757/2004
Merito § 20 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... správne je predmetom súdneho preskúmavacieho konania len v súvislosti so skúmaním jeho zákonnosti. V spojitosti s uvedeným poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Sžo/95/2007 zo dňa 30. januára 2008, v ktorom tento vyslovil, že konajúci ... Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 296/09 a sp. zn. III. ÚS 311/07 a tiež rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4Cdo/216/2010. Dodal, že z dôvodu právnej istoty napáda rozhodnutie krajského súdu aj z ...
Súvisiace predpisy:
142/2011, 757/2004, 245/2003, 43/2006, 223/2001, 24/2006
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.