Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
735443
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44672
USSR: 28815
NSČR: 99432
NSSČR: 53626
USČR: 66163
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 388081
Krajské súdy (ČR): 26624
Posledná aktualizácia
24.02.2017 01:49

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 31531 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 366550 krát v 31531 dokumentochJmenování znalce v akciové společnosti pro účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (merito + právna veta)
Kľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.
Súvisiace predpisy:
99/1963, 1/2008, 55/2006, 286/2005, 14/2007, 273/2007
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie zákona súdom , keď pred rozhodnutím nepreskúmal, akým poučením vyhlaseným na hlavnom pojednávaní sa obvinený spravoval (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Aj keď spotrebiteľ nevyužije možnosť spochybniť platnosť rozhodcovskej zmluvy, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať jej platnosť a v prípade zisteného nedostatku konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V súvislosti s otázkou, či v exekučnom konaní zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní) vylučuje skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zastavenie exekučného konania podľa § 45 ods. 2 Zákona o rozhodcovskom konaní neprichádza do úvahy pred rozhodnutím súdu o poverení exekútora vykonaním exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku (v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu, pozri znenie „proti ktorému bol nariadený výkon“). Z toho, že citované ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa toto ustanovenie vzťahuje na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak v určitej veci nedôjde k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, vzniknutý spor nemôže prejednať rozhodcovský súd. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pri skúmaní, či rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné, je exekučný súd oprávnený riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Povinnosť súdu doručovať vyjadrenia k odvolaniu druhej procesnej strane, nariadenie predbežného opatrenia spočívajúce v povinnosti žalovaných zdržať sa agresívnych obchodných praktík (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve (§ 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súlad rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu s § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní ako hmotnoprávny predpoklad vykonania exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov odporca zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 22. decembra 2016, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej ... XXX, K., o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. V 1150/2015 zo dňa 23. júna 2015, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 22Sp/86/2015-25 zo dňa 23. októbra 2015, takto rozhodol: Najvyšší ...
Súvisiace predpisy:
162/1995
... formálno-právnych náležitostí platného závetu. 2. Krajský súd v Nitre na odvolanie žalovaných 1/, 2/ rozsudkom z 5. februára 2015 sp.zn. 8 Co 140/2014 rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správny. Uviedol, že pokiaľ i v odvolaní tvrdili ... neboli a teda vydedenie žalobkyne poručiteľkou bolo aj z tohto dôvodu neplatné. 3. Proti rozsudku odvolacieho súdu podali žalované 1/, 2/ dovolanie a žiadali ho, ako aj rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Svoj mimoriadny opravný ...
Súvisiace predpisy:
93/2009, 38/2012, 6/2000, 76/2010, 97/2010, 29/2011, 54/2012, 248/2011, 99/2011, 140/2014, 141/2012, 53/2011, 130/2011, 170/2014, 125/2012, 251/2012, 68/2011, 34/2011, 185/2011, 244/2011, 85/2010, 41/2011, 91/2006
... ods. 1 C. s. p. už ďalšie dôvody neuvádza. Treba dodať, že aj keby Európsky súd pre ľudské práva svojím rozsudkom prikázal Okresnému súdu Lučenec znovu konať vo veciach podaných elektronicky na DVD nosičoch v roku 2006, rovnako najprv treba v ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 79/2014, 38/2014, 355/2013, 416/2013, 98/2014, 161/2013, 294/2013, 60/2014
... (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov odporca zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 22. decembra 2016, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej ... K. - N., o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. V 754/2015 zo dňa 9. apríla 2015, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Žiline č. k. 29Sp/70/2015-19 zo dňa 16. októbra 2015, takto rozhodol: Najvyšší ...
Súvisiace predpisy:
162/1995
... V kontexte vyššie citovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach administratívneho zaistenia (viď bod 16 tohto rozsudku) je povinnosťou žalovaného obstarať dostatok informácií ohľadom krajiny do ktorej má byť štátny príslušník tretej krajiny ... príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (ďalej na účely rozsudku len „Dublinské nariadenie“) rozhodol o zaistení sťažovateľky (v prvostupňovom konaní žalobkyňa) so stanovením dĺžky doby ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 404/2011
Právna veta: Rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia má svoj presný procesný postup a vyžaduje splnenie prísnych, dokonca taxatívne vymenovaných materiálnych podmienok uvedených v zákone č. 183/2011 Z. z. z 1. júna 2011, účinného od 1. augusta 2011, ktorým sa súd prvého stupňa dôsledne riadil, konkrétne ustanovenia zákona rešpektoval a zákonom požadované úkony vykonal. Najvyšší súd Slovenskej republiky, v danej veci ako súd odvolací len dodáva, že citovaný zákon ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva a vykonáva roz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva a vykonáva rozsudky na svojom území. Súčasne platí, že vo vzťahu k všeobecnej procesnej úprave (Trestný poriadok) ide o špeciálnu právnu úpravu, ... v plnom súlade so zákonom, pričom odvolací súd sa stotožnil aj s právnou argumentáciou uvedenou v odôvodnení napadnutého rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje. K odvolacím námietkam odsúdeného možno len uviesť, že boli Najvyšším súdom ...
Súvisiace predpisy:
183/2011 - Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia
... slobody vo výmere 1 (jeden) rok a 11 (jedenásť) mesiacov. Krajský súd v Banskej Bystrici v napadnutom rozsudku vyslovil, že tento rozsudok slovinského súdu uznáva a trest sa vykoná na území Slovenskej republiky, pričom odsúdený Z. F. trest odňatia slobody ... na území Slovenskej republiky v nižšej výmere, než to konštatuje v napadnutom rozsudku. V závere 3 3 Urto 10/2016 odvolania navrhol, aby odvolací súd zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil súdu prvého stupňa, aby ju znovu prejednal a rozhodol. ...
Súvisiace predpisy:
549/2011, 221/2006
... nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov odporca zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 21.11.2016, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej ... preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 1012/2014 zo dňa 23.01.2015, v konaní o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6Sp/23/2015-14 zo dňa 26.11.2015, takto rozhodol: Najvyšší ...
Súvisiace predpisy:
162/1995
... k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov odporca zamietol návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností. Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ v zákonnej lehote odvolanie, ktoré písomným podaním zo dňa 21.11.2016, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky ... zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 6090/12 - 03 zo dňa 03.06.2014, v konaní o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave č. k. 38Sp/53/2014-31 zo dňa 10.12.2015, takto rozhodol: Najvyšší súd ...
Súvisiace predpisy:
162/1995
Právna veta: Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. Správca dane dokazovanie vykonáva, vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Dokazovanie je procesný postup, na základe ktorého správca dane získa poznatky a informácie o všetkých skutočnostiach dôležitých pre správne a objektívne rozhodnutie. Správca dane nie je pri dokazovaní viazaný iba návrhmi daňových subjektov, je však povinný zistiť skutkový stav veci čo najúplnejšie. Daňové konanie nie je konaním vyhľadávacím. Z uvedeného vyplýva, že je to práve spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. 2. 2.1 Proti rozsudku krajského súdu podal žalobca v zákonnej lehote odvolanie a navrhol, aby najvyšší súd rozsudok Krajského súdu v Trenčíne zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a rozhodnutie ... vplyv na zákonnosť napadnutého správneho rozhodnutia, a teda správnej žalobe nie je možné priznať úspech, na základe čoho prvostupňový súd rozsudkom vyslovil, že žaloba sa zamieta. 1.3 K porušeniu základných zásad daňového konania krajský súd poukázal na skutočnosť, že ...
Súvisiace predpisy:
563/2009 - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- účinný od 01.01.1970
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.