Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
749806
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 45689
USSR: 28815
NSČR: 99945
NSSČR: 53950
USČR: 66560
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 394550
Krajské súdy (ČR): 27070
Posledná aktualizácia
26.03.2017 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: rozsudok


Približný počet výsledkov: 32091 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: rozsudok
  • rozsudok nájdené 372787 krát v 32091 dokumentochJmenování znalce v akciové společnosti pro účely přezkoumání vztahů mezi propojenými osobami (merito + právna veta)
Kľúčové slová: rozsudok súdu prvého stupňa
Právna veta: Není-li rozhodnutí o jmenování znalce v právní moci, nemůže založit překážku věci pravomocně rozhodnuté ve smyslu § 159a odst. 5 o. s. ř. Z pojetí řízení o jmenování znalce jako jediného řízení nicméně plyne i závěr, podle něhož bylo-li o návrhu na jmenování znalce pro účely přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami již jednou rozhodnuto, přičemž toto rozhodnutí nebylo nijak odklizeno, nemohlo být o témže předmětu řízení rozhodováno znovu.
Súvisiace predpisy:
99/1963, 1/2008, 55/2006, 286/2005, 14/2007, 273/2007
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vyhlásenie rozsudku v neprítomnosti obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pod vyhlásením rozsudku v prítomnosti obvineného v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por. sa rozumie prečítanie (oznámenie) výrokovej časti rozsudku, jeho odôvodnenia a poučenia o opravnom prostriedku. Ak teda obvinený v danom prípade opustil pojednávaciu miestnosť počas vyhlasovania rozsudku, a nebol tak preukázateľne prítomný pri vyhlásení celého rozsudku v zmysle § 171 ods. 2 Tr. por., nie je možné v žiadnom prípade toto vyhlásenie rozsudku považovať za jeho „oznámenie“ obvinenému v zmysle § 309 ods. 1 Tr. por.Ak sa rozsudok vyhlásil v neprítomnosti takejto osoby, oznámením je až doručenie rozsudku.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Porušenie zákona súdom , keď pred rozhodnutím nepreskúmal, akým poučením vyhlaseným na hlavnom pojednávaní sa obvinený spravoval (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 171 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Tr. por. rozsudok je treba vždy vyhlásiť verejne, vyhlasuje ho predseda senátu a okrem iných náležitostí, uvedených v ods. 2 § 171 Tr. por. sa vždy vyhlasuje aj poučenie o opravnom prostriedku. V poučení je potrebné uviesť proti ktorým výrokom rozsudku môže podať odvolanie oprávnená osoba a v akej lehote. Zároveň sa v poučení uvedie, že rozsudok možno napadnúť odvolaním len v niektorej jeho časti, alebo sa odvolania výslovne vzdať. Vo vzťahu k ustanoveniu § 171 Tr. por. je zo zápisnice o hlavnom pojednávaní (č.l. 96) nepreskúmateľné, ako ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Aj keď spotrebiteľ nevyužije možnosť spochybniť platnosť rozhodcovskej zmluvy, je exekučný súd oprávnený a zároveň povinný skúmať jej platnosť a v prípade zisteného nedostatku konštatovať rozpor rozhodcovského rozsudku so zákonom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V súvislosti s otázkou, či v exekučnom konaní zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní) vylučuje skúmanie (nedostatku) právomoci rozhodcovského súdu (rozhodcu, resp. rozhodcov) rozhodnúť spor, je potrebné rozlišovať, či rozhodcovské konanie sa týka sporu zo spotrebiteľského právneho vzťahu alebo z iného právneho vzťahu. Pokiaľ sa rozhodcovské konanie týka sporu z iného, než spotrebiteľského právneho vzťahu, ustanovenia zákona o rozhodcovskom konaní, ktoré umožňujú účastníkovi tohto konania, aby namietal nedostatok právomoci rozhodcovského súdu pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zastavenie exekučného konania podľa § 45 ods. 2 Zákona o rozhodcovskom konaní neprichádza do úvahy pred rozhodnutím súdu o poverení exekútora vykonaním exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 45 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z. (týkajúce sa prípadov zastavenia výkonu rozhodnutia alebo exekučného konania iba na návrh) v konaní o výkon rozhodnutia dopadá na procesnú situáciu, ktorej predchádzalo nariadenie výkonu rozhodcovského rozsudku (v ktorej už bol výkon rozhodnutia nariadený uznesením súdu, pozri znenie „proti ktorému bol nariadený výkon“). Z toho, že citované ustanovenie inak nerobí rozdiely medzi konaním o výkon rozhodnutia a exekúciou vykonávanou podľa Exekučného poriadku, možno dospieť k záveru, že aj s dopadom na exekučné konanie sa toto ustanovenie vzťahuje na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak v určitej veci nedôjde k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, vzniknutý spor nemôže prejednať rozhodcovský súd. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pri skúmaní, či rozhodnutie rozhodcovského súdu uvedené v návrhu na vykonanie exekúcie je vykonateľné, je exekučný súd oprávnený riešiť otázku, či rozhodcovské konanie prebehlo na základe platne uzavretej rozhodcovskej zmluvy. Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Ak v určitej veci nedošlo k uzavretiu (platnej) rozhodcovskej zmluvy, nemohol spor prejednať rozhodcovský súd a v takom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Povinnosť súdu doručovať vyjadrenia k odvolaniu druhej procesnej strane, nariadenie predbežného opatrenia spočívajúce v povinnosti žalovaných zdržať sa agresívnych obchodných praktík (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 114 ods. 2 O.s.p. ukladá súdu v rámci prípravy pojednávania povinnosť doručiť odporcovi (žalovanému) do vlastných rúk návrh na začatie konania (žalobu) spolu s rovnopisom a prílohami návrhu. Ak je však predmetom návrhu nariadenie predbežného opatrenia, povinnosť doručiť ostatným účastníkom (aj) prílohy návrhu zákon neukladá (§ 75 ods. 8 druhá veta O.s.p.). Rovnako nie je povinnosťou súdu doručovať účastníkom konania vyjadrenia k odvolaniu; zákon výslovne takúto povinnosť súdu neukladá. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu vyjadrenie účastníka konania k odvolaniu druhého účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Prekážka rozsúdenej veci v exekučnom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci svojou podstatou patrí k procesným podmienkam a jej existencia vedie v každom štádiu konania k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva predovšetkým vtedy, ak sa má v novom konaní prejednať tá istá vec. O tú istú vec ide vtedy, keď v novom konaní ide o ten istý nárok alebo stav, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, a ak sa týka rovnakého premetu konania a tých istých osôb. Prekážku rozsúdenej veci pre exekučné konanie netvorí právoplatný rozhodcovský rozsudok vydaný v rozhodcovskom konaní, a to ani vtedy, ak exekučný súd skúma, či exekučný titul vydaný vo forme ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovská zmluva je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní (§ 3 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva môže mať formu osobitnej zmluvy alebo formu rozhodcovskej doložky k zmluve (§ 4 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z.z.). Rozhodcovská zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Písomná forma je zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Súlad rozhodcovského rozsudku ako exekučného titulu s § 45 Zákona o rozhodcovskom konaní ako hmotnoprávny predpoklad vykonania exekúcie (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Rozhodcovský rozsudok vydaný v spotrebiteľskej veci je ako exekučný titul v rozpore so zákonom, ak rozhodcovská zmluva (či už uzavretá vo forme osobitnej zmluvy alebo rozhodcovskej doložky), na ktorej sa zakladá právomoc rozhodcovského súdu, nebola vôbec uzavretá alebo bola uzavretá neplatne. Nedostatok právomoci rozhodcovského súdu odvíjajúci sa od neexistencie či neplatnosti rozhodcovskej zmluvy má v spotrebiteľskej veci za následok materiálnu nevykonateľnosť (nezáväznosť) rozhodcovského rozsudku. Takúto interpretáciu ustanovenia § 44 ods. 2 Exekučného poriadku vyžaduje účel právnej úpravy p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Obvinený sa mýli ak vykladá ods. 1 § 517 Trestného poriadku (izolovane bez ohľadu na ods. 2) tak, že súd musí rozhodnúť o premene trestu zákazu činnosti (č. l. 212, 228). Konštrukcia ustanovenia § 517 Trestného poriadku zodpovedá nielen zákonnej ale aj logickej súvislosti medzi jednotlivými ustanoveniami, ktoré v súhrne vytvárajú ucelený kontext právnej normy. Pri takomto vnímaní § 517 Trestného poriadku je zistiteľné, že súd rozhodne podľa ods. 1 o nahradení trestu len vtedy ak trest uložený v rozsudku štátu pôvodu nie je zlučiteľný s právnym poriadkom Slovenskej republiky (viď znenie ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnutí uložil obvinenému tresty, ktoré mu boli uložené rozsudkom súdu iného štátu, ale iba aby vyslovil, že uznáva rozsudok súdu a po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia krajského súdu rozsudok iného štátu platí aj na území Slovenskej republiky, teda ... 2009 neobsahuje výrok o premene trestu zákazu činnosti riadiť motorové vozidlá. V uznávacom rozsudku súd síce postupom podľa § 518 ods. 3 Trestného poriadku uznal rozsudok súdu Českej republiky, avšak toto rozhodnutie neobsahuje výrok podľa § 517 ods. ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito dovolanie obvineného
... v prípravnom konaní, bola daná aspoň obhajcovi (Verdam proti Holandsku, rozsudok č. 35253/97 z 31. augusta 1999, Vebiu proti Českej republike, rozsudok č. 46168/99 z 26. júla 2003, Kurup proti Dánsku, rozsudok č. 11219/84 z 10. júla 1985). Najvyšší ... rozsudok č. 36110/03 z 2. februára 2010, Emen proti Turecku, rozsudok č. 25585/02 z 26. januára 2010, Van Mechelen a ďalší proti Holandsku, Visser proti Holandsku, rozsudok č. 26668/95 zo 14. februára 2012, Al-Khawaja a Tahery proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
120/2012
Merito dovolanie obvineného
... , hoci prokurátorovi poskytnutá bola. Z obsahu zápisnice z hlavného pojednávania zo 7. apríla 2016 vyplýva, že prvostupňový rozsudok bol vyhlásený v znení, v akom bol následne písomne vyhotovený, vrátane všetkých náležitostí výroku, preto sa námietka ... Písomné vyhotovenie rozhodnutia obsahujúce všetky náležitosti, vrátane výroku a kompletného odôvodnenia bolo obvinenému aj jeho obhajcovi po vyhlásení rozsudku doručené, preto mal možnosť sa s ním sám 6 4 Tdo 70/2016 i prostredníctvom obhajcu riadne ...
Súvisiace predpisy:
52/1968
Merito dovolanie obvineného
... ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Na podklade odvolania obvineného M. H. voči uvedenému rozsudku okresného súdu Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 22. septembra 2016, sp. zn. 3 To 80/2016 podľa § 321 ods. 1 ... ustanovenia, pričom správnosť a úplnosť zisteného skutku dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Skutok ustálený v skutkovej vete prvostupňového rozsudku napĺňa všetky zákonné znaky skutkovej podstaty trestného činu z ktorého bol obvinený uznaný za vinného a v súlade s ...
Merito dovolanie obvineného
... jeho návrhu. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto rozhodol spôsobom uvedeným vo výrokovej časti tohto rozsudku. P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku opravný prostriedok nie je prípustný. V Bratislave 14. marca 2017 JUDr. Štefan M i ... PZ Bratislava“. Prvostupňový súd takúto úpravu skutku akceptoval a táto je uvedená v rozsudku tohto súdu. Z tohto skutku, z ktorého bol obvinený uznaný vinným a odôvodnenia rozsudku vyplýva, že obvinený vo fóliovníku neoprávnene nasadil a pestoval 27 kríkov rastliny ...
Súvisiace predpisy:
43/2012, 1/2013, 468/2009, 25/2010, 5/2009, 32/2012, 121/2010, 139/1998, 32/2011
Merito dovolanie obvineného
... : Podľa § 382 písm. c) Tr. por. dovolanie obvineného L. H. sa odmieta. Odôvodnenie Rozsudkom Okresného súdu Dunajská Streda zo 06. mája 2015, sp. zn. 1 T 132/ ... obvineným L. H. sa okresná prokurátorka nevyjadrila. Najvyšší súd zistil, že dovolanie proti napadnutému rozsudku je prípustné (§ 368 ods. 1, ods. 2 písm. a), h) a § 566 ... podklade odvolaní okresného prokurátora, obvineného a poškodenej S. N. Krajský súd v Trnave rozsudkom z 21. júna 2016, sp. zn. 3 To102/2015 podľa § 321 ods. 1 písm ...
Súvisiace predpisy:
132/2014
Merito dovolanie obvinených
... bolo motivované úmyslom alebo nedbanlivosťou. Navrhli, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky vyslovil, že rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 27. marca 2013, sp. zn. 4To 20/2013, ... . a ust. § 284 Tr. zák. v neprospech obvinených. Súčasne, aby zrušil napadnutý rozsudok vo výroku o vine a treste a prikázal príslušnému súdu, aby vec v ... okresný prokurátor v neprospech obvinených do výroku o treste. Odvolací súd zrušil prvostupňový rozsudok. Obvineným C. Š. a D. H. uložil tresty odňatia slobody vo výmere 7 ...
Súvisiace predpisy:
20/2013, 237/2011, 134/2011
Merito dovolanie obvinenej
... úvahy, a preto je rozsudok nesprávny. Tento nedostatok neodstránil ani odvolací súd. Navrhla zrušiť uznesenie krajského súdu, resp. aj rozsudok okresného súdu, ktorý mu predchádzal a prikázať odvolaciemu súdu a v prípade zrušenia rozsudku súdu prvého stupňa, ... . Dôvody dovolania podľa obsahu sa týkajú výlučne namietania správnosti a úplnosti zisteného skutku a hodnotenia dôkazov v rozsudku. Nejde o námietky právne, výlučne ktoré dovolacie dôvody pripúšťajú, ale o výhrady skutkovej povahy, ktoré nie sú ...
Súvisiace predpisy:
35/2012
Merito sťažnosť obvineného
... konaní po povolení obnovy konania mu bol pri nedotknutom výroku o vine vyslovenom pôvodným rozhodnutím uložený nový (úhrnný) trest rozsudkom špecializovaného trestného súdu z 29. septembra 2015, sp. zn. PK – 2 T 16/2008, proti ktorému podal odvolanie. ... na skutkových základoch uvedených v napadnutom rozhodnutí, bol už právoplatne uložený aj trest odňatia slobody vo výmere dvadsaťjeden rokov (rozsudok špecializovaného trestného súdu z 29. septembra 2015, sp. zn. PK – 2 T 16/2008, v spojení s uznesením ...
Súvisiace predpisy:
1/2013, 275/2010, 23/2010, 16/2008, 47/2006, 40/2006
Merito návrh na odňatie a prikázanie veci
... rozsudku). Citovaný rozsudok je najrelevantnejší k posudzovanej veci práve preto, že predchádzajúce rozsudky kvázi spolupracujúcich obvinených boli vydané len na základe jednostranného uznania viny, pričom rozsudok ...
Súvisiace predpisy:
180/1997, 2/2013, 129/1998, 457/2003, 7/2013, 171/2003, 4/2013, 6/2013, 10/2013, 36/2012, 182/2013, 757/2004, 183/1999, 300/2005, 32/2014, 77/2003, 44/2013, 19/2014, 301/2005, 26/2011, 30/1998, 9/2001, 42/2014
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.