Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
733183
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 44657
USSR: 28815
NSČR: 99374
NSSČR: 53602
USČR: 66134
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 387980
Krajské súdy (ČR): 26559
Posledná aktualizácia
20.02.2017 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 53 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia
  • trestny nájdené 99324 krát v 7769 dokumentoch
  • cin nájdené 30541 krát v 5220 dokumentoch
  • marenia nájdené 702 krát v 335 dokumentoch
  • vykon nájdené 60866 krát v 17012 dokumentoch
  • uradny nájdené 18730 krát v 10353 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 769712 krát v 43910 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 41 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 95 dokumentov


Porušenie zákona v neprospech obvineného (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Právo obvineného osobne sa zúčastniť konania pred súdom je v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva považované za základný prvok práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Keďže účelom práva obvineného na prerokovanie veci v jeho prítomnosti je zaistiť mu reálnu možnosť vyjadriť sa pred súdom k tomu, čo mu je kladené obžalobou za vinu a k dôkazom, na ktorých je založená obžaloba, je logické, že Trestný poriadok, ktorý uvedené ústavné právo obvineného bližšie rozvádza, upravuje odlišné požiadavky na prítomnosť obvineného, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Namietanie nesprávnej kvalifikácie skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 349 Tr. zák. č. 300/2005 Z. z., účinného od 1. januára 2006, prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia sa dopustí ten, kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo vo veciach starostlivosti súdu o maloletých, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Podľa § 171 ods. 3 Tr. zák. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Podľa § 42 ods. 1 Tr. zák., ak súd odsudzuje páchateľa za trestný čin, ktorý spáchal skôr, ako bol súdom prvého stupňa vyhlásený odsudzujúci rozsudok za iný jeho trestný čin, uloží mu súhrnný trest podľa zásad na uloženie úhrnného trestu. Podľa § 42 ods. 2 Tr. zák., spolu s uložením súhrnného trestu súd zruší výrok o treste uloženom páchateľovi skorším rozsudkom, ako aj všetky ďalšie rozhodnutia na tento výrok obsahovo nadväzujúce, ak vzhľadom na zmenu, ku ktorej došlo zrušením, stratili podklad. Súhrnný trest nesmie byť miernejší ako trest uložený skorším rozsudkom. V rámci súhrnného t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zbiehajúcu sa trestnú činnosť (o súbeh), ale o recidívu, dokonca rovnorodú, keďže sa obvinený P. H. opakovane dopúšťal trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, hoci bol za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia 12. apríla 2007 už právoplatne odsúdený. V prípade recidívy je aplikácia ustanovení o súhrnnom treste podľa § 42 Tr ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 Tr. zák., čin inak trestný, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom, nie je trestným činom. Podľa odseku 2 cit. par., nejde o krajnú núdzu, ak bolo možné nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému týmto zákonom za daných okolností odvrátiť inak, alebo ak spôsobený následok je zjavne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. Rovnako nejde o krajnú núdzu, ak ten, komu nebezpečenstvo priamo hrozilo, bol podľa všeobecne záväzného právneho predpisu povinný ho znášať. Význam krajnej núdze ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť čin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolania obvinený D. M. (ďalej tiež „dovolateľ“) argumentoval tým, že podľa jeho názoru oba súdy nesprávne právne posúdili skutok ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia, hoci skutok trestným činom nie je. Dovolateľ nepopiera, že riadil motorové vozidlo v čase, kedy mu bol rozhodnutím správneho orgánu ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s naplnením subjektívnej stránky skutkovej podstaty trestného činu a s tým spojenou otázkou zavinenia pripomína, že Trestný zákon rozlišuje medzi priamym úmyslom (dolus directus) a nepriamym úmyslom (dolus eventualis). Pri priamom úmysle chce páchateľ spôsobiť porušenie alebo ohrozenie chráneného záujmu a pri nepriamom úmysle páchateľ priamo nechce spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, je však uzrozumený s tým, že takéto porušenie alebo ohrozenie nastane. Vzhľadom na to, že sa obvinený J. B. snažil nájsť a využ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hľadiska naplnenia subjektívnej stránky skutkovej podstaty daného trestného činu. Ďalej uviedol, že jeho úmyslom nebolo spáchanie trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, pretože nemal ani len najmenší záujem na tom, aby maril výkon trestu odňatia slobody, ktorý ... výslovne neustanovuje, že postačuje zavinenie z nedbanlivosti. Úmyselné zavinenie je teda potrebné aj vo vzťahu k trestnému činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. a/ Tr. zák., z ktorého bol uznaný za vinného. ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Uverejnené v bulletine 6/2014
Právna veta: Pre viaceré súdne rozhodnutia vydané v občianskom konaní platí, že nemôžu byť exekučnými titulmi, pretože z ich povahy vyplýva, že nútený výkon neprichádza do úvahy. Týka sa to najmä rozhodnutí o osobnom stave a iných konštitutívnych rozhodnutí. Predbežné opatrenie o úprave styku rodičov s maloletými deťmi však nie je rozhodnutím, ktorým sa deklaruje alebo konštituuje určité právo alebo právny vzťah, a preto naň môže nadväzovať vykonávacie konanie. Nevyhnutným predpokladom jeho výkonu je vykonateľnosť predbežného opatrenia a odmietanie povinného dobrovoľne sa podrobiť súdnemu rozhodnutiu. Výko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predbežného opatrenia vyplývalo nereagoval a konal by tak, aby nariadený výkon predbežného opatrenia zmaril, by bolo možné vzniesť obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 349 alinea 2 Tr. zák. Z uvedených dôvodov, po vyslovení porušenia zákona, Najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil rozhodnutie ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Právna veta: Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 Trestného poriadku. Podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vo Zvolene, sp. zn. 3 T 48/05, zo dňa 12. mája 2005 právoplatným dňom 31. mája 2005 odsúdený za trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 k úhrnnému trestu odňatia slobody v ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Uverejnené v bulletine 2/2015
Právna veta: Konanie o povolení obnovy konania sa obmedzuje na zistenie, či vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy uvedené v ustanovení § 394 ods. 1 Tr. por.. V konaní o povolení obnovy konania v zásade neplatí revízny princíp, podľa ktorého by bol súd oprávnený skúmať správnosť všetkých výrokov napadnutého rozhodnutia s výnimkou uvedenou v ustanovení § 401 Tr. por. kedy sa uplatňuje zásada beneficium cohaesionis. Z týchto dôvodov je súd v zásade oprávnený sa zaoberať iba tými výrokmi, pri ktorých sa navrhovateľ domáha povolenia obnovy konania. Skutočnosťou predtým neznámou sa rozumie objektívne existujúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestného činu vzbury väzňov podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. 4 Tost 42/2014 - v bode 1A až 1E trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 171 ods. 2 písm. b/ Tr. zák. - trestného činu útoku na verejného činiteľa ...
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Merito odvolanie obzalovaneho a poskodeneho
... rozsudku Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že absentuje v odôvodnení právne posúdenie skutku ako pokračovacieho trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c/ Tr. zák., keď krajský súd zrejme omylom na strane ... zák. v jednočinnom súbehu s trestným činom nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 Tr. zák. a pokračovacieho trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c/ Tr. zák., ktorých sa mal dopustiť na tom skutkovom základe ...
Súvisiace predpisy:
300/2005, 11/2006, 87/1950
Merito dovolanie obv.
... JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí konanom dňa 4. júna 2008 v Bratislave, v trestnej veci obvineného R. M. , pre trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c/ a trestný čin útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 písm ... Čadca rozsudkom zo dňa 11. novembra 2005, sp. zn. 2 T 26/2004, uznal obžalovaného R. M. za vinného z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 171 ods. 1 písm. c/ a trestného činu útoku na verejného činiteľa podľa § 155 ods. 1 písm ...
Súvisiace predpisy:
17/2008, 26/2004
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.