Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
487396
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 24311
USSR: 21807
NSČR: 76723
NSSČR: 33108
USČR: 53014
EUR-LEX (sk): 8771
EUR-LEX (cz): 8778
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 316265
Krajské súdy (ČR): 11341
Posledná aktualizácia
23.04.2014 15:30

Nájdené rozsudky pre výraz: určovacia žaloba


Približný počet výsledkov: 109 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: určovacia žaloba
  • urcovacia nájdené 277 krát v 158 dokumentoch
  • zaloba nájdené 45501 krát v 9152 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)


Určovacia žaloba ako prostriedok ochrany vlastníckeho opráva (merito + právna veta)
Právna veta: K stretu špeciálnej reštitučnej právnej úpravy a všeobecnej právnej úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky vyjadril už v rozhodnutí sp.zn. 4 Cdo 130/2007 (inak vychádzajúcom zo stanoviska pléna Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. PL. ÚS 21/05 k tejto otázke), a tiež v rozhodnutí sp.zn. 6 Cdo 71/2011. V týchto rozhodnutiach svoj právny záver o nemožnosti domáhať sa ochrany vlastníckeho práva podľa všeobecných predpisov, a to ani formou určenia vlastníckeho práva, podmienil možnosťou domáhať sa ochrany postupom podľa reštitučného predpisu ako špeciálneho, teda danosťou reštitučného nároku v zmysle možnosti úspešne žiadať o vydanie veci podľa reštitučného predpisu. Vyslovil názor, že pokiaľ táto podmienka splnená nie je, zostáva zachovaná možnosť domáhať sa ochrany vlastníckeho práva (ktoré subjekt tohto práva okupáciou veci štátom nestratil) podľa všeobecných predpisov, a to aj žalobou o určenie vlastníckeho práva. Určovacou žalobou sa v takomto prípade neobchádza zmysel a účel reštitučného zákonodarstva (reštitučné predpisy a všeobecné predpisy si za tejto situácie nekonkurujú), preto ju ako prostriedok ochrany práva nemožno vylúčiť. V prípade okupácie veci štátom, ak nie je daná možnosť domáhať sa\ vydania veci podľa reštitučných predpisov (napr. preto, že vlastník nespĺňal podmienky oprávnenej osoby), je určovacia žaloba jedinou možnosťou reálnej ochrany vlastníckeho opráva. Otázka naliehavého právneho záujmu na takejto žalobe je preto závislá na posúdení konkrétnych okolností každej jednotlivej veci. Na tomto názore dovolací súd zotrváva aj v predmetnej veci.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito o určenie neplatnosti právneho úkonu
... neexistuje, je tým daná prekážka právoplatne rozhodnutej veci pre novú určovaciu žalobu podľa § 80 písm. c/ OSP. Ak ale určovacia žaloba bola zamietnutá bez toho, že by súd záväzne posúdil existenciu práva, právneho vzťahu alebo povinnosti medzi účastníkmi, nejde o rozhodnutie ...
Právna veta: Aj keď odvolací súd vychádzal zo správneho názoru, podľa ktorého v konaní o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy treba ako predbežnú otázku riešiť otázku jej platnosti, pretože odstúpiť možno len od platnej zmluvy (odstúpenie od neplatnej a teda neexistujúcej zmluvy je neplatné už z tohto dôvodu – rozpor so zákonom), dovolací súd sa nestotožňuje s jeho záverom o absolútnej neplatnosti kúpnej zmluvy pre jej neurčitosť.Pretože v dôsledku nesprávneho právneho posúdenia veci v otázkach naliehavého právneho záujmu a platnosti zmluvy sa odvolací súd nezaoberal skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa týkajúcimi sa neplatnosti odstúpenia od zmluvy z hľadiska existencie dôvodov pre takýto právny úkon, dovolací súd v zmysle § 243b ods. 1 (a contrario), resp. § 243b ods. 2 veta prvá O.s.p. rozsudok odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Dovolací súd však považuje za potrebné uviesť, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný, adresovaný právny úkon, ktorý sa stáva účinným tým, že dôjde do dispozičnej sféry adresáta. V zmysle § 48 ods. 1 Obč. zákonníka možno odstúpiť od zmluvy, len ak je to v zákone (v Obč. zákonníku alebo v inom zákone) pre konkrétny prípad stanovené, alebo ak bolo odstúpenie dohodnuté medzi účastníkmi zmluvy. Dohoda o odstúpení pritom nemusí byť viazaná na existenciu nejakého dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy tam, kde zmluva bola uzavretá písomne, platí, že aj odstúpenie musí byť písomné; inak zákon pre odstúpenie od zmluvy nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu, preto odstúpiť od zmluvy možno písomne aj ústne. Obč. zákonník v § 48 ale ani v žiadnom inom ustanovení neurčuje povinnosť, aby obsahom právneho úkonu odstúpenia od zmluvy bolo aj uvedenie dôvodu odstúpenia (či už zákonného alebo dohodnutého). Prípadné uvedenie dôvodov odstúpenia v písomnom (prípadne aj ústnom) odstúpení od zmluvy neznamená viazanosť týmito dôvodmi. Neexistencia dôvodov odstúpenia uvedených v odstúpení preto nevylučuje platnosť odstúpenia z iných skutočne existujúcich dôvodov. Pokiaľ teda v preskúmavanej veci boli v odstúpení od zmluvy označené ako dôvody odstúpenia fyzický a psychický nátlak, neznamená to, že súd v konaní o určenie neplatnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je povinný sa zaoberať aj dôvodom odstúpenia uvedeným právnou predchodkyňou žalovaných vo vyjadrení k žalobe (č.l. 43), t.j. existenciou tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, ktorý ako zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy vyplýva z ustanovenia § 49 Obč. zákonníka. V súvislosti s týmto ustanovením dovolací súd poznamenáva, že ide o ustanovenie, ktoré pokrýva prípady nápadne (neprimerane, neprípustne) nevýhodného postavenia niektorej zo zmluvných strán a jeho cieľom je dosiahnuť v zmluvných vzťahoch, inak ovládaných zásadou zmluvnej autonómie (voľnosti), potrebnú vyrovnávaciu spravodlivosť (ekvitu). 
Právna veta: Dovolateľ namietal nesprávne právne posúdenie veci v otázke existencie naliehavého právneho záujmu na určení neplatnosti odstúpenia od zmluvy o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001 žalovanými 1/ až 3/. Naliehavý právny záujem na určení nie je daný, ak sa právo, ktoré má byť ohrozené, alebo neisté, dotýka ďalšia právna zmena. Rozhodujúci je preto stav daný v čase vyhlásenia rozsudku. Naopak, naliehavý právny záujem podľa § 80 písm. c/ O.s.p. je daný vtedy, ak existuje aktuálny stav objektívnej právnej neistoty medzi navrhovateľom a odporcom, ktorý je ohrozením navrhovateľovho právneho postavenia a ktorý nemožno iným právnym prostriedkom odstrániť. V predmetnej veci žalovaní 1/ až 3/ po tom, ako odstúpili od zmluvy o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001, vstúpili do právneho vzťahu s vedľajším účastníkom na ich strane. Obsahom tohto vzťahu sú, ako aj z tvrdení žalobcu vyplýva, práva a povinnosti totožné s tými, ktoré boli predmetom právneho vzťahu medzi žalobcom a žalovanými 1/ až 3/ na základe zmluvy o úprave záväzkových vzťahov z 5.apríla 2001, pričom už došlo k uzavretiu nájomnej zmluvy (nájomných zmlúv) medzi žalovanými 1/ až 3/ a vedľajším účastníkom na ich strane. Z konania žalovaných 1/ a 3/ je teda zrejmý nezáujem o dobrovoľné zotrvanie v právnom vzťahu vytvorenom zmluvou o úprave záväzkových vzťahov z 5. apríla 2001.
Merito o určenie, že žalovaní nie sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností
... autoritatívneho výroku súdu, že určitý právny vzťah alebo právo tu je (pozitívna určovania žaloba) alebo že tu nie je (negatívna určovacia žaloba). Žalobca podaním určovacej žaloby vyjadruje, že mu k ochrane práva postačí jeho určenie – danie mu istoty práva. Požadované určenie ... či nie je, vytvorí pevný právny základ pre právne vzťahy účastníkov sporu (a predíde sa tak žalobe na plnenie), je určovacia žaloba prípustná aj napriek tomu, že je možná tiež žaloba na splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O. s. ...
Merito o určenie, že nehnuteľnosť patrí do dedičstva
... sa stavajú vlastníkmi všetkého majetku dedičia. Naliehavý právny záujem na určovacej žalobe mala za preukázaný tým, že jej bola odopretá určovacia žaloba, čím došlo k porušeniu jej ústavného práva na súdnu ochranu v zmysle článku 46 Ústavy Slovenskej republiky. Ďalej namietala nesprávny ...
Právna veta: V dovolacom konaní úspešným žalovaným 2/ a 3/ vzniklo právo na náhradu trov dovolacieho konania proti žalobcovi, ktorý úspech nemal (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p.). Úspešní žalovaní 2/ a 3/ v dovolacom konaní podali návrh na uloženie povinnosti žalobcovi nahradiť spočívajúce v trovách ich právneho zastupovania v dovolacom konaní za dva úkony právnej pomoci (príprava a prevzatie zastúpenia a vyjadrenie k odvolaniu) v celkovej výške 5 268,93 eur vychádzajúc z toho, že táto odmena patrí v sumách určených podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. Dovolací súd im priznal náhradu spočívajúcu v odmene spoločnosti poskytujúcej právne služby S. s. r. o., za ktorú koná jej konateľ-advokát JUDr. J. V., za právnu službu, ktorú poskytol advokát žalovaným 2/ a 3/ vypracovaním vyjadrenia k dovolaniu žalobcu dňa 13. júna 2011 (§ 14 ods. 1 písm. b/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z.). Sadzbu tarifnej odmeny určil súd podľa § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky, t.j. 1/13 výpočtového základu, ktorá pre rok 2011 činí 57 eur, majúc za to, že vzhľadom na predmet konania (neplatnosť kúpnej zmluvy a určovacia žaloba) nie je možné vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, a keďže ide o zastupovanie dvoch osôb v zmysle § 13 ods. 2 vyhlášky sa základná sadzba tarifnej odmeny znížila o 50 % (½ z 57 x 2), čo s náhradou výdavkov za miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné vo výške 1/100 výpočtového základu [§ 1 ods. 3 a § 16 ods. 3 vyhlášky (t.j. 7,41 x 2)] predstavuje spolu 71,82 eur a po pripočítaní DPH vo výške 14,36 eur (§ 18 ods. 3 vyhlášky) činí náhrada trov sumu 86,18 eur. Dovolací súd nepriznal žalovaným náhradu za požadovaný úkon právnej služby prevzatie a prípravu zastúpenia, keďže žalovaní 2/ a 3/ boli zastúpení JUDr. J. V., advokátom a konateľom spoločnosti S., s.r.o. už pred súdmi nižších stupňov v predmetnej veci a tento zástupca bol náležite oboznámený s problematikou predmetného sporu. Žalovaný 1/ nepodal návrh na náhradu trov dovolacieho konania (§ 243b ods. 5 O.s.p. v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p. a § 151 ods. 1 O.s.p.) a z toho dôvodu mu náhrada nebola priznaná. Pokiaľ advokát zastupoval účastníkov už pred súdmi nižších stupňov v predmetnej veci, nemá právo na odmenu za úkon – prevzatie a príprava zastúpenia v dovolacom konaní, keďže tento zástupca už bol náležite oboznámený s problematikou predmetného sporu. Možno teda uzavrieť, že dovolací súd nezistil skutočnosti, ktoré by opodstatňovali prípustnosť dovolania podľa § 237 O.s.p. a keďže dovolanie nie je prípustné ani podľa § 238 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky mimoriadny opravný prostriedok žalobcu odmietol .
Merito o určenie neplatnosti právnych úkonov
... právneho záujmu je otázkou právnej kvalifikácie rozhodujúcich skutočností. Odvolací súd ďalej uvádza, že podľa ustálenej judikatúry má určovacia žaloba preventívnu povahu a má poskytnúť ochranu právnemu postaveniu žalobcu ešte pred porušením právneho vzťahu alebo práva, ... aktuálny stav neistoty, ktorý je ohrozením právneho postavenia žalobcu a ktorý nemožno odstrániť iným právnym prostriedkom. Určovacia žaloba by mala byť zárukou odvrátenia budúcich sporov účastníkov. Ak k porušeniu práva už došlo, je možné ...
Merito o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy
... , že odvolací súd a súd prvého stupňa dostatočne odôvodnili svoje rozsudky vo veci samej – vysvetlili dôvod, pre ktorý bola zamietnutá určovacia žaloba chýbajúci naliehavý právny záujem žalobcu na tejto určovacej žalobe v zmysle § 80 písm. c/ O.s.p. Základnou podmienkou ...
Merito o určenie, že dohoda z 12. apríla 2002 nie je exekučným titulom, nie je rozhodcovským nálezom, nie je zmierom, je nezákonná, neplatná, a nevykonateľná a žalobcov nezaväzuje
... alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť inak, jednak v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba účinnejšie než iné právne prostriedky vystihuje obsah a povahu príslušného právneho vzťahu a jej prostredníctvom možno dosiahnuť ... (§ 57 ods. 1 Exekučného poriadku). Dovolací súd sa nestotožňuje s právnym názorom odvolacieho súdu, že predmetná určovacia žaloba má preventívny charakter a požadované určenie je v posudzovanej veci spôsobilé odstrániť stav právnej neistoty žalobcov alebo ...
Merito o zabezpečenie bytovej náhrady - § 712c OZ
... Určovacia žaloba, predpokladaná uvedeným ustanovením, je preventívneho charakteru a má miesto jednak tam, kde možno pomocou nej eliminovať stav ohrozenia práva alebo neistoty v právnom vzťahu a k zodpovedajúcej náprave nemožno dospieť inak, jednak v prípadoch, v ktorých určovacia žaloba ... korešpondujú práve s podmienkou naliehavého právneho záujmu; ak nemožno v konkrétnom prípade očakávať, že ich určovacia žaloba bude plniť, nebude ani naliehavý právny záujem na takomto určení. Ak súd zamieta určovaciu žalobu ...
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.