Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
696074
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27122
USSR: 24505
NSČR: 84487
NSSČR: 37845
USČR: 58297
EUR-LEX (sk): 9746
EUR-LEX (cz): 9753
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 353710
Krajské súdy (ČR): 17108
Posledná aktualizácia
31.03.2015 18:40

Nájdené rozsudky pre výraz: zásada rovnosti účastníkov konania


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zásada rovnosti účastníkov konania
  • zasadat nájdené 4061 krát v 2412 dokumentoch
  • rovnost nájdené 1902 krát v 1168 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 166758 krát v 20884 dokumentoch
  • konanie nájdené 664655 krát v 26796 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky27 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie1 dokument
Krajské a okresné súdy SR130 dokumentov


Aj keď § 250k ods. 1 OSP umožňuje priznať náhradu trov konania len úspešnému žalobcovi, neznamená to narušenie zásady rovnosti účastníkov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V správnom súdnictve v konaní o žalobách rozhoduje súd o náhrade trov konania predovšetkým podľa § 250k ods. 1 OSP, podľa ktorého ak mal žalobca úspech celkom alebo sčasti, súd mu proti žalovanému prizná právo na úplnú alebo čiastočnú náhradu trov konania; môže tiež rozhodnúť, že sa náhrada trov celkom alebo sčasti neprizná, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ide o osobitné ustanovenie, ktoré upravuje iba právo na náhradu trov konania úspešného žalobcu a v odseku 1 v podstate vylučuje primerané použitie § 142 OSP, hoci úspech v konaní sa u žalobcu posudzuje rovnako ako pri použití § ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Merito o zaplatenie 814 000,-- Sk s prísl.
... prednesu. Ďalej dal do pozornosti rozhodnutie Krajského súdu v Prešove, ktoré k dovolaniu pripojil. Z uvedeného postupu súdov bola porušená zásada rovnosti účastníkov konania, žalobca nemal možnosť vyjadriť sa k vykonaným dôkazom. Navrhol, aby dovolací súd napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil, ako aj prvostupňového ...
Súvisiace predpisy:
106/2001, 513/1991
Právna veta: Podľa § 196 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, použitie Občianskeho súdneho poriadku pripúšťa len v obmedzenej miere. Nemožno miešať odlišnú právnu úpravu v zákone č 7/2005 Z. z. s úpravou v Občianskom súdnom poriadku, keď v týchto zákonoch je priamo upravené, ktorý z nich má prioritu, ktorý treba použiť. Je nepochybné a ani medzi účastníkmi nesporné, že prioritu má zákon č. 7/2005 Z. z., pretože ide o spor vyvolaný konkurzom.

Úryvok z textu:
... ods. 3). Zákonodarca neprikladal tejto časti rozhodnutia takú dôležitosť, aby sa o nej rozhodovalo nad rámec dvojinštančného konania. Už spomínaná zásada rovnosti účastníkov konania je tým porušená, pretože mimoriadnym dovolaním generálny prokurátor zabezpečuje viac, ako inému účastníkovi poskytuje zákon v riadnom konaní a aj ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Rek. zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Merito o zaplatenie 245 941,12 Eur (7 409 220,-- Sk) s prísl.
... predchádzalo vyneseniu odvolaním napadnutého rozsudku došlo k porušeniu Ústavy SR viacerých ustanovení O. s. p. a bola hrubým spôsobom porušená zásada rovnosti účastníkov konania. Táto skutočnosť vyplýva nielen z jednotlivých zápisníc z pojednávaní, ale aj z odôvodnenia rozhodnutia kde sa nehodnotenia dôkazy predložené ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 513/1991, 297/2006
Merito o zaplatenie 166,37 eur s prísl.
... možnosti na uplatnenie ich práv (§ 18 O.s.p.). Obdobne chápe zásadu rovnosti strán Európsky súd pre ľudské práva. Zásada rovnosti účastníkov konania je aj interpretačným pravidlom – všetky ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku musia byť vykladané v súlade s ním. Tým, že odvolací súd ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 135/2010, 37/2009, 9/2012
Právna veta: Cieľom článku 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru je zabezpečiť verejnosti prístup k správnemu alebo súdnemu konaniu umožňujúcemu napadnutie úkonov a opomenutí súkromných osôb a orgánov verejnej moci, ktoré sú v rozpore s jej vnútroštátnym právom v oblasti životného prostredia. Tieto práva majú členovia verejnosti len ak sú splnené podmienky uvedené vo vnútroštátnom práve, ak sú nejaké. Členským štátom je tak ponechaný priestor na úvahu, ako tento cieľ dosiahnu tým, že príjmu opatrenia na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich z tohto článku a že stanovia, za akých podmienok má verejnosť prístup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... doplnenie vyjadrenia, ktoré podal na pojednávaní prvostupňového súdu dňa 17.6.2011, ktorým postupom bola porušená zásada rovnosti účastníkov konania. Zo zápisnice o pojednávaní súdu prvého stupňa v uvedený deň vyplýva, že žalovaný mal právo zápisnične sa ... . júna 2011 a ktorým doplnil svoje vyjadrenie k žalobe, vysloviac názor, že týmto postupom bola porušená zásada rovnosti účastníkov konania. Žalovaný v odvolaní opätovne predložil svoje vyjadrenie k novo predloženým dôkazom žalobcu (rozsudok Súdneho dvora ...
Súvisiace predpisy:
71/1967 - Rek. zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Merito námietka zaujatosti - § 14 ods. 1, 3 OSP
... úkony, ktoré mu prislúchajú v zmysle OSP ako účastníkovi konania. Žalobca ďalej uviedol, že dôsledkom postupu súdu bola porušená ústavnoprocesná zásada rovnosti účastníkov konania, ktorá je obsiahnutá i v ustanovení § 18 OSP, v zmysle ktorého zákonného ustanovenia majú všetci účastníci súdneho konania rovnaké ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 5/2010
Právna veta: Žalobca môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie, a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví (§ 96 ods. 1 O.s.p.). Súd konanie nezastaví, ak žalovaný so späťvzatím návrhu z vážnych dôvodov nesúhlasí; v takom prípade súd po právoplatnosti uznesenia pokračuje v konaní (§ 96 ods. 2 O.s.p.). Nesúhlas žalovaného so späťvzatím návrhu nie je účinný, ak dôjde k späťvzatiu návrhu skôr, než sa začalo pojednávanie, alebo ak ide o späťvzatie návrhu na rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... proces podľa Čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd preto neboli porušené, rovnako ako ani zásada rovnosti účastníkov konania, ktorej porušenie nemožno vidieť ani v tom, že súd rešpektuje dispozičnú zásadu civilného súdneho konania, ako to vyplýva z ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Rek. zákon Občiansky súdny poriadok do 30.06.2015
Merito o určenie neplatnosti úverových zmlúv
... ods. 3). Zákonodarca neprikladal tejto časti rozhodnutia takú dôležitosť, aby sa o nej rozhodovalo nad rámec dvojinštančného konania. Už spomínaná zásada rovnosti účastníkov konania je tým porušená, pretože mimoriadnym dovolaním generálny prokurátor, prípadne ústavný súd, zabezpečuje viac, ako inému účastníkovi poskytuje zákon v riadnom ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 341/2005, 5/2009, 655/2004, 1/2007, 49/1993, 38/1993
Právna veta: Základnou právnou charakteristikou schodku je, že zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, chýbajú. Skutočnosť, že zamestnanec a zamestnávateľ uzavreli platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti, sama osebe neznamená, že zamestnanec bude vždy zodpovedať podľa § 182 Zákonníka práce. Táto zodpovednosť prichádza do úvahy len vtedy, ak dôjde ku škode vo forme schodku, t. j. na hodnotách (veciach) určených na obeh alebo obrat, ktoré zamestnanec prevzal. Ide napríklad o veci, ktoré má zamestnanec v sklade, ktoré sa prepravujú, finančné prostriedky a podobne. V žiadnom prípade sem nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tvrdenia odporcu a uplatňovať ostatné procesné práva navrhovateľa. Uvedeným procesným postupom odvolacieho súdu bola porušená zásada rovnosti účastníkov konania, keďže odporcovi odvolací súd umožnil účasť na pojednávaní 14.5.2009 a navrhovateľovi toto ... osobe navrhovateľa rovnosť účastníkov konania nebola postupom odvolacieho súdu porušená. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zásada rovnosti účastníkov konania sa týka ich postavenia procesného. Tvrdenie, že postupom odvolacieho súdu mal byť porušený tiež čl. ...
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Rek. zákon ZÁKONNÍK PRÁCE
Merito určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
... opatrenia. Preto odporkyňa už mohla k návrhu na nariadenie predbežného opatrenia argumentovať v rámci odvolacieho konania, čo aj plne využila; zásada rovnosti účastníkov konania a ani zásada kontradiktórnosti konania neboli u nej porušené. Zásada rovnosti účastníkov bola v konaní o návrhu na nariadenie predbežného ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 147/2011, 258/2007, 36/2005, 42/1993, 359/2011, 187/2009
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.