Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
761063
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 46059
USSR: 28815
NSČR: 100625
NSSČR: 54245
USČR: 66914
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 395378
Krajské súdy (ČR): 27461
Posledná aktualizácia
24.04.2017 01:37

Nájdené rozsudky pre výraz: zvýšenie výsluhového dôchodku


Približný počet výsledkov: 84 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: zvýšenie výsluhového dôchodku
  • zvysenie nájdené 9940 krát v 2638 dokumentoch
  • vysluhoveho nájdené 3606 krát v 380 dokumentoch
  • dochodok nájdené 52188 krát v 3805 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR 89 dokumentov


Novela zákona č. 185/2012 Z.z. ktorým sa novelizoval § 68 zákona č. 382/2002 Z.z. nevykazuje znaky pravej retroaktivity, v našom právnom poriadku neprípustnej, ale ide o retroaktivitu nepravú, ktorá je prípustná (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Je nepochybné, že suma výsluhového dôchodku priznaná žalobkyni rozhodnutím z 30.05.2012 bola vyššia než aká patrila na základe zákona č. 185/2012 Z. z. účinného od 30.06.2012 (ktorým sa novelizovalo ustanovenie § 68 zákona č. 382/2002 Z. z.). Keďže k zmene právnej úpravy došlo predtým, než nastala právna skutočnosť s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie dávky výsluhového dôchodku (01.07.2012), treba súhlasiť so žalovaným, že táto právna úprava nemá retroaktívny charakter.“ V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: V tejto súvislosti bol prostredníctvom iného rozsudku Najvyššieho súdu (sp. zn. 10Sžso/57/2013 zo dňa 05.11.2014) zdôraznený rozdiel medzi nepravou a pravou retroaktivitou s nasledovnou citáciou relevantného textu rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. 5Szd 1/2010 zo dňa 29. septembra 2011: „K definujúcim znakom právneho štátu patrí aj zákaz retroaktivity právnych noriem, ktorý je významnou demokratickou zárukou ochrany práv a právnej istoty (PL. ÚS 16/95). Nie každá retroaktivita je však nezlučiteľná s princípmi, na ktorých je budovaný právny štát. V teórii a praxi sa rozlišuje tzv. pravá a nep ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kalendárneho roka. Žalobca ďalej uvádza, že prijatie neskoršej novely zákona, ktorá zásadným spôsobom zmenila rozhodné skutočnosti pre zvýšenie výsluhového dôchodku, nemôže byť dôvodom na zníženie dôchodku, pretože by išlo o retroaktivitu zákona. 5. Podľa ... vydanie a oznámenie rozhodnutia na strane druhej útvar sociálneho zabezpečenia Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vydal rozhodnutie o zvýšení výsluhového dôchodku v predstihu s tým, že k zvýšeniu dôjde od 01.07.2012 (tak, ako to ustanovoval v ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Tvrdenie, že nárok na valorizáciu vzniká splnením podmienky, že v priebehu roku 2011 došlo k medziročnému nárastu priemernej mzdy v hospodárstve SR a k medziročnému nárastu spotrebiteľských cien, odvolací súd považoval za nesprávne a nepodložené. V zmysle § 68 ods.1 zákona č. 328/2002 Z. z. totiž nárok na zvýšenie dávok výsluhového zabezpečenia vzniká až dňom 1. júla príslušného kalendárneho roku, a to za splnenia podmienok, ustanovených zákonom v znení účinnom k tomuto dňu. Pre posúdenie zákonnosti rozhodnutí dotknutých správnych orgánov bolo preto rozhodujúce znenie zákona, platné k 1. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , s ktorou sa spája vznik nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku (1. júla 2012) a preto táto úprava nemá retroaktívny charakter. Momentom, keď nastávajú hmotnoprávne účinky vzniku nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku je podľa § 68 ods. 1 zákona ... 2012 vyplynulo, že v roku 2012 sa dávky výsluhového zabezpečenia nezvyšujú. Žalobcovi teda nevzniklo právo na zvýšenie výsluhového dôchodku. Napriek tomu existovalo rozhodnutie, ktoré deklarovalo právny stav, ktorý vzhľadom na zmenu právnej úpravy nenastal, a ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým účastníkovi odníma možnosť realizovať tie procesné práva, ktoré mu zákon priznáva. Tým je i právo účastníka, aby jeho vec prejednal súd v jeho prítomnosti. Neznamená to, že by súd nemohol prejednať vec i v neprítomnosti účastníka konania, avšak je povinný vždy účastníkovi konania poskytnúť možnosť, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti. Prejednať vec v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je možné len za splnenia podmienok stanovených v § 250f ods. 1 O.s.p..

Úryvok z textu:
... , ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava z 2. júla 2008 číslo X. o zvýšení výsluhového dôchodku. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia krajský súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie ako aj postup ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
Právna veta: Podľa § 68 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení účinnom do 31. decembra 2010 výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky priznané a vyplácané do 30. júna príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka u policajtov v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu sa súd nemôže zaoberať vecnou správnosťou predchádzajúcich rozhodnutí o dôchodku, lebo predmetom súdneho konania je len to, čo bolo predmetom rozhodnutia, na preskúmanie ktorého bola podaná žaloba. Predmetom rozhodnutia správnych orgánov bolo zvýšenie výsluhového dôchodku ... , sekcie riadenia ľudských zdrojov žalovaného zo 7. júla 2010, č.p. SRLZ-SZ-VZ-00035193/2010 o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu od 1. júla 2010 zo sumy 1.084,76 € na sumu 1.109,71 € mesačne podľa ...
Súvisiace predpisy:
328/2002 - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Pri pravej retroaktivite zákonodarca v novom právnom predpise neuzná práva alebo povinnosti založené právnymi skutočnosťami, ktoré sa ako právne skutočnosti uznávali na základe skoršieho (predchádzajúceho) právneho predpisu. O pravú retroaktivitu ide napr. vtedy, keď neskorší právny predpis so spätnou účinnosťou (s dopadom do minulosti) upravuje vzťahy, ktoré vznikli v minulosti. V dôsledku toho nastáva stav, v rámci ktorého účinnosť neskoršieho právneho predpisu nastáva skôr ako jeho platnosť (skôr, než začal existovať). Pri nepravej retroaktivite zákonodarca uznáva právne skutočnosti, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... to, že rozsudok súdu je nepresvedčivý, riadne neodôvodnený, pretože krajský súd iba skonštatoval, že rozhodnutie o zvýšení výsluhového dôchodku má konštitutívny charakter bez toho, aby tento právny názor bližšie odôvodnil. V dôvodoch absentuje tiež konštatovanie ... rozhodnutím tak žalovaný ako aj prvostupňový orgán zasiahol do práv žalobcu, konkrétne do zákonného práva na zvýšenie výsluhového dôchodku, ktoré mu bolo priznané právoplatným rozhodnutím ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 185/2012 Z. z. ...
Súvisiace predpisy:
185/2012, 655/2004, 382/2002, 328/2002, 35/2013, 511/2011
Merito o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní o zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného
... o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy v konaní o zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného, takto rozhodol: Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť o nároku navrhovateľa na zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného podľa § 105 ods. 4 zákona č. 328/ ... k súdu. Z uvedených dôvodov najvyšší súd dospel k záveru, že odporca je v konaní o nároku na zvýšenie výsluhového dôchodku a odchodného navrhovateľa nečinný a že návrh na začatie súdneho konania podľa § 250t OSP bol podaný dôvodne ...
Súvisiace predpisy:
328/2002, 71/1967, 380/1997, 119/1997
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... .09.2007 sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. SPC 35193/3-2007 z 20.07.2007 o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu. Podľa § 246 ods. l Občianskeho súdneho poriadku /ďalej len „O.s.p.“/ na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 328/2002, 98/2007
Merito starobný dôchodok
... pomeru od 1. októbra 1964 do 31. decembra 1986. V odvolacom konaní navrhovateľ predložil odvolaciemu súdu rozhodnutie ministerstva obrany o zvýšení výsluhového dôchodku podľa zák.č. 508/2007 Z.z. od 1. decembra 2007 zo sumy 12 794 Sk na 13 562 Sk ...
Súvisiace predpisy:
328/2002, 461/2003, 508/2007
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... , že preskúmavané rozhodnutie žalovaného nezodpovedá zákonu, lebo v odôvodnení žalovaný neuviedol z akého podkladu vychádzal pri zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu. Dodatočne predložené oznámenie z 11. marca 2008 zn. SEFIM-74-61/2008 o percente rastu ... Zo spisov vyplýva, že úlohou súdu prvého stupňa bolo posúdiť dôvodnosť žaloby, podanej proti rozhodnutiu žalovaného o zvýšení výsluhového dôchodku žalobcu od 1. januára 2008 o 0,899 %-ný nárast priemerného služobného príjmu profesionálneho vojaka. Rozpor ...
Súvisiace predpisy:
328/2002, 346/2005, 71/1967
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.