Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
540320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 36723
USSR: 26380
NSČR: 89646
NSSČR: 49527
USČR: 60812
EUR-LEX (sk): 10447
EUR-LEX (cz): 10454
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 374281
Krajské súdy (ČR): 20387
Posledná aktualizácia
28.11.2015 12:00

Nájdené rozsudky pre výraz: hodnotenie znaleckého posudku


Približný počet výsledkov: 46 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hodnotenie znaleckého posudku
  • hodnotenie nájdené 32033 krát v 13184 dokumentoch
  • znalecky nájdené 126225 krát v 37427 dokumentoch
  • posudok nájdené 127674 krát v 22580 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR + JASPI 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Zákaz styku otca s maloletou - hodnotenie znaleckého posudku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 25 v odseku 3 Zákona o rodine umožňuje obmedziť styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakázať, a to za predpodkladu, že to je potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Naplnenie tohto zákonného predpokladu pre obmedzenie alebo zákaz styku vykladá súdna prax tak, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vyrastalo v pokojnom prostredí bez stresov, rozširovalo svoje kontakty s osobami, ku ktorým má kladný vzťah, ktoré svojím spôsobom sú vhodným životným príkladom pre dieťa, pričom stretávanie má byť pozitívnym podnetom pre jeho ďalší vývoj. Posúdenie, či obmedzenie alebo zákaz styku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... stotožňuje s posúdením a hodnotením listinného dôkazu, znaleckého posudku č. 1/2013 vypracovaného znalcom J.. L.. T. ako aj s hodnotením znaleckého posudku č. 1/2014 zo dňa 17.01.2014 vypracovaným Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za splnenia všetkých procesných povinností ...
Súvisiace predpisy:
514/2003, 233/1995, 99/1963, 1/2014, 16/2000, 1/2013, 36/2010
... závery nie sú v rozpore s výsledkami ostatných dôkazov či odôvodnenie znaleckého posudku zodpovedá pravidlám logického myslenia. Podstata hodnotenia znaleckého posudku teda spočíva v tom, že súd vezme do úvahy komplexnosť posudku, úplnosť odpovedí, vzťah posudku k iným ... 127 ods. 2 O.s.p. a nariadiť preskúmanie posudku iným znalcom, vedeckým ústavom alebo inou inštitúciou. Hodnotenie znaleckého posudku ako dôkazu teda spočíva v posúdení, či jeho závery sú náležite odôvodnené, či je podložený obsahom nálezu, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 513/1991, 258/2001
... výnimočný prípad hodný osobitného zreteľa, tak znalec uvádza, že z lekárskeho hľadiska sa nejedná o prípad hodný osobitného zreteľa. Z hodnotenia znaleckého posudku a záverečného zhodnotenia prípadu hodného osobitného zreteľa je možné vyvodzovať, že postih u navrhovateľa je značný, ale z hľadiska postihu ...
Súvisiace predpisy:
48/2013, 40/1964, 655/2004, 461/2003, 87/1995, 381/2001, 99/1963, 48/2012, 3/2012, 128/2011, 437/2004
... poškodenia zdravia navrhovateľky. Skutočnosť, že sa znalci nezhodli na časovom období, v ktorom torzia prebehla, nezohráva pri hodnotení znaleckých posudkov a prípadu veľkú rolu, lebo táto časová diskrepancia nemá vplyv na závery znaleckého posúdenia. Na odvolacom ... . Skutočnosť, že sa nezhodujú v názore na časové obdobie, v ktorom torzia adnex prebehla, nezohráva pri hodnotení znaleckých posudkov a prípadu veľkú rolu, lebo táto časová diskrepancia nemá vplyv na závery znaleckého posúdenia. Podľa názoru ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 1/2011, 162/2013, 576/2004, 538/2005, 7/2007
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ďalšom konaní ustanoviť za znalca. Preskúmaním veci zistil odvolací súd, že súd prvého stupňa postupoval aj v súvislosti s hodnotením znaleckého posudku, ktorý jediný nariadil v konaní, a to posudku znalca Ing. Henricha Horňáčka v súlade s ust. § 132 O.s ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znalca prichádza do úvahy, pokiaľ v záveroch znalca sú rozpory, ktoré sa mu nepodarilo odstrániť, alebo pri hodnotení znaleckého posudku súd zistí, že znalec neprihliadol ani v doplnení znaleckého posudku na predložené skutočnosti. Odvolací súd nezistil ... (súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam), ktorého naplnenie videla v nesprávnom hodnotení znaleckého posudku súdneho znalca W.. O.. S., A.. súdom prvého stupňa. Podstata druhého odvolacieho dôvodu (§ 205 ods. 2 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok
... hodnotiť odborné závery znalca z hľadiska ich vecnej správnosti, v takom prípade musí dať znalecký posudok preskúmať inému znalcovi. Podstata hodnotenia znaleckého posudku spočíva v tom, že súd vezme do úvahy komplexnosť posudku, úplnosť odpovedí, vzťah k posudku k iným vo veci vykonaným ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 22/2009, 2/2013
Právna veta: Za násilie pri trestnom čine lúpeži v zmysle § 234 Tr. zák., účinného do 31.12.2005, je potrebné považovať fyzické použitie sily smerujúce k prekonaniu alebo zabráneniu kladeného alebo očakávaného odporu. Nie je podmienkou, aby napadnutý kládol odpor, napríklad keď si je vedomí fyzickej prevahy útočníka a z obavy pred ďalším násilím odpor radšej neprejavuje a plne sa podrobuje vôli útočníka. Zmocnením sa veci sa rozumie konanie, ktorým si páchateľ vytvorí možnosť voľne s vecou nakladať s vylúčením toho, kto ju mal doposiaľ vo svojej moci. Napadnutý nemusí byť vlastníkom veci, pričom pre páchat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poškodenú prehliadol a videl ho až potom ako lekár poškodenú otočil, videl ho na posteli pod telom poškodenej. Poukázal na hodnotenie znaleckých posudkov, keď znalec psychológ hodnotí výpoveď obžalovaného ako vierohodnú, avšak výpovede poškodenej hodnotí ako nie plne spoľahlivé, teda menej vierohodné, sú ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Vyporiadanie BSM po jeho zániku sa uskutočňuje podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“). Vyplýva to z príkazu zakotveného v § 149 ods. 1 OZ, podľa ktorého, ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150. Vyporiadanie BSM podľa § 150 Občianskeho zákonníka pozostáva zo stránky kvalitatívnej (usporiadanie vlastníctva k jednotlivým veciam patriacim do BSM) a zo stránky kvantitatívnej, ktorá sa týka určenia hodnôt, ktoré sa vyporiadaním BSM tomu ktorému manželovi dostanú. Vyporiadanie BSM sa vykonáva ako vyporiadanie v tzv. šir ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočností, na ktoré treba odborné znalosti. Aj znalecký posudok hodnotí súd v zmysle § 132 O. s. p.. V rámci hodnotenia znaleckého posudku ako dôkazu súd skúma, či znalecký posudok vychádza zo zistených skutočností, či nie je rozporný a či je z hľadiska ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Odvolací súd k otázke určenia hodnoty nehnuteľnosti pre potreby vyporiadania podielového spoluvlastníctva považuje za potrebné poukázať na to, že správne určenie hodnoty nehnuteľnosti je základným predpokladom pre prisúdenie výšky primeranej náhrady pre prípad prikázania veci jednému zo spoluvlastníkov v zmysle § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súdna prax ustálila, že pri takomto spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva je potrebné vychádzať zo všeobecnej hodnoty veci. S poukazom na to, že na posúdenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností sú potrebné odborné znalosti (viď aj § 33 písm. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ceny predmetných nehnuteľností. Podľa názoru odvolacieho súdu okresný súd postupoval správne aj pri hodnotení vykonaných dôkazov. Odvolací súd súvislosti s hodnotením znaleckého posudku v zmysle § 132 O.s.p. považuje za potrebné zdôrazniť, že podľa § 127 O.s.p súd nie ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.