Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
567585
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 38061
USSR: 26989
NSČR: 91196
NSSČR: 50111
USČR: 61498
EUR-LEX (sk): 10533
EUR-LEX (cz): 10540
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 375235
Krajské súdy (ČR): 21224
Posledná aktualizácia
08.02.2016 21:54

Nájdené rozsudky pre výraz: hodnotenie znaleckého posudku


Približný počet výsledkov: 49 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: hodnotenie znaleckého posudku
  • hodnotenie nájdené 32854 krát v 13486 dokumentoch
  • znalecky nájdené 127876 krát v 37697 dokumentoch
  • posudok nájdené 130634 krát v 23002 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Zákaz styku otca s maloletou - hodnotenie znaleckého posudku (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 25 v odseku 3 Zákona o rodine umožňuje obmedziť styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakázať, a to za predpodkladu, že to je potrebné v záujme maloletého dieťaťa. Naplnenie tohto zákonného predpokladu pre obmedzenie alebo zákaz styku vykladá súdna prax tak, že je v záujme maloletého dieťaťa, aby vyrastalo v pokojnom prostredí bez stresov, rozširovalo svoje kontakty s osobami, ku ktorým má kladný vzťah, ktoré svojím spôsobom sú vhodným životným príkladom pre dieťa, pričom stretávanie má byť pozitívnym podnetom pre jeho ďalší vývoj. Posúdenie, či obmedzenie alebo zákaz styku ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... , ako aj otca. Pokiaľ ide o odvolaciu námietku matky vo vzťahu k znaleckému posudku A.. I. I., k záverom a hodnoteniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku zo strany súdu, odvolací súd konštatuje, že znalecký posudok je len jedným z dôkazných prostriedkov (§ 125 ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 186/2011, 578/2004, 36/2005
... vypracovávaní znaleckého posudku postupoval neobjektívnym spôsobom. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Sžo 150/2009 o hodnotení znaleckého posudku ako dôkazu v správnom konaní. Zdôraznil, že správny orgán nemôže hodnotiť znalecký posudok ako nesprávny a nahradiť ho vlastným posúdením ...
Súvisiace predpisy:
757/2004, 40/1964, 78/2011, 180/1995, 71/1963, 99/1963, 71/1967, 57/2011, 72/2010, 306/2010, 150/2009, 229/1991, 492/2004, 254/2010, 64/1997
... hodnotení dôkazov takú dôkaznú silu a hodnovernosť, ako znaleckému posudku vypracovanému Ing. Jozefom Mercellom. Čo sa týka hodnotenia znaleckého posudku, je potrebné uviesť, že znalecký posudok je potrebné hodnotiť ako každý iný dôkaz. Hodnotenie spočíva v ... 411/2009, 25Cdp 583/2001). Vada znaleckého posudku by bola právne relevantná len v prípade, ak by hodnotenie znaleckého posudku obsahovalo logický rozpor. V danom prípade zo strany okresného súdu nebol zistený žiadny logický rozpor súdnoznaleckého ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 13/2014, 382/2004, 513/1991, 25/2014, 99/1963, 583/2001, 411/2009, 57/2012, 218/2010, 12/2014, 12/2004
... stotožňuje s posúdením a hodnotením listinného dôkazu, znaleckého posudku č. 1/2013 vypracovaného znalcom J.. L.. T. ako aj s hodnotením znaleckého posudku č. 1/2014 zo dňa 17.01.2014 vypracovaným Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Za splnenia všetkých procesných povinností ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 514/2003, 99/1963, 1/2013, 36/2010, 1/2014, 16/2000
... závery nie sú v rozpore s výsledkami ostatných dôkazov či odôvodnenie znaleckého posudku zodpovedá pravidlám logického myslenia. Podstata hodnotenia znaleckého posudku teda spočíva v tom, že súd vezme do úvahy komplexnosť posudku, úplnosť odpovedí, vzťah posudku k iným ... 127 ods. 2 O.s.p. a nariadiť preskúmanie posudku iným znalcom, vedeckým ústavom alebo inou inštitúciou. Hodnotenie znaleckého posudku ako dôkazu teda spočíva v posúdení, či jeho závery sú náležite odôvodnené, či je podložený obsahom nálezu, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 513/1991, 258/2001
... výnimočný prípad hodný osobitného zreteľa, tak znalec uvádza, že z lekárskeho hľadiska sa nejedná o prípad hodný osobitného zreteľa. Z hodnotenia znaleckého posudku a záverečného zhodnotenia prípadu hodného osobitného zreteľa je možné vyvodzovať, že postih u navrhovateľa je značný, ale z hľadiska postihu ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 87/1995, 381/2001, 99/1963, 48/2012, 128/2011, 437/2004, 3/2012, 48/2013, 461/2003
... poškodenia zdravia navrhovateľky. Skutočnosť, že sa znalci nezhodli na časovom období, v ktorom torzia prebehla, nezohráva pri hodnotení znaleckých posudkov a prípadu veľkú rolu, lebo táto časová diskrepancia nemá vplyv na závery znaleckého posúdenia. Na odvolacom ... . Skutočnosť, že sa nezhodujú v názore na časové obdobie, v ktorom torzia adnex prebehla, nezohráva pri hodnotení znaleckých posudkov a prípadu veľkú rolu, lebo táto časová diskrepancia nemá vplyv na závery znaleckého posúdenia. Podľa názoru ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 1/2011, 162/2013, 576/2004, 538/2005, 7/2007
Právna veta: Znalecké posudky nariadené v zmysle ust. § 127 O.s.p. rovnako podliehajú sudcovskému hodnoteniu podľa § 132 O.s.p. Oproti iným dôkazom je tu však pri hodnotení podstatný rozdiel, lebo pri hodnotení všetkých ostatných dôkazov okrem znaleckého, môže súd hodnotiť ich obsah preto, že ich obsah je pre súd daný jeho všeobecnou skúsenosťou a jeho znalosťou logického myslenia. Pri znaleckom dôkaze hodnotí súd vieryhodnosť osoby znalca a logičnosť správ ním podávaných. Pri znaleckom posudku môže súd hodnotiť tento dôkaz len nepriamo tým, že skúma, či odôvodnenie posudku je v súlade so všeobecnými skúse ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v ďalšom konaní ustanoviť za znalca. Preskúmaním veci zistil odvolací súd, že súd prvého stupňa postupoval aj v súvislosti s hodnotením znaleckého posudku, ktorý jediný nariadil v konaní, a to posudku znalca Ing. Henricha Horňáčka v súlade s ust. § 132 O.s ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok
Právna veta: V sporovom občianskom súdnom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastník má jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť. Následky spojené s ich nesplnením v podobe vecne nepriaznivého rozhodnutia nesie ten účastník konania, ktorý tieto povinnosti nesplnil. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení, je vzájomná väzba. Pokiaľ účastník konania nesplní povinnosť tvrdenia, nemôže splniť ani povinnosť označiť na svoje tvrdenia dôkazy. Dôkazné bremeno ako procesný inštitút v sporovom občianskom súdnom konaní spočíva v zodpovednosti účastníka konania z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znalca prichádza do úvahy, pokiaľ v záveroch znalca sú rozpory, ktoré sa mu nepodarilo odstrániť, alebo pri hodnotení znaleckého posudku súd zistí, že znalec neprihliadol ani v doplnení znaleckého posudku na predložené skutočnosti. Odvolací súd nezistil ... (súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam), ktorého naplnenie videla v nesprávnom hodnotení znaleckého posudku súdneho znalca W.. O.. S., A.. súdom prvého stupňa. Podstata druhého odvolacieho dôvodu (§ 205 ods. 2 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok
... hodnotiť odborné závery znalca z hľadiska ich vecnej správnosti, v takom prípade musí dať znalecký posudok preskúmať inému znalcovi. Podstata hodnotenia znaleckého posudku spočíva v tom, že súd vezme do úvahy komplexnosť posudku, úplnosť odpovedí, vzťah k posudku k iným vo veci vykonaným ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 22/2009, 2/2013
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.