Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
678598
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 27061
USSR: 24491
NSČR: 84081
NSSČR: 37521
USČR: 57947
EUR-LEX (sk): 9666
EUR-LEX (cz): 9673
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 350738
Krajské súdy (ČR): 16783
Posledná aktualizácia
05.03.2015 03:30

Nájdené rozsudky pre výraz: katastrálny úrad v Trenčíne


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: katastrálny úrad v Trenčíne
  • katastralny nájdené 13471 krát v 2479 dokumentoch
  • urad nájdené 38884 krát v 8497 dokumentoch
  • v nájdené 1713116 krát v 27058 dokumentoch
  • trencine nájdené 9193 krát v 2424 dokumentoch
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky7 dokumentov
Krajské a okresné súdy SR43 dokumentov


Merito § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p., odňatie možnosti konať pred súdom
... .-T., X. L. - T., IČO: X., obaja zastúpení JUDr. E. B., advokátkou so sídlom P. B. X., T., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, Trenčín, za účasti: P. D., A., K. X., Ž., IČO: X., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 99/1963, 71/1967, 162/1995, 180/1995, 503/2003, 344/1992, 229/1991, 97/2013, 24/2008
Merito kataster nehnuteľností - oprava chyby § 59 zák. č. 162/1995 Z.z.
... / M. J., bytom T., 2/ A. J., bytom T., právne zast. JUDr. J. L., advokátom, Advokátska kancelária, T., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M. R. Štefánika 20, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Xo 18/10 zo dňa 14.10.2010, na ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 162/1995, 344/1992
Merito prokurátorská žaloba - § 35 ods. 1 OSP
... /2010, V 2476/2009, zo dňa 17.9.2010, svoje rozhodnutie o povolení vkladu zrušila. Na odvolanie P. nadriadený orgán – Katastrálny úrad v Trenčíne -rozhodnutím č. UPo 4/2010 zo dňa 13.12.2010 zrušil rozhodnutie správy katastra č. UP 1/2010, V 2476 ...
Súvisiace predpisy:
4/2010, 162/1995, 757/2004, 344/1992, 153/2001
Merito o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
... B., 7. B. L., bytom B., právne zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc., AK so sídlom v B., proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, Trenčín, za účasti: 1/ F. Ž., bytom B., 2. D. B., bytom B., 3. J. R ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 99/1963
Merito o určenie vlastníckeho práva
... v právnej veci žalobcu V. S., bývajúceho v T., zastúpeného JUDr. M. C., advokátom so sídlom v T., proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Trenčíne, so sídlom v Trenčíne, M. R. Štefánika č. 20, o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 187/2011, 151/2010, 176/2009
Merito oprava chýb v katastrálnom operáte - § 59 zákona č. 162/1995 Z.z.
... vo veci návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte podaného žalobcami rozhodla tak, že konanie zastavila. Správny bol aj postup Katastrálneho úradu v Trenčíne, ktorý potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie a zamietol odvolanie proti rozhodnutiu správy katastra. Vzhľadom na uvedené skutočnosti dospel odvolací súd k ...
Súvisiace predpisy:
148/2006, 71/1967, 162/1995, 182/2008, 344/1992, 384/2008
Merito určenie neplatnosti darovacej zmluvy
... uzatvorenej medzi odporkyňami 1/ a 2/, ktorej vklad bol povolený 23. júna 2006 pod č. k. V 1217/06 Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa katastra Považská Bystrica, a o vlastníctve odporkyne 1/ k predmetnému bytu. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku odvolacieho súdu ... medzi odporkyňami 1/ a 2/, ktorej vklad bol povolený 23. júna 2006 pod č. k. V 1217/06 Katastrálnym úradom v Trenčíne, Správa kastastra Považská Bystrica, je neplatná. Zároveň určil, že odporkyňa 1/ je výlučnou vlastníčkou bytu č. X v ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 34/2007, 9/2009, 196/2009
Právna veta: Schválený register je verejná listina, na základe ktorej katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností (§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v platnom znení). Na základe oznámenia správa katastra najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Správa katastra po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až po identifikácii podľa zapísaného registra. Identifikáciu vykoná správa katastra z úradnej povinnosti. Identifikácia sa stáva súčasťou zmluvy, verejnej listiny alebo inej listiny a spolu s oznámením o vykonaní zápisu sa zašle účastníkom konania o zápise práv k nehnuteľnostiam (§ 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z.) a tým osobám, ktorých právo k pozemkom bolo zápisom dotknuté. Ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa § 6 ods. 1, správny orgán po prerokovaní v komisii rozhodne o zmene údajov sc ...

Úryvok z textu:
... súd zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali preskúmania rozhodnutia žalovaného uvedeného v záhlaví tohto rozsudku, ktorým žalovaný správny orgán - Katastrálny úrad v Trenčíne potvrdil rozhodnutie Správy katastra v Bánovciach nad Bebravou č. C 14/08 zo dňa 4.11.2008. Konanie o ... 7/ B. L., bytom B.B., zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc., Advokátska kancelária v Bratislave, N. proti žalovanému: Katastrálny úrad v Trenčíne, M. R. Š. č. 20, Trenčín, za účasti: 1/ F. Ž., bytom B.B., 2/ D. B., bytom B.B., ...
Súvisiace predpisy:
162/1995 - Rek. zákon o katastri nehnuteĺností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteĺnostiam (katastrálny zákon)
Merito § 9 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov
... s tým, že dňom nadobudnutia vlastníctva je deň, v ktorom toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. V bode 3 výroku uviedol, že Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra P. zapíše nehnuteľnosti (v bode 2) do katastra nehnuteľnosti na tých vlastníkov – oprávnené osoby, a v podieloch, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 71/1967, 518/2003, 326/2005, 229/1991, 165/2010
Merito oslobodenie od SP, uvedenie nepravdivých údajov
... Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne J. Š., bytom H., proti žalovanému v 1. rade Katastrálnemu úradu v Trenčíne, M. R. Štefánika č. 20, Trenčín, v 2. rade Správa katastra Partizánske, Februárová č. 152, Partizánske, o ... Pre úplnosť veci Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie Katastrálneho úradu v Trenčíne, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobkyne podané proti rozhodnutiu Správy katastra Partizánske č. C 21/09 zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 99/1963, 229/1991
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.7 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.