Bulletin judikatúry 2021 - občianske právo, obchodné právo, ústavné právo, trestné právo, správne právo, rodinné právo, pracovné právo, finančné právo, konkurzné právo, daňové právo, únijné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo duševného vlastníctva, ľudské práva a slobody

Bulletin č. 1/2022

Poisťovňa ako poisťovateľ zodpovednosti z povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je povinná z povinného zmluvného poistenia nahradiť poškodenej aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá spadá do rozsahu poistného krytia

Porušenie technologického postupu pri rozmrazovaní pekárenských výrobkov

Plynutie subjektívnej lehoty nadriadeného pri prepustení policajta zo služobného pomeru

Ani skutočnosť, že exekučný titul bol spísaný notárom (vo forme solemnizačnej zápisnice) neprepožičiava právnemu úkonu v ňom vyjadrenému objektívne záruky súdnej ochrany

Povinnosť orgánov činných v trestnom konaní umožniť účasť pri domovej prehliadke osobe uvedenej v príkaze na domovú prehliadk

Bulletin č. 2/2022

Rozhodovanie o odmeňovaní profesionálnych vojakov

Oprava chyby v katastri nehnuteľností v zmysle § 59 ods. 1 a § 59b KZ sa vykonáva neformálnym spôsobom, nie je zachytená v správnom akte formálne označenom ako rozhodnutie

Odlišnosť administratívneho konania od konania pred disciplinárnym senáto

Bulletin č. 3/2022

Referendum o predčasných voľbách do NRSR

MENU