SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1300275
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66811
USSR: 38857
NSČR: 128883
NSSČR: 71074
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430344
Krajské súdy (ČR): 49345
Posledná aktualizácia
26.02.2021 21:27

Bulletin judikatúry 2021 - občianske právo, obchodné právo, ústavné právo, trestné právo, správne právo, rodinné právo, pracovné právo, finančné právo, konkurzné právo, daňové právo, únijné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo duševného vlastníctva, ľudské práva a slobody

Bulletin č. 1/2021

Aj osoby, ktoré majú dediť podľa zákonnej postupnosti je treba považovať za vylúčené z pôsobenia pri vyhotovení závetu

Spoločný nájom bytu manželov

Náhrada v súvislosti s obmedzením vlastníckych práv k lesným pozemkom

Stavebný úrad môže vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral dokumentáciu skutočného realizovania stavby v prípadoch, keď nebola vôbec vyhotovená, nezachovala sa alebo nie je v náležitom stave

Povinné zmluvné poistenie

Bulletin č. 2/2020

Konštitutívny charakter a materiálna vykonateľnosť petitu žaloby o nezhode spoluvlastníkov pri hospodárení so spoločnou vecou

Zjednotenie rozhodovacej činnosti najvyššieho súdu ohľadne náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly

Prostriedky právnej ochrany akcionára voči členom predstavenstva

Právo spoločníka na poskytovanie informácií a sprístupnenie dokladov spoločnosti

Pokiaľ ide o líniové stavby, oznámenie územného rozhodnutia, ako aj oznámenie stavebného povolenia pri líniových stavbách, sa robí verejnou vyhláškou 

 

Bulletin č. 8/2014

Zmyslom odporovateľnosti je zabezpečiť občianskoprávnu ochranu veriteľa pred právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktoré vedú k úmyselnému zmenšeniu majetku dlžníka a tým i k zmareniu možnosti uspokojenia veriteľa z majetku dlžníka

Ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody

Postavenie obvineného v konaní o dohode o vine a treste. Späťvzatie návrhu prokurátora na schválenie uzavretej dohody o vine a treste

Vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby. Rozhodovanie o predbežnej väzbe len na základe kópie európskeho zatýkacieho rozkazu. Námietka nezabezpečenia originálu európskeho zatýkacieho rozkazu

Celý Bulletin


Bulletin č. 7/2014

Uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov na dobu určitú nespôsobuje jej neplatnosť pre rozpor so zákonom. Výpoveď z nájmu zo strany podnájomníka

Rodinná dávka - Bonus na dieťa - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje poskytovanie dávky ako bonifikácie na dieťa ex offo - Zákaz súbehu rodinných dávok

Hazardné a peňažné hry - Právna úprava členského štátu podriaďujúca prevádzku hracích automatov s obmedzenou výhrou kumulatívne DPH a osobitnej dani

Štátny príslušník členského štátu - Štúdium v inom členkom štáte - Dĺžka vzdelávania presahujúca alebo rovnajúca sa dvom rokom

Celý Bulletin


Bulletin č. 6/2014

Colný orgán môže rozšíriť výsledky čiastočnej prehliadky tovaru uvedeného v colnom vyhlásení, uskutočnenej formou odobratia vzoriek z tohto tovaru, na tovar uvedený v skorších colných vyhláseniach

Za úmyselné nedodržanie záväzkov sa považuje porušenie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia príjemcom pomoci, ktorého cieľom je dosiahnuť stav v rozpore s pravidlami alebo ktorý bez toho, aby sa snažil o dosiahnutie takého stavu, pripúšťa, že taký stav môže nastať

Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ strpieť používanie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovar zhodný s tovarom, pre ktorý bola zapísaná uvedená ochranná známka, treťou osobou

Skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, neprestavuje verejný prenos

Celý Bulletin


Bulletin č. 5/2014

Povinnosti zložiť preddavok - Uplatnenie zásadných námietok v konaní - Nezaplatenie preddavku na trovy konania

Aplikácia princípu rovnosti zbraní v postupe konajúceho súdu - Konfrontácia protistrán - Rovnosť účastníkov konania - Plynulosť a rýchlosť konania

Výletná loď patrí do pôsobnosti článku 4a ods. 4 smernice Rady 1999/32/ES - Výletné plavby s medzipristátiami - Medzinárodný dohovor z roku 1973 o zabránení znečisťovania z lodí

Pri výklade podmienky „závislosti“ rodinného príslušníka nemá význam preukázanie skutočnosti, že sa neúspešne pokúša nájsť si prácu alebo získať podporu na uspokojenie svojich potrieb od orgánov svojej krajiny

Celý Bulletin


Bulletin č. 4/2014

Rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom - Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Čl. 48 ods. 2 ústavy SR - Pojem „zbytočné prieťahy“

Princíp prezumpcie neviny - Akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa - Sťažovateľ právoplatne uznaný vinným

Zamietnutie dovolania proti rozhodnutiu všeobecného súdu - Odopretie prístupu k súdnej ochrane v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku

Zariadenie vyššieho vzdelávania - Slobodné poskytovanie služieb - Študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium

Celý Bulletin


Bulletin č. 3/2014

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

Podanie elektronickými prostriedkami

Zásada voľného hodnotenia dôkazov a jej praktické uplatňovanie v trestnom konaní

Nevyhnutnosť vyčerpania prostriedku nápravy na národnej úrovni - Udržateľnosť napadnutého postupu súdu - Funkcia kasačného súdu

Celý Bulletin


Bulletin č. 2/2014

Určenie autorského práva, nemajetková ujma autora

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby

Obohatenie pri trestnom čine podvodu

Neprijatie peňažnej záruky obžalovaného za nahradenie väzby, zamietnutie žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu

Verejné obstarávanie zákaziek - Zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Smernica č. 2004/18/ES

Celý Bulletin


Bulletin č. 1/2014

Úmrtie dovolateľa v priebehu konania o ochranu osobnosti, nemožnosť pokračovať v konaní

Právo na rovnosť v konaní, rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní

Vzťahy osobnejšieho charakteru medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie - Vzťahy presahujúce rámec prípustných kontaktov obvykle vznikajúcich v úradnom styku medzi ústavnými orgánmi

Základné právo na náhradu škody zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy - Zodpovednosť navrhovateľa predbežného opatrenia za ujmu spôsobenú nariadeným predbežným opatrením

Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ - Používanie neskoršej ochrannej známky 

Celý Bulletin


Bulletin č. 9/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 8/2013


Celý Bulletin


Bulletin č. 7/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 6/2013

 

Bulletin č. 5/2013

 
 
 

Bulletin č. 4/2013

 
 
 

Bulletin č. 3/2013

 
 

Bulletin č. 2/2013

 
 

Bulletin č. 1/2013

 
 
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.