Bulletin judikatury - občianske právo, obchodné právo, ústavné právo, trestné právo, správne právo, rodinné právo, pracovné právo, finančné právo, konkurzné právo, daňové právo, únijné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo duševného vlastníctva, ľudské práva a slobody

Buletin č. 2/2020

Naplnění znaku „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo“ při teroristickém útoku

Předpoklady vykonatelnosti exekučního titulu

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Porušení důležité povinnosti při provozu na silnicích

Jednorázové omezení prodejní plochy v den státního svátku

Buletin č. 8/2014

Zmyslom odporovateľnosti je zabezpečiť občianskoprávnu ochranu veriteľa pred právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktoré vedú k úmyselnému zmenšeniu majetku dlžníka a tým i k zmareniu možnosti uspokojenia veriteľa z majetku dlžníka

Ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody

Postavenie obvineného v konaní o dohode o vine a treste. Späťvzatie návrhu prokurátora na schválenie uzavretej dohody o vine a treste

Vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby. Rozhodovanie o predbežnej väzbe len na základe kópie európskeho zatýkacieho rozkazu. Námietka nezabezpečenia originálu európskeho zatýkacieho rozkazu

Celý Buletin


Bulletin č. 7/2014

Uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov na dobu určitú nespôsobuje jej neplatnosť pre rozpor so zákonom. Výpoveď z nájmu zo strany podnájomníka

Rodinná dávka - Bonus na dieťa - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje poskytovanie dávky ako bonifikácie na dieťa ex offo - Zákaz súbehu rodinných dávok

Hazardné a peňažné hry - Právna úprava členského štátu podriaďujúca prevádzku hracích automatov s obmedzenou výhrou kumulatívne DPH a osobitnej dani

Štátny príslušník členského štátu - Štúdium v inom členkom štáte - Dĺžka vzdelávania presahujúca alebo rovnajúca sa dvom rokom

Celý Buletin


Bulletin č. 6/2014

Colný orgán môže rozšíriť výsledky čiastočnej prehliadky tovaru uvedeného v colnom vyhlásení, uskutočnenej formou odobratia vzoriek z tohto tovaru, na tovar uvedený v skorších colných vyhláseniach

Za úmyselné nedodržanie záväzkov sa považuje porušenie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia príjemcom pomoci, ktorého cieľom je dosiahnuť stav v rozpore s pravidlami alebo ktorý bez toho, aby sa snažil o dosiahnutie takého stavu, pripúšťa, že taký stav môže nastať

Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ strpieť používanie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovar zhodný s tovarom, pre ktorý bola zapísaná uvedená ochranná známka, treťou osobou

Skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, neprestavuje verejný prenos

Celý Bulletin


Bulletin č. 5/2014

Povinnosti zložiť preddavok - Uplatnenie zásadných námietok v konaní - Nezaplatenie preddavku na trovy konania

Aplikácia princípu rovnosti zbraní v postupe konajúceho súdu - Konfrontácia protistrán - Rovnosť účastníkov konania - Plynulosť a rýchlosť konania

Výletná loď patrí do pôsobnosti článku 4a ods. 4 smernice Rady 1999/32/ES - Výletné plavby s medzipristátiami - Medzinárodný dohovor z roku 1973 o zabránení znečisťovania z lodí

Pri výklade podmienky „závislosti“ rodinného príslušníka nemá význam preukázanie skutočnosti, že sa neúspešne pokúša nájsť si prácu alebo získať podporu na uspokojenie svojich potrieb od orgánov svojej krajiny

Celý Bulletin


Bulletin č. 4/2014

Rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom - Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Čl. 48 ods. 2 ústavy SR - Pojem „zbytočné prieťahy“

Princíp prezumpcie neviny - Akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa - Sťažovateľ právoplatne uznaný vinným

Zamietnutie dovolania proti rozhodnutiu všeobecného súdu - Odopretie prístupu k súdnej ochrane v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku

Zariadenie vyššieho vzdelávania - Slobodné poskytovanie služieb - Študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium

Celý Bulletin


Bulletin č. 3/2014

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

Podanie elektronickými prostriedkami

Zásada voľného hodnotenia dôkazov a jej praktické uplatňovanie v trestnom konaní

Nevyhnutnosť vyčerpania prostriedku nápravy na národnej úrovni - Udržateľnosť napadnutého postupu súdu - Funkcia kasačného súdu

Celý Bulletin


Bulletin č. 2/2014

Určenie autorského práva, nemajetková ujma autora

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby

Obohatenie pri trestnom čine podvodu

Neprijatie peňažnej záruky obžalovaného za nahradenie väzby, zamietnutie žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu

Verejné obstarávanie zákaziek - Zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Smernica č. 2004/18/ES

Celý Bulletin


Bulletin č. 1/2014

Úmrtie dovolateľa v priebehu konania o ochranu osobnosti, nemožnosť pokračovať v konaní

Právo na rovnosť v konaní, rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní

Vzťahy osobnejšieho charakteru medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie - Vzťahy presahujúce rámec prípustných kontaktov obvykle vznikajúcich v úradnom styku medzi ústavnými orgánmi

Základné právo na náhradu škody zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy - Zodpovednosť navrhovateľa predbežného opatrenia za ujmu spôsobenú nariadeným predbežným opatrením

Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ - Používanie neskoršej ochrannej známky 

Celý Bulletin


Bulletin č. 9/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 8/2013


Celý Bulletin


Bulletin č. 7/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 6/2013

 

Celý Bulletin

Bulletin č. 5/2013

 
 
Celý Bulletin
 

Bulletin č. 4/2013

 
 
Celý Bulletin
 

Bulletin č. 3/2013

 
 

Bulletin č. 2/2013

 
 

Bulletin č. 1/2013

 
 
MENU