SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
415361
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431244
Krajské soudy (ČR): 50385
Poslední aktualizace
23.04.2021 06:27

Bulletin judikatury - občianske právo, obchodné právo, ústavné právo, trestné právo, správne právo, rodinné právo, pracovné právo, finančné právo, konkurzné právo, daňové právo, únijné právo, právo sociálneho zabezpečenia, právo duševného vlastníctva, ľudské práva a slobody

Bulletin č. 2/2020

Naplnění znaku „závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo“ při teroristickém útoku

Předpoklady vykonatelnosti exekučního titulu

Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu

Porušení důležité povinnosti při provozu na silnicích

Jednorázové omezení prodejní plochy v den státního svátku

Bulletin č. 8/2014

Zmyslom odporovateľnosti je zabezpečiť občianskoprávnu ochranu veriteľa pred právnymi úkonmi jeho dlžníka, ktoré vedú k úmyselnému zmenšeniu majetku dlžníka a tým i k zmareniu možnosti uspokojenia veriteľa z majetku dlžníka

Ak bola škoda spôsobená okolnosťami, ktoré majú pôvod v prevádzke motorového vozidla, ide o absolútnu objektívnu zodpovednosť za škodu a prevádzkovateľ sa za žiadnych okolností nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za vznik takejto škody

Postavenie obvineného v konaní o dohode o vine a treste. Späťvzatie návrhu prokurátora na schválenie uzavretej dohody o vine a treste

Vzatie vyžiadanej osoby do predbežnej väzby. Rozhodovanie o predbežnej väzbe len na základe kópie európskeho zatýkacieho rozkazu. Námietka nezabezpečenia originálu európskeho zatýkacieho rozkazu

Celý Bulletin


Bulletin č. 7/2014

Uzavretie zmluvy o podnájme nebytových priestorov na dobu určitú nespôsobuje jej neplatnosť pre rozpor so zákonom. Výpoveď z nájmu zo strany podnájomníka

Rodinná dávka - Bonus na dieťa - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje poskytovanie dávky ako bonifikácie na dieťa ex offo - Zákaz súbehu rodinných dávok

Hazardné a peňažné hry - Právna úprava členského štátu podriaďujúca prevádzku hracích automatov s obmedzenou výhrou kumulatívne DPH a osobitnej dani

Štátny príslušník členského štátu - Štúdium v inom členkom štáte - Dĺžka vzdelávania presahujúca alebo rovnajúca sa dvom rokom

Celý Bulletin


Bulletin č. 6/2014

Colný orgán môže rozšíriť výsledky čiastočnej prehliadky tovaru uvedeného v colnom vyhlásení, uskutočnenej formou odobratia vzoriek z tohto tovaru, na tovar uvedený v skorších colných vyhláseniach

Za úmyselné nedodržanie záväzkov sa považuje porušenie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia príjemcom pomoci, ktorého cieľom je dosiahnuť stav v rozpore s pravidlami alebo ktorý bez toho, aby sa snažil o dosiahnutie takého stavu, pripúšťa, že taký stav môže nastať

Majiteľ ochrannej známky s dobrým menom môže byť povinný na základe „náležitého dôvodu“ strpieť používanie označenia podobného tejto ochrannej známke pre tovar zhodný s tovarom, pre ktorý bola zapísaná uvedená ochranná známka, treťou osobou

Skutočnosť, že sú na internetovej stránke poskytnuté hypertextové odkazy na diela, ktoré sú voľne dostupné na inej internetovej stránke, neprestavuje verejný prenos

Celý Bulletin


Bulletin č. 5/2014

Povinnosti zložiť preddavok - Uplatnenie zásadných námietok v konaní - Nezaplatenie preddavku na trovy konania

Aplikácia princípu rovnosti zbraní v postupe konajúceho súdu - Konfrontácia protistrán - Rovnosť účastníkov konania - Plynulosť a rýchlosť konania

Výletná loď patrí do pôsobnosti článku 4a ods. 4 smernice Rady 1999/32/ES - Výletné plavby s medzipristátiami - Medzinárodný dohovor z roku 1973 o zabránení znečisťovania z lodí

Pri výklade podmienky „závislosti“ rodinného príslušníka nemá význam preukázanie skutočnosti, že sa neúspešne pokúša nájsť si prácu alebo získať podporu na uspokojenie svojich potrieb od orgánov svojej krajiny

Celý Bulletin


Bulletin č. 4/2014

Rozpor žiadosti alebo návrhu alebo exekučného titulu so zákonom - Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Čl. 48 ods. 2 ústavy SR - Pojem „zbytočné prieťahy“

Princíp prezumpcie neviny - Akákoľvek vedomosť okresného súdu o inom trestnom stíhaní sťažovateľa - Sťažovateľ právoplatne uznaný vinným

Zamietnutie dovolania proti rozhodnutiu všeobecného súdu - Odopretie prístupu k súdnej ochrane v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku

Zariadenie vyššieho vzdelávania - Slobodné poskytovanie služieb - Študenti, ktorí žiadajú o regionálne štipendium

Celý Bulletin


Bulletin č. 3/2014

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

Podanie elektronickými prostriedkami

Zásada voľného hodnotenia dôkazov a jej praktické uplatňovanie v trestnom konaní

Nevyhnutnosť vyčerpania prostriedku nápravy na národnej úrovni - Udržateľnosť napadnutého postupu súdu - Funkcia kasačného súdu

Celý Bulletin


Bulletin č. 2/2014

Určenie autorského práva, nemajetková ujma autora

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Vzatie vyžiadanej osoby do vydávacej väzby

Obohatenie pri trestnom čine podvodu

Neprijatie peňažnej záruky obžalovaného za nahradenie väzby, zamietnutie žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu

Verejné obstarávanie zákaziek - Zadávanie verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby - Smernica č. 2004/18/ES

Celý Bulletin


Bulletin č. 1/2014

Úmrtie dovolateľa v priebehu konania o ochranu osobnosti, nemožnosť pokračovať v konaní

Právo na rovnosť v konaní, rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní

Vzťahy osobnejšieho charakteru medzi jednotlivými osobami zastávajúcimi rôzne funkcie - Vzťahy presahujúce rámec prípustných kontaktov obvykle vznikajúcich v úradnom styku medzi ústavnými orgánmi

Základné právo na náhradu škody zaručené v čl. 46 ods. 3 ústavy - Zodpovednosť navrhovateľa predbežného opatrenia za ujmu spôsobenú nariadeným predbežným opatrením

Pojem „zmena hospodárskeho správania priemerného spotrebiteľa“ - Používanie neskoršej ochrannej známky 

Celý Bulletin


Bulletin č. 9/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 8/2013


Celý Bulletin


Bulletin č. 7/2013

 

Celý Bulletin


Bulletin č. 6/2013

 

Bulletin č. 5/2013

 
 
 

Bulletin č. 4/2013

 
 
 

Bulletin č. 3/2013

 
 

Bulletin č. 2/2013

 
 

Bulletin č. 1/2013

 
 
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.