Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334090
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 61292
USSR: 34249
NSČR: 118472
NSSČR: 63689
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11719
EUR-LEX (cz): 11794
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 417787
Krajské soudy (ČR): 40315
Poslední aktualizace
17.08.2019 06:50


Nejvyšší správní soud České republiky

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, vyrovnávací období, důvody nařízení služby přesčas, předvídatelnost důvodu nařízení služby přesčas, doba studia jako náhradní doba pojištění, odstupové vzdálenosti, právní vztah po účinnosti nového zákona, nepřímá retroaktivita

Vrchní a krajské soudy ČR

získání řidičského oprávnění , zánik pohledávky, dobrá víra stavebníka, zásah do vlastnického práva, odstupové vzdálenosti

Nejvyšši soud České republiky

nepřípustnost exekuce, 33 Cdo 1919/2015, změna rozsudku, § 253 insolvenčního zákona, akcie obchodování, převoditelnost akcie na jméno, akcie převod, 28 Cdo 2754/2004, 28 Cdo 5386//2016, poškození vlastní věci, 22 Cdo 650/2002 , cdo 650, c 5465, 3242/2007, odstupové vzdálenosti

Ústavní soud České republiky

vadní exekuční titul, kdy vozidlo tvoří překážku silničního provozu, náležitosti odůvodnění příkazu k domovní prohlídce , zrušení pracovního poměru pro hrubé porušení pracovní kázně, odstupové vzdálenosti, odnětí řidičského oprávnění

Výsledky hledání pro výraz: dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

... lékařskou zprávou, vyplývá závěr, že JUDr. V. V. není nadále schopen vykonávat současnou práci, jedná se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav polymorbidního pacienta s chronickým onemocněním srdce po opakovaných operacích. Při jednání před kárným senátem dne 13. 10. ... 1 zákona č. 7/2002 Sb. je možno na řízení o způsobilosti státního zástupce vykonávat funkci pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav aplikovat toliko přiměřeně a se zřetelem k okolnostem případu. Podání návrhu na zahájení řízení se odvíjí od .
... polymyalgie, depresivně neurotická symptomatologie, obezita BMI 43,8 a gonarthrosa bill“. Posudková komise konstatovala dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav stěžovatelky a jako jeho rozhodující příčinu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti uvedla ... posouzení zdravotního stavu a míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, procentní míru poklesu pracovní schopnosti, stupeň invalidity, den vzniku invalidity, resp. den změny stupně .
... nelze přisvědčit stěžovatelce v tom, že za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav lze v určité situaci považovat i stáří a jeho přirozené projevy. Jak správně uvedl krajský soud, pro účely výkladu pojmu „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“ dle § 15a odst. 2 písm. c) ... účely výkladu pojmu „dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav“ dle § 15a odst. 2 písm. c) zákona o pobytu cizinců lze vyjít z § 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který stanoví, že za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely .
... o úplnosti a správnosti klinické diagnózy. V posudku musí být dále uvedeno, zda zjištěný zdravotní stav zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokud ano, které zdravotní postižení bylo vzato za jeho rozhodující příčinu v případě, že příčinou dlouhodobě ... správnímu soudu vyplývá z vypracovaných posudků, neboť posudková komise uvedla, že se v případě stěžovatelky jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, což je ve smyslu ustanovení § 26 zákona o důchodovém pojištění ve znění po 31. 12. 2009 .
... byl schopen docházet a dojíždět do zaměstnání prostředky hromadné dopravy. Stěžovatel nebyl z dolu vyřazen pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podle předpisů platných v sociálním zabezpečení, nýbrž proto, že pro něho neměla organizace vzhledem k likvidaci ... dřívějším schopnostem a společenskému významu dosavadnímu zaměstnání, ale byl uznán invalidním z toho důvodu, že pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav byl neschopen vykonávat jakékoliv soustavné zaměstnání (§ 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 .
... stavu a pracovní schopnosti pojištěnce, výsledek posouzení zdravotního stavu a míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, procentní míru poklesu pracovní schopnosti, stupeň invalidity, den vzniku invalidity, resp. den změny stupně invalidity nebo den zániku invalidity. Obligatorní .
... Ta v posudku ze dne 13. 6. 2013 učinila diagnostický souhrn, dle něhož se u žalobkyně jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byly v době vydání napadeného rozhodnutí zejména dětská mozková obrna, pravostranná hemidystonie těžkého stupně, ... důsledků a jako takový jej lze potvrdit. Ve svém posudku konstatoval, že se u žalobkyně jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav ve smyslu § 26 zákona o důchodovém pojištění, který omezuje její fyzické schopnosti a má vliv na .
... obtížím, aby nevznikly pochybnosti o úplnosti a správnosti klinické diagnózy. V posudku musí být uvedeno, zda zjištěný zdravotní stav zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokud ano, které zdravotní postižení bylo vzato za jeho rozhodující příčinu v případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu .
... , aby nevznikly pochybnosti o úplnosti a správnosti klinické diagnózy. V posudku musí být dále uvedeno, zda zjištěný zdravotní stav zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokud ano, které zdravotní postižení bylo vzato za jeho rozhodující příčinu v případě, že příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu .
... kterým se navrhovateli odnímá částečný invalidní důchod, není uveden důvod. V odůvodnění je pouze konstatováno, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav navrhovatele je takový, že jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti poklesla pod hranici stanovenou zákonem k ... zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %, nebo jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. 2 Ads 27/2003 - 48 Rozhodnutí žalované napadl žalobce včas .
... lékařskou dokumentaci. Po jejím zhodnocení dospěla posudková komise k závěru, že k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí šlo u žalobkyně o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byla ischemická choroba srdeční a míru poklesu schopnosti její soustavné výdělečné činnosti posoudila podle přílohy č. 2 .
... o úplnosti a správnosti klinické diagnózy. V posudku musí být dále uvedeno, zda zjištěný zdravotní stav zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a pokud ano, které zdravotní postižení bylo vzato za jeho rozhodující příčinu. Procentní míru poklesu schopnosti ... 2006 pro poranění pravé ruky v souvislosti s úrazem ze dne 27. 6. 2005. Jednalo se o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav odpovídající plné invaliditě vzhledem k pokračující neukončené léčbě. Tento stav byl v posudku výslovně označen jako přechodný .
... činil pouze 40 %. O nároku na částečný invalidní důchod bude rozhodnuto dodatečně. V podané žalobě žalobkyně namítala, že má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav velmi omezenou možnost pracovní činnosti, není schopna psychicky náročné práce, práce se zvýšenými nároky na rozumové schopnosti, práce s vysokým .
... uvedeno, v jakém rozsahu je v důsledku rozhodujícího zdravotního postižení (samozřejmě za předpokladu, že zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav), pracovní schopnost omezena, tj. v jakém rozsahu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti. Procentní ... dokumentace ošetřujícího lékaře. Po jejich vyhodnocení dospěla k závěru, že u stěžovatele je nadále přítomen dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je postižení páteře – stav po operaci výhřezu ploténky L5/S1, s .
... funkce, depresivní osobnost s histriónskými projevy. Za rozhodující zdravotní postižení posudek označil vertebrogenní potíže a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobkyně označil za odpovídající postižení uvedenému v kap. XV., odd. F, pol. 2, písm. b) ... jako depresivní osobnost s histriónskými projevy. Za rozhodující zdravotní postižení lékař OSSZ označil vertebrogenní potíže a dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobkyně označil za odpovídající postižení uvedenému v kap. XV., odd. F, pol. 2, písm. b) .
... dne 13. 9. 2005, č. X. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta stěžovatelova žádost o plný invalidní důchod s tím, že pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti toliko o 50%, jak vyplývá z posudku Okresní správy sociálního zabezpečení v Teplicích ze .
... z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla její schopnost soustavné výdělečné činnosti o 50 %. Zdravotní stav stěžovatelky byl vyhodnocen jako dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav v důsledku polymorfních potíží s údajnou amaurosou odpovídající postižení uvedenému v kapitole VI., oddílu A, položce 10 písm. c) přílohy .
... i s přihlédnutím ke všem jí tvrzeným obtížím. V posudcích je uvedeno, že zjištěný zdravotní stav zakládá dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a které zdravotní postižení bylo vzato za jeho rozhodující příčinu. Posudky též obsahují určení procentní míry poklesu ... plně invalidní až od 12. 9. 2008 s tím, že do 11. 9. 2008 se nejednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobkyně s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti bylo .
... postižení soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek a nebylo rovněž zjištěno, že by mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžoval obecné životní podmínky. Krajský soud v Ostravě proto poté dospěl k závěru, že ke ... , totiž, že k datu přezkoumávaného rozhodnutí, tj. ke dni 5. 5. 2000, se u stěžovatele jednalo o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou byl chronický recidivující bolestivý syndrom páteřní při degenerativních změnách na páteři [v oblasti .
... nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo jestliže dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Stěžovatelka uvedené rozhodnutí napadla správní žalobou ke Krajskému ... 2009, artróza kolenních kloubů oboustranně II. stupně a skolióza páteře. Posudkové zhodnocení konstatovalo u stěžovatelky dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jehož rozhodující příčinou je vrozená těžká myopie řešená operačním zákrokem v roce 2003 a .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.