Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
338194
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62854
USSR: 34380
NSČR: 119582
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 419017
Krajské soudy (ČR): 40418
Poslední aktualizace
16.10.2019 06:27


Ústavný súd Slovenskej republiky

incidenčné konanie, zastaví z dôvodu osvedčenia platobnej schopnosti dlžníka, neoprávnený návrh na vyhlásenie konkurzu, nedodržania lehoty na prebratie smernice, preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia

Nejvyšší správní soud České republiky

Převod společnosti na bílého koně, příloha podání v listinné podobě

Vrchní a krajské soudy ČR

bílý kůň, příloha podání v listinné podobě, 392290/11/379911801782 , 1 T 11 2011

Nejvyšši soud České republiky

osvobození od soudního poplatku, přečin padělání a pozměnění veřejné listiny , platby do fondu oprav, společník obchodní společnosti, příloha podání v listinné podobě, bydlení, důkaz čestným prohlášením, integrita, nemateriální újmy na zdraví, náhrada za újmu na zdraví , zprostředkovatelské, knihovní vlastník, 28 Cdo 2927/2010, nedodržania lehoty na prebratie smernice, zfalšovaný podpis, kázeňské tresty

Ústavní soud České republiky

psychická bolest

Výsledky hledání pro výraz: incidenčné konanie

... konkurzom.   Konania súvisiace s konkurzom, resp. vyvolané konkurzom síce v širšom slova zmysle treba zahrnúť pod konkurzné konanie (predovšetkým tzv. incidenčné konania), v zmysle judikatúry všeobecných súdov však konanie o určenie pravosti pohľadávky nie je konkurzným konaním, ale občianskym súdnym konaním, v .
... il nadobudnutie pohžadávok v období pred vyhlásením konkurzu, ktoré bolo práve predmetom konania sp. zn. 1 Cbi 49/2008. Incidenčné konanie je samostatným konaním, ktoré sa začína samostatnou žalobou, ktoré sa spravuje Občianskym súdnym poriadkom a § 32 konkurzného zákona. ... . Zuzany Moťovskej Dobošovej k podanej sťažnosti. Podobne ako krajský súd aj ona tvrdí, že incidenčné konanie je samostatným konaním a súd "postupoval v zmysle platných predpisov hmotného práva" a skúmal platnosť postúpení pohžadávok v roku .
... je predovšetkým zrejmé, že pokiaľ veritelia reštrukturalizačný plán odsúhlasia, súd je oprávnený tento plán potvrdiť aj napriek tomu, že prebiehajúce incidenčné konanie nie je ukončené. Ďalej možno tiež vyvodiť, že pokiaľ následne bude veriteľ v incidenčnom konaní úspešný, dlžník bude zodpovedný za .
... čo do dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia a v časti zabezpečovacieho práva, pričom v súčasnosti sa vedie incidenčné konanie, ktoré nebolo do dnešného dňa právoplatne skončené. Zároveň dodal, že po preštudovaní súdneho spisu, správ predložených ... čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, čiarka poradia a zabezpečenia zabezpečovacím právom a zároveň je vedené incidenčné konanie o určenie tejto popretej pohľadávky, ktoré doposiaľ nebolo právoplatne skončené, príslušným orgánom je v zmysle ust. § .
... článkov ústavy a Dohovoru, ku ktorému malo dôjsť v označenom konkurznom a incidenčnom konaní.   1. Pokiaľ ide o incidenčné konanie, z vyjadrenia predsedu krajského súdu vyplýva, že toto bolo právoplatne skončené 3. júla 2002.    Podľa konštantnej judikatúry ... 24 K 206/97 (ďalej len „konkurzné konanie“) a sp. zn. 36 Cb 40/99 (ďalej len „incidenčné konanie“). Sťažovateľ okrem vyslovenia porušenia označeného práva žiadal prikázať konať v uvedených konaniach bez zbytočných prieťahov a priznať mu primerané .
... . Z vyjadrenia predsedu krajského súdu vyplýva, že ukončeniu konkurzného konania sp. zn. 9 K 45/00 bránia v súčasnosti prebiehajúce incidenčné konania vedené pod sp. zn. 69 Cbi 318/00, sp. zn. 56 Cbi 244/01 a sp. zn. 46 Cbi 62 .
... , 2004), ako aj s ohľadom na počet nevybavených vecí a nový nápad vecí v oddelení 17 Cbi. Treba podotknúť, že incidenčné konania, v ktorých sa rozhoduje o neúčinnosti právnych úkonov, patria medzi skutkovo a právne najzložitejšie prípady a to najmä s ohľadom .
... do konkurznej podstaty. Vyradenie tohto majetku z konkurznej podstaty vôbec nebolo možné legálne nariadiť výzvou, ktorú konkurzná sudkyňa vydala, keďže incidenčné konanie ešte nie je ukončené. Pretože voči tejto výzve nebol opravný prostriedok prípustný, rozhodol sa sťažovateľ podať námietku zaujatosti konkurznej sudkyne .
... . 1 M Obdo V 10/2006 z 31. júla 2007 vyplýva, že právoplatnými rozhodnutiami prvostupňového a odvolacieho súdu bolo zastavené incidenčné konanie, pričom náhrada trov konania nebola účastníkom priznaná. Rozhodnutie o trovách bolo odôvodnené s poukazom na ustanovenie § 8 vyhlášky, ktoré .
... konkurzného konania (listami napr. z 18. novembra 2003 a 16. februára 2008), žiadnu sťažnosť nepodali. Skončeniu konkurzu bránia už iba incidenčné konania na krajskom súde, doklady o priebehu ktorých predložil v prílohe svojho podania, a to sp. zn. 61 Cbi 108/01 .
... jej zaplatenie. Od preskúmavania pohľadávky v incidenčnom konaní je závislé, či pohľadávka bude, alebo nebude uspokojená v konkurznom konaní. Navyše, incidenčné konanie nie je konaním o určovacej žalobe podľa § 80 písm. c) OSP, ale konaním o osobitný, samostatný nárok vyplývajúci z .
... tvrdenie je podľa sťažovateľov v hrubom rozpore s judikatúrou najvyššieho súdu, podľa ktorej konkurzné konania a incidenčné konania vyvolané konkurzom sú navzájom samostatnými súdnymi konaniami, pričom incidenčný spor nie je súčasťou konkurzného konania. V ... o skutočnosti, že terajší senát 1 Obo [pôvodne očíslovaný senát 2 Obo] si na základe svojej príslušnosti na incidenčné konanie - ktoré je (napriek jeho vyvolaniu konkurzom) navzájom samostatným súdny konaním odlišným a oddeleným od konkurzného konania - .
... konkurze a reštrukturalizácii umožňuje v § 32 ods. 6 veriteľovi, a teda aj sťažovateľke vyvolať konanie (tzv. incidenčné konanie), v ktorom sa rozhodne o spornej pohľadávke. Ako vyplýva z vyjadrenia predsedníčky okresného súdu, ako aj samotnej sťažovateľky ... prihlášky č. 24, a tým poskytnúť ochranu právam sťažovateľky. Sťažovateľka túto možnosť aj využila a podaním žaloby vyvolala incidenčné konanie, v ktorom sa podanie tejto prihlášky opätovne zákonným spôsobom posúdi.   9. Ústavný súd uplatňujúc už uvedený .
... odvolal JUDr. Z. Š. a ustanovil správcu JUDr. P. T., B.] zistil, že na základe uznania pohľadávok sťažovateľky správcom boli incidenčné konania (tri) vedené okresným súdom na návrh sťažovateľky právoplatne zastavené. Funkciu veriteľského výboru v predmetnom konkurznom konaní podľa § 39 ods .
... k) Exekučného poriadku súd na prejednanie vecí upravených v dotknutých písmenách obligatórne nariadi pojednávanie. Incidenčné konanie má charakter samostatného sporového konania prejednávaného v rámci konania exekučného. Na incidenčné konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, teda i zásada ústnosti a priamosti .
... správcovi konkurznej podstaty. Konanie o predmetnej žalobe je vedené okresným súdom pod sp. zn. 25 Cbi/20/2010 (ďalej aj „incidenčné konanie“).   Sťažovateľka v sťažnosti poukazuje na to, že v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 25 K/27/2010 je zákonnou .
... k) Exekučného poriadku súd na prejednanie vecí upravených v dotknutých písmenách obligatórne nariadi pojednávanie. Incidenčné konanie má charakter samostatného sporového konania prejednávaného v rámci konania exekučného. Na incidenčné konanie sa primerane vzťahujú ustanovenia tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, teda i zásada ústnosti a priamosti .
... prihláške.   Zákon o konkurze umožňuje v § 32 ods. 9 a 15 veriteľovi, a teda aj sťažovateľovi vyvolať konanie (tzv. incidenčné konanie), v ktorom sa rozhodne o spornej pohľadávke a v ktorom sa podanie spornej prihlášky opätovne zákonným spôsobom posúdi. Z týchto .
... vykonaných v napadnutom konaní (bod II), v pokračovaní napadnutého konkurzného konania a v speňažovaní majetku sťažovateľa v súčasnosti bránia viaceré incidenčné konania na krajskom súde, ktoré sú vedené pod sp. zn. 15 Cbi 2/2012, sp. zn. 13 Cbi 2/2012, sp ... do 30. 06. 2014“, túto žiadosť odôvodnil najmä tým, že v súvislosti s napadnutým konkurzným konaním prebiehajú na krajskom súde incidenčné konania sp. zn. 15 Cbi 2/2012, sp. zn. 13 Cbi 2/2012, sp. zn. 13 Cbi 3/2012 a sp .
...   veriteľ     čiastočne   stotožnil   s   tvrdeniami reštrukturalizačného   správcu   ohľadom   uplatnenie   zabezpečovacích   práv   voči   osobám odlišným od dlžníka. S   prihliadnutím   na   prebiehajúce   incidenčné   konania   o   pohľadávkach   popretých v rámci   reštrukturalizácie   Dlžníka   chceme   poukázať   na   skutočnosť,   že   o   oprávnenosti nárokov veriteľa má byť rozhodnuté v .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.