Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
290084
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 52690
USSR: 32109
NSČR: 110652
NSSČR: 59121
USČR: 71619
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 407966
Krajské soudy (ČR): 34188
Poslední aktualizace
19.07.2018 06:50

Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze. Podáním ze dne 28. 6. 2018, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 6. 2018, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 téhož zákona také platí, že „[n]ení-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.“ Nejvyšší správní soud tudíž i v případě řízení o kasační stížnosti toto řízení zastaví, vezme-li ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 13. 7. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti shora označenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). [2] Výrokem I. napadeného usnesení městský soud zastavil řízení o stěžovatelově žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, neboť stěžovatel vzal žalobu zpět z důvodu pozdějšího chování žalovaného (po podání žaloby došlo k ukončení nečinnosti tím, že žalovaný vydal rozhodnutí o stěžovatelově žádosti o povolení k přechodnému pobytu na území České republiky). Výrokem II. uvede ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 25. 5. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) podanou téhož dne, směřující proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). [2] V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. [3] Nejvyšší správní soud nejprve prověřil stěžovatelovo tvrzení, že soudní poplatek za kasační stížnost uhradil bezhotovostně na účet Nejvyššíh ...
Odůvodnění: [1] Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“). Tímtéž podáním stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud kasační stížnosti přiznal odkladný účinek. [2] Napadeným rozsudkem byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání proti zamítavému rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, odboru dopravních a správních činností, ze dne 1. 6. 2015, č. j. ODSČ-90/2 ...
Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze. Podáním ze dne 11. 7. 2018 vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. platí, že soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 téhož zákona také platí, že „[n]ení-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.“ Nejvyšší správní soud tudíž i v případě řízení o kasační stížnosti toto řízení zastaví, vezme-li stěžovatel svou kasační stížnost zpět. S ohledem ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 19. 6. 2018 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2018, č. j. 3 A 11/2018 – 30, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, kterého se měl žalovaný dopustit „objektivním znemožněním splnění podmínky osobního podání žádosti na základě předem smluveného termínu spočívajícím konkrétně ve zrušení systému Visapoint ,ze dne na den‘, nenahrazením tohoto systému návazně žádným jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“)domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v zakrytí 7 kusů reklamních zařízení ve vlastnictví žalobce, umístěných na pozemcích parc. č. 562/1, 559 a 558/3 v kat. území Komárov. [2] Krajský soud rozsudkem ze dne 17. 5. 2018, č. j. 30 A 169/2017 – 90, žalobu v části, v níž se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, k němuž došlo dne 29. 11. 2016, odmítl (výrok I. rozsudku), a v části, v níž se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, k němuž došlo ve dnech 3. a 4. 8 ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 14. 4. 2008, č. j. KUJCK 11265/2006 OREG/177, bylo rozhodnuto o umístění stavby označené jako „Sklad vyhořelého jaderného paliva v areálu jaderné elektrárny Temelín“ (dále také „rozhodnutí o umístění stavby“). [2] Žalobce napadl označené rozhodnutí odvoláním. Rozhodnutím ze dne 3. 6. 2016, č. j. MMR-20786/2016-83/1331 (dále také „rozhodnutí o odvolání“), žalovaný odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil. [3] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného o odvolán ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 1. 2017, č. j. OAM-94/ZA-ZA11-BE04-2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“), nebyla žalobkyni udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „azylový zákon“). Žalobkyně proti napadenému rozhodnutí podala žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě, který toto rozhodnutí zrušil svým rozsudkem ze dne 25. 4. 2017, č. j. 63 Az 1/2017 – 54 (dále jen „napadený rozsudek“), a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. [2] Krajský soud při svém rozhodování vyšel ze spisového materiálu, který obs ...
Odůvodnění: [1] Žalobce a) (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. Žalovaný jím zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Jeseník, ze dne 28. 6. 2013, č. j. SPU 210190/2013, kterým byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tomíkovice podle § 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím rozhodl o zajištění stěžovatele ve smyslu § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). Doba trvání zajištění byla stanovena do 29. 5. 2018. [2] Nejvyšší správní soud nejprve posuzoval formální náležitosti kasační stížnosti a shledal, že byla podána včas, osobou k tomu oprávněnou, směřuje p ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně (dále také „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného (dále také „správní orgán“). Žalovaný jím rozhodl o neudělení mezinárodní ochrany žalobkyni podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Proti rozhodnutí žalovaného se žalobkyně bránila podanou žalobou, v níž namítala, že žalovaný ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany tak, že se mu mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o az ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) shora označený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým byl výrokem I. zamítnut jeho návrh na určení, že lednový pokyn Úřadu práce v Českých Budějovicích vůči stěžovateli č. j. 4766/2017/CBU, aby podal žádost o nepravomocně odejmutý příspěvek na živobytí, byl nezákonný, protože je povahy iracionální a neopodstatněný. Výrokem II. byl odmítnut jeho návrh na určení, že nevyplacení přiznaného doplatku na bydlení stěžovateli do 31. 1. 2017 byl nezákonný ze strany žalovaného, když nebyla do ...
Odůvodnění: [1] Odpůrkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž bylo rozhodnuto o zrušení opatření obecné povahy – územního plánu Byšice – vydaném usnesením zastupitelstva odpůrkyně ze dne 16. 9. 2014 č. 44/14 v rozsahu, v němž byly pozemky parc. č. X v katastrálním území X zahrnuty do plochy smíšené nezastavěného území (NS). Ve zbytku byl návrh zamítnut. [2] Společně s podanou kasační stížností odpůrkyně podala návrh, který je dle svého obsahu návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti ve smyslu § 107 zákona č. ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného správního orgánu. V žalobě navrhovala, aby městský soud určil, že výzva žalovaného k odstranění reklamního zařízení ze dne 5. 1. 2018, č.j. 524/2017-120-SSU/6, byla nezákonným zásahem, a aby zakázal žalovanému zakrytí, odstranění a likvidaci reklamního zařízení umístěného na pozemku parc. č. 114/2, v k. ú. Drahelčice, obci Drahelčice, okrese Praha-západ. [2] Společně s podáním kasační stížnosti ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. [2] V průběhu řízení vzala stěžovatelka kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 11. 7. 2018, které bylo téhož dne doručeno Nejvyššímu správnímu soudu. [3] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále také „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalované. Žalovaná jím rozhodla o zajištění stěžovatele za účelem správního vyhoštění dle § 124 odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Doba zajištění byla stanovena na 90 dnů ode dne omezení osobní svobody, ke kterému došlo dne 30. 12. 2017 při pobytové kontrole, neboť stě ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla podle § 46 odst. 1, ve spojení s § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného. [2] Stěžovatelka se domáhala určení, že vrácení žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu podané u žalovaného dne 7. 9. 2017 jako nepřípustné, bylo nezákonným zásahem. [3] Dne 7. 9. 2017 se stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba ve věci zrušení povolení k trvalému pobytu na území České republiky. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel navrhl, aby jí Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek. Návrh odůvodňuje tím, že na území České republiky již téměř čtyři roky žije a pracuje. Návrat do Vietnamu by pro něj znamenal citelnou újmu, neboť tam nemá žádné zázemí a v případě odcestování by přišel o zaměstnání u společn ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně je státní příslušnicí Ukrajiny, na území České republiky se narodila. Dne 4. 4. 2014 podala zákonná zástupkyně jejím jménem žádost o udělení mezinárodní ochrany, kterou odůvodnila tak, že rodině na Ukrajině vyhrožuje náboženská skupina sobotniků a chce, aby rodina byla pohromadě. Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) žalobkyni mezinárodní ochranu dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, neudělil. [2] Žalobkyně podala proti napadenému rozhodnutí žalobu, kterou Městský s ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně a) za sebe i své nezletilé děti, žalobce b), c) a d) (dále jen „stěžovatelé“), podala dne 27. 11. 2017 žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Dne 30. 11. 2017 poskytla údaje k podané žádosti a téhož dne s ní byl k této žádosti proveden také pohovor. Stěžovatelka a) uvedla, že v roce 2016 přiletěli společně s manželem do Spolkové republiky Německo, kde požádali o mezinárodní ochranu. Dle jejího vyjádření jim bylo v SRN sděleno, že se musí vrátit zpět do Arménie, avšak neví, zda se jednalo o rozhodnutí. Následně s celou rodinou odjeli do České ...
Odůvodnění: I. Průběh dosavadního řízení [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 26. 1. 2018, č. j. OAM-987/ZA-ZA11-ZA15-2017, byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany shledána nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a řízení ve věci mezinárodní ochrany bylo dle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno. Zároveň bylo určeno, že státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzov ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele, jíž se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, jež stěžovatel spatřoval ve skutečnosti, že mu žalovaný objektivně znemožnil splnit podmínku osobně podat žádost o pobytové oprávnění na základě předem smluveného termínu tím, že dne 30. 10. 2017, tzv. ze dne na den, zrušil ke dni 31. 10. 2017 systém Visapoint, aniž by ho nahradil jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění a na stěž ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost směřující proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta žaloba stěžovatele, jíž se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, jež stěžovatel spatřoval ve skutečnosti, že mu žalovaný objektivně znemožnil splnit podmínku osobně podat žádost o pobytové oprávnění na základě předem smluveného termínu tím, že dne 30. 10. 2017, tzv. ze dne na den, zrušil ke dni 31. 10. 2017 systém Visapoint, aniž by ho nahradil jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění, a s ohled ...
Odůvodnění: [1] Městský úřad Horšovský Týn rozhodnutím ze dne 14. 10. 2015 uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3. a bod 7. a § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Zmocněnec žalobce podal odvolání elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, lhůta k potvrzení tohoto podání uplynula dne 23. 11. 2015. Týž den, 23. 11. 2015, zadal do systému DopisOnline objednávku ke zpracování písemnosti (odvolání), podání ale Česká pošta zpracovala, vytiskla a zadala k přepravě až 24. 11. 2015. Odvolání ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 18. 6. 2018 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). [2] Podáním doručeným soudu dne 11. 7. 2018 vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět. [3] V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel (zde stěžovatel) disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „krajský úřad“) ze dne 13. 12. 2016, č. j. KUJI 94257/2016, bylo na základě žádosti osoby zúčastněné na řízení podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v rozhodném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydáno povolení provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2 citovaného zákona – lisování termosetů a opracování výlisků – ve výrobním areálu osoby zúčastněné na řízení. [2] Žalobce spolu s dalšími osobami podal proti uvedenému rozhodnutí odvolání, na jehož základě žalovaný rozhodnutím ze dne 17 ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v odmítnutí převzít stěžovatelovu žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. [2] Dne 28. 6. 2018 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání (učiněné jeho zástupcem Mgr. Markem Sedlákem), jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud prot ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v nesledování a nezveřejňování průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře. [2] Dne 1. 7. 2018 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 z ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností proti v záhlaví označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím ve znemožnění splnit podmínku osobně podat žádost o pobytové oprávnění na základě předem smluveného termínu. Dne 11. 7. 2018 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání (učiněné jeho zástupcem Mgr. Petrem Václavkem), jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní s ...
Odůvodnění: [1] Žalobci (dále jen „stěžovatelé“ nebo též „stěžovatelka“ a „stěžovatel“) podali kasační stížnosti proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“), jímž byly zamítnuty jejich žaloby ve věci opakované žádosti o udělení mezinárodní ochrany. [2] Současně s podáním kasačních stížností stěžovatelé navrhli, aby jim Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek. Návrh odůvodňují tím, že by jim nepřiznáním odkladného účinku vznikla nepoměrně větší újma, než jaká by přiznáním odkladného účinku mohla vzniknout jiným osobám. Pokud kasačním stížnoste ...
Odůvodnění: Společnost ELEKTRA PV (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 27. 4. 2018 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Podáním ze dne 9. 7. 2018 vzala stěžovatelka svou kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 4 s. ř. s.). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační s ...
Odůvodnění: [1] Usnesením ze dne 31. 5. 2018, č. j. 3 A 5/2018 - 35, odmítl Městský soud v Praze žalobu žalobce (dále jen „stěžovatel“) na ochranu před nezákonným zásahem, kterého se měl žalovaný dopustit „objektivním znemožněním splnění podmínky osobního podání žádosti na základě předem smluveného termínu spočívajícím konkrétně ve zrušení systému Visapoint, ze dne na den, nenahrazením tohoto systému návazně žádným jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění a odmítnutím stanovením termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění na osobní žádost žalobce“. [2] Proti shora uve ...
Odůvodnění: [1] Z předloženého spisu Městského soudu v Praze Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce (navrhovatel) podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného dne 3. 9. 2015. Tímto rozhodnutím žalovaný zrušil rozhodnutí Policie ČR, Policejního prezidia ze dne 4. 5. 2015, č. j. PPR-3217723/ČJ-2014-990140, kterým byla dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítnuta žádost žalobce o informace ve vztahu ke spolupráci stávajících příslušníků a zaměstnanců požadovaných útvarů policie se Státní bezpečností (dále jen „Stb“) a výkonu služby stávajících zaměstnanců policie u Stb z dův ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 19. 6. 2018 kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo zrušeno jeho rozhodnutí vydané ve věci snížení příspěvku na živobytí. Stěžovatel současně uplatnil také návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který odůvodnil tím, že se jedná o vyplácení dávky z veřejných prostředků, přičemž v případě zrušení napadeného rozsudku by byla vyplacená částka obtížně vymahatelná. [2] Žalobce ve vyjádření k návrhu stěžovatele uvedl, že nesouhlasí s přiznáním odkladného účinku a že se p ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 8. 2. 2018 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného, vydaného ve věci spáchání správního deliktu podle § 180 odst. 1 písm. l) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. [2] Přípisem ze dne 27. 4. 2018 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 6. 2018 prostřednictvím datové schránky právního zástupce stěžovatele, uplatnil stěžovatel návrh na přiznání odkladnéh ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala blanketní kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „napadený rozsudek“ a „krajský soud“), jímž byla zamítnuta její žaloba ve věci žádosti o udělení povolení k přechodnému pobytu na území České republiky. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka navrhla, aby jí Nejvyšší správní soud přiznal odkladný účinek. Návrh nicméně do dne vydání tohoto usnesení nijak neodůvodnila, ačkoli v kasační stížnosti avizovala doplnění odůvodnění do deseti dnů a v usnesení tohoto soudu ze dne 19. 6 ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení [1] Jádrem sporu je právní otázka, zda výtka udělená vedoucím či nadřízeným státním zástupcem státnímu zástupci podle § 30 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění účinném od 1. 3. 2002 (dále jen „zákon o státním zastupitelství“), stejně jako výtky vůči příslušníkům dalších právnických profesí (soudcům, notářům, a soudním exekutorům), jsou rozhodnutími ve smyslu § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nebo zda soudní ochrana proti těmto výtkám má být poskytnuta formou žaloby na ochranu p ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 4. 2017 č. j. OAM-464/ZA-ZA14-ZA16-PD1-2014, rozhodl tak, že se žalobci (dále jen „stěžovatel“) doplňková ochrana podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“), neprodlužuje. [2] Proti rozhodnutí žalovaného podal stěžovatel žalobu ke Krajskému soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), který ji v záhlaví označením usnesením odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. [3] Krajský soud kons ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 29. 3. 2018, č. j. 30 A 44/2017 - 33, zamítl žalobu, v níž se žalobce domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalovaného, kterým žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 18. 11. 2016, č. j. OAM-1860-23/ZR-2015, jímž bylo žalobci podle § 77 odst. 2 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zrušeno povolení k trvalému pobytu a podle § 77 odst. 3 zákona o pobytu cizinců byla žalobci stanovena lhůta 30 dnů od na ...
Odůvodnění: Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovu žalobu, která směřovala proti jinému usnesení téhož krajského soudu ze dne 20. 3. 2018. Kasační stížnost je nepřípustná: jak již byl žalobce opakovaně poučen, rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení správním nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 3. 2017, č. j. OAM-849/ZA-ZA11-VL16-2016, jímž bylo rozhodnuto tak, že se stěžovateli neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“). V napadeném usnesení městský soud konstatoval, že stěžovatel podal dne 6. 4. 2017 žalobu, která neobsahovala podstatné náležitosti podle § 71 záko ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku, kterým městský soud zamítl jeho žalobu ve věci umístění a provedení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však stěžovatel nezaplatil. Proto ho NSS vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 12. 6. 2018, čj. 10 As 176/2018-17. K zaplacení soudního poplatku NSS stěžovateli stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvě. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením ...
Odůvodnění: [1] Žalobce je státním příslušníkem Vietnamské socialistické republiky. Narodil se v roce 2013 v Domažlicích. V ČR žil na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití s matkou, taktéž vietnamskou státní příslušnicí. Dne 21. 1. 2015 požádal žalobce Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“), o prodloužení oprávnění k dlouhodobému pobytu na území ČR dle § 44a odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Prodloužení žádal na dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu, k ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal přezkumu usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. 2018, č. j. 65 A 35/2018 - 26, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ústředního inspektorátu žalované ze dne 23. 3. 2018, č. j. SZPI/BM894-49/2017, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno usnesení žalované ze dne 11. 1. 2018, č. j. SZPI/BM894-42/2017, jímž byl zamítnut návrh stěžovatele na nařízení ústního jednání. [2] Podáním ze dne 28. 6. 2018 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce podanou kasační stížnost zpět. [3] ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností brojí žalobci (dále též „stěžovatelé“) proti v záhlaví uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž zamítl žalobu žalobců proti citovanému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnuto tak, že se žalobcům neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [2] Nejvyšší správní soud pro úplnost konstatuje, že žalobci podali žaloby proti uvedenému rozhodnutí žalovaného jednotlivě. Městský soud usnesením č. j. 1 Azs 54/2017 – 29, věci o těchto žalobách spojil ke společnému řízení, neboť směřovaly proti témuž rozhodnutí žalovaného. [3] Proti tomuto ro ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 19. 6. 2018 kasační stížnost žalobce proti usnesení ze dne 31. 5. 2018, č. j. 3 A 8/2018 - 36, kterým Městský soud v Praze odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, jehož se měl žalovaný dopustit „objektivním znemožněním splnění podmínky osobního podání žádosti na základě předem smluveného termínu spočívajícím konkrétně ve zrušení systému Visapoint ‚ze dne na den’, nenahrazením tohoto systému návazně žádným jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění a odmítnutím stanovení termínu pro podání žá ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze shora označeným rozsudkem na základě žaloby žalobce zrušil v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného 1), věc mu vrátil k dalšímu řízení a žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného 2) odmítl. Žalobou napadená rozhodnutí se týkala žádosti žalobce o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požádal o poskytnutí informací o zastupitelích Městské části Praha 12 (uvedením jména a příjmení), kterým byl v aktuálním funkčním období poskytnut peněžní dar a o výši a důvodu poskytnutí každého takového peněžního daru. [2] ...
Odůvodnění: I. Shrnutí dosavadního řízení [1] Žalovaná v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort (dále jen správní orgán prvního stupně) ze dne 13. 4. 2017, č. j. KRPA-135361-16/ČJ-2017-000022-ZAM, a toto rozhodnutí potvrdila. Tímto rozhodnutím správní orgán prvního stupně žalobci dle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále též „zákon o pobytu cizinců“), uložil správní vyhoštění ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podstatou této kauzy je především otázka, zda je jinou závažnou překážkou pobytu cizince na území ve smyslu § 56 odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), pokud cizinec z důvodů nezávislých na jeho vůli nemůže a nebude moci nastoupit na pracovní místo, pro které žádá o vydání zaměstnanecké karty. [2] Žalobce podal dne 25. 1. 2016 na Zastupitelském úřadu ČR v Hanoji žádost o vydání zaměstnanecké karty na volné pracovní místo brusič kovů při ručním obrábění ve společnosti Bohemia Works Group, družsto, toho času ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze shora označeným usnesením odmítl žalobu, v níž se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v tom, že žalovaný žalobci znemožnil splnit podmínku osobního podání žádosti o pobytové oprávnění na základě předem smluveného termínu. Žalovaný totiž dne 30. 10. 2017 zrušil ke dni 31. 10. 2017 systém Visapoint, aniž by ho nahradil jiným systémem pro sjednávání termínu pro podání žádosti o pobytová oprávnění a na žalobcovu osobní žádost odmítl stanovit termín pro podání žádosti o pobytové oprávnění. [2] Proti tomuto usnesení městského soudu podal žal ...
Odůvodnění: [1] Žalovaná zahájila s žalobkyní správní řízení související s čerpáním příspěvku k ceně elektřiny za období srpen 2011. Ústřední ředitel žalované (v řízení o odvolání proti rozhodnutí žalované) uložil rozhodnutím žalobkyni pokutu ve výši 500 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně bránila žalobou. Městský soud konstatoval, že se na danou věc aplikují prekluzivní lhůty v § 95 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon). T ...
Prejudikatura: 10 As 24/2015 - 71
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Magistrát města Jihlavy uznal rozhodnutím ze dne 7. 10. 2015 žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), kterého se dopustil tím, že dne 1. 7. 2015 překročil nejvyšší povolenou rychlost o 15 km/h na ulici Pávovská u domu č. 17 v Jihlavě; silničním rychloměrem mu v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h byla naměřena rychlost 68 km/h, po odečtu odchylky 65 km/h. Za toto porušení uložil magistrát žalobci pokutu ve výši 2 000 Kč a povinnost nahradit náklady ř ...
Prejudikatura: 7 As 66/2010 - 119
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce byl rozhodnutím žalovaného ze dne 2. 11. 2017 na návrh Akademického senátu Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava odvolán z funkce děkana uvedené fakulty dle § 28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Proti tomuto rozhodnutí se bránil žalobou u krajského soudu. Krajský soud žalobu zamítl. Zdůraznil rozdíl mezi § 28 odst. 2 a § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách. Obě normy sice upravují odvolání děkana z funkce, nelze je však směšovat. V nynějším případě byl děkan odvolán rektorem na návrh akademického senátu fa ...
Prejudikatura: 1 As 131/2014 - 45, 8 As 110/2015 - 46
4 As 101/2015 - 29
10 As 24/2015 - 71
1 As 305/2017 - 32
6 A 126/2002
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím ze dne 18. 7. 2016 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem rozhodl, že se žalobkyně dopustila správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění do 30. 6. 2017, tím, že jako provozovatelka vozidla v rozporu s § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistila, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích. Konkrétně z obsahu spisového materiálu zaslaného Městskou policí Dvůr Králové nad Labem městský ú ...
Prejudikatura: 5 As 126/2011 - 68, 10 As 24/2015 - 71
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Magistrát města České Budějovice uznal rozhodnutím ze dne 15. 7. 2016 žalobce vinným ze spáchání dopravního přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), kterého se dopustil tím, že dne 30. 1. 2016 v Českých Budějovicích překročil nejvyšší povolenou rychlost minimálně o 14 km/h v ulici Okružní ve směru jízdy od kruhového objezdu ke křižovatce s ulicí Pražská třída: silničním radarovým rychloměrem mu v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h byla po odečtu odchylky naměřena rychlost ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Specializovaný finanční úřad, oddělení cenové kontroly VI, územní pracoviště Brno I (dále jen „správní orgán I. stupně“), provedl u žalobkyně cenovou kontrolu za období od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015 zaměřenou zejména na dodržování postupu při tvorbě (kalkulaci) a uplatňování cen ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové dopravě podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a dalších souvisejících právních předpisů. Podle výměrů Ministerstva financí ze dne 22. 11. 2013, č. 1/2014, a ze dne 26. 11. 2014, č. 1/2015 (v obou případech část II., položka 6.), platilo, že doprav ...
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci [1] Navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) se podáním ze dne 23. 4. 2018 u krajského soudu domáhal osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro účely sepsání žaloby, kterou má v úmyslu podat proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, označenému v záhlaví. Ministerstvo totiž zamítlo odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Úřadu práce ČR, kterým úřad stěžovateli nepřiznal dávku mimořádné okamžité pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. [2] Krajský soud vyhověl žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků v plném roz ...
Odůvodnění: [1] Magistrát města Ostravy rozhodnutím ze dne 31. 3. 2016 shledal žalobkyni vinnou z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve spojení s § 4 písm. c) téhož zákona. Zmocněnec žalobkyně zaslal dne 20. 4. 2016, v poslední den lhůty, prostý elektronický e-mail, který obsahoval blanketní odvolání, žalobkyně však toto odvolání ve lhůtě 5 dnů způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 správního řádu nepotvrdila. Proto k odvolání žalovaný nepřihlížel. Dne 25. 4. 2016 sice zmocněnec žalobkyně zadal službou DopisOnline odvolání, ...
Prejudikatura: 8 As 143/2014 - 47, 7 As 310/2017 - 25
9 Afs 212/2016 - 47
62 A 113/2017 - 54
Odůvodnění: [1] Žalobkyně se žalobou u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci domáhala ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který měl spočívat v tom, že žalovaný vymáhal svoji pohledávku založenou příkazem k zaplacení pokuty ve výši 1 500 Kč spolu s náklady řízení ve výši 1 000 Kč prostřednictvím soudního exekutora; náklady exekuce činily 7 865 Kč. Dle názoru žalobkyně žalovaný porušil povinnost stanovenou v § 175 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále jen „daňový řád“), tj. zvolit způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt p ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Městský úřad Klatovy uznal rozhodnutím ze dne 29. 12. 2015 žalobce vinným ze spáchání správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), kterého se dopustil tím, že jako provozovatel vozidla podle § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu nezajistil, aby byly dodržovány povinnosti řidiče. Nezjištěný řidič tohoto vozidla totiž dne 27. 2. 2015 v 10:56 hod. v obci Klatovy neoprávněně zastavil a stál v úseku, který je označen vodorovnou dopravní značkou V12c – zákaz zastavení. Za to úřad žalobci uložil po ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Ředitel Pyrotechnické služby Policie České republiky požádal dne 5. 2. 2014 Policejní prezidium, Odbor vnitřní kontroly, o provedení kontroly policistů Pyrotechnické služby. Na základě této žádosti kontrolní pracovníci prověřili dne 6. 2. 2014 plnění služebních úkolů žalobce a jeho kolegy, kpt. Ing. B. M., na specializovaném pracovišti v objektu trhací jámy Ralsko. Existovalo podezření, že se policisté budou v rozporu s pokyny ředitele Pyrotechnické služby v průběhu pracovní doby zdržovat v domě kpt. Ing. M., který se nachází poblíž specializovaného pracoviště. Kontrolní ...
Prejudikatura: 1 As 151/2014 - 23, 2 Aps 1/2005
Odůvodnění: I. Dosavadní průběh řízení [1] Rozsudkem ze dne 22. 2. 2018, č. j. 51 A 65/2017 - 23, Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, kterého se měl dopustit žalovaný, neboť Městskému úřadu Pelhřimov nesdělil, že rozhodnutí ze dne 12. 1. 2016, č. j. 8575/15 Ha, kterým uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku na úseku silničního provozu podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), pozbylo právní moci. V odůvodnění rozsudku soud shrnul, že rozsudkem ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 8. 2016, č. j. OAM-83/LE-LE05-P13-2016, byla žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany shledána jako nepřípustná podle § 10a písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), řízení o udělení mezinárodní ochrany bylo zastaveno podle § 25 písm. i) téhož zákona a státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním p ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze a vrácení mu věci k dalšímu řízení. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 7 Azs 175/2018 - 10, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) a řádně jej poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověl. [3] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky stěžovatelovu zástupci doručeno 17. 5. 2018, ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně a vrácení mu věci k dalšímu řízení. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného spočívajícím v kontrolním zjištění v rámci protokolu o kontrole ze dne 29. 5. 2017, č. j. HSZL-3754-2/SPD-2017, změněného dodatkem ze dne 12. 10. 2017, č. j. HSZL-3754-14/SPD-2017. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 28. 6. 2016, č. j. OAM-2581-36/ZR-2013, zrušilo žalobci výrokem I. povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 2 písm. f) a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a výrokem II. stanovilo žalobci „lhůtu k vycestování z území 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, nejpozději 30 dnů od propuštění z výkonu trestu odnětí svobody“. [2] Žalovaná rozhodnutím ze dne 22. 9. 2016, č. j. MV-106909-5/SO-2016, zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra, přičemž mimo jiné ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále též „žalovaný“), rozhodnutím ze dne 20. 6. 2016, č. j. OAM-345/ZA-ZA11-ZA14-2016, zamítlo žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. II. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji zamítl shora označeným rozsudkem, jenž je přístupný (stejně jako všechna dále uvedená rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) na www.nssoud.cz. III. [3] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku městského soudu kasační stížnost z důvodů uvedených ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně a vrácení mu věci k dalšímu řízení. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 7 As 176/2018 - 15, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) a řádně jej poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověl. [3] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky stěžovatelovu zástupci doručeno 16. 5. 2018, lhů ...
Odůvodnění: I. [1] Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (dále jen „správní orgán I. stupně“) rozhodl ve společném řízení rozhodnutím ze dne 9. 6. 2016, č. j. ODP/52991-2016/jal 10770-2015/jal, tak, že se žalobce dopustil správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o silničním provozu“) tím, že jako provozovatel motorového vozidla reg. značky X v rozporu s § 10 zákona o silničním provozu nezajistil, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Znojmo (dále také „správní orgán I. stupně“) ze dne 20. 8. 2015, č. j. MUZN 64804/2015, sp. zn. 3347/2015/Douš, byl žalobce shledán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o silničním provozu“), kterého se měl dopustit tím, že dne 10. 3. 2015 v 8:45 hod. na silnici č. I/53 v obci Lechovice u domu č. 119, jako řidič osobního motorového vozidla tov. zn. Renault Laguna, RZ: X, překročil nejvyšší dovolenou rychlost; v úseku s nejvyšš ...
Odůvodnění: I. [1] Osoba zúčastněná na řízení požádala o dodatečné povolení stavby „Pilnice a manipulační plocha“ na pozemcích p. č. X v katastrálním území V. B. (dále též „stavba“). Rozhodnutím Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 28. 1. 2016, č. j. MěÚ-RpR/01006/2016, byla stavba dodatečně povolena. Rozhodnutím žalovaného ze dne 27. 4. 2016, KUZL 27603/2016, žalovaný částečně změnil výrok III. prvostupňového rozhodnutí; změnil číslování námitek, kterým bylo žalobkyni vyhověno a kterým nikoliv. Ve zbytku žalovaný rozhodnutí potvrdil. II. [2] Žalobkyně se žalobo ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Trutnov (dále též „správní orgán I. stupně“) ze dne 23. 8. 2016, č. j. 90901/2016, sp. zn. 2015/20216/SPR-SR/GUK, byl žalobce shledán vinným ze spáchání správního deliktu podle ustanovení § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o silničním provozu“). Žalobce se měl dopustit uvedeného správního deliktu tím, že jako provozovatel motorového vozidla registrační značky X nezajistil, aby při užití tohoto vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnost ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 4. 2017, č. j. OAM-10/ZA-ZA11-LE24-2017, jímž bylo ve věci mezinárodní ochrany rozhodnuto tak, že se stěžovateli podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, (dále jen „zákon o azylu“), tato ochrana neuděluje. [2] Stěžovatel podal dne 5. 1. 2017 žádost o udělení mezinárodní ochrany; uvedl, že je ukrajinské národnosti, křesťanského, řecko-katolického vyznání a že nemá ...
Prejudikatura: 10 Afs 269/2017 - 34
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem spočívajícím v realizaci kontrolních postupů dle stěžovatele místně nepříslušným Finančním úřadem pro Kraj Vysočina, přestože stěžovatel má sídlo v Praze. [2] Přípisem žalovaného ze dne 21. 10. 2016 bylo stěžovateli oznámeno zahájení daňové kontroly; tato měla být zahájena žalovaným v prostorách Finančního úřadu pro hlavní město Prahu. Tento postup stěžovatel považuje za nezákonný zásah, neboť žalovaný není k provedení daňové kontroly ...
Prejudikatura: 2 As 45/2005
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se podanou kasační stížností domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 3. 2018, č. j. 55 Ad 5/2018 - 11, kterým soud odmítl její žalobu jako nepřípustnou ve smyslu § 68 písm. e) s. ř. s., neboť dospěl k závěru, že směřuje proti rozhodnutí žalovaného, které je z přezkumné činnosti soudu vyloučeno ve smyslu kompetenční výluky dle § 70 písm. c) s. ř. s. Žalobou napadeným rozhodnutím bylo dle § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), přerušeno řízení ve věci odvolání stěžovatelky proti roz ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.