Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
256682
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 399877
Krajské soudy (ČR): 29903
Poslední aktualizace
18.10.2017 03:27

Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Dotčené předpisy: § 67 tr. ř., § 206 odst. 1,4 písm. d) tr. zákoníku
Odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 9. 11. 2016, sp. zn. 18 T 148/2016, byl obviněný R. P. uznán vinným ze spáchání trojnásobného přečinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 3 tr. zákoníku a dvojnásobného zločinu zpronevěry podle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku, za něž byl odsouzen podle § 206 odst. 4 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obviněnému dále uložen trest zákazu činnosti spočívající v tom, že mu byla zakázána činnost, která by byla spojena s dispozičním právem k cizím fin ...

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 8. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 20. 7. 2017, č. j. 4 Ad 36/2015 - 64, kterým městský soud odmítl žalobu proti v záhlaví uvedeným sdělením žalovaného, dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a žádost o osvobození od soudních poplatků, které stěžovatelka odůvodnila nedostatkem finančních prostředků. [2] Usnesením Nejvyššíh ...
Odůvodnění: [1] Dne 25. 9. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 8. 2017, č. j. 30 A 55/2015 - 98. Tímto rozsudkem krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 16. 4. 2015, č. j. MV-16226-3/SO/sen-2015. Kasační stížnost spojila stěžovatelka s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka neuhradila soudní poplatek za kasační stížnost ani za návrh na přiznání odkladného účinku. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval ve ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví uvedenými rozhodnutími zamítl rozklady žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterými bylo na základě § 19 odst. 2 zákona 4 As 198/2017 č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem rozhodnuto o pozastavení čerpání licence žalobce na obchod s vojenským materiálem. [2] Žalobce podal proti těmto rozhodnutím žalobu. Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 9. 2017, č. j. 3 A 24/2017 – 473, řízení o žalobě zastavil a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalobce totiž v soudem určené lhůtě nezaplati ...
Odůvodnění: [1] Dne 29. 8. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 8. 2017, č. j. 10 A 208/2016 – 49, jímž byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí ministra kultury ze dne 23. 9. 2016, č. j. MK 10085/2016 OLP. [2] Dne 10. 10. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, v němž bere svou kasační stížnost proti předmětnému usnesení městského soudu zpět. [3] V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může te ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí ministra zahraničních věcí ze dne 28. 4. 2017, č. j. 99866/2017-OPL, jímž byl zamítnut její rozklad a potvrzeno usnesení Velvyslanectví České republiky v Hanoji ze dne 6. 3. 2017, č. j. 792/2017-HANOI-II, o zamítnutí její žádosti o upuštění od osobního podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu a o zastavení řízení o žádosti. [2] Žalovaný ve vyjádření k žalobě uvedl, že s ohledem na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2017, č. j. 7 Azs 227/2016 – 36, publ. pod č. 3603/2017 ...
5 As 235/2017 - 15 USNE SEN Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 6. 2017, č. j. 31 A 162/2017 – 4, takto: I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s ta vu je . II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl shora označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 1. 2017, č. j. MSK 110154/2016. [2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 5. 9. 2017, č. j. 9 As 271/2017 - 13, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranil. Současně jej poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností žalobce (dále „stěžovatel“) napadl shora označený rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného uvedenému v záhlaví. [2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala důvody, pro které stěžovatel napadá rozsudek krajského soudu, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 9. 2017, č. j. 9 As 269/2017 - 10, vyzval, aby tuto vadu kasační stížnosti odstranil. Současně jej poučil o následku nevyhovění této výzvě ve stanovené lhůtě, jímž je odmítnutí kasační stížnosti. [3] Usnesení s výzvou k ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. [2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doruče ...
Prejudikatura: 9 Azs 185/2017 - 38
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým bylo dle § 78 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušeno jeho shora označené rozhodnutí. Napadeným rozhodnutím stěžovatel rozhodl o zastavení řízení o žádosti žalobce o mezinárodní ochranu podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), jelikož se jednalo již o třetí žádost žalobce a od říze ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o její žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném pro projednávanou věc (dál ...
Odůvodnění: : [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 9. 2017 podání označené jako „Odvolání proti rozhodnutí dopravního úřadu v Berouně“. Z obsahu podání a z přiložené kopie napadeného rozhodnutí však vyplývá, že se jedná o podání, které směřuje proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný uznal M. R. (dále jen „přestupce“) vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 a písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění účinném pro projednávanou věc. Pře ...
Odůvodnění: I. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu [1] Návrhem ze dne 26. 9. 2017 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhal určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Po zdejším soudu se navrhovatel domáhal toho, aby Krajskému soudu v Brně (dále též „krajský soud“) byla určena lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci vedené před tímto soudem pod sp. zn. 22 A ...
Prejudikatura: 7 A 139/2001, 5 As 10/2008 - 103
4 Azs 151/2015 - 35
6 Ads 134/2012 - 47
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, odboru cizinecké policie (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 18 ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 12. prosince 2016, č. j. KRPE-79281-72/ČJ-2016-170022-SV, bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 1 ve spojení s § 119 odst. 1 písm. c) bodu 1 a 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že vstup na území členských států Evropské unie mu nebude umožněn po dobu 5 let. Uvedené rozhodnutí vycházelo z toho, že žalobce se při pobytové kontrole prokázal padělaným dokladem totožnost ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Ministerstva vnitra (dále též „správní orgán I. stupně“) ze dne 7. 4. 2016, č. j. OAM-20671-17/TP-2015, byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení povolení k trvalému pobytu podle § 87k odst. 1 písm. g) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). [2] Žalovaná rozhodnutím ze dne 3. 11. 2016, č. j. MV-85970-5/SO - 2016, zamítla odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí a toto rozhodnutí potvrdila. II. [3] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalované žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji v záhl ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2017, č. j. OAM-31/LE-LE05-LE05-PS-2017, byl žalobce zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců podle § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). II. [2] Žalobce podal proti uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Plzni, který ji zamítl shora označeným rozsudkem. Krajský soud se ztotožnil se žalovaným, že byly splněny podmínky uvedené v § 46a odst. 1 písm. e) zákona o azylu, přičemž použití zvláštních opatření podle § 47 zákona o azylu by v případě žalobce nebylo účinné. Podle kra ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 5. 9. 2016, č. j. OAM-248/ZA-ZA11-ZA16-2016, žalovaný rozhodl, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 20. 6. 2017, č. j. 1 Az 58/2016 – 104. Rozsudek městského soudu, stejně jako zde uváděná judikatura Nejvyššího správního soudu, je k dispozici na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost odkazuje. III. [3] Žalobce (dále jen „stěž ...
Odůvodnění: [1] Dne 20. 2. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2017, č. j. 33 A 31/2015 - 32. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel požádal o osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 23. 2. 2017, č. j. 5 Ads 48/2017 – 12, přiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku ve výši 3500 Kč a současně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 1500 Kč ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení; zároveň stěžovatele poučil o následcích nezaplace ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 1. 9. 2017 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) ze dne 3. 8. 2017, č. j. 46 A 88/2017 - 18, kterým krajský soud odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného a o nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. [2] Součástí kasační stížnosti byla i žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z důvodu nedostatku finančních prostředků. Stěžovatel uvedl, že ...
Odůvodnění: Návrhem doručeným 3. 7. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon o některých kompetenčních sporech“), se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) citovaného zákona. Spor vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chebu ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 16 C 39/2016 o zaplacení 43 913 Kč s příslušenstvím. Z předloženého spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně uzavřela s žalovaným dne 11. 6. 2012 smlouvu, na jejímž základě se zavázala poskytnout žalovaném ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „navrhovatel“) se opakovaným návrhem v uvedené věci domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to vydání rozhodnutí v řízení o žalobě vedeném u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) pod sp. zn. 59 A 19/2016. Předchozí návrhy ze dne 28. 1. 2016, resp. ze dne 19. 7. 2017, Nejvyšší správní soud usneseními ze dne 19. 1. 2017, č . j. Aprk 2/2017 – 85, resp. ze dne 8. 8. 2017, č. j. Aprk 16/2017 – 17, zam ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností brojí proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 8. 2017, č. j. 28 A 21/2016 – 50, jímž krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 8. 2016, č. j. KUKHK-24533/DS/2016/SR, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Nový Bydžov ze dne 28. 6. 2016, č. j. D/046/16/MK. Naposledy uvedeným rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (z ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2017, č. j. 4 Az 29/2015 – 24, a v níž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele usnesením ze dne 1. 8. 2015, č. j. 2 Azs 177/2017 – 29, zamítl, protože stěžovatel neunesl břemeno důkazní o tom, že jsou u něj dány předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a tedy aby mu byl ustanoven zástupce. [2] Následně Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 31. 8. 2017, ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) rozsudkem ze dne 22. 6. 2017, č. j. 22 A 61/2015 – 45, zamítl žalobu podanou žalobcem (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 5. 2015, č. j. KUJI 36348/2015, kterým bylo zamítnuto jako opožděné odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Městského úřadu Žďár nad Sázavou ze dne 3. 9. 2014, č. j. OD/1270/14/ZK. Tímto rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 1 ve spojení s § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (z ...
Odůvodnění: NSS obdržel dne 16. 8. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhala zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovatelce výzvu ze dne 23. 8. 2017, aby doplnila důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil ji o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla stěžovatelce doručena prostřednictvím jejího zástupce dne 23. 8. 2017 (doručenka na č. l. 13 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 25. 9. 2017. Stěžovatelka však na výzvu soudu dos ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 8. 2017 e-mailové podání (bez elektronického podpisu), označené jako kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze uvedenému v záhlaví; e-mail byl adresován nejen Nejvyššímu správnímu soudu, ale i městskému soudu. Ze spisu městského soudu pak NSS ověřil, že žalobce (stěžovatel) zde tuto kasační stížnost potvrdil podepsaným podáním shodného obsahu na podatelnu městského soudu dne 1. 9. 2017. NSS nejdříve zjišťoval, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doruče ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností dne 21. 8. 2017 usnesení krajského soudu označené v záhlaví. Součástí kasační stížnosti byla též žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. O této žádosti NSS rozhodl usnesením ze dne 20. 9. 2017, čj. 10 As 255/2017-46, tak, že stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků, neboť kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel tím nesplnil podmínky stanovené v § 35 odst. 8 s. ř. s., NSS proto zamítl i žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Současně stěžovate ...
Odůvodnění: NSS obdržel dne 26. 7. 2017 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Krajský soud tímto usnesením odmítl žalobu stěžovatele z důvodu její opožděnosti. Dne 14. 9. 2017 NSS zamítl žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatel k výzvě soudu nedoložil své osobní, majetkové a výdělkové poměry. Současně NSS vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost a dále aby ve lh ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím uvedeným v záhlaví neudělil žalobci žádnou z forem mezinárodní ochrany podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. [1] Žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 4. 2017. K námitce neurčitosti výroku žalovaného soud uvedl, že chybějící údaj o místě trvalého, resp. hlášeného pobytu cizince nepůsobí neurčitost výrokové části rozhodnutí. Námitku chybějícího kompetenčního ustanovení ve výroku soud nepovažoval za důvodnou, stejně tak i námitku, že v rozhodnutí žalovaného nejsou uvedena všechna relevantní ustanovení. [2] K obavám žalobce, které pod ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 24. 8. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil. Nejvyšší správní soud ho proto usnesením ze dne 4. 9. 2017, čj. 8 As 196/2017-13, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil. K tomu mu určil lhůtu 2 týdnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvě. [2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 8. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 7. 2017, č. j. 10 A 132/2014 – 42, jímž soud zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1395/500/14, 39119/ENV/14. Uvedeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 1. 4. 2014, č. j. ČIŽP/10/CIT/SR01/1117414.038/14/RPR, kterým byly stěžovatelce zabaveny 4 živé exempláře a dva uhynulé exempláře želv druhu Testudo hermani, ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Policie České republiky - Krajského ředitelství hl. m. Prahy (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 29. 5. 2016, č. j. KRPA-333580-52/ČJ-2015-000022 (dále jen „rozhodnutí I. stupně“), bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), a byla stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce jednoho roku. Doba k vycestování žalobce z území České republiky byla stanovena v délce 3 ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. 9. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla odmítnuta jeho žaloba v řízení na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. Stěžovatel v kasační stížnosti rovněž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů. [2] Uvedené návrhy Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 9. 2017, č. j. 3 As 260/2017 – 27, zamítl, neboť dospěl k závěru, že předmětná kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná; soud zároveň stěžovatele vyzval ke splnění poplatkov ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se žalobou u Městského soudu v Praze domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného ve věci žádosti o poskytnutí informace z ledna 2014. Městský soud zaslal stěžovateli dne 14. 8. 2014 výzvu k zaplacení soudního poplatku, na níž stěžovatel reagoval podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 18. 7. 2017, č. j. 9 A 312/2014 – 26, soud žádosti žalobce nevyhověl a následně jej opětovně vyzval k úhradě soudního poplatku. Vzhledem k tomu že stěžovatel ani v dodatečné lhůtě soudní poplatek nezaplatil, rozhodl soud v záhlaví specifikovaným usnesením ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností žalobkyně (stěžovatelka) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni. [2] Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost byla blanketní, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 21. 8. 2017, č. j. 1 As 278/2017 - 16, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnila kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatelku poučil o možných důsledcích v případě nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 23. 8. 2017. [3] Lhůta pro dopln ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Dne 11. 5. 2016 byla provedena kontrola ve stánku s rychlým občerstvením na adrese P. 1, R. 1, vedle obchodního domu Kotva, při níž bylo zjištěno, že žalobce zde vykonával pracovní činnost, a to přípravu potravin. V době kontroly hlídkou policie (která byla přivolána na základě kontroly prováděné pracovníky oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu) byl oblečen v civilním oděvu a seděl u stolu na židli patřící ke stánku s rychlým občerstvením. Prokázal se cestovním dokladem Izraele. Provedenou lustrací nebylo zjištěno, že by mu bylo vydáno povolení k zaměstnání na území ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2016, č. j. 3 As 260/2016 - 29. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické ...
Prejudikatura: 3 Azs 6/2011 - 96
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí specifikované tamtéž. Rozhodl jím o zastavení řízení o žádosti žalobce o mezinárodní ochranu podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), jelikož se jednalo o již třetí žádost žalobce a od řízení o jeho minulých žádostech nedošlo k podstatné změně okolností. [2] Krajský soud dospěl k závěru, že skutkový stav, ze kterého stěžovatel vycházel, nemá oporu ve spise ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované (dále jen „rozhodnutí žalované“). Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla námitky stěžovatele a potvrdila své rozhodnutí ze dne 13. 7. 2015, kterým stěžovateli uvolnila výplatu invalidního důchodu pro invaliditu I. stupně dle § 56 ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení vedené pod sp. zn. 15 Af 26/2017 z důvodu nezaplacení soudních poplatků a současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] Dne 24. 8. 2017 zaslal soudu též návrh na přiznání odkladného účinku dle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Současně s kasační stížností žádal o přiznání osvoboze ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. [2] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí stěžovatel v kasační stížnosti uvést, z jakého důvodu napadá rozhodnutí soudu a co navrhuje. Kasační stížnost stěžovatelky uvedené náležitosti nesplňovala, neboť v ní bylo pouze uvedeno, že podává kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a že ji doplní ve ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadla kasační stížností shora označené usnesení, kterým Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) zastavil řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku. [2] S řízením o kasační stížnosti proti usnesení městského soudu o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku je spojena poplatková povinnost za kasační stížnost (viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19, publikované pod č. 3271/2015 Sb. NSS, dostupné též z www.nssoud.cz). Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku vyzval k ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení vedené pod sp. zn. 15 Af 33/2017 z důvodu nezaplacení soudních poplatků a současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] Dne 24. 8. 2017 zaslal stěžovatel soudu návrh na přiznání odkladného účinku dle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Současně s kasační stížností žádal o přiznání o ...
Prejudikatura: 9 Azs 95/2016 - 29
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalované. Napadeným rozhodnutím žalovaná podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítla odvolání stěžovatele a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25 ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle § 12, § 13, § 14, § 14 a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném pro projednáv ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 19. 11. 2015, č. j. OAM-797/ZA-ZA04-P06-2015, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu ke Krajskému soudu v Praze, který o ní rozhodl rozsudkem ze dne 2. 12. 2016, č. j. 49 Az 113/2015 – 33. Výrokem I. zrušil napadené rozhodnutí žalovaného v části týkající se neudělení doplňkové ochrany žalobci podle § 14a a 14b zákona o azylu a věc v této části vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Výrokem II. žalobu ve zbytku ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“), usnesením ze dne 26. 1. 2015, č. j. OAM-30451-10/DP-2014, zastavilo řízení o žádosti žalobce o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem studia, neboť žalobce nedoložil zákonem stanovené náležitosti a podstatné vady žádosti neodstranil ani ve stanovené lhůtě. [2] Žalovaná rozhodnutím ze dne 20 5. 2015, č. j. MV-41704-3/SO-2015, zamítla odvolání žalobce a napadené usnesení potvrdila. II. [3] Žalobce podal proti rozhodnutí žalované žalobu u Krajského soudu v P ...
Prejudikatura: 10 As 308/2016 - 20
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Magistrátu města Plzně, Odboru správních činností, oddělení dopravních přestupků (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 15. 4. 2015, č. j. MMP/071297/15, byla žalobci uložena pokuta ve výši 2500 Kč, za spáchání celkově osmi správních deliktů podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“). Žalobce podal proti rozhodnutí I. stupně odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 6. 2015, č. j. DSH/6113/15 (dále jen „napadeného rozhodnutí“), zamítl. Žalobce reagoval ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.