SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
380583
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65693
USSR: 37251
NSČR: 126659
NSSČR: 68554
USČR: 80915
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 427804
Krajské soudy (ČR): 47259
Poslední aktualizace
20.10.2020 06:27

Září 2020     Srpen 2020     Červenec 2020     Červen 2020     Květen 2020     Duben 2020     Březen 2020     Únor 2020     Říjen 2020     Leden 2020     Září 2019     Srpen 2019     Červenec 2019     Červen 2019     Květen 2019     Duben 2019     Březen 2019     Únor 2019     Prosinec 2019     Listopad 2019     Říjen 2019     Leden 2019     Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Prosinec 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně shora uvedeným rozsudkem vyhověl žalobkyni a zrušil v záhlaví označené rozhodnutí, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Úřadu městské části města Brno, Brno-střed, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), ze dne 5. 1. 2018, čj. MCBS/2017/0215201/VILD, sp. zn. 3200/MCBS/2017/0032115, kterým byla osobě zúčastněné na řízení II) povolena stavba – změna dokončené stavby stavebními úpravami s názvem: „RESTAURACE KOBE“, n. S. X, č. p. X, pozemek parc. čís. X, k. ú. M., obec B. Žalovanému soud zároveň uložil povinnost zaplatit žalobkyni náhradu n ...
Odůvodnění: [1] Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2020, čj. 8 As 59/2020-24, rozhodl soud o zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 5. 2020, čj. 57 A 39/2020-60, a vrácení věci tomuto soudu k dalšímu řízení. [2] Při vyhotovení daného rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví první strany rozsudku bylo uvedeno nesprávné označení čísla jednacího „8 As 56/2020-24“ místo správného „8 As 59/2020-24“. [3] Dle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), [p]ředseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a ...
Odůvodnění: [1] Finanční úřad pro hlavní město Prahu vyměřil žalobkyni dvěma platebními výměry vydanými dne 6. 2. 2018 daň z přidané hodnoty za měsíce květen a červen roku 2016. Žalobkyně podala proti těmto rozhodnutím odvolání, které žalovaný zamítl dne 25. 4. 2019 rozhodnutím označeným v záhlaví. Žalobkyně se proti rozhodnutí žalovaného bránila žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 20. 8. 2020. Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu kasační stížnost. [2] Současně s podáním kasační stížnosti požádala stěžovatelka o přiznání odkladného účinku. Uvedla, ž ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Praze v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení označeného rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jelikož opakovanou žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany posoudil jako nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona o azylu. [2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) proti rozsudku krajského soudu podal včas blanketní kasační stížnost. [3] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 8. 2020, č. j. 4 Azs 259/2020 - 14, stěžovatele vyzval, aby ve lh ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se osoby zúčastněné na řízení (dále též „stěžovatelky“) domáhají zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 6. 2018, č. j. 22836/2018-MZE-15111, sp. zn. 59VH11531/2018-15111, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 7. 3. 2018, č. j. KUJI 17684/2018, sp. zn. OŽPZ 3167/2016 Bl-42, kterým dle § 6 odst. 2 zákona č. 274/20 ...
Odůvodnění: [1] Dne 3. 8. 2020 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne ze dne 20. 7. 2020, č. j. 14 A 13/2020 - 30, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele na ochranu proti nečinnosti žalované. [2] V kasační stížnosti stěžovatel neuvedl, z jakých důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost podal, stejně jako neuvedl žádné konkrétní skutkové či právní důvody podřaditelné pod toto ustanoven ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora uvedené věci dne 17. 8. 2020 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 25. 6. 2020, č. j. 9 Af 71/2016 - 60. Tímto rozsudkem městský soud zamítl žalobu stěžovatele, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 8. 2016, č. j. 35891/16/5300-21442-711674, jímž bylo zamítnuto odvolání spol. VEMITRANS LG s. r. o., se sídlem Drahobejlova 1019/27, Praha (dále jen „daňový subjekt“), zastoupené stěžovatelem, proti rozhodnutí Finančního úřadu pro hl. m. Prahu ze dne 16 ...
Odůvodnění: [1] Rozsudkem ze dne 31. 7. 2020, č. j. 17 A 201/2019 - 48, Krajský soud v Plzni zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal přezkumu a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 8. 2019, č. j. 2988/DS/18-5. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 1. 10. 2018, č. j. 14808/OD-P/18, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. [2] Žalobce (dále jen ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím zastavil řízení dle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve věci žádosti žalobkyň o udělení mezinárodní ochrany. Shledal, že je jejich žádost je nepřípustná ve smyslu § 10a odst. 1 písm. e) téhož zákona. Žalobkyně toto rozhodnutí žalovaného napadly u Městského soudu v Praze, který žalobu v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelky“) domáhaly zrušení uvedeného rozsudku a podaly návrh na ustanovení zástupce. [2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 9. 2020, čj. 8 Azs 53/2020-45, návrh na ustanoven ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud ve shora uvedené věci obdržel dne 3. 8. 2020 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného ve věci námitky proti obsahu obnoveného operátu v katastrálním území Budišov nad Budišovkou. [2] Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč ani nepředložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, vyzval ho Nejvyšší správní s ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 16. 7. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým krajský soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2017, č. j. Zin 57/2017 - 11. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí tiskového mluvčího Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2017, č. j. Zin 57/2017 - 2, kterým byla odmítnuta stěžovatelova žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění roz ...
Odůvodnění: I. Shrnutí předcházejícího řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 2. 5. 2019, č. j. OAM-848/ZA-ZA11-P16-2018, neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) rozsudkem ze dne 13. 3. 2020, č. j. 4 Az 28/2019 - 56, žalobu proti tomuto rozhodnutí žalovaného zamítl. V odůvodnění rozsudku městský soud mimo jiné uvedl, že podle dostupných informací na Ukrajině neprobíhá tzv. totální konflikt, neboť válečné operace jsou omezeny toliko na ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 17. 8. 2020 kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze označenému v záhlaví, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž, kterým bylo rozhodnuto, že žádost o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, řízení bylo podle § 25 písm. i) zákona o azylu zastaveno a bylo určeno, že státem příslušným k posouzení podané žádosti podle čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný shora označeným rozhodnutím zamítl odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 6. 8. 2018, čj. ODSČ-43533/17-34, sp. zn. ODSČ-43533/17-PŘ, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů. Toho se žalobce dopustil tím, že v úseku s nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h řídil motorové vozidlo rychlostí 69 km/h (± 3 km/h). Za toto jednání správní orgán I. stupně žalobci uložil pokutu ve výši 2 000 Kč a povinnost nahradit náklady správního řízení ve ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně. [2] Vzhledem k tomu, že podaná kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti dle § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 5. 8. 2020, č. j. 6 Azs 218/2020 - 14, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost o konkrétní důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně stěžovatele poučil o důsledcích nedoplnění kasační stížnosti v soudem stanovené lhůtě. To ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala dne 17. 8. 2020 kasační stížnost proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Praze, kterým tento soud zamítl žádost stěžovatelky o osvobození od soudních poplatků a dále zamítl návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce z řad advokátů. [2] Dne 2. 10. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako „Zpětvzetí kasační stížnosti; - SZ 8 As 162/2020-12 -“, ve kterém bylo uvedeno, že „[v]ýše uvedenou kasační stížnost beru zpět pro nepříznivý, neustále se zhoršující zdravotní stav. Žádám o potvrzení zastavení této výše ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se dne 29. 8. 2020 obrátil na Nejvyšší správní soud s návrhem na ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání kasační stížnosti a zastupování žalobce v následném řízení o kasační stížnosti proti rozsudku uvedenému v záhlaví, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. 3. 2020, č. j. MPSV-2020/56222-917, ve věci mimořádné okamžité pomoci. [2] Nejvyšší správní soud žalobce přípisem ze dne 8. 9. 2020, č. j. Na 129/2020 - 4, vyzval k doložení jeho majetkových poměrů, aby tak mohl o jeho žádosti adekvátně rozhodnout. K tomu určil žal ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým byla odmítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem. Městský soud dospěl k závěru, že tvrzený zásah (pořízení obrazového a zvukového záznamu) prováděl útvar policie při plnění úkolů podle trestního řádu, byl tedy v postavení orgánu činného v trestním řízení; nejednalo se tedy o úkony správního orgánu. [2] Stěžovatelka podala proti usnesení městského soudu blíže neodůvodněnou kasační stížnost, aniž by splnila poplatkovou povinnost; usnesením ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 5. 4. 2019, č. j. 8174/2019-MZE-15111, žalovaný zamítl pro nepřípustnost odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 20. 12. 2018, č. j. KUJI 92753/2018, kterým bylo osobě zúčastněné na řízení vydáno povolení k provozování nově vybudovaného vodovodu „Rozvodná vodovodní síť - dl. 289,35m“ a kanalizace nazvané „Splašková kanalizace - dl. 250,15 m“ v Lukách nad Jihlavou (dále též „vodohospodářský majetek“). [2] Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu u Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“), k ...
Odůvodnění: [1] Dne 1. 9. 2020 doručil Krajský soud v Ostravě zdejšímu soudu kasační stížnost žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2020, č. j. 18 Ad 22/2019 - 43, kterým bylo na základě jeho žaloby zrušeno rozhodnutí žalované ze dne 13. 5. 2019, č. j. X, a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení. V kasační stížnosti se pozastavoval nad postupem žalované, které nepostupuje v souladu s uvedeným zrušujícím rozsudkem. [2] Nejvyšší správní soud zaslal žalobci (stěžovateli) přípis, ve kterém se jej dotazoval, zda skutečně brojí proti označenému zrušujícímu rozsudku. [3] Dne 22. 9. 20 ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Brně shora uvedeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce (dále „stěžovatel“) proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalované, kterým žalovaná zamítla odvolání stěžovatele a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 27. 6. 2016, čj. OAM-77884-62/DP-2012. Tímto rozhodnutím správní orgán I. stupně zamítl podle § 44a odst. 3 ve spojení s § 35 odst. 3 a s § 37 odst. 2 písm. b) v návaznosti na § 56 odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), žádost stěžovatele o prodloužení doby platnosti povolení ...
Odůvodnění: [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán prvního stupně“), rozhodnutím ze dne 7. 11. 2017, č. j. OAM-657-26/ZR-2017, zrušilo podle § 77 odst. 2 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky o změně některých zákonů, platnost žalobcova povolení k trvalému pobytu a podle § 77 odst. 3 téhož zákona mu k vycestování z území České republiky stanovilo lhůtu 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. [2] Žalovaná v záhlaví označeným rozhodnutím (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí správního ...
Odůvodnění: Žalobkyně (stěžovatelka) podala dne 13. 8. 2020 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 24. 8. 2020, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnila. Zároveň ji poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo téhož dne doručeno do datové schránky zástupce stěžovatelky. Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení ...
Odůvodnění: Žalobce (stěžovatel) podal dne 13. 8. 2020 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. NSS ho podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval usnesením ze dne 24. 8. 2020, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň ho poučil o následcích nevyhovění této výzvě. Usnesení bylo doručeno do datové schránky advokáta následujícího dne, 25. 8. 2020. Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým by ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 1 As 9/2008 - 133, 10 Ads 140/2014 - 58
9 As 291/2016 - 136
4 As 21/2007 - 80
1 As 28/2009 - 62
Odůvodnění: I. Předmět řízení a vymezení sporu 1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2019, čj. 134/2019-190-TAXI/3 (dále též „Napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný k odvolání žalobce změnil rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravních agend (dále jen „správní orgán prvního stupně“ či „dopravní úřad“) ze dne 3. 10. 2018, čj. MHMP 1536466/2018 (dále jen „Prvostupňové rozhodnutí“). 2. Prvostupňovým rozhodnutím byl žalobce jako dopravce shledán vinným z přestupku (i.) podle § 35 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění ...
Prejudikatura: 3 As 30/2011 - 57
Odůvodnění: 1. Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení shora specifikovaného rozhodnutí, kterým bylo podle ust. § 124 odst. 1 písm. a) a podle ust. § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), rozhodnuto o jeho zajištění za účelem správního vyhoštění. Doba zajištění žalobce byla stanovena na 90 dnů ode dne omezení osobní svobody. Shodu s prvopisem potvrzuje M. D. pokračování 2 13A 56/2020 2. Žalobce ve své žalobě namítal, že podřazení jeho jednání pod výhradu veřejného pořádku a veřejné bezpečnos ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.