Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
327503
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 415826
Krajské soudy (ČR): 38931
Poslední aktualizace
25.05.2019 06:51

Květen 2019     Duben 2019     Březen 2019     Únor 2019     Leden 2019     Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Prosinec 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Kasační stížností ze dne 21. 1. 2019 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 17. 12. 2018, č. j. 59 Af 32/2018 – 33, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2018, č. j. 18745/18/5100-41452-712275, a to z důvodu nezaplacení soudního poplatku. [2] Součástí kasační stížnosti byl i návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a žádost o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k doložení jeho osobních, majetkových a výdělkových poměrů. Jelikož tak stěžo ...
Odůvodnění: [1] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, odbor cizinecké policie (dále jen „správní orgán prvního stupně“), rozhodnutím ze dne 20. 6. 2017, č. j. KRPA-228667-17/ČJ-2017-000022, uložila žalobci podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) správní vyhoštění a stanovila dobu, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce 1 rok. Současně podle § 118 odst. 3 zákona o pobytu cizinců stanovila dobu k vycestování z území Č ...
Prejudikatura: 1 As 79/2009 - 165
Odůvodnění: [1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 23. 3. 2018, č. j. MV-88677-7/SO-2015, zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí ze dne 8. 4. 2015, č. j. OAM-4693-20/DP-2014, jímž Ministerstvo vnitra (dále jen „prvoinstanční orgán“) zamítlo žádost žalobce o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. [2] Rozsudkem ze dne 5. 11. 2018, č. j. 50 A 52/2018 - 48, Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil obě výše uvedená správní rozhodnutí a vrátil věc k dalšímu řízení žalované. Podle krajského soudu nebyl zjištěn skutkový stav v rozsahu umožňujícím učinit závěr, že by v žalobcově případě existoval ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 4. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byla pro nedostatek pravomoci soudu podle § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného – usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 1. 2019, č. j. 25 A 12/2019 – 12. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s., soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samospráv ...
Odůvodnění: [1] Žalobce v řízení o žalobě proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) pod sp. zn. 15 Af 9/2019, namítl podjatost „předsedkyně senátu JUDr. Markéty Lehké, Ph.D. i všech soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem (delegace nutná), neboť se zřetelem na jejich poměr k věci a zejména k účastníkům a jejich zástupcům (zjevně nepřátelský poměr k žalobci i osobám mu blízkým – viz předchozí věci) jsou tu objektivní a nevyvratitelné důvody pochybovat o jejich nepodjatosti.“ [2] K námitce se vyjádřili všichni čtyři soudci soudního ...
Prejudikatura: Nad 102/2003
Odůvodnění: [1] Žalobkyně se žalobou ze dne 14. 2. 2019 u Městského soudu v Praze domáhala přezkoumání v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného. Městský soud usnesením ze dne 5. 3. 2019, č. j. 2 Az 9/2019 - 19, věc postoupil Krajskému soudu v Ostravě. [2] Městský soud příslušnost Krajského soudu v Ostravě odůvodnil odkazem na § 7 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s § 32 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, podle kterého je k řízení o žalobě místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) v den podání žaloby hlášen k pobytu. Dle evidence Ministerstva vnitra a ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 4. 2019 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti označenému usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“), jímž byla výrokem I. odmítnuta jeho žaloba a výrokem II. rozhodnuto o nákladech řízení. [2] Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiný ...
Odůvodnění: [1] Žalobce si odpykává trest odnětí svobody ve Věznici Valdice. Dva z jeho spoluvězňů jsou jeho dlužníky na základě vykonatelných platebních rozkazů vydaných okresními soudy. Usneseními Okresního soudu v Karviné a Okresního soudu v Pardubicích byl již nařízen výkon příslušných platebních rozkazů, a to přikázáním peněžitých pohledávek – peněžních prostředků, které Věznice Valdice spravuje pro oba povinné. Stěžovatel je přesvědčen, že žalovaná strhává peněžní prostředky v jeho prospěch v nedostatečné výši, zejména proto, že provádí ze spravovaných prostředků srážky na náklady výkonu trestu, p ...
Prejudikatura: 4 As 3/2008 - 78, 2 Azs 92/2005 - 58
2 Azs 9/2003 - 40
2 Ads 58/2003
2 Afs 24/2005
Odůvodnění: I. [1] Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě (dále též „krajský soud“) zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce ze dne 21. 11. 2017, č. j. 7186/1.30/17-3, kterým byla podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „informační zákon“) jako nedůvodná zamítnuta stížnost žalobce na postup Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále jen „povinný subjekt“) při vyřizování žádosti o informace ze dne 27. 9. 2017. [2] Krajský soud neshledal ...
Prejudikatura: 5 As 18/2017 - 40, 1 Afs 58/2017 - 42
10 As 117/2014 - 64
4 As 3/2008 - 78
Odůvodnění: I. [1] Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě (dále též „krajský soud“) zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí Státního úřadu inspekce práce ze dne 20. 11. 2017, č. j. 7125/1.30/17-3, kterým byla podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „informační zákon“) jako nedůvodná zamítnuta stížnost žalobkyně na postup Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj (dále též „povinný subjekt“) při vyřizování žádosti o informace ze dne 26. 9. 2017. [2] Krajský soud nesh ...
Prejudikatura: 6 Azs 12/2003, 2 Azs 71/2006 - 82
2 Azs 8/2004
5 Azs 3/2003
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Dne 26. listopadu 2015 žalobce požádal o mezinárodní ochranu. Uvedl, že se účastnil demonstrací na Majdanu v roce 2013, zbili jej příslušníci jednotky Berkut. Žalobce na ně podal trestní oznámení a svědčil. Zná plukovníka, který příslušníkům Berkutu velel. Po návratu z Kyjeva žalobce zjistil, že je jeho byt vzhůru nohama, zmizely peníze, zřejmě někdo provedl nějakou prohlídku. Obrátil se na policii, ale ta se jen podívala do bytu a dále nekonala. Po nějaké době mu řekli, aby všechna svá oznámení týkající se událostí v Kyjevě stáhl a že se mu do bytu vloupali obyčejní ...
Prejudikatura: 5 As 100/2011 - 27, 2 As 241/2018 - 12
2 As 359/2017 - 31
Odůvodnění: I. [1] Žalobkyně se žalobou podanou u Krajského soudu v Plzni domáhala zrušení rozhodnutí žalované ze dne 24. 10. 2018, č. j. MV-83151-5/SO-2018, ve věci zamítnutí její žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. Krajský soud v Plzni v záhlaví uvedeným usnesením postoupil žalobu k vyřízení Městskému soudu v Praze. Uvedl, že dle § 172 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“), který má přednost před obecnou úpravou v zákoně č. 150/2002 Sb., soudní řád správ ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobci se třemi obsahově totožnými žalobami podanými Městskému soudu v Praze (dále též „městský soud“) domáhali zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 4. 2018, č. j. 41/2018120-STSP/3, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání a potvrzeno rozhodnutí Odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 14. 6. 2017, č. j. MSK 114079/2015, a ochrany před tímto nezákonným zásahem, resp. určení, že zásah byl nezákonný. V řízení požádali žalobci o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků. II. [2] Městský soud obě žádosti žalobců v záhlaví uvedeným usnesením zamítl. Uvedl, že ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 7. 2018, č. j. KRPA-265736-15/ČJ-2018-000022 (dále jen „napadené rozhodnutí“) byl žalobce podle § 124 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zajištěn za účelem správního vyhoštění; doba jeho zajištění byla stanovena na 30 dnů ode dne omezení osobní svobody. 2 Azs 313/2018 [2] Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobou, jíž se domáhal jeho zrušení. ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci žalobou proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 1. 2019, č. j. 1 Co 47/2018-36. Krajský soud usnesením ze dne 11. 4. 2019, č. j. 65 A 11/2019 – 37, tuto žalobu odmítl s odůvodněním, že žalobou napadené rozhodnutí bylo vydáno jakožto rozhodnutí soudu v občanském soudním řízení. Správní žaloba podle § 65 s. ř. s. není přípustná, směřuje-li proti rozhodnutí soudu vydané v občanském soudním řízení. [2] Stěžovatel podal proti posledně uvedenému usnesení kasační stížnost. [3] Nejvyšší správní s ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 3. 2017, č. j. OAM-19/ZA-ZA11-ZA02-2017. Uvedeným rozhodnutím nebyla stěžovateli udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. [2] Stěžovatel s podáním kasační stížnosti požádal též o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud jeho návrh usnesením ze dne 24. 1. 2019, č. j. 7 Azs ...
Prejudikatura: 5 As 104/2013 - 46, 10 As 24/2015 - 71
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 17. 10. 2018, č. j. 52 A 87/2017-156 (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18.9.2017, č. j. KrÚ 62227/2017/ODSH/12 (dále „napadené rozhodnutí“). [2] Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ze dne 22. 6. 2017, č. j. Hl 43650/2017/ODP, kterým byl žalobce jako provozovatel motorového vozidla uznán vinným ze spáchání správního deliktu p ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 13. 10. 2016, č. j. 44962/16/5200-11432/707309 (dále jen „napadené rozhodnutí“) bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územního pracoviště Rokycany (dále jen „správce daně“) ze dne 5. 9. 2014, č. j. 1578454/14/2312-05300-401442 (dále jen „platební výměr“ nebo „prvostupňové správní rozhodnutí“), jímž byla žalobci vyměřena daň z příjmů právnické osoby za zdaňovací období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 30 274 790 Kč. [2] Žalobce totiž podal dne 3. 8. 2000 záměr získat investiční pobídky A ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaný výzvou ze dne 25. 9. 2018, čj. 2007962/18/2201-62564-303392, a opakovanou výzvou ze dne 25. 2. 2019, čj. 381867/19/2201-62564-303392, vyzval žalobkyni podle § 57 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzev poskytla údaje, jež jsou nezbytné pro správu daní, a to: „údaje o klientech, kterým byly poskytnuty poradenské služby v oblasti daňového odpočtu na výzkum a vývoj za období od roku 2015 do současnosti, a to minimálně s těmito údaji: 8 Afs 101/2019 • • • název a IČ klie ...
Prejudikatura: 3 As 123/2016 - 40, 9 Ads 64/2015 - 63
6 Ads 3/2003
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 5. 2016. Tímto rozhodnutím byly zamítnuty jeho námitky a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 1. 4. 2016, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o zvýšení starobního důchodu pro nesplnění podmínek § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. [2] Při posouzení věci vycházel krajský soud z následujícího skutkového stavu. Dne 6. 11. 2013 požádal žalobce o přiznání starobního důchodu od 30. 11. 2013. Rozhodnutím ze dne 21. 1 ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (stěžovatel) kasační stížností napadl v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti tamtéž označenému rozhodnutí žalovaného. Tím bylo zastaveno řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pro nepřípustnost podle § 10a písm. e) téhož zákona, jelikož žalobce, přestože podal žádost opakovaně, neuvedl nové skutečnosti nebo zjištění, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodu pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím pravomocně ukončeném řízení ve věci mezinárodní ochrany. ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo výrokem I. podle § 78 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušeno shora uvedené rozhodnutí stěžovatelky i rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 5. 2018, č. j. OAM-15871-22/TP-2016, a věc byla stěžovatelce podle § 78 odst. 4 s. ř. s. vrácena k dalšímu řízení. Výrokem II. byla stěžovatelce uložena povinnost nahradit žalobci náklady řízení ve ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 2. 5. 2017, č. j. OAM-937/ZA-ZA11-ZA18-2016, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce podal proti výše uvedenému rozhodnutí žalobu k Městskému soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 24. 9. 2018, č. j. 1 Az 51/2017 - 25. Rozsudek městského soudu, stejně jako zde uváděná judikatura Nejvyššího správního soudu, je k dispozici na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost odkazuje. III. [3] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal pro ...
Odůvodnění: [1] V záhlaví uvedeným rozhodnutím ministr dopravy rozhodl o rozkladu žalobce proti rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 12. 6. 2018, č. j. 18/2018-910-IPK/19, kterým byla povolena stavba „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ – část II. Žalobce napadl rozhodnutí ministra dopravy žalobou ke Krajskému soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), v níž zároveň požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů. V záhlaví uvedeným usnesením krajský soud obě žádosti zamítl, neboť dospěl k závěru, že žalobcův návrh je zjevně bezúspěšný. [2] Proti usnesení krajského soudu pod ...
Prejudikatura: 6 Azs 4/2012 - 67, 1 Azs 40/2007 - 129
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Ministerstvo vnitra (dále jen „žalovaný“) rozhodlo výše označeným rozhodnutím ze dne 16. 11. 2017, že se žalobci a) a jeho nezletilé dceři narozené na území ČR, tedy žalobkyni b), neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“). [2] Proti rozhodnutí žalovaného podali žalobci žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), který ji v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl. Krajský soud dospěl k závěru, že žalobce a) (dále jen „žalobce“) neuvedl žádné skutečnosti, na základě kterých b ...
Prejudikatura: 1 Azs 349/2016 - 48, 6 Azs 351/2018 - 32
9 Azs 420/2018 - 32
6 Azs 351/2018 - 32
7 Azs 533/2018 - 29
Odůvodnění: I. [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 8. 2018, č. j. OAM-177/LE-LE05-LE25-PS-2018, rozhodl o zajištění žalobce v zařízení pro zajištění cizinců podle § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o azylu“). Podle § 46a odst. 5 téhož zákona byla doba trvání zajištění stanovena do 13. 12. 2018. [2] Předmětnému rozhodnutí žalovaného předcházelo zahájení řízení o správním vyhoštění podle § 124 odst. 1 písm. b), ve spojení s § 124 odst. 2, zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění ...
Prejudikatura: 2 Afs 177/2016 - 14
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaná (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni, jímž bylo zrušeno její rozhodnutí označené tamtéž. Tímto rozhodnutím stěžovatelka zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila platební výměr Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – město ze dne 1. 4. 2016, č. j. 44006/015752/16/010/simja1, jímž byla žalobkyni uložena povinnost uhradit dlužné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 6 794 103 Kč a předepsáno související penále ve výši 2 380 126 Kč. [2] Podstatou projednávané věci je otázka, zda lze zaměs ...
Prejudikatura: 6 Ads 28/2013 - 38, 6 Ads 35/2007 - 92
7 As 82/2011 - 81
5 As 160/2012 - 44
6 A 25/2002 - 42
6 As 7/2005 - 97
4 As 157/2013 - 33
2 Afs 4/2011 - 64
7 As 111/2010 - 163
4 Ads 79/2008 - 61
4 Ads 107/2013 - 29
10 As 59/2015 - 42
7 As 30/2014 - 26
2 As 37/2015 - 46
6 Ads 135/2012 - 42
5 As 42/2011 - 112
4 As 17/2016 - 44
4 Aps 3/2005
Odůvodnění: I. [1] Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která v tomto řízení uplatňuje práva osoby zúčastněné na řízení (dále též „osoba zúčastněná na řízení“, či „správce komunikace“), podala u Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje (žalované) žádost o vydání časově omezeného povolení k provozu silnice II/602 - ulice Jihlavská a Pražská v Brně a ulice Jihlavská v Troubsku, z důvodu, že uvedený zdroj hluku překračuje hlukové limity uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v rozhodném znění (dále též „nařízení č. 272/2011 Sb.“). [2 ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 18. 12. 2015, č. j. 152671/15/7100-10110-013663, žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil prvostupňové rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 26. 8. 2015, č. j. 27812/15/5200-11433-703604. Tímto rozhodnutím Odvolací finanční ředitelství (dále jen „OFŘ“) zamítlo návrh žalobce na obnovu řízení ukončeného pravomocným rozhodnutím OFŘ ze dne 25. 11. 2013, č. j. 28743/13/5000-14201-703604, kterým OFŘ rozhodlo o odvolání žalobce proti dodatečným platebním výměrům na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2009 a od 1. 4. 200 ...
Odůvodnění: I. [1] Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Brně částečně vyhověl žádosti žalobce a přiznal mu příspěvek, resp. zvýšený příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Současně konstatoval, že žalobci nepřiznává podle § 78 odst. 3 a 8 písm. e) zákona o zaměstnanosti a § 14a vyhl. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, zvýšený příspěvek v částce 42 741 Kč. Šlo o mzdové náklady provozního zaměstnance Ing. M., a to v rozsahu odpovídajícím počtu jím odpracovaných hodin při pomoci zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Žalovaný odvolání ...
Odůvodnění: I. [1] Česká správa sociální zabezpečení rozhodnutím ze dne 10. 1. 2017, č. j. X dále též „prvostupňové rozhodnutí“), zamítla žádost žalobce o zvýšení českého starobního důchodu s poukazem na § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o důchodovém pojištění“), a mezinárodní smlouvu č. 29/2003 Sb. m. s., uzavřenou mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (dále též „smlouva o sociálním zabezpečení“). [2] Žalobce podal proti prvostupňovému rozhodnutí námitky, které žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 6. 2018, ...
Prejudikatura: 1 Afs 58/2017 - 42
Odůvodnění: I. [1] Shora označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně (dále též „krajský soud“) byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí předsedkyně žalovaného ze dne 13. 6. 2016, č. j. 10616-20/2015-ERU. Tímto rozhodnutím nebylo vyhověno stížnosti žalobkyně a byl potvrzen postup žalovaného při vyřizování žádosti ze dne 23. 11. 2015, kterou se žalobkyně domáhala poskytnutí informací v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněních pozdějších přepisů (dále též „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Konkrétně žalobkyně požadovala poskytnutí přesného ...
Prejudikatura: 5 Afs 16/2003 - 56, 2 Afs 34/2016 - 45
2 As 232/2017 - 77
1 As 24/2006
Odůvodnění: I. [1] Dne 5. 2. 2014 žalobce učinil u Úřadu městské části Praha 10 (dále též „správní orgán I. stupně“) prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 35 ve spojení s § 73 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o státním občanství“). [2] Správní orgán I. stupně rozhodnutím ze dne 7. 3. 2016, č. j. OOS/NSO-17/2014-35, rozhodl, že žalobce státní občanství nenabývá, neboť nebyly splněny podmínky jeho nabytí. Podle správního orgánu žalobce konkrétně neprokázal, že se nejpozději od věku 10 let (tj. nejpozději v den svý ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Obvodní soud pro Prahu 1 napadeným rozsudkem zamítl žalobu stěžovatelky proti České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj na náhradu škody ve výši 350 Kč a nemajetkové újmy ve výši 60 000 Kč, kterých se stěžovatelka domáhala kvůli tvrzeným pochybením stavebního úřadu v územním řízení, a rozhodl o nákladech řízení. Městský soud v Praze napadeným rozsudkem ze dne 20. 6. 2018 rozsudek obvodního soudu potvrdil a poučil stěžovatelku o nepřípustnosti dovolání. 2. Stěžovatelka poté dle svých tvrzení podala dne 11. 12. 2018 stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Z přiloženého rozhodnut ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 19. 3. 2019 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost, jíž stěžovatel napadá v záhlaví označená usnesení Okresního soudu Plzeň - město a Krajského soudu v Plzni, týkající se zamítnutí žádosti stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Protože ústavní stížnost nesplňovala zákonem stanovené podmínky řízení, když stěžovatel zejména nebyl zastoupen advokátem (§ 30, § 31 zákona o Ústavním soudu), upozornil ho Ústavní soud výzvou, doručenou stěžovateli dne 25. 3. 2019, na vady ústavní stížnosti s tím, že pokud nebudou odstraněny do 40 dnů od do ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 23. 4. 2019 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako ústavní stížnost směřující zřejmě proti rubrikovanému usnesení Nejvyššího soudu. Návrh na zahájení řízení však nesplňuje základní zákonné požadavky na jeho projednání podle § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 ve spojení s § 72 odst. 2 a navazujícími ustanoveními zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (především absence povinného právního zastoupení). Přestože si jich navrhovatelka musela být vědoma, neboť se na Ústavní soud v minulosti opakovaně (v desítkách případů) obrátila s podáním ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2018 č. j. 6 Tdo 733/2018-30, jímž bylo odmítnuto dovolání stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně ze dne 24. 10. 2017 č. j. 7 To 216/2017-632, se stěžovatel brání ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 3. 10. 2018 a navrhuje jeho zrušení. 2. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochran ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelky domáhají zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že jím byla porušena jejich ústavně zaručená práva podle čl. 32 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Napadeným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen "krajský soud") bylo potvrzeno rozhodnutí Okresního soudu v Českých Budějovicích (dále jen "okresní soud") ze dne 4. 9. 2018 č. j ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatelka se v ústavní stížnosti domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí. Tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Dále namítá porušení čl. 90 a 95 Ústavy. 2. Ústavní soud z ústavní stížnosti, napadených rozhodnutí a obsahu dovolání stěžovatelky, které si vyžádal, zjistil, že zaměstnanec právního předchůdce stěžovatelky (dále jen "žalobce") se žalobou podanou u Okresního soudu Praha-západ domáhal, aby mu stěžovatelka (resp. její právní předchůdce AAA AUTO a. s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.2
Odůvodnění: 1. Svou ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená práva, a to právo na spravedlivý proces podle článku 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na osobní svobodu podle článku 8 dost. 2 Listiny, který zaručuje, že nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. 2. Ústavní soud z podané ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí zjistil, že rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 7. 2017 sp. zn. 33 T 212017 byl stěžovatel odsouzen ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 29. dubna 2019 domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Přestože již byl navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Navrhovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 29. dubna 2019 domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí. Přestože již byl navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost ustanovením § 30 a § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ani nyní podaný návrh tyto podmínky nesplňuje. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu platí, že v řízení o ústavní stížnosti není nevyhnutelnou podmínkou, aby se poučení dostávalo navrhovateli vždy, v každém individu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.2, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") stěžovatelka navrhuje zrušení výše označených soudních rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byl porušen čl. 90 Ústavy a čl. 1, čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 1, čl. 26 odst. 1 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Současně navrhla odložit vykonatelnost v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen "krajský soud"). 2. Rozhodnutím druhého vedlejšího účastníka ze dne 31. 8. 2015 č. j. 244/2015-072-Z106/9, ve znění ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatelka se jí domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatelka v této souvislosti dále odkazuje na čl. 90 a čl. 95 Ústavy. 2. Z ústavní stížnosti, jakož i z ústav ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených usnesení s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva, zejména právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). 2. Z předložených podkladů se podává, že vedlejší účastník žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 3 (dále jen "obvodní soud") s ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedeného rozhodnutí, neboť má za to, že jím bylo porušeno zejména jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod a na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Stěžovatel dále svoji ústavní stížnost ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí v rozsahu, v němž jí těmito rozhodnutími nebyla přiznána náhrada nákladů za účast na zvláštním přezkumném jednání v insolvenčním řízení. Má za to, že napadenými částmi výroků bylo porušeno její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky stěžovatel napadl v záhlaví uvedená rozhodnutí (pozn. na první straně ústavní stížnosti uvedl, že ji podává proti rozhodnutím, jež byla napadena ústavní stížností vedenou pod sp. zn. III. ÚS 278/17) s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), na spravedlivé řízení zaručené čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a na účinn ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") ve spojení s čl. 4 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava"), resp. bylo porušeno právo na spravedlivý proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i právo na rovnost účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny. 2. Krajský soud v Hradci Králové - pobočka ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 37 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že jimi byla porušena její základní práva zaručená ústavním zákonem, zejména pak čl. 36 odst. 1 a 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. 2. Z obsahu spisu Okresního soudu v Děčíně (dále jen "okresní soud") sp. zn. 15 C 450/2015, který si Ústavní soud vyžádal, vyplývají následující skutečnosti. Usnesením ze dne 17. 5. 2018 č. j. 17 Co 21/2018-262 Krajský soud v Ús ...
Napadený akt: rozhodnutí jiné
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, podanou dne 18. 4. 2019, se stěžovatelka domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodčího nálezu, neboť má za to, že jím došlo k porušení jejího práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Z příloh ústavní stížnosti se podává, že ústavní stížností napadeným rozhodčím nálezem byla stěžovatelce uložena povinnost zaplatit žalobci (NWT Slovakia, s. r. o.) částku ve výši 21.756,64 EUR s příslušenstvím a současně uhradit náklady rozhodčího řízení. 3. Stěžovatelka v ústavní stížnosti zpochybňuje procesní postup rozhodčího soudu, když namí ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 38 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a rovněž právo na projednání věci v přítomnosti účastníka zakotvené v čl. 38 odst. 2 Listiny. 2. Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen "krajský soud") usnesením ze dne 13. 7. 2015 č. j. KSUL 85 INS 5629/2015-A-19 rozhodl o insolvenčním návrhu věřitelů (obchodních společností AgroZZN, a. s. a Prim ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 1 odst.1, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 26 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení věci a průběh předchozího řízení 1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující i ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] brojí stěžovatelka proti v záhlaví citovanému rozsudku Nejvyššího soudu, neboť má za to, že jím byla porušena její základní práva zaručená v čl. 11 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 11 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavnímu soudu byla doručena ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů, neboť má za to, že jimi bylo porušeno jeho právo na přístup k soudu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a z nyní napadených rozhodnutí se podává, že Okresní soud v Ostravě rozsudkem ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen "krajský soud"), neboť má za to, že jím bylo porušeno zejména jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 odst. 1 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, a to pro porušení jím konkrétně neuvedených práv dle Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). 2. Z ústavní stížnosti a z napadeného rozhodnutí se podává, že směnečným platebním rozkazem Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci (dále jen "krajský soud") ze dne 12. 9. 2018 č. j. 23 Cm 25 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelé domáhají zrušení v záhlaví uvedených výroků napadených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 10 odst. 1 a 2, čl. 32 odst. 4 a 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 odst. 1, čl. 8 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), jakož i čl. 1 Protokolu č. 12 k Úmluvě a dále čl. 3 odst. 1 a 2, čl. 5, 7, 12, 16 a 18 Úmluvy o právech dítěte. ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, jiný zásah orgánu veřejné moci
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 8 odst.5, čl. 38 odst.2, 209/1992 Sb./Sb.m.s., čl. 5 odst.4
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí s tvrzením, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 8, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva") a čl. 1 Protoko ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Včas podanou ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jeho práv zaručených čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Jak vyplynulo z ústavní stížnosti a vyžádaného spisu Okresního soudu v Sokolově (dále jen "okresní soud") sp. zn. 7 C 116/2016, rozsudkem téhož soudu č. j. 7 C 116/2016-39 ze dne 13. 2. 2017 bylo rozhodnuto, že je stěžovatel povinen zaplatit žalobkyni (vedlejší účastnici řízení před Ústavním soudem) částku 57 363 Kč s přís ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 8 Afs 15/2007 - 75
Odůvodnění: 1. Rozhodnutím ze dne 21. 6. 2018, č. j. MPSV-2018/124784-923, sp. zn. SZ/MPSV-2018/89931923 žalované Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zamítlo odvolání žalobkyně a potvrdilo rozhodnutí Úřadu práce ČR - krajské pobočky v Ostravě ze dne 19. 3. 2017 č. j. 153241/2018/OOI, kterým byla žalobkyni odejmuta dávka pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení ode dne 1. 11. 2014. Toto rozhodnutí bylo mimo jiné odůvodněno tím, že byl započítán příjem žalobkyně a manžela z pracovní činnosti dohromady ve výši 3 878 Kč, odůvodněné náklady na bydlení ve výši 3 610,59 Kč, příspěvek na bydlení byl v pře ...
Prejudikatura: 5 Afs 3/2014 - 40, 4 Afs 210/2014 - 57
5 As 104/2013 - 46
Odůvodnění: I. 1. Předmět řízení a vymezení sporu Žalobce se podanou žalobou domáhal zrušení rozhodnutí Generálního ředitelství cel (dále též „žalovaný“) ze dne 18. 5. 2015, čj. 22587/2015-900000-304.1 a čj. 22587-2/2015-900000-304.1 (dále též „Napadená rozhodnutí“), kterými žalovaný změnil rozhodnutí Celního úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen „správní orgán prvního stupně“ či „celní úřad“) ze dne 23. 6. Shodu s prvopisem potvrzuje SŠ. pokračování 2 10Af 42/2015 2014, čj. 30978-11/2014-510000-11 a čj. 30978-10/2014-510000-11 (dále jen „Prvostupňová rozhodnutí“ či „Dodatečné platební výměry“), ...

Soudní dvůr Evropské unie

Prozatímní vydání ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu) 22. května 2019(*) ‾Státní podpory â€" Podpora poskytnutá Å¡panělskými orgány profesionálnímu fotbalovému klubu â€" Urovnání, jehoÅľ cílem je nahradit neuskutečnění převodu pozemku, který byl původně dohodnut mezi magistrátem a fotbalovým klubem â€" Nadměrná částka náhrady poskytnuté fotbalovému klubu â€" Rozhodnutí prohlaÅ¡ující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem â€" Výhoda“ Ve věci T‑791/ .
Prozatímní vydání ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu) 23. května 2019(*) ‾Hospodářská soutÄ›ÅľÂ â€" Spojování podniků  â€" Nizozemský trh s televizními sluÅľbami a telekomunikačními sluÅľbami â€" Plně funkční společný podnik â€" Rozhodnutí, kterým se prohlaÅ¡uje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem a Dohodou o EHP â€" Závazky â€" Relevantní trh â€" Vertikální účinky â€" Zjevně nesprávné posouzení â€" Povinnost uvést odůvodnění“ Ve věci T- .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 21. května 2019(*) Obsah I. Právní rámec A. Unijní právo 1. Listina 2. Akt o přistoupení z roku 2003 B. Maďarské právo II. Postup před zahájením soudního řízení III. K předmětu Åľaloby IV. K pravomoci Soudního dvora A. Argumentace účastníků řízení B. Závěry Soudního dvora V. K věci samé A. Argumentace účastníků řízení B. Závěry Soudního dvora 1. K článku 49 SFEU 2. K článku .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (velkého senátu) 21. května 2019(*) Obsah I. Právní rámec A. Unijní právo 1. Listina 2. Akt o přistoupení z roku 2003 B. Maďarské právo II. Postup před zahájením soudního řízení III. K předmětu Åľaloby IV. K pravomoci Soudního dvora A. Argumentace účastníků řízení B. Závěry Soudního dvora V. K věci samé A. Argumentace účastníků řízení B. Závěry Soudního dvora 1. K článku 49 SFEU 2. K článku .
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu) 15. května 2019(*) ‾Kasační opravný prostředek â€" Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), ‹záruční sekce‘, Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) â€" Výdaje vyloučené z financování ze strany Evropské unie â€" Výdaje vynaloÅľené Řeckou republikou â€" Nařízení (ES) č. 1782/2003 â€" Nařízení (ES) č.796/2004 â€" ReÅľim .
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (Å¡estého senátu) 8. května 2019 (*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Článek 49 SFEU â€" Článek 15 odst. 2 a článek 16 Listiny základních práv Evropské unie â€" Svoboda usazování a volný pohyb sluÅľeb â€" Omezení â€" Rozhodnutí o okamÅľitém uzavření provozovny â€" Nedostatek odůvodnění â€" Naléhavé důvody obecného zájmu â€" Předcházení páchání trestných činů vůči prostituujícím se osobám â€" Ochrana ve .
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre) 7 mai 2019 ( *1 ) « FEAGA et Feader â€" Dépenses exclues du financement â€" Dépenses effectuées par l’Allemagne â€" Correction financière forfaitaire appliquée au titre de la fréquence insuffisante des contrôles clés â€" Obligation de calcul et de comptabilisation annuelle des intérêts â€" Articles 31 et 32 du règlement (CE) no 1290/2005 â€" Article 6, sous h), du règlement (CE) no 885/2006 â€" Obligation .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 8. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Doprava â€" Veřejné sluÅľby v přepravě cestujících po Åľeleznici a silnici â€" Nařízení (ES) č. 1370/2007 â€" Článek 5 odst. 1 a 2 â€" Přímé uzavření smlouvy â€" Smlouvy o veřejných dopravních sluÅľbách cestujícím autobusem či tramvají â€" Podmínky â€" Směrnice 2014/24/EU â€" Článek 12 â€" Směrnice 2014/25/EU â€" Článek 28“ Ve věci C‑ .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 8. května 2019 (*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Rovné zacházení mezi muÅľi aÂ Åľenami v oblasti sociálního zabezpečení â€" Směrnice 79/7/EHS â€" Článek 4 â€" Zákaz jakékoli diskriminace zaloÅľené na pohlaví â€" Nepřímá diskriminace â€" Částečný pracovní úvazek â€" Výpočet starobního důchodu“ Ve věci C‑161/18, jejímÅľ předmětem je ÅľÃ¡dost o rozhodnutí o předbÄ›Åľné otázce na základě .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (devátého senátu) 8. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Sociální politika â€" Převod podniku â€" Směrnice 2001/23/ES â€" Článek 1 odst. 1 â€" Působnost â€" Kritéria pro posouzení převodu â€" Převod klientů â€" Převod vÅ¡ech finančních sluÅľeb banky na makléřskou společnost bez převodu zaměstnanců“ Ve věci C‑194/18, jejímÅľ předmětem je ÅľÃ¡dost o rozhodnutí o předbÄ›Åľné otázce na základě člá .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 8. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Sociální politika â€" Zákaz jakékoli diskriminace na základě věku â€" Směrnice 2000/78/ES â€" Vyloučení odborné praxe získané před dosaÅľením věku 18 let â€" Nový systém odměňování a sluÅľebního postupu â€" Zachování rozdílného zacházení â€" Volný pohyb pracovníků â€" Článek 45 SFEU â€" Nařízení (EU) č. 492/2011 â€" Článek 7 odst. 1 â€" .
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu) 8. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Společný systém daně z přidané hodnoty (TVA) â€" Směrnice 2006/112/ES â€" Článek 168 písm. a) â€" Odpočet daně zaplacené na vstupu â€" Zásada neutrality DPH â€" Osoba povinná k dani vykonávající ekonomickou i neekonomickou činnost â€" ZboÅľÃ­ a sluÅľby nabyté za účelem provádění plnění podléhajících DPH i plnění nepodléhajících DPH â€" .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 2. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" PřísluÅ¡nost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech â€" Luganská úmluva II â€" Článek 15 â€" Smlouva uzavřená spotřebitelem â€" Souvislost se směrnicí 2008/48/ES â€" Smlouva o spotřebitelském úvěru â€" Články 2 a 3 â€" Pojmy ‹spotřebitel‘ a ,operace, na nÄ›Åľ se vztahuje směrnice‘ â€" Maximální výše úv .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 8. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Daň z přidané hodnoty (DPH) â€" Fiktivní plnění â€" NemoÅľnost odpočtu daně â€" Povinnost vystavitele faktury uhradit DPH, která je v ní uvedena â€" Pokuta, jejÃ­Åľ výše odpovídá částce neoprávněně odečtené DPH â€" Slučitelnost se zásadou neutrality DPH a zásadou proporcionality“ Ve věci C‑712/17, jejímÅľ předmětem je ÅľÃ¡dost o rozhodnutí o p .
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Dokument není v českém jazyce dostupný
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (desátého senátu) 2. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Společný celní sazebník â€" Sazební zařazení zboÅľÃ­ â€" Kombinovaná nomenklatura â€" PodpoloÅľky 8526 91 20 a 8528 59 00 â€" Navigační systém GPS s více funkcemi“ Ve věci C‑268/18, jejímÅľ předmětem je ÅľÃ¡dost o rozhodnutí o předbÄ›Åľné otázce na základě článku 267 SFEU, podaná rozhodnutím Curtea de Apel Bacău (odvolací soud v Bacău, .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu) 2. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Daň z přidané hodnoty (DPH) â€" Vrácení DPH â€" Směrnice 2008/9/ES â€" Článek 20 â€" Žádost členského státu vrácení daně o doplňující údaje â€" Údaje, které mají být poskytnuty do jednoho měsíce ode dne, kdy ÅľÃ¡dost obdrÅľÃ­ osoba, jÃ­Åľ je určena â€" Právní povaha této lhůty a důsledky jejího nedodrÅľení“ Ve věci C‑133/18, jejímÅľ př .
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre) 2 mai 2019 (*) « Manquement d’État â€" Directive 2008/98/CE â€" Traitement des déchets â€" Article 5, paragraphe 1 â€" Granulats de pierre ne répondant pas à la notion de “sous-produit※ â€" Article 13 â€" Obligation des États membres de veiller à la protection de la santé humaine et de l’environnement â€" Article 15, paragraphe 1 â€" Obligation de faire traiter les déchets par leur détenteur ou d’autres personnes désignées » Dans l .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (osmého senátu) 2. května 2019 (*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Daně â€" Daň z přidané hodnoty (DPH) â€" Odpočet daně zaplacené na vstupu â€" Å está směrnice 77/388/EHS â€" Článek 17 odst. 2 a 6 â€" Směrnice 2006/112/ES â€" Články 168 a 176 â€" Vyloučení práva na odpočet â€" Pořízení ubytovacích a stravovacích sluÅľeb â€" DoloÅľka standstill â€" Přistoupení k Evropské unii“ Ve věci C‑225/18, jejímÅľ předm .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu) 2. května 2019 (*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Existující podpory a nové podpory â€" Pojem nová podpora â€" Vrácení daně z dividend â€" ReÅľim rozšířený na společnosti usazené mimo území dotyčného členského státu â€" Volný pohyb kapitálu â€" Povinnosti vnitrostátních soudů“ Ve věci C‑598/17, jejímÅľ předmětem je ÅľÃ¡dost o rozhodnutí o předbÄ›Åľné otázce na základě článku 267 SFEU .
Prozatímní vydání ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu) 2. května 2019(*) „Řízení o předbÄ›Åľné otázce â€" Zemědělství â€" Nařízení (ES) č. 510/2006 â€" Článek 13 odst. 1 písm. b) â€" Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin â€" Sýr manchego (,queso manchego‘) â€" PouÅľÃ­vání označení, která mohou připomínat region, s nímÅľ je spojeno chráněné označení původu (CHOP) â€" Pojem ‹průměrný, bÄ›Åľně .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.