Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
319130
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60538
USSR: 33712
NSČR: 115350
NSSČR: 61884
USČR: 75058
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 413908
Krajské soudy (ČR): 37852
Poslední aktualizace
19.03.2019 06:50

Březen 2019     Únor 2019     Leden 2019     Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Prosinec 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Žalobkyně (stěžovatelka) napadla kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze. [2] Součástí kasační stížnosti ze dne 11. 2. 2019 byl blanketní návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 2. 2019, č. j. 4 Azs 53/2019 - 9, stěžovatelku vyzval k doplnění návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti o důvody, pro které přiznání odkladného účinku navrhuje. K tomu soud stanovil lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení a poučil stěžovatelku, že pokud nebude návrh na přiznání odkladného účinku v této lhůtě dop ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 16. 11. 2018, č. j. MV – 19776-4/SO/sen-2018, bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 5. 12. 2017, č. j. OAM – 13675 – 24/ZM – 2016, kterým byla žalobci dle § 44a odst. 10 ve spojení s § 46e odst. 1, § 37 odst. 2 písm. b) a § 56 odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v relevantním znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zamítnuta žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. [2 ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Plzni (dále též „krajský soud“) v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 1. 10. 2018, č. j. CPR-34059-3/ČJ-2017-930310-V237. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání žalobce proti rozhodnutí ze dne 9. 11. 2017, č. j. KRPK-50856/50/ČJ-2017-190022, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a současně stanovena doba, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evr ...
Odůvodnění: [1] Velvyslanectví České republiky v Hanoji usnesením ze dne 15. prosince 2017 č. j. 3765/2017-HANOI-16/a zamítlo žádost žalobce o upuštění od osobního podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a zároveň řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu zastavilo. Rozklad žalobce proti tomuto rozhodnutí zamítl žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví. Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) nicméně obě uvedená rozhodnutí vyhodnotil jako nezákonná a v záhlaví označeným rozsudkem je zrušil. [2] Proti rozsudku krajského soudu podal žalovaný (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost, k níž pozdě ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 2. 8. 2017, č. j. OAM-85/ZA-ZA11-VL16-2017, žalovaný rozhodl, že se žalobkyni neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12 až 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o azylu“). II. [2] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu k Městskému soudu v Praze (dále též „městský soud“), který ji zamítl rozsudkem ze dne 18. 9. 2018, č. j. 4 Az 74/2017 - 32. Rozsudek městského soudu, stejně jako zde uváděná judikatura Nejvyššího správního soudu, je k dispozici na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost odkazuje. ...
Odůvodnění: [1] Dne 28. 11. 2018 byl Nejvyššímu správnímu soudu jako soudu kárnému ve shora uvedené věci doručen návrh předsedy Okresního soudu v Uherském Hradišti Mgr. Tomáše Garguláka (dále též „kárný navrhovatel“) proti kárně obviněné Mgr. Iloně Miklové, soudkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti (dále též „kárně obviněná“), která se podle kárného návrhu měla dopustit kárných provinění tím, že - jako soudkyně Okresního soudu v Uherském Hradišti nedodržela zákonem stanovenou povinnost podle § 158 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, vyhotovit a odeslat rozsudek ...
Odůvodnění: [1] Magistrát města Opavy vyhověl územním rozhodnutím ze dne 16. 2. 2017 žádosti společnosti JC Market, s. r. o. (dále jen „žadatelka“), o umístění stavby „MVE – zdroj elektrické energie pro areál Panský mlýn“. Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal, žalovaný však jeho odvolání zamítl a územní rozhodnutí potvrdil rozhodnutím uvedeným v záhlaví. Následně se žalobce domáhal zrušení obou těchto rozhodnutí u Krajského soudu v Ostravě a také navrhl přiznání odkladného účinku žaloby. Krajský soud ale odkladný účinek žalobě nepřiznal a žalobu zamítl. [2] Proti rozsudku krajského soudu podal žal ...
Odůvodnění: Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 15. 2. 2019 domáhal zrušení rozsudku městského soudu označeného v záhlaví. Podáním ze dne 27. 2. 2019, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal svoj ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně podala návrh na vyslovení neúčinnosti doručení podání, kterým byla předvolána k jednání u Městského soudu v Praze. Městský soud tento návrh zamítl usnesením uvedeným v záhlaví. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno dne 4. 2. 2019 (doručenka na č. l. 177 spisu městského soudu). [2] Dne 18. 2. 2019 byla na elektronickou podatelnu Nejvyššího správního soudu doručena z e-mailové adresy X blanketní kasační stížnost proti zmíněnému usnesení městského soudu. Toto podání nebylo opatřeno elektronickým podpisem. [3] Dne 21. 2. 2019 doručila žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) osobně na městsk ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 4. 7. 2018 kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. Kasační stížnost podal za stěžovatele jeho zástupce, JUDr. Václav Junek, advokát se sídlem v Českých Budějovicích, který jej zastupoval také v řízení před krajským soudem. Toto zastoupení však v průběhu řízení o kasační stížnosti zaniklo. Stěžovatel následně požádal o ustanovení advokáta pro případ, že by NSS považoval zastoupení advokátem za nezbytné. Jelikož je zastoupení advokátem jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti, vyzval NS ...
Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností ze dne 5. 6. 2018 domáhala zrušení rozsudku krajského soudu označeného v záhlaví. Podáním ze dne 4. 3. 2019, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzala stěžovatelka kasační stížnost výslovně a v plném rozsahu zpět. Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle, jímž byla kasační stížnost vzata zpět, nevzbuzuje pochybnosti. Vzhledem k tomu, že stěžovate ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně se správní žalobou bránila proti rozhodnutí, kterým žalovaná zamítla její námitky proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu. Městský soud žalobu zamítl rozsudkem uvedeným v záhlaví. Tento rozsudek byl žalobkyni doručen dne 4. 2. 2019 (doručenka na č. l. 175 spisu městského soudu). [2] Dne 18. 2. 2019 byla na elektronickou podatelnu NSS doručena z e-mailové adresy X blanketní kasační stížnost proti zmíněnému rozsudku. Toto podání nebylo opatřeno elektronickým podpisem. [3] Dne 21. 2. 2019 doručila žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) osobně na městský soud písemnou a vlastno ...
Odůvodnění: [1] V záhlaví uvedeným rozsudkem Krajský soud v Plzni (dále též „krajský soud“) zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 11 2017, č. j. OAM-159/LE-LE05-LE05-2017. Uvedeným rozhodnutím nebyl žalobci udělen azyl ani doplňková ochrana. [2] Proti uvedenému rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) dne 3. 10. 2018 blanketní kasační stížnost spolu s žádostí o ustanovení zástupce. [3] Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele na ustanovení zástupce usnesením ze dne 20. 12. 2018, č. j. 7 Azs 406/2018 - 33, zamítl a zároveň jej vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů ode dne doruč ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou dne 4. 6. 2018 se žalobce domáhal, aby bylo žalovanému uloženo vymazat v katastru nemovitostí zápis změn (sp. zn. Z-2791/2018-211) včetně zápisu změn, z nichž vychází, skartovat spisy a vyřadit a skartovat listiny ze sbírky listin k těmto zápisům. Dále aby soud rozsudkem potvrdil neplatnost uvedených zápisů a zakázal žalovanému pokračovat v dalším nezákonném zásahu do práv žalobce. Dále žalobce požadoval, aby bylo žalovanému uloženo obnovit v katastru nemovitostí stav zápisů na LV X do stavu, jaký byl evidován ke dni 16. 8. 2010, a aby soud potvrdil vlastnická práva žalobce k ...
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 19. 12. 2018, č. j. 65 Af 77/2017 – 33. Usnesením ze dne 8. 2. 2019, č. j. 2 Afs 41/2019 - 34, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v rozhodném znění. Stěžovatelka byla v tomto usnesení poučena o následku nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě. Usnesení ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní obdržel dne 23. 1. 2019 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 8. 2017, č. j. 822505/17/240011452-402151. [2] Jelikož s podáním kasační stížnosti nebyl uhrazen soudní poplatek ve výši 5 000 Kč, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 2. 2019, č. j. 7 Afs 26/2019 - 8, vyzval stěžovatelku k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. Součástí usnesení bylo též poučení o následcích, které nastoupí v případě, že stěžovatelka ve stanov ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Tímto rozsudkem bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného označené v záhlaví a zároveň i prvoinstanční rozhodnutí. [2] Dne 5. 3. 2019 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalovaného označené jako „Zpětvzetí kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě čj. 22 Af 26/2018 - 36“, ve kterém bylo uvedeno, že „[s]těžovatel dospěl k závěru, že není důvod pokračovat v řízení o kasační stížnosti, pročež tímto uvedenou kasační stížnost bere zpět“. [3] Z doručenéh ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. 1. 2019 podání žalobce obsahující návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání kasační stížnosti a zastupování žalobce v následném řízení o kasační stížnosti proti shora uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“). [2] Nejvyšší správní soud proto žalobci zaslal formulář „Potvrzení a prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce soudem“ a vyzval jej k jeho vyplnění (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2011, č. j. 4 Azs ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností ze dne 2. 10. 2018 se žalobci (dále též „stěžovatelé“) domáhali zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutím žalovaného ze dne 15. 8. 2017, č. j. OAM-171/ZA-ZA11-P15-2017 a č. j. OAM-172/ZA-ZA11-P15-2017. Těmito rozhodnutími nebyla stěžovatelům udělena mezinárodní ochrana podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. [2] Podáním ze dne 28. 2. 2019, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 3. 2019, vzali stěžovatelé prostřednictvím své právní zástupkyně kasační s ...
Odůvodnění: [1] Dne 5. 12. 2018 doručil žalobce (dále též „stěžovatel“) Nejvyššímu správnímu soudu podání ze dne 4. 12. 2018 nazvané kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2018, č. j. 31 A 68/2018 - 177. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele na ochranu před nezákonným zásahem, který spatřoval ve zveřejňování osobních údajů na webu Nejvyššího správního soudu. [2] Kasační stížnost neobsahovala žádný stížní důvod ani další náležitosti ve smyslu § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“). Nejvyšší správní s ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal k Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 2. 2019 kasační stížnost směřující proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Podání učinil v elektronické formě a bylo podepsáno zaručeným elektronickým podpisem. [2] Ze spisu krajského soudu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky jeho zástupce dne 24. 1. 2019. Stejné datum doručení ostatně stěžovatel uvádí také v kasační stížnosti. [3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), platí, že „kasační stížnost musí být ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností ze dne 18. 2. 2019 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byly odmítnuty jeho žaloby proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 10. 2017, č. j. 10 As 318/2017 - 13, ze dne 14. 11. 2017, č. j. Vol 46/2017 - 20, ze dne 8. 11. 2017, č. j. 6 As 352/2017 - 8, ze dne 16. 11. 2017, č. j. 5 As 305/2017 - 17, ze dne 16. 11. 2017, č. j. 9 As 389/2017 - 53, ze dne 16. 11. 2017, č. j. 9 As 396/2017 - 14, a ze dne 15. 11. 2017, č. j. 6 As 359/2017 - 13. [2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalované Současně požádal o ustanovení zástupce a o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud jeho žádosti zamítl usnesením ze dne 9. 1. 2019, čj. 8 As 363/2018-15. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 saz ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (dále též „krajský soud“) zamítl v záhlaví uvedeným rozsudkem žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 9. 5. 2018, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 6. 2. 2018, č. j. X, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod. [2] Žalobce (dále též „stěžovatel“) se podáním ze dne 14. 1. 2019 domáhal u Nejvyššího soudu zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu. Nejvyšší soud podání stěžovatele postoupil krajskému soudu, který je jako kasační stížnost spolu se soudní ...
Odůvodnění: [1] Žalobci se žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhali zrušení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství specifikovaného v záhlaví, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro hlavní město Praha ze dne 9. února 2018, č. j. 118461/18/2004-80542-105741, jímž byla na majetek prvního žalobce nařízena exekuce prodejem movitých věcí za účelem vymožení daňového nedoplatku. Současně žalobci požádali soud, aby jejich žalobě přiznal odkladný účinek. Městský soud usnesením označeným v záhlaví žádosti o přiznání odkladného účinku ne ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou blanketní kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení nadepsaného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného. [2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 28. 1. 2019, č. j. 2 As 419/2018 - 25, vyzval stěžovatele, aby v souladu § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), ve lhůtě jednoho měsíce doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Zároveň jej poučil, že pokud této výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta. [3] Usnesení bylo zást ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 27. září 2016, č. j. MV-26120-6/SO-2014, kterým bylo potvrzeno usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 20. ledna 2014, č. j. OAM-592000-8/DP-2013, jímž bylo podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o prodloužení doby platnosti ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále též „žalovaný“), rozhodnutím ze dne 27. 1. 2017, č. j. OAM-78/ZA-ZA15-ZA08-2015, zamítlo žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. II. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji zamítl rozsudkem ze dne 11. 10. 2018, č. j. 32 Az 11/2017 - 80. Plné znění rozsudku krajského soudu je přístupné na www.nssoud.cz a soud na něj pro stručnost odkazuje. III. [3] Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu kas ...
Odůvodnění: [1] Žalobce brojil žalobou podanou u Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 9. 2014, č. j. MMR-19577/2014-83/1335. Krajský soud žalobu pro opožděnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V odůvodnění uvedl, že rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 1. 10. 2014, avšak žalobu podal teprve dne 15. 2. 2018, tedy po marném uplynutí dvouměsíční lhůty podle § 72 odst. 1 s. ř. s. [2] Proti uvedenému usnesení krajského soudu podal žalobce (dále též ...
Odůvodnění: [1] Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor cizinecké policie, rozhodnutím ze dne 5. 4. 2018, č. j. KRPA-45358-14/ČJ-2018-000022, stanovilo stěžovateli novou lhůtu k vycestování z území České republiky, a to v délce 30 dní od právní moci rozhodnutí (dále jen „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“). [2] K odvolání žalobce změnila žalovaná napadeným rozhodnutím rozhodnutí správního orgánu prvního stupně tak, že za text výroku doplnila: „a poté, co bylo nové závazné stanovisko Ministerstvem vnitra České republiky, na základě kterého pominuly důvody znemožňující vycestování cizince v ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.