Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
303359
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 54206
USSR: 33013
NSČR: 113008
NSSČR: 60476
USČR: 73685
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 410757
Krajské soudy (ČR): 35989
Poslední aktualizace
18.11.2018 06:53

Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Městský úřad Litvínov, odbor správních evidencí (dále jen „správní orgán prvního stupně“), rozhodnutím ze dne 31. 5. 2016, č. j. OSE/23372/2016-16, uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a uložil mu pokutu 5.000 Kč. Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně. [2] Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobcovu žalobu shora označeným rozsudkem ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 17. 10. 2018, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 10. 2018, se žalobkyně (dále též „navrhovatelka“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to nařízení jednání v řízení vedeném u krajského soudu pod sp. zn. 65 Af 12/2017. Svůj návrh odůvodnila tím, že rozhodnutí v této věci je žádoucí pro její další existenci. V doplnění svého návrhu ze dne 30. 10. 2018 popsala postup správce daně v daňovém řízení a s tímto ...
Odůvodnění: Rozhodnutím uvedeným v záhlaví žalovaná prodloužila žalobci (stěžovateli) dobu trvání zajištění za účelem správního vyhoštění. Stěžovatel proti rozhodnutí podal žalobu, kterou však krajský soud zamítl rozsudkem uvedeným v záhlaví. Proto stěžovatel podal dne 29. 6. 2018 proti rozsudku kasační stížnost. Dne 2. 11. 2018 NSS obdržel od žalované sdělení, že stěžovatel dne 22. 10. 2018 zemřel. Úmrtím stěžovatel ztratil způsobilost být účastníkem řízení. Přezkoumávané rozhodnutí se týká osobního statusu, u něhož z povahy věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví. Jedná se tedy o neodstranitelný nedostate ...
Odůvodnění: NSS obdržel dne 21. 9. 2018 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli výzvu ze dne 2. 10. 2018, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla stěžovateli doručena prostřednictvím jeho zástupce dne 3. 10. 2018 (doručenka na č. l. 12 spisu NSS). Lhůta k doplnění kasačních důvodů uplynula dne 5. 11. 2018. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě kasační s ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) podal dne 27. 8. 2018 u Nejvyššího správního soudu blanketní kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 11. 2016, č. j. KUKHK-38135/DS/2016/GL, ve věci správního deliktu. [2] Usnesením ze dne 5. 9. 2018, č. j. 5 As 287/2018 - 15, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele, aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozhodnutí krajského soudu (§ ...
Odůvodnění: 1. Návrhem doručeným dne 15. 9. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zvláštní senát“), se Městský soud v Praze, rozhodující ve věcech správního soudnictví, domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů, který vznikl mezi ním na straně jedné, a Obvodním soudem pro Prahu 2 a Městským soudem v Praze jako soudy rozhodujícími v občanském soudním řízení, na straně druhé, ve věci nadepsané „o předložení spisu vedeného u žalované v soudním ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se podanou kasační stížností domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze (dále též „městský soud“) ze dne 21. 6. 2018, č. j. 11 A 225/2017 - 28, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaných. [2] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě. [3] Městský soud doručoval stěžovateli napadený rozsudek poštou. Protože stěžovatel nebyl zastižen, byla zásilka podle § 49 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „o. s. ř. ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2018, č. j. 30 A 87/2018 – 69. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, jenž měl spočívat ve vydání souhlasného závazného stanoviska ze dne 18. 5. 2016, zn. 1560/2016 k návrhu na stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh k dobývání výhradního ložiska štěrkopísků Moravský Písek – Uherský Ostroh. Stěžovatelka současně s podáním kasační stížnosti požádala o osvobozen ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 30. 8. 2018 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 7. 2018, č. j. 22 A 104/2016 - 28, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 7. 6. 2016 č. j. MSK 48401/2016. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny náležitosti podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitos ...
Odůvodnění: (1) Návrhem doručeným dne 1. 12. 2017 zvláštnímu senátu zřízenému podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon č. 131/2002 Sb.“), se JUDr. B. Š. (dále jen „navrhovatel“) domáhal rozhodnutí sporu o pravomoc podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi Obvodním soudem pro Prahu 4 a Policejním prezidiem České republiky - policejním prezidentem, ve věci náhrady škody a nemajetkové újmy ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen ,,stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 10. 2018, č. j. 64 A 1/2018 - 8, kterým byla dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 6. 2018, č. j. 7 Co 22/2018 – 54, vydaného v občanském soudním řízení. [2] Stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že ve věci nejednal „zákonný úředník“ a usnesení vydal „nepříslušný úřad“. V „tajném soudě“ dle názoru stěžovatele jednali vyloučení soudci. Dále stěžovatel uvádí, že napadené usnesení je zmatečné, nepřezkoumatelné a v rozpo ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále „městský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2016, č. j. OAM-1109/ZA-ZA11-K01-2015; tímto bylo rozhodnuto o neudělení mezinárodní ochrany podle §§ 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“). [2] Stěžovatel dne 23. 12. 2015 podal žádost o udělení mezinárodní ochrany v České republice. Dne 4. 1. 2016 poskytl údaje k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, konkrétně sdělil, že se narodil X ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení, jímž Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci (dále jen „krajský soud“) odmítl žalobu proti usnesení žalovaného ze dne 22. 5. 2018, č. j. 4 Co 13/2018 - 124. [2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017 - 10, ze dne 11. 4 ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 6. 2. 2018 se Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů (dále jen „zákon č. 131/2002 Sb.“ nebo „zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů“), rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Okresním soudem v Hradci Králové ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 8 C 121/2017. [2] Z předloženého soudního spisu vyplývá, že žalobce uzavřel dne 12. 8. 2014 se žalovanou Účastnickou smlouvu - Specifikace služby (označenou jako O2 Mobilní hlasová služba), ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 10. 2018 kasační stížnost žalobce (dále též „stěžovatel“) proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného, kterým bylo podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany z důvodu její nepřípustnosti podle § 10a písm. e) téhož zákona. Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, neboť „výkon napadeného rozhodnutí by pro žalobce představoval nenahraditelnou újmu spoč ...
Odůvodnění: [1] Žalobce podal dne 7. 5. 2015 žalobu proti rozhodnutí žalovaného, které je specifikováno v záhlaví; věc byla podle rozvrhu práce přidělena k projednání a rozhodnutí senátu 8 A městského soudu. Dne 17. 10. 2018 vznesl žalobce námitku podjatosti vůči soudcům uvedeného senátu. Důvod podjatosti spatřoval v tom, že městský soud nevyhověl jeho návrhu na přiznání odkladného účinku, čímž předem o věci rozhodl, neboť nepřímo stanovil povinnost žalobce zaplatit uloženou likvidační pokutu. Dalším důvodem je podle žalobce délka řízení, které trvá více než tři roky, aniž soud činil nějaké úkony. [2] Při jednání k ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a řízení před krajským soudem [1] Žalovaný rozhodl dne 20. 2. 2018, že žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany je podle § 10a odst. 1 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“) nepřípustná a řízení se zastavuje. Zároveň určil, že státem příslušným k posouzení žádosti podle článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 7. 12. 2016, č. j. OAM-634/ZA-ZA11-K09-2016, neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“). [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu, která byla rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2017, č. j. 1 Az 2/2017 – 58, jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v relevantním znění (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta. [3] Městský soud v předmětném rozsudku vycházel ze správního spisu, dle něhož žalobce podal žádost o ...
Odůvodnění: [1] Dne 30. 10. 2018 podal žalobce k poštovní přepravě podání označené jako „Námitka – případně žaloba na zamítnuté odvolání Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců“. Adresoval je Nejvyššímu správnímu soudu, jemuž bylo doručeno dne 31. 10. 2018. [2] Z označení podání, jakož i z jeho obsahu plyne, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu (v dané věci proti rozhodnutí žalovaného z 23. 10. 2018, č. j. MV-114671-4/SO-2018, kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra z 5. 9. 2018, č. j. OAM-7054-33/TP-2017, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně, státní příslušnice Vietnamské socialistické republiky, přicestovala do České republiky v roce 2007. V České republice žije s manželem a třemi dětmi. Její manžel a děti, všichni státní příslušnosti Vietnamské socialistické republiky, mají na území trvalý pobyt. Podle vyjádření žalobkyně byla její žádost o povolení k pobytu za účelem sloučení s rodinou zamítnuta z důvodu nedoložení potřebných dokumentů. Dne 3. 8. 2016 byl žalobkyni vydán výjezdní příkaz. Dne 1. 9. 2016 podala žádost o udělení mezinárodní ochrany. Důvodem žádosti o mezinárodní ochranu je snaha legalizovat si pobyt. ...
Odůvodnění: [1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 26. 7. 2016, č. j. MV-92507-6/SO-2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zamítla odvolání žalobkyně (dále též „stěžovatelky“) a potvrdila usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 25. 5. 2016, č. j. OAM-6389-11/TP-2016, jímž bylo podle § 169 odst. 8 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v rozhodném znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o povolení k trvalému pobytu, která byla podána podle ustanovení § 68 zákona o pobytu ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 10. 2018 kasační stížnost žalované (dále jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, jímž byla zrušena její rozhodnutí specifikovaná v záhlaví. [2] Stěžovatelka současně uplatnila návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, který odůvodnila tím, že se žalobkyně domáhá přiznání a doplatku příplatku k vdovskému důchodu a zvláštního příspěvku k vdovskému důchodu, přičemž v případě, že by nedošlo k přiznání odkladného účinku a současně by došlo ke zrušení napadeného rozsudku, řízení o kasační stížnosti by zcela ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce b) (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 7. 2018, č. j. 5 A 105/2018 - 74. [2] Současně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil soudní poplatek, a proto byl vyzván usnesením ze dne 17. 10. 2018, č. j. 2 As 299/2018 - 29, ke splnění poplatkové povinnosti do 15 dnů od doručení usnesení. Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 21. 10. 2018 v 17:07:02. Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti tedy začala plynout v pondělí dne 22. 10. 2018 a poslední den ke splnění poplatkov ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím označeným v záhlaví tohoto usnesení zastavil řízení o žádosti žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále „zákon o azylu“). Podle žalovaného se jednalo o další opakovanou žádost o mezinárodní ochranu, přičemž žalobce neuvedl žádné nové skutečnosti či okolnosti, ze kterých by vyplývalo, že by mohl být vystaven pronásledování nebo hrozbě vážné újmy. O předchozí žádosti žalobce o mezinárodní ochranu bylo rozhodnuto den před podáním této žádosti. [2] Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, v níž především namítl, ž ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 17. 5. 2018, č. j. 22 Af 57/2017 - 40, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 4. 2017, č. j. 17068/17/5100-41453-711400, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. [2] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost. [3] V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost zpět, a to podáním ze dne 26. 10. 2018, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 30. 10. 2018. [4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ze dne 17. 1. 2018, č. j. OAM-712/ZA-ZA11-K01-2017, kterým žalovaný rozhodl, že žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany je nepřípustná podle § 10 a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavil podle § 25 písm. i) zákona o azylu. [2] Stěžovatel v kasační stížnosti požádal též o ustanovení zástupce pro řízen ...
Prejudikatura: 4 Azs 27/2004, 2 Afs 144/2004 - 110
10 As 162/2018 - 30
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 7. 2018, č. j. 14 A 68/2018 - 22 (dále „napadený rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, který žalobce spatřoval v tom, že žalovaný u něj provedl kontrolu, kterou zahájil dne 14. 2. 2018 a ukončil dne 15. 2. 2018. [2] Žalobce se v žalobě ze dne 1. 3. 2018 domáhal určení toho, že kontrola (zahájená dne 14. 2. 2018 a ukončená dne 15. 2. 2018) vůči němu provedená žalovaným byla nezákonná. Popsal, že formálně byla kont ...
Prejudikatura: 2 Ads 58/2003, 1 Afs 135/2004
4 Azs 27/2004
2 Azs 47/2003
2 Afs 144/2004 - 110
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Včas podanou kasační stížností se žalobce domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2018, č. j. 5 A 181/2017 – 24 (dále „napadený rozsudek“), jímž městský soud zamítl žalobu na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, který žalobce spatřoval v tom, že žalovaný u něj provedl kontrolu, kterou zahájil dne 20. 10. 2017 a ukončil dne 23. 10. 2017. [2] Žalobce se v žalobě ze dne 26. 10. 2017 domáhal určení toho, že kontrola (zahájená dne 20. 10. 2017 a ukončená dne 23. 10. 2017) vůči němu provedená žalovaným byla nezákonná. Popsal, že formálně ...
Prejudikatura: 6 As 97/2014 - 48, 9 As 36/2007 - 59
8 As 27/2011 - 68
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje (dále jen „HZS Plzeň“) provedl ve dnech 25. – 27. července 2016 v části Národního parku Šumava nacházející se na území Plzeňského kraje kontrolu dodržování povinností podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Při kontrole bylo zjištěno, že žalobkyně neudržuje příjezdové komunikace k objektům a ke zdrojům vody v šířce nejméně 3 ...
Prejudikatura: 7 As 87/2018 - 34
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Rozhodnutím ze dne 27. června 2016, č. j. CR 043616/2016 ODP/Kp uložil Městský úřad Chrudim (dále jen „městský úřad“) žalobci za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci pokutu ve výši 2 000 Kč. Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí odvolání, jemuž žalovaný vyhověl, rozhodnutím ze dne 31. října 2016, č. j. KrÚ 75984/2016/ODSH/11 rozhodnutí městského úřadu zrušil a věc mu vrátil k novému projednání, přičemž jej zavázal vyslechnout strážníka městské policie, který změřil rychlost žalobcova vozidla, upřesnit místo spáchání přestupku, ověřit okolnosti měření rychlosti ...
Prejudikatura: 8 As 35/2018 - 52, 9 As 172/2018 - 29
10 As 162/2018 - 30
1 As 175/2018 - 26
10 As 25/2018 - 50
2 As 128/2018 - 36
Odůvodnění: I. Předcházející řízení [1] Žalovaný provedl vůči žalobci kontrolu, kterou zahájil dne 18. 1. 2018 v 10:09 hod v místě Hybernská 3, Praha 1, a to kontrolní jízdou provedenou prostřednictvím přizvaných osob. Kontrolu vykonával Mgr. D. R. (dále také „kontrolující“) při výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě podle § 34 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. O kontrole byl vypracován protokol o kontrole ze dne 23. 1. 2018, č. T/20180118/1/Ry. [2] Žalobce se u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) zásahovou žalobou domáhal určení, že zaháje ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 4 Azs 99/2007 - 93
Odůvodnění: I. Předmět řízení 1. Shora označeným rozhodnutím žalovaného nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. Obsah žaloby 2. Toto rozhodnutí napadl žalobce v celém rozsahu podanou žalobou. V první žalobní námitce vytkl žalovanému rozhodnutí, že je neurčité a v důsledku toho tedy i nezákonné. Pokud totiž žalovaný v jeho výrokové části uvedl, že rozhodl podle „zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů“, učinil tak v rozporu s § 68 odst. 2 správního řádu. Z v ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.