Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
241652
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 46470
USSR: 28815
NSČR: 101415
NSSČR: 54612
USČR: 67282
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 396318
Krajské soudy (ČR): 27964
Poslední aktualizace
26.05.2017 06:50

Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Dotčené předpisy: § 265l odst. 4 tr. ř.
Odůvodnění: Obviněný J. E. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl za trestný čin vraždy podle § 219 odst. 1 tr. zák. (zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů) uložen v trvání třinácti roků rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 26. 2. 2016, sp. zn. 46 T 9/2014, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 1 To 29/2016. Tato rozhodnutí byla z podnětu dovolání obviněného zrušena usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2017, sp. zn. 7 Tdo 524/2017-I, s tím, že státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Brně bylo přikázáno, aby věc v potřebn ...
Dotčené předpisy: § 265h odst. 3 tr. ř., § 43 odst. 2 tr. ř.
Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 6. 2016, sp. zn. 7 T 8/2015, byl obviněný P. K. uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem těžkého ublížení z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku. Za to a dále za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterým byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 3 T 163/2015, který nabyl právní moci dne 26. 11. 2015, mu byl uložen podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku souhrnný trest odn ...

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 3. 2017, č. j. 22 Af 61/2015 - 25, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 6. 2015, č. j. 33576/2015-900000-304.5. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud stěžovate ...
Odůvodnění: Návrhem ze dne 18. 11. 2016 se Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Okresním soudem v Děčíně ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 C 76/2013 a týkající se zaplacení částky 4.074 Kč s příslušenstvím. Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Žalobou doručenou dne 6. 6. 2013 Okresnímu soudu v Děčíně se žalobkyně domáhala, aby okresní soud uložil žalované zaplatit jí částku 4.074 Kč s přísluš ...
Odůvodnění: Návrhem ze dne 21. 2. 2017 se Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 21 C 245/2010. Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynuly následující skutečnosti: Žalobkyně (společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) podala proti žalované dne 18. 8. 2010 u Obvodního soudu pro Prahu 5 žalobu na zaplacení částky 7.593 Kč s příslušenstvím. Uvedla, že se žal ...
Odůvodnění: Návrhem ze dne 24. 1. 2017 se Český telekomunikační úřad (dále též „navrhovatel“) domáhal, aby zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl kompetenční spor vzniklý mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 31 C 62/2016. Ze spisu předloženého navrhovatelem vyplynuly následující skutečnosti: Žalobce uzavřel se žalovaným dne 17. 5. 2013 smlouvu, na jejímž základě se zavázal poskytovat žalovanému telekomunikační služby v síti Vodafone Czech Republic a. s. (dále jen „Vodafone“). Vzájemná práva a p ...
Odůvodnění: : [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2016, č. j. 2 As 187/2016 – 128. Tímto usnesením Nejvyšší správní soud v řízení o stěžovatelově kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 6. 2016, č. j. 22 A 63/2016 – 7, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků, zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce, vyzval ho k zaplacení soudního poplatku a k předložení plné moc ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 5. 2017 podání nazvané jako námitky, ve kterém žalobce prezentuje svůj nesouhlas s výší invalidního důchodu přiznaného žalovanou, popisuje své zdravotní obtíže a žádá soud o přezkoumání věci. K podání je přiloženo v záhlaví uvedené rozhodnutí žalované, kterým byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 12. 2014, č. j. X, ve věci zvýšení invalidního důchodu. Další přílohy tvoří lékařské zprávy vypovídající o aktuálním zdravotním stavu žalobce. [2] Vzhledem k tomu, že ze žalobcova podání je jednoznačně zřejmý jeho nesouhlas s výší př ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného správního orgánu. [2] Nejvyšší správní soud v dané věci prověřoval, zda stěžovatel splnil poplatkovou povinnost, která se váže k podání kasační stížnosti. Společně s podáním kasační stížnosti bylo totiž povinností stěžovatele uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované specifikovanému v záhlaví. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání stěžovatelky jako opožděné podle § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen „spr. ř.“), směřující proti rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Tímto rozhodnutím žalovaný rozhodl o jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany tak, že se mu mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o az ...
Prejudikatura: 8 As 109/2013 - 34
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím žalovaná změnila rozhodnutí Policie České Republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, odboru cizinecké policie (dále jen „správní orgán I. stupně“), ze dne 1. 6. 2016, č. j. KRPA-209938-17/ČJ-2016-000022, kterým by ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“) neudělilo žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). II. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Praze, který ji zamítl rozsudkem ze dne 22. 2. 2017, č. j. 49 Az 112/2015 - 36. Rozsudek krajského soudu (stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro stručnost odkazuje. III. [3] Žalobce (dále jen „stěž ...
Odůvodnění: I. [1] Žalovaná rozhodnutím ze dne 5. 2. 2017, č. j. KRPB-29873/ČJ-2017-060026-50A, rozhodla o zajištění žalobce podle § 129 odst. 1 a 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), za účelem jeho předání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013 ze dne 26. 6. 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzovaní žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některé ...
Prejudikatura: Nao 13/2010 - 68
Odůvodnění: [1] Žalobce napadl u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích žalobou rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 1. 2017, č. j. KrÚ 7952/2017/ODSH/13, kterým bylo jako opožděné zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Svitavy ze dne 4. 11. 2016, č. j. 55425-16/OD-bim/1789/2016, kterým byl žalobce shledán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. [2] Dne 13. 4. 2017 vznesl žalobce prostřednictvím svého právního zástupce Mgr. Václava Voříška námitku podjatosti předsedy senátu JUDr. Jana Dvořáka. Podjatost ...
Odůvodnění: I. Podání doručené Nejvyššímu správnímu soudu [1] Nejvyšší správní soud dne 2. 5. 2017 obdržel návrh ze dne 1. 5. 2017, jehož obsah lze rozčlenit do tří částí: 1) Části vztahující se k řízení před Krajským soudem v Brně vedenému pod sp. zn. 22 A 70/2016, kde jako účastníci vystupují D. D. a Krajský úřad Olomouckého kraje. Tuto část návrhu ze dne 1. 5. 2017 Nejvyšší správní soud vyhodnotil Aprk 12/2017 jako návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu, který se týká uvedeného řízení před Krajským soudem v Brně. Tímto návrhem se Nejvyšší správní soud zabývá v části II. tohoto usnesení. 2) Části vzt ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 2. 3. 2017, č. j. 30 A 40/2017 - 37, kterým Krajský soud v Brně odmítl žalobu proti vlastnímu usnesení ze dne 7. 12. 2016, č. j. 62 A 45/2016 - 29. [2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. [3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 t ...
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností brojí žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“). Napadeným rozsudkem byla zamítnuta stěžovatelčina žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“) a rozhodnuto o nákladech soudního řízení. Žalovaný rozhodl, že stěžovatelce se mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v rozhodném znění (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje. Krajský soud v odůvodnění napadeného rozsudku ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen ,,stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2017, č. j. 29 A 62/2017 - 36, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení téhož soudu ze dne 21. 12. 2016, č. j. 30 A 214/2016 – 36, neboť v uvedené věci nebyla dána pravomoc krajského soudu rozhodnout vzhledem k tomu, že, jak byl stěžovatel krajským soudem již mnohokrát poučen, napadl správní žalobou nikoliv rozhodnutí správního orgánu, ale rozhodnutí soudu vydané ve správním soudnictví. Krajský soud zároveň poznamenal, že podaná žaloba je součástí jakési stěžovatelovy snahy o z ...
Odůvodnění: [1] Finanční úřad pro hlavní město Prahu platebním výměrem ze dne 4. 11. 2015 vyměřil žalobkyni odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 117.695 Kč. Žalovaný změnil platební výměr v záhlaví označeným rozhodnutím tak, že zvýšil odvod na částku 117.930 Kč. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji odmítl v záhlaví označeným usnesením pro absenci žalobních bodů. [2] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti usnesení městského soudu kasační stížností. [3] Spolu s podáním kasační stížnosti stěžovatelka nesplnila poplatkovou povinnost stanovenou v § 4 ods ...
Odůvodnění: I. Průběh dosavadního řízení Rozhodnutím Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, ze dne 4. 9. 2015, č. j. KRPA-71074-81/ČJ-2011-000022, byla žalobkyni dle § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), v návaznosti na rozhodnutí o správním vyhoštění ze dne 4. 5. 2010, č. j. CPPH-8339/ČJ-2010-004003, nově stanovena doba k vycestování z území do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Žalobkyně podala proti rozhodnutí, jímž jí byla nově stanovena doba k vycestování, odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 12. 1 ...
Odůvodnění: [1] Žalobce podal u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterou se domáhá určení, že „[j]ustiční stráží KS v Č. Budějovicích podmínění vstupu žalobce do podatelky KS v Č. Budějovicích odložením všech kovových předmětů dne 16. ledna 2017 bylo ze své povahy nezákonné i neopodstatněné“, jakož i určení, že „vyřízení výslovné žaloby ze dne 17. ledna 2017 vyrozuměním JUDr. Tripese z KS v Č. Budějovicích (Spr 129/2017) bylo nezákonností ze strany orgánu státní správy soudu“. [2] Krajský soud v Českých Budějovic ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou podanou dne 16. 2. 2017 u Krajského soudu v Hradci Králové domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí ze dne 15. 12. 2016, kterým žalovaný změnil co do výše uložené pokuty prvostupňové rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj ze dne 17. 6. 2016, č. j. 8582/8.30/16-9, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (dále jen „zákon o inspekci práce“). V ostatních částech ponechal žalovaný výrok prvostupňového rozhodnut ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný zamítl shora uvedeným rozhodnutím žádost žalobce o vrácení správního poplatku ve výši 400 Kč za žádost o posečkání daně z nemovitostí. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který v záhlaví označeným usnesením zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu. [2] Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností. Namítl, že krajský soud řádně nepřihlédl k obsahu předchozích objektivně důvodných podání, a současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízen ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 12. 2016, č. j. OAM-177/LE-LE05-LE05-PS-2016, kterým bylo rozhodnuto o zajištění stěžovatele v zařízení pro zajištění cizinců dle § 46a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, v relevantním znění (dále jen „zákon o azylu“). Doba trvání zajištění stěžovatele byla stanovena dle § 46a odst. 5 zákona o azylu do 5. 4. 2017. Stěžovatel proti rozhodnutí žalovanéh ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím (dále také „napadené rozhodnutí“) rozhodl, že se žalobci neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12 - § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále jen „zákon o azylu“). [2] Žalobce se proti napadenému rozhodnutí bránil žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji výše uvedeným rozsudkem zamítl jako nedůvodnou. [3] Rozsudek krajského soudu žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl blanketní kasační stížností; navrhl napadený rozsudek zrušit a věc vrátit krajskému soudu k dalšímu řízení. [4] Stěžovatelova kasační stížnost neobsahovala konkrétní kasační n ...
Prejudikatura: 2 Ads 29/2003
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové domáhal zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalovaného, jímž zamítl žalobcovo odvolání a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Trutnov ze dne 16. 12. 2015, čj. 147276/2015, kterým uznal žalobce vinným ze spáchání správního deliktu podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu) a uložil mu pokutu ve výši 1500 Kč. [2] Krajský soud rozsudkem ze dne 8. 3. 2017, čj. 30 A 38/2016-32, žalobu zamítl jako nedůvodnou. [3] Proti rozsudku ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 17. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2017, čj. 8 As 55/2017-10, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce 30. 3. 2017; konec lhůty proto připadl na 2. 5. 2017 (úterý). O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen. Vzhledem k tomu, že stěžovatel do dnešního dne důvody kasační stížnosti nedoplnil ...
8 Azs 31/2017-34 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: V. R., zastoupeného Mgr. Ing. Janem Procházkou, LL.M. eur., advokátem, se sídlem Karolinská 654/2, Praha 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2016, čj. OAM-56/LE-LE05-LE05-2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 11. 2015, č. j. OAM-603/ZA-ZA02-ZA02-2015, rozhodl tak, že žalobkyni se mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, neuděluje. [2] Žalobkyně podala proti uvedenému rozhodnutí žalovaného žalobu, kterou krajský soud zamítl rozsudkem ze dne 24. 1. 2017, č. j. 32 Az 54/2015 – 31, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Krajský soud předeslal, že žalobkyně v žalobě brojila toliko proti výroku o neudělení humanitárního azylu a doplňkové ochrany podle § 14 a § 14a zákona o azylu. Krajský s ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 3. 2017, č. j. 10A 64/2017 - 9, odmítl žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, který žalobce spatřoval v nezákonné žalobní vyhlášce a nezákonně provedeném dražebním roku dne 6. 1. 2016 v řízení vedeném žalovaným pod sp. zn. 085 EX 1377/13. Soud dále rozhodl, že žalobci se osvobození od soudních poplatků nepřiznává, návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů se zamítá a žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost, v níž navrh ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2017, č. j. 51 A 22/2016 – 28. Současně s podáním kasační stížnosti však stěžovatel nezaplatil soudní poplatek. [2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákon č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 18. 4. 2017, č. j. 2 As 104/2017 – 12, vyzval k zaplacení soudního poplatku, ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 23. 3. 2017 kasační stížnost, kterou se domáhal zrušení usnesení krajského soudu označeného v záhlaví. Soudní poplatek za kasační stížnost, splatný jejím podáním, však nezaplatil. Proto ho Nejvyšší správní soud vyzval k jeho zaplacení usnesením ze dne 30. 3. 2017, čj. 10 As 93/2017-8. K zaplacení mu soud stanovil lhůtu 7 dnů a poučil ho o následcích nevyhovění této výzvy. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z §4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplat ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci kasační stížnost, kterou se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 2. 2016, č. j. KUKHK-6358/DS/2016/Er. Usnesením ze dne 29. 3. 2017, č. j. 5 As 87/2017 - 15, které bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 3. 4. 2017, byl stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti. Lhůta stanovená pro doplnění kasační stížnosti v souladu s § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soud ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 13. 4. 2017 podání označené jako kasační stížnost, která se domáhá zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. Jménem žalobce podání učinila Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s. (OPU), která jej zastupovala v řízení o žalobě. Plnou moc k podání kasační stížnosti však nepředložila. NSS proto usnesením ze dne 25. 4. 2017, čj. 10 Azs 116/2017-13, vyzval OPU, aby ve lhůtě pěti dní od jeho doručení předložila plnou moc k podání kasační stížnosti, a poučil ji o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Výzva byla OPU doručena dne 25. 4. 20 ...
Prejudikatura: 8 As 118/2012 - 45
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 8. 12. 2014, č. j. KRPB-218469-46/ČJ-2014-060026-SV, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, rozhodla podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o uložení správního vyhoštění žalobci a stanovila dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce jednoho roku. [2] Žalovaná rozhodnutím ze dne 4. 8. 2015, č. j. CPR-2110-2/ČJ-2014-930310-C235, zamítla odvolání žalobce a potvrdila výše uved ...
Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne ze dne 22. 8. 2016, č. j. OAM-93/LE-LE05-LE05-2016, ev. č. L010308, žalovaný žalobci neudělil mezinárodní ochranu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (dále „zákon o azylu“). Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále „krajský soud“), který žalobu zamítl. V tomto rozhodnutí vypořádal všechny azylově relevantní důvody v kontextu žalobcových tvrzení. Krajský soud při přezkoumání rozhodnutí žalovaného vycházel z toho, že hlavní motivací žalobcovy žádosti o udělení mezinárod ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Brně domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2016, č. j. 10 As 90/2016 – 24. Krajský soud v Brně v záhlaví označeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) žalobu odmítl, neboť dospěl k závěru, že tato směřuje proti rozhodnutí soudu, které není přezkoumatelné v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ani proti němu nejsou přípustné žádné opravné prostředky postupem podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. [2] Proti napadeném ...
Prejudikatura: 8 As 109/2013 - 34, 2 Azs 221/2014 - 54
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, uložila rozhodnutím ze dne 25. 3. 2016 žalobci správní vyhoštění a stanovila dobu jednoho roku, po kterou žalobci nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie. Správní orgán vydal toto rozhodnutí na základě § 119 odst. 1 písm. b) bodu 8 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Žalobce podle správního orgánu naplnil předpoklady pro vyhoštění tím, že věrohodným způsobem neprokázal oprávněno ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 25. 4. 2017 se žalobce (dále jen „navrhovatel“) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a to vydání rozhodnutí v řízení o žalobě vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 Af 58/2015. Svůj návrh omezil na tvrzení, že rozhodující soud je v prodlení s vydáním rozhodnutí o věci samé. [2] K návrhu se vyjádřil soudce zpravodaj Mgr M. K.; uvedl, že navrhovatel měl podat návrh k soudu, vůči kterému jsou namítány průtahy, ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 3. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného – usnesení ze dne 16. 11. 2016, č. j. 62 A 33/2016 – 25. Žalovaný tímto usnesením odmítl žalobu stěžovatele proti předchozímu usnesení Nejvyššího správního soudu. Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, vyzval jej Nejvyšší správní soud k jeho zaplacení a dále k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační ...
Odůvodnění: Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v rozvrhu práce Obvodního soudu pro Prahu 8 na rok 2014. Krajský soud z podané žaloby dovodil, že žalobc za žalovaného správně označil předsedu Obvodního soudu pro Prahu 8. V souladu s § 7 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), je proto místně příslušným soudem k projednání žaloby Městský soud v Praze. Z tohoto důvodu krajský soud ve smyslu § 7 odst. 5 s. ř. s. rozhodl usnesením ze dne 13. 3. 2017, č. j. 48 A 33/2017 – 3 (dále jen „napa ...
Prejudikatura: 5 Afs 91/2012 - 41
Odůvodnění: Rozhodnutím ze dne 2. 10. 2013, č. j. ÚOHS-S101/2013/VZ-18959/2013/522/ZPr, rozhodl žalovaný o tom, že se žalobce dopustil správních deliktů podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), a to tím, že: 1) nestanovil přepokládanou hodnotu veřejné zakázky vyplývající ze smlouvy označené jako „Mandátní smlouva uzavřená na základě usnesení RM č. 313/12 ze dne 21. 6. 2012“, kterou žalobce uzavřel dne 2. 7. 2012 se společností RESPECT, a.s., IČ 25146351, se sídlem Pod Krčským lesem 2012/22, Praha (dá ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně a vrácení mu věci k dalšímu řízení. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. [3] Protože stěžovatel spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 28. 3. 2017, ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním domáhal, aby Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) zrušil usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2016, č. j. 3 As 206/2016 – 35, jímž byly zamítnuty jeho návrhy na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce a kterým byl současně vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a k předložení plné moci udělené advokátovi. Krajský soud žalobcovo podání vyhodnotil podle jeho obsahu jako žalobu, načež ji v záhlaví uvedeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) odmítl, neboť směřovala proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictv ...
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením krajský soud odmítl stěžovatelovu žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). V odůvodnění napadeného usnesení krajský soud uvedl, že stěžovatel v žalobě netvrdil ani nedoložil, že by jí napadal rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Naopak, stěžovatel se svým návrhem u krajského soudu dom ...
Odůvodnění: I. [1] Ředitelství služby cizinecké policie, Přijímací středisko cizinců Zastávka (dále jen „správní orgán I. stupně“), rozhodnutím ze dne 11. 5. 2016, č. j. CPR-9137/ČJ-2016-931200-SV, uložilo podle § 119 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), žalobci správní vyhoštění a stanovilo, že žalobci nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie po dobu jednoho roku. Žalobcovo odvolání žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 16. 11. 2016, č. j. MV-83727-9/OAM-2016. II. [2] Žalobce podal proti rozhodnutí žalovanéh ...
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“). Tímto rozsudkem byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“) a rozhodnuto o nákladech soudního řízení. Rozhodnutím žalovaného byl stěžovatel zajištěn dle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), za účelem sp ...
Odůvodnění: [1] Žalobci (dále jen „stěžovatelé“) napadli kasační stížností shora označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jejich žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu. [2] Stěžovatelé v řízení o kasační stížnosti požádali o osvobození od soudních poplatků a navrhli, aby jim byl ustanoven zástupce. V usnesení ze dne 27. 4. 2017, č. j. 9 As 93/2017 - 34, Nejvyšší správní soud žádost o osvobození od soudních poplatků i návrh na ustanovení zástupce zamítl, jelikož kasační stížnost představuje návrh, který nemůže být zjevně důvodný. ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zastaveno řízení vedené pod sp. zn. 59 Af 22/2016 z důvodu nezaplacení soudních poplatků a současně bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] V kasační stížnosti stěžovatelka uplatnila též návrh na přiznání odkladného účinku dle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). [3] Současně s kasační ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím rozhodl, že se stěžovateli neuděluje mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] V průběhu správního řízení vyšlo najevo, že důvodem stěžovatelovy žádosti je obava z výkonu vojenské služby. Žalovaný ji nevyhodnotil jako azylově relevantní a nezjistil ani žádné ...
Prejudikatura: 4 Azs 9/2017 - 31, 75 Az 42/2016 - 25
Odůvodnění: Rozhodnutím Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, ze dne 18. 9. 2016, č. j. KRPE-79284-25/ČJ-2016-170022-SV, byl žalobce (dále jen „stěžovatel“) podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v rozhodném znění (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zajištěn za účelem správního vyhoštění, se stanovením doby zajištění na 60 dnů od okamžiku omezení osobní svobody stěžovatele, tj. do 16. 11. 2016. Dne 19. 9. 2016 požádal stěžovatel o udělení mezinárodní ochrany dle § 3a odst. 1 písm. a) ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobkyně podala k Ministerstvu vnitra žádost o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání – účast v právnické osobě dle § 44a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pobytu cizinců“). [2] Rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 20. 7. 2015, č. j. OAM-11437-11/DP-2015 (dále též „prvoinstanční rozhodnutí“) bylo vysloveno, že „se platnost povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44a odst. 3 v návaznosti na § 35 odst. 3, na § 37 odst. 2 písm. b) s odka ...
Prejudikatura: 5 As 213/2015 - 38, 5 As 104/2008 - 45
Odůvodnění: I. [1] Městský úřad Velké Meziříčí (dále jen „městský úřad“) rozhodnutím ze dne 4. 5. 2015, č. j. DOP/6622/2015/1048/2015-bdin, shledal žalobce vinným z přestupku dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), kterého se dopustil tím, že dne 15. 2. 2015 řídil osobní automobil na dálnici D1 na kilometrech 156 až 142 rychlostí 194 km/hod, takže překročil nejvyšší dovolenou rychlost jízdy o 64 km/hod. Městský úřad uložil žalobci pokutu ve výši 7 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu š ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobce brojil proti vyrozumění o prošetření způsobu vyřízení stížnosti ze dne 12. 10. 2016, č. j. 44628/16/5100-41451-806485 (dále jen „napadený akt“). Krajský soud žalobce vyzval k tomu, aby odstranil vady svého podání tak, že uvede, zda se jedná o žalobu proti rozhodnutí ve smyslu § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nebo o žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu § 82 a násl. s. ...
Prejudikatura: 9 Afs 113/2007 - 63
Odůvodnění: I. Vymezení věci (1) Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě žalobce jako stěžovatel napadá shora označený rozsudek krajského soudu, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 9. 2015, č. j. 28760/15/5000-10470-700290. Uvedeným rozhodnutím žalovaného byl změněn platební výměr Finančního úřadu pro Pardubický kraj ze dne 25. 9. 2013, č. j. 1244198/13/2800-04702-607079, vyměřující žalobci odvod do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně ve výši 5 612 962 Kč, a to na částku 321 909 Kč. (2) Odvod byl platebním výměrem uložen za zjištěné neoprávněné použití peněžních ...
Prejudikatura: 10 Afs 148/2014 - 70, 7 Afs 55/2012 - 23
Odůvodnění: I. [1] Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (dále jen „správce daně“) dne 25. 4. 2014 zahájil u žalobce místní šetření, v jehož rámci odebral vzorek minerálních olejů z nadzemní nádrže a z kontejneru nacházejícího se na dopravním prostředku ve vlastnictví stěžovatele. Žalobcův zaměstnanec, který se na místě šetření nacházel, uvedl, že k vybraným výrobkům nemá žádný doklad ve smyslu § 5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a dále uvedl, že v nádrži se nachází motorová nafta. Správce daně proto rozhodnutím ze dne 30. 4. 2014, č. j. 41365-3/2014-570000-31, rozhodl o zajištění vybraných výrobků p ...
Prejudikatura: 4 Ads 13/2003, 4 Ads 81/2009 - 46
6 Ads 11/2013 - 20
8 Ads 8/2015 - 28
7 Ads 229/2016 - 54
4 Ads 185/2015 - 17
4 Azs 1/2004
1 Azs 34/2004
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 22. 6. 2015, č. j. X, byla zamítnuta žádost žalobkyně o změnu výše invalidního důchodu z důvodu zhoršení zdravotního stavu; žalobkyni nadále náleží invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně (dále také „rozhodnutí o zamítnutí žádosti“). [2] Rozhodnutím žalované ze dne 26. 8. 2015, č. j. X, byly zamítnuty námitky žalobkyně a potvrzeno uvedené rozhodnutí (dále také „rozhodnutí o námitkách“). II. [3] Žalobkyně napadla rozhodnutí o námitkách žalobou. Krajský soud žalobu zamítl. V odůvodnění rozsudku obsáhle shrnul dosavadní průběh říz ...
Odůvodnění: Kasační stížností ze dne 4. 5. 2017 se žalobce, jakožto stěžovatel, domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením byla odmítnuta stěžovatelova žaloba z důvodu, že směřovala proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví. Krajský soud zejména konstatoval, že stěžovatelova žaloba směřovala proti rozhodnutí, které není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Rozhodnutí žalovaného je rozhodnutím soudu vyd ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 5. 4. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě. Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatel neuhradil. Nejvyšší správní soud ho proto usnesením ze dne 13. 4. 2017, čj. 8 As 71/2017-12, vyzval, aby soudní poplatek zaplatil. K tomu mu určil lhůtu 2 týdnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ho o následcích nevyhovění výzvě. [2] Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní ...
Odůvodnění: Blanketní kasační stížností ze dne 26. 3. 2017 žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) brojí proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 5. 2016, č. j. KUKHK-10891/DS/2016/SR. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Hradec Králové ze dne 10. 2. 2016, č. j. MMHK/025943/2016, sp. zn. P/255/2015/OS1/Jad. Usnesením ze dne 29. 3. 2017, č. j. 5 As 86/2017 - 14, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku, aby v zákonné lhůtě jed ...
Prejudikatura: 4 As 3/2008 - 78, 2 As 20/2006
Odůvodnění: [1] Včas podanou a procesně přípustnou kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. S-JMK 71843/2014/OD/Ša. Tímto rozhodnutím bylo zčásti zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Mikulov ze dne 9. 5. 2014, č. j. MUMI 14014477, a v této části bylo řízení o přestupku zastaveno, a zčásti bylo toto rozhodnutí změněno. [2] Podle prvostupňového rozhodnutí měl žalobce spáchat přestupky podle § 125c odst. 1 písm. f) a podle § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. ...
Odůvodnění: : [1] Podanou kasační stížností ze dne 15. 3. 2017 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta pro opožděnost jeho žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Litoměřice ze dne 24. 6. 2014, č. j. 0041364/14/DOPPŘ/JRe (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“). [2] Prvostupňovým rozhodnutím byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bod 7 a dle § 125c odst. 1 písm. k zákona ...
Prejudikatura: 1 Azs 13/2006, 2 Azs 92/2005 - 58
Odůvodnění: Včasně podanou kasační stížností brojí žalobce, jakožto stěžovatel, proti shora označenému rozsudku (dále jen „napadený rozsudek“) Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného (dále jen „rozhodnutí žalovaného“). Žalovaný v řízení o stěžovatelově žádosti o udělení mezinárodní ochrany rozhodl, že se mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), neuděluje. Krajský soud v odůvodnění napadeného rozsudku zejména u ...
Prejudikatura: 2 As 80/2009 - 66
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované specifikovanému tamtéž. Žalovaná jím rozhodla o prodloužení doby trvání zajištění stěžovatele o 19 dnů od uplynutí třicetidenní doby zajištění stanovené rozhodnutím ze dne 8. 1. 2017, č. j. KRPU-5372-20/ČJ-2016-040022 (dále jen „první rozhodnutí o zajištění“). [2] Účelem zajištění bylo předání stěžovatele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. 6. 2013, ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného specifikovanému tamtéž. [2] Nejvyšší správní soud v dané věci prověřoval, zda stěžovatel splnil poplatkovou povinnost, která se váže k podání kasační stížnosti. Společně s podáním kasační stížnosti bylo totiž povinností stěžovatele uhradit soudní poplatek za kasační stížnost, a to ve výši 5 000 Kč podle položky č. 19 sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Olomouci ze dne 4. 9. 2015, č. j. OLA-8179/2015-BE, jímž byl stěžovatel dle § 30 odst. 2 písm. f) a odst. 3 a § 31 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném pro projednávanou věc (dále ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu došla dne 22. 3. 2017 kasační stížnost žalobce (dále „stěžovatel“), kterou podal dne 16. 3. 2017 prostřednictvím Městského soudu v Praze. Kasační stížností stěžovatel napadá usnesení městského soudu označené v záhlaví, který jím podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítl podání stěžovatele, protože neobsahovalo všechny náležitosti žaloby (podpis a žalobní body) a stěžovatel jej ani na výzvu soudu ve lhůtě nedoplnil. [2] NSS nejdříve ověřil, zda byla kasační stížnost podána včas. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s., věty první musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po ...
Odůvodnění: : [1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba na ochranu proti nezákonnému zásahu správního orgánu, který spatřovala v souhlasu žalovaného s provedením ohlášené stavby rodinného domu osoby zúčastněné na řízení, na pozemcích parc. č X, X a X v k. ú. X. [2] Stěžovatelka společně s podanou kasační stížností žádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. [3] Nejvyšší správní soud jí zaslal výzvu ze dne 10. 3. 2017, ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 16. 3. 2017 blanketní kasační stížnost. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 20. 3. 2017, č. j. 4 As 56/2017 - 12, vyzval žalobce (dále též „stěžovatele“), aby v souladu s § 37 odst. 5 věty první a § 106 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil svoji kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních důvodů napadá usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 2. 2017, č. j. 30 A 67/2016 - 46, jelikož z blanketní kasační stížnosti stěžovate ...
Odůvodnění: Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 3. 2017 blanketní kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu uvedeného v záhlaví. NSS v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. zaslal stěžovateli dne 21. 3. 2017 výzvu, aby doplnil důvody kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy, a poučil jej o následcích spojených s neodstraněním tohoto nedostatku. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude mo ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 14. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 23. 3. 2017, čj. 10 As 80/2017-18, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě. [2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplněn ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobami doručenými Krajskému soudu v Brně dne 21. 10. 2016 a dne 25. 10. 2016, domáhal ochrany proti nezákonnému zásahu Obvodního soudu pro Prahu 8 (ve věci označené jako sp. zn. 0P 35/2012); Obvodního soudu pro Prahu 9 (ve věci označené jako sp. zn. 2 T 58/2014); Okresního soudu Praha – západ (ve věci označené jako sp. zn. 14 T 7/2014); Krajského soudu v Praze (ve věcech označených jako sp. zn. 9 To 154/2014; 11 To 341/2014; 11 To 444/2014; 13 To 23/2015; 11 To 156/2015; 11 To 157/2015; 9 To 421/2015; 12 To 475/2015; 13 To 33/2015); Městského soudu v Praze (ve věcech označenýc ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil blanketní kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci mezinárodní ochrany. [2] Dne 3. 5. 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání (učiněné jeho zástupcem Mgr. Tauberem), jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění p ...
10 As 125/2017 - 11 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. 2. 2017, čj. 30 A 56/2016-25, takto: I. Kasační stížnost II. Žádný z účastníků se odm ítá . nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odů v odn ěn í: Žalobce podal kasační stížnost ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 2. 2017, č. j. 9 A 4/2017-8, odmítl podání žalobce, které postrádalo podpis, neboť žalobce ve lhůtě stanovené soudem svoje podání o tuto náležitost nedoplnil. [2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl usnesení městského soudu kasační stížností, která byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena prostřednictvím e-mailu bez ověřeného elektronického podpisu dne 13. 3. 2017. Tuto kasační stížnost, vedenou u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 As 79/2017, však do tří dnů nepotvrdil ve formě podle § 37 odst. 2 s. ř. s., a Nejvyšší správní soud k ní prot ...
Odůvodnění: Rozsudkem ze dne 8. 2. 2017, č. j. 52 Af 52/2016 – 66, Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala vydání rozsudku, kterým by krajský soud přikázal žalovanému, aby ukončil dožádání o provádění daňové kontroly Finančním úřadem pro Kraj Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou. Proti tomuto usnesení podala zástupkyně žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včasnou kasační stížnost. Podáním, doručeným do datové schránky Nejvyššího správního soudu dne 2. 5. 2017, však vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět a požádala, aby soud probíhající řízení o ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 10. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti shora označenému rozsudku krajského soudu. Zdejší soud proto podle § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval stěžovatele usnesením ze dne 21. 3. 2017, čj. 10 As 74/2017-17, aby kasační stížnost ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil. Zároveň jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě. [2] Podle § 106 odst. 3 věty první s. ř. s. [n]emá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplněn ...
Odůvodnění: V kárném řízení zahájeném navrhovatelem proti kárně obviněnému soudci JUDr. P. V. oznámil člen kárného senátu JUDr. Karel Šimka možný důvod své podjatosti. O tom zpravil předsedu Nejvyššího správního soudu postupem dle § 8 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), v návaznosti na § 10 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“). Možný důvod své podjatosti JUDr. Karel Šimka spatřoval v tom, že se s kárně obviněným osobně zná, nebo ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“), kterým ji nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut její návrh na ustanovení zástupce. [2] Před meritorním posouzením věci se Nejvyšší správní soud zabývá otázkou splnění zákonem stanovených podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Jednou z podmínek je i požadavek na podání kasační stížnosti ve stanovené lhůtě. [3] Dle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění ...
Odůvodnění: Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení krajského soudu. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobcovu žalobu, která směřovala proti jinému usnesení téhož krajského soudu ze dne 30. 11. 2016. Kasační stížnost je nepřípustná: rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. Soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 120 s. ř. s. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 větou první za použití § 120 s. ...
Odůvodnění: [1] Dne 7. 3. 2017 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku krajského soudu označenému v záhlaví. [2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl žádné kasační důvody. Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 16. 3. 2017, čj. 10 As 70/2017-15, v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce doplnil náležitosti kasační stížnosti. Současně jej poučil o následcích nevyhovění této výzvě (§ 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.). [3] Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. [p]ředseda senátu usnesením ...
Prejudikatura: 1 Azs 248/2014 - 27, 5 Azs 195/2016 - 22
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobkyně podala na území České republiky žádost o udělení mezinárodní ochrany. Žalovaný zastavil řízení o její žádosti podle § 25 písm. i) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, z důvodu její nepřípustnosti podle § 10a odst. 1 písm. b) téhož zákona, protože podle nařízení Dublin III (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 604/2013 ze dne 10 Azs 12/2017 26. 6. 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členský ...
Prejudikatura: 8 As 110/2015 - 46, 2 As 111/2015 - 42
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým byla jako nedůvodná podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta její žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice ze dne 20. 8. 2015, č. j. Spr. př. 1576/2015 Kol (dále jen „prvostupňové rozhodnut ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce se žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného. Jelikož společně s podáním žaloby nezaplatil soudní poplatek, krajský soud ho vyzval usnesením ze dne 27. 1. 2017, č. j. 50 Ad 1/2017 – 26, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení soudní poplatek zaplatil. Usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 27. 1. 2017. Žalobce ve lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto krajský soud řízení o žalobě napadeným rozhodnutím zastavil podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) ve spojení s § 9 ods ...
Prejudikatura: 4 Ads 55/2013 - 59
Odůvodnění: Velitel Velitelství Vojenské policie Tábor rozhodnutím ze dne 31. 3. 2015, č. j. 1164/2014-4215, částečně vyhověl žádosti žalobce ze dne 22. 3. 2012 a přiznal mu nárok na výplatu odměny za služební pohotovost podle § 19 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platu“), vykonanou na pozici 4. operátora operačního střediska a na pozici vyšetřovatele u Velitelství Vojenské policie Stará Boleslav v období od 22. 3. 2009 do 1. 2. 2012 v celkové výši 30.640 Kč. Dále ...
Odůvodnění: [1] Dne 2. 2. 2016 žalobce, st. příslušník Ukrajiny, podal v ČR žádost o mezinárodní ochranu. Dne 5. 2. 2016 pak žalovanému sdělil, že naposledy pobýval v I. oblasti. Do ČR přicestoval dne 22. 12. 2014 vlastním osobním automobilem přes Polsko. V ČR již neúspěšně žádal o mezinárodní ochranu v lednu 2015. Cítí se zdravý, ale na Ukrajinu se vrátit nechce. Pokud by se tam vrátil, kluci, kteří jej ohrožovali, by po něm chtěli peníze, jež si v ČR vydělal. Měl by také problémy kvůli situaci, kterou popsal v předchozí žádosti o mezinárodní ochranu. V ČR by rád spolu s manželkou získal nějaké doklady. ...
Prejudikatura: 6 As 22/2013 - 27, 8 As 100/2011 - 70
7 As 83/2010 - 63
1 As 96/2008 - 115
1 As 83/2013 - 60
5 As 126/2011 - 68
10 As 108/2014 - 25
4 As 40/2007 - 53
7 As 137/2011 - 52
1 As 24/2006
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Dne 22. 7. 2015 Městský úřad Domažlice (dále jen „správní orgán I. stupně“) uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), protože dne 12. 5. 2015 v 10:40 hod. nepoužil za jízdy v obci Chrastavice bezpečnostní pás [§ 6 odst. 1 písm. a) téhož zákona]. Uložil mu pokutu 1 500 Kč. Odvolání proti tomuto rozhodnutí žalovaný rozhodnutím specifikovaným v záhlaví zamítl. Žalobce se proti rozhodnutí žalovaného bránil žalobou, kterou krajský soud výše specifikovaným rozsudkem ...
Prejudikatura: 6 Ads 88/2010 - 194
Odůvodnění: I. Stručné vymezení věci [1] Projednávaná věc se týká restitučních nároků navrhovatelova právního předchůdce z 90. let 20. století. Tehdejší Okresní pozemkový úřad v Rakovníku dne 6. 1. 1997 rozhodl podle § 9 odst. 4 zákona č. 195/1993 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, resp. úplného znění tohoto zákona vydaného zákonem č. 229/1991 Sb. (dále jen „zákon o půdě“), o tom, že původní navrhovatel A. C. (předek nynějšího navrhovatele) není vlastníkem specifikovaných nemovitostí. Navrhovatelův předek nebyl úspěšný ani v soudním řízení o opravném prostředku proti roz ...
Prejudikatura: 8 Azs 16/2007 - 158, 2 Afs 91/2007 - 90
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým bylo zrušeno podle § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), rozhodnutí stěžovatele specifikované v záhlaví. Tím bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště (dále jen „prvostupňový správní orgán“) ze dne 6. 12. 2013, č. j. MUUH-OD/24130/2013/PrchJ Spis/4616/2013, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchá ...
Prejudikatura: Konf 30/2006 - 5, 3 Azs 33/2004
8 Ao 7/2010 - 65
1 Ao 1/2005
5 As 85/2015 - 36
Konf 53/2011 - 25
5 As 31/2003
7 As 100/2010 - 65
1 Aps 7/2012 - 50
6 As 69/2016 - 39
7 Aps 2/2009 - 197
6 Ans 1/2003
6 Aps 2/2005
6 Afs 2/2016 - 50
2 Afs 17/2003
1 Ans 2/2011 - 103
3 As 8/2014 - 78
9 As 36/2014 - 30
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla z důvodu nedostatku pravomoci správních soudů podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), odmítnuta její žaloba směřující proti sdělení žalovaného ze dne 11. 5. 2016 o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2013 – 2016, uveřejněného pod č. 157/2016 Sb. (dále jen „Sdělení“). Sdělením ...
Prejudikatura: 7 As 56/2008 - 170
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Označení „Zdravotnické noviny“ bylo jako ochranná známka č. 297063 zapsáno dne 25. 3. 2008 do rejstříku ochranných známek ve prospěch žalobce na základě jeho přihlášky ze dne 16. 2. 2007. I když označení nesplnilo požadavky stanovené v § 4 písm. b) – d) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, splnilo kritérium získané rozlišovací způsobilosti 10 As 271/2016 dle § 5 tohoto zákona. Na návrh společnosti MF MEDICAL & DIGITAL MEDIA, s. r. o. (t. č. Mladá fronta, a. s.; dále bude navrhovatelka označována jako „MF“), prohlásil Úřad průmyslového vlastnictví dne 20. 7. 20 ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Dodatečnými platebními výměry ze dne 24. 9. 2012, čj. 331677/12/290512701407 a čj. 331698/12/290512701407, doměřil Finanční úřad Brno III (dále jen „správce daně“) žalobkyni daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 29. 12. 2006 do 31. 12. 2007 ve výši 240 000 Kč a penále ve výši 48 000 Kč, resp. za zdaňovací období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 ve výši 195 090 Kč a penále ve výši 39 018 Kč. Správce daně neuznal náklady žalobkyně na reklamu umístěnou na závodním voze za uvedená zdaňovací období jako daňově 10 Afs 235/2015 účinné náklady dle § 24 odst. 1 zákona ...
Prejudikatura: 2 As 34/2006 - 73, 1 As 72/2016 - 48
8 As 110/2015 - 46
6 A 12/2001
6 A 51/2001
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Městský úřad Židlochovice (dále jen „městský úřad“) vydal dne 1. 9. 2014 rozhodnutí, kterým uznal žalobce vinným ze spáchání správního deliktu podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), kterého se měl dopustit tím, že jako provozovatel vozidla RZ X v rozporu s § 10 odst. 3 téhož zákona nezajistil, aby při užití vozidla na pozemních komunikacích byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu stanovená tímto zákonem. Dne 7. 6. 2014 v 18:19 hod. v obci Židlochovice, na ul. Ná ...
Odůvodnění: [1] Žalobce v řízení o žalobě ve věci výše uvedené namítl podjatost shora označených soudců Městského soudu v Praze. Tu spatřuje v odůvodnění usnesení ze dne 22. 3. 2017, č. j. 8 Af 9/2017 - 27, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků. [2] K námitce se vyjádřili uvedení soudci městského soudu a žádný z nich neshledal důvody zavdávající pochybnosti o podjatosti. [3] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že námitka podjatosti není důvodná. [4] Garance toho, aby ve věci rozhodoval nezávislý a nestranný soudce, patří mezi integrální součásti práva na spravedlivý proces po ...
Odůvodnění: Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením krajský soud zastavil řízení o stěžovatelčině žalobě proti shora označenému rozhodnutí žalovaného z důvodu nezaplacení soudního poplatku za řízení o žalobě. Podáním ze dne 17. 3. 2017 požádala stěžovatelka Nejvyšší správní soud mj. o osvobození od soudních poplatků. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 20 ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se žalobou u krajského soudu domáhá zrušení, popř. vyslovení nicotnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 9. 2016, č. j. 39589/16/5100-31462-708633. Žalobce nezaplatil současně s podáním žaloby soudní poplatek, proto byl soudem vyzván ke splnění poplatkové povinnosti. Na výzvu soudu reagoval podáním, v němž žádá ustanovení advokáta a osvobození od soudních poplatků; současně vznesl námitku podjatosti všech soudců krajského soudu v aktuálním obsazení a požaduje přikázání věci jinému soudu, a to z důvodu delegace nutné, protože opět hrozí, že soudci krajského soudu bude pokračováno v pokořov ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 7. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2017, čj. 8 As 45/2017-12, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 21. 3. 2017; konec lhůty proto připadl na 21. 4. 2017 (pátek). O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen. Vzhledem k tomu, že stěžovatel do dnešního dne důvody kasační stížnosti nedoplnil ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 1. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2017, čj. 8 As 41/2017-17, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 21. 3. 2017; konec lhůty proto připadl na 21. 4. 2017 (pátek). O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen. Vzhledem k tomu, že stěžovatel do dnešního dne důvody kasační stížnosti nedoplnil ...
Odůvodnění: I. Vymezení případu Včas podanou kasační stížností žalobce napadá rozsudek Krajského soudu v Plzni (dále „krajský soud“) ze dne 19. 10. 2016, č. j. 30 A 166/2015 - 53, (dále „napadený rozsudek“), jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 10. 2015, č. j. MV-76874-3/SO-2015, (dále „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání žalobce a potvrdila rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 31. 3. 2015, č. j. OAM-8699-6/DP-2015 (dále „prvostupňové rozhodnutí“). Prvostupňovým rozhodnutím bylo podle § 169 odst. 8 p ...
Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností žalobce (dále též „stěžovatel“) napadá rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „krajský soud“) ze dne 31. 1. 2017, č. j. 15 Af 63/2014 – 32, (dále jen „napadený rozsudek“). Stěžovatel se v žalobě domáhal toho, aby krajský soud zrušil pro nezákonnost nebo pro vady řízení rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11. 7. 2014, č. j. 9314/14/5000-14104-709923 (dále jen „napadené rozhodnutí“) a jemu předcházející platební výměr na daňové penále Finančního úřadu pro Ústecký kraj ze dne 26. 9. 2013, č. j. 1782289/13/2507-248701-506742, a věc mu vr ...
Odůvodnění: Žalobce podal dne 6. 3. 2017 k Městskému soudu v Praze žalobu na ochranu před nezákonným zásahem předsedy Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který spatřoval v rozvrhu práce městského soudu na rok 2014 pro jeho zpětnou nepřezkoumatelnost. Nelze ověřit řádné přidělování resp. nápad jednotlivých věcí jinému možnému zákonnému soudci a dále neobsahuje algoritmus přidělování jednotlivých věcí zákonnému soudci. Současně poukázal na to, že z projednání této věci jsou vyloučeni všichni soudci městského soudu. Vzhledem k tomu, že žaloba směřuje proti Městskému soudu v Praze jako správnímu ...
Odůvodnění: I. [1] Finanční úřad v Liberci (dále jen „správce daně“) dodatečnými platebními výměry ze dne 15. 10. 2002, č. j. 180145/02/192911/1908, a č. j. 180164/02/192911/1908 (dále také „dodatečné platební výměry“), žalobci dodatečně vyměřil daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1997 a roku 1999. [2] Rozhodnutím Finančního ředitelství v Ústí nad Labem (dále také „odvolací orgán“) ze dne 29. 8. 2008, č. j. 10498/08-1100-501808 (dále také „rozhodnutí o odvolání“), byly dodatečné platební výměry zrušeny podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném p ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 18. 8. 2015, č. j. MV-167671-3/SO-2014, Komise pro rozhodování ve věci pobytu cizinců (dále jen „žalovaná“) zamítla odvolání žalobkyně a potvrdila usnesení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky (dále jen „ministerstvo“) ze dne 16. 10. 2014, č. j. OAM-18577-6/TP-2014, kterým bylo podle § 169 odst. 8 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zastaveno řízení o žádosti žalobkyně o povolení k trvalému pobytu podané podle § 68 tého ...
Odůvodnění: I. [1] Žalobce dne 11. 3. 2016 podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále také „krajský soud“) žalobu, ve které navrhl, aby soud vydal následující rozsudek: „I. Vyslovuje se nicotnost rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 29. 8. 2008, čj. 10498/081100-50180. II. Žalovanému se pro odpadnutí důvodu řízení nařizuje ukončit řízení zastavením, dle ust. § 27 odst. 1 písm. g) zák. č. 337/1992 Sb.“ [2] Krajský soud o žalobě rozhodl usnesením ze dne 2. 5. 2016, č. j. 59 Af 10/2016 - 19, tak, že výrokem I pro opožděnost odmítl žalobu proti rozhodnutí Finančníh ...
Odůvodnění: Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 10. 2014, č. j. MMB/0414848/2014. Krajský soud rozsudkem ze dne 27. 10. 2016, č. j. 30 Af 87/2014 – 39, tuto žalobu zamítl. Stěžovatel napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností, která ovšem postrádala zákonné náležitosti. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 2. 2017, č. j. 3 Afs 286/2016 – 30, byl proto stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti, a to uvedením důvodu jejího podání [§ 103 odst. 1 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s. ...
Odůvodnění: Usnesením ze dne 31. 1. 2017 odmítl Městský soud v Praze žalobu podanou žalobcem na ochranu proti nečinnosti žalované, a to pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení spočívající v tom, že se žalobce petitem své žaloby domáhal výroku soudu, který zákon nepřipouští. Sdělení o výsledku řízení bylo Městským soudem v Praze dne 1. 2. 2017 zaneseno na stránku infoSoud.justice.cz a již dne 14. 2. 2017 podal žalobce proti tomuto usnesení kasační stížnost. V ní uplatnil důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písmeno a), b) a d) s. ř. s. a navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a ...
Prejudikatura: 8 As 10/2006, 9 As 221/2014 - 43
2 As 45/2010 - 68
2 As 173/2016 - 20
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím Městského úřadu Jičín (dále „městský úřad“) ze dne 15. 7. 2015, č. j. MuJc/2014/25707/DOP/StJ, byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupků podle § 125c odst. 1 písm. d) a k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a přestupku podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Městský úřad měl za prokázané, že žalobce dne 11. 9. 2014 řídil v J ...
Prejudikatura: 10 A 57/2015 - 76
Odůvodnění: I. [1] Žalobce jako kupující uzavřel dne 7. 10. 2010 kupní smlouvu k pozemku parc. č. X v k. ú. K. Následně byl do katastru nemovitostí zapsán jako jediný vlastník pozemku. [2] V únoru 2015 žalovaný vyrozuměl žalobce, že z parcely č. X v k. ú. K. vydělil parcelu č. X, u níž vyznačil duplicitní záznam vlastnictví žalobce a B. F. – F. Žalovaný tak učinil na základě zeměměřičského zákresu pozemku parc. č. X v k. ú. S. (původně k. ú. V.) do katastrální mapy. Tento pozemek byl v evidenci nemovitostí zaznamenán na listu vlastnictví č. X, přičemž jako poslední a jediný vlastník byl na základě změny č. ...
Odůvodnění: Žalobce podal dne 6. 3. 2017 k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobu na ochranu před nezákonným zásahem městského soudu, který spatřoval v rozvrhu práce městského soudu na rok 2016. Rozvrh práce je dle žalobce zpětně nepřezkoumatelný, nelze ověřit řádné přidělování věcí a neobsahuje algoritmus přidělování jednotlivých věcí zákonným soudcům. Poukazoval dále na to, že všichni soudci městského soudu jsou z projednávání věci vyloučeni. Městský soud předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci jinému krajskému soudu podle § 9 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soud ...
Prejudikatura: 6 As 210/2016 - 41, 2 Afs 26/2008 - 119
1 As 83/2013 - 60
17 A 33/2013 - 164
7 As 10/2016 - 47
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Rozhodnutím Městského úřadu Soběslav (dále též „městský úřad“) ze dne 21. dubna 2015 byl žalobce uznán vinným z přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přestupku se měl žalobce dopustit tím, že dne 26. listopadu 2014 v 8:20 hodin jako řidič osobního vozidla tovární značky Audi S8, RZ X po silnici I/03 v katastru obce Horusice, GPS délka 014°39’27.294’’E, šířka 49°09’53.124’’N, ve směru jízdy od Českých Budějovic na Tábor, ...
Prejudikatura: 2 Afs 24/2005
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Žalobkyně požádala dne 13. února 2014 o přiznání starobního důchodu ode dne 29. června 2011. Žalovaná její žádost dne 30. dubna 2014 nejprve zamítla, neboť žalobkyně nezískala potřebnou dobu pojištění [získala pouze 25 let a 98 dnů z potřebných 27 let dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; důchodového věku 60 let s přihlédnutím k výchově jednoho dítěte žalobkyně dosáhla 29. října 2011]. Žalobkyně na tuto skutečnost zareagovala přihlášením se k dobrovolnému důchodovému pojištění a za dobu od 1. června 2013 do 2 ...
Odůvodnění: Žalobou ze dne 6. 3. 2017 napadla žalobkyně v záhlaví uvedené rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu v Kuřimi ze dne 25. 2. 2015, č. j. Om 323/02/MK/3436/15/OSP, o odmítnutí žádosti nahlédnout do podkladů pro zpracování spisové dokumentace vedené o V. a M. V. Po poučení o složení senátu Krajského soudu v Brně, jemuž byla věc přidělena k projednání a rozhodnutí, žalobkyně uplatnila námitku podjatosti vůči soudcům JUDr. Davidu Rausovi, Mgr. Petru Šebkovi a Mgr. Kateřině Kopečkové. Věc byla zapsána u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. N ...
Prejudikatura: 1 Azs 13/2006
Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2016. Tímto rozhodnutím nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, §14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Při posouzení věci vycházel krajský soud z následujícího skutkového stavu: Žalobce podal dne 7. 4. 2016 žádost o udělení mezinárodní ochrany. V ní uvedl, že v České republice žije již sedm let. Na Ukrajinu se nechce vrátit, protože se bojí války, nechce bojovat a zabíjet lidi. Jeh ...
Prejudikatura: 1 Azs 13/2006
Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 5. 2016. Tímto rozhodnutím nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, §14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Při posouzení věci vycházel krajský soud z následujícího skutkového stavu: Žalobce podal dne 25. 3. 2016 (krajský soud nesprávně uvedl datum 11. 3. 2016) žádost o udělení mezinárodní ochrany. V ní uvedl, že chce zůstat v České republice, protože se nemá kam vrátit a nemá rodinu. Jeho jed ...
Odůvodnění: Stěžovatel podal kasační stížnost proti výše označenému usnesení Městského soudu v Praze; současně s podáním kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 4. 2017, č. j. 5 As 88/2017 – 27, nebylo stěžovateli přiznáno osvobození od soudního poplatku, současně byl vyzván k jeho úhradě. Stěžovatel byl poučen, že nebude-li soudní poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, soud řízení o kasační stížnosti zastaví. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli doručena 17. 4. 2017, lhůta určená k zaplacení soudního poplatku skončila v sobotu dne 22. 4 ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a dosavadní průběh řízení [1] Jádrem sporu je právní otázka, zda a z jakých důvodů lze v žalobě poprvé přednesená tvrzení, jež zpochybňují zjištěný skutkový stav, odmítnout, jakož i jak zacházet s novými důkazními návrhy, pokud žalobce v předchozím správním řízení o přestupku zůstal pasivní. [2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností napadá v záhlaví označený rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 6. 2014, čj. KUJCK 34150/2014/ODSH. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Magistrát ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Dne 24. 4. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost brojící proti v záhlaví označeným rozhodnutím obecných soudů. V této stížnosti byl označen jako zástupce stěžovatele advokát JUDr. Jiří Solil, nicméně v rozporu s ustanovením § 30, § 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, nebyla přiložena plná moc, z níž by bylo možno existenci tohoto zastoupení dovodit. K odstranění tohoto nedostatku byl navrhovatel vyzván přípisem, doručeným JUDr. Solilovi dne 27. 4. 2017, v němž byl výslovně upozorněn, že neodstraní-li vytýkanou vadu ve lhůtě do 10 dnů, b ...
Napadený akt: ostatní (nezařaditelné)
Odůvodnění: 1. Stěžovatel se obrátil na Ústavní soud s podáním označeným "Věc: Nerespektování nálezu Ústavního soudu". Z přiložených dokumentů je zřejmé, že se stěžovatel obrátil na Ministerstvo práce a sociálních věcí s žádostí o odstranění tvrdosti zákona, avšak jeho podání bylo odloženo bez věcného vyřízení s tím, že se jednalo již o šestou opakovanou žádost v téže věci a stěžovatel neuvedl žádné nové skutečnosti, které by odůvodňovaly potřebu vydat ve věci nové rozhodnutí. 2. Ústavní soud se nejprve zabýval tím, zda jsou splněny procesní předpoklady projednání ústavní stížnosti. Přitom byly zjištěny ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatelka domáhala zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí s tím, že jím bylo porušeno její právo na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 2. Napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci (dále jen "vrchní soud") bylo v řízení o neúčinnosti právního úkonu a vydání plnění do majetkové podstaty, vedeném vedlejší účastnicí jako žalobkyní u Krajského soudu v ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, zákon; 128/2000 Sb.; o obcích (obecní zřízení); § 22 odst. 4 písm. a)
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí soudů, a to z důvodu porušení čl. 11 odst. 1 a 4 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě. 2. Dne 1. 1 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti, jakož i z ústavní stížností napadených rozhodnutí, vyplývá, že Okresní ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1
Odůvodnění: V ústavní stížnosti stěžovatelka navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označené usnesení Policie České republiky, Obvodního ředitelství policie Praha 1, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru hospodářské kriminality, 2. oddělení hospodářské kriminality, kterým bylo po předchozím souhlasu státního zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 podle § 79a odst. 1 trestního řádu rozhodnuto o zajištění peněžních prostředků na účtu stěžovatelky. Dále navrhuje zrušení označeného usnesení státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, kterým bylo na žádost ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí jiné
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1
Odůvodnění: V ústavní stížnosti stěžovatel navrhuje, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označená usnesení státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kterými bylo podle § 47 odst. 1 a 2 trestního řádu rozhodnuto o zajištění nemovitostí stěžovatele za účelem uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem. Dále navrhuje zrušení označených usnesení Vrchního soudu v Olomouci, kterými byly zamítnuty jeho stížnosti proti uvedeným usnesením. Podle stěžovatele došlo vydáním napadených rozhodnutí k zásahu do jeho práv podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 o ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Průběh řízení před Ústavním soudem, jím učiněná zjištění z vyžádaného spisového materiálu a rekapitulace návrhu stěžovatele I/A 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení výroku II. usnesení Nejvyššího soudu, neboť má za to, že jím bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na ochranu vlastnictví podle čl ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 11 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 30. 3. 2017, která splňuje formální náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že při projednávání věci stěžovatelky před obecnými soudy došlo k porušení jejího práva na ochranu vlastnictví, resp. na pokojné užívání majetku ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a zá ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo zasaženo do jejího ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 a 3 a práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Dříve než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální podmínky stanovené pro ústavní stížnost zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). 3. Dle § 72 odst ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Dne 12. 4. 2017 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost směřující proti v záhlaví označenému soudnímu rozhodnutí. Ústavní soud nejdříve posuzoval, zda návrh na zahájení řízení splňuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou vůbec dány formální podmínky jeho věcného projednání, stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Dospěl k závěru, že ústavní stížnost směřuje proti kasačnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, proti němuž není ze své podstaty zásadně přípustná (obdobně srov. např. usnesení ve věcech sp. zn. I ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: V ústavní stížnosti se stěžovatel s odvoláním na čl. 96 odst. 1 Ústavy a čl. 36 odst. 1 a 2, čl. 37 odst. 2 a 3 a čl. 40 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod domáhá, aby Ústavní soud zrušil v záhlaví označený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byl uznán vinným ze spáchání pokusu zvlášť závažného zločinu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1, § 211 odst. 1, odst. 6 písm. a) trestního zákoníku, za což mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání pěti let. Dále navrhuje zrušení označeného usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání, jakož i zrušen ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 104/1991 Sb./Sb.m.s., čl. 3 odst.1, čl. 7, čl. 8, 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 10, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností ze dne 14. 2. 2017 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na soudní ochranu zaručené článkem 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a v návaznosti na to i jeho právo na ochranu soukromého a rodinného života dle článku 10 odst. 2 Listiny a článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"). I. Předchozí průběh řízení 2. Z ústavní stížnosti a jejích příloh Ústavní soud zjistil, že stěžovatel se žalobou na popření otcovství podanou dne 20. 2. 2012 domá ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ve včasné a řádně podané ústavní stížnosti se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí z důvodu porušení svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3 Listiny. 2. Ze stěžovatelovy ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že Krajský soud v Plzni jako nalézací soud uznal stěžovatele vinným pokračujícím zvlášť závažným zločinem pohlavního zneužití a pokračujícím zločinem vydírání a odsoudil jej za to k trestu odnětí sv ...
Napadený akt: jiný zásah orgánu veřejné moci
Odůvodnění: Dne 3. 3. 2017 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání navrhovatele, v němž žádal o přezkoumání postupu Okresního soudu v Mělníku v jeho trestní věci. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl stěžovatel přípisem ze dne 14. 3. 2017 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě 40 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud popsané vady nebudou ve stanov ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností stěžovatel napadl v záhlaví tohoto usnesení uvedená rozhodnutí, kterými bylo rozhodnuto o vlastnickém právu k nemovitostem, a navrhl jejich zrušení pro rozpor se svými základními právy. Konkrétně namítal porušení práva na stejné rozhodování ve stejných případech dle čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a práva na ochranu majetku dle čl. 11 Listiny. Dále mělo dle stěžovatele dojít také k porušení čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Rozhodnutím Ministerstva zemědělství - Pozemkového úřadu Praha ze dne 30 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Ústavní stížností, jež byla Ústavnímu soudu doručena dne 19. dubna 2017, navrhla stěžovatelka zrušení v záhlaví uvedeného usnesení z důvodu tvrzeného porušení jejího základního práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina) a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 2. Stěžovatelka je církevní právnickou osobou, která se žalobou proti vedlejšímu účastníkovi domáhá podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetko ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3
Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 20. 7. 2016 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), prostřednictvím něhož se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví citovaného rozsudku Městského soudu v Praze. Předtím, než se Ústavní soud začal věcí zabývat, přezkoumal podání po stránce formální a konstatoval, že podaná ústavní stížnost obsahuje veškeré náležitosti, jak je stanoví zákon o Ústavním soudu. II. Ústavní stížností napadeným rozsudkem byl potvrzen rozsudek Obvodního ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, rozhodnutí správní
zákon; 247/1995 Sb.; o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů; § 85
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.2
Odůvodnění: Stěžovatel se domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta kasační stížnost proti v záhlaví označenému rozhodnutí Městského soudu v Praze, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí. Dále požaduje zrušení v záhlaví označených rozhodnutí Ministerstva financí a ministra financí. Tvrdí, že uvedenými rozhodnutími došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 22 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a porušení čl. 5 Ústavy. K tomu mělo dojít v důsledku nesprávného postupu správních orgánů a následně i soudů, které stěžovateli bez ústa ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatel v řízení před Krajským soudem v Českých Budějovicích podal námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu. Krajský soud platební rozkaz ponechal v platnosti s tím, že námitky stěžovatele (směnečného ručitele) proti platnosti úvěrových smluv zajištěných směnkami nejsou dostatečně určité. Stejně tak neurčité byly i námitky proti platnosti směnek založené na údajném porušení dohody o vyplnění blankosměnek. Na základě písmoznaleckého posudku soud dospěl k závěru, že podpisy na směnkách patří mimo jiné i stěžovateli. Stěžovatelem předložený grafologický posudek soud nepovažoval za význam ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 4. 7. 2016, se stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení práva zaručeného čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Stěžovatel byl soudem prvního stupně uznán vinným ze zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatel podal v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že bylo zasaženo jeho právo vlastnit majetek dle čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), právo na provozování hospodářské činnosti dle čl. 26 Listiny a právo na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny. Navrhoval, aby Ústavní soud svým nálezem zrušil napadený rozsudek Nejvyššího soudu. 2. Nejvyšší soud rozsudkem ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatelé v průběhu řízení před krajským soudem rozšířili svou žalobu, jíž se po vedlejším účastníkovi domáhali náhrady újmy. Krajský soud však změnu podle § 95 odst. 2 občanského soudního řádu nepřipustil s tím, že by změna vedla k neúčelnému protahování řízení a svévolnému vedení sporu. 2. Proti tomuto rozhodnutí stěžovatelé brojili ústavní stížností, neboť se domnívali, že jím došlo k porušení jejich práva na soudní ochranu. Stěžovatelé uznali, že jejich předchozí zástupkyně žalobu dříve zúžila, učinila tak ovšem bez svolení. Rozšíření žaloby tak mělo odstranit následky jejího postupu, ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, zákon; 182/2006 Sb.; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); § 389/1/b ve slovech: "který nemá dluhy z podnikání"
zákon; 294/2013 Sb.; kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů; čl. II
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Výše označený stěžovatel podal v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že v řízení před obecnými soudy bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatel namítá, že přechodná ustanovení zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobe ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 11 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Stěžovatelka včas podanou ústavní stížností napadla v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů tvrzením, že jimi bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 11 Listiny. Stěžovatelka tvrdí, že nesprávným posouzením skutkového stavu došlo k zásahu do jejích základních práv garantovaných Listinou. Soudy se podle ní nezaměřily na celou věc komplexně a v souvislostech, když podle jejích tvrzení byla budova učiliště součástí areálu závodu a tedy i oplocení, zpevněná plocha a přípojky jsou souč ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Stěžovatel podal ústavní stížnost nezastoupen advokátem, byť to vyžaduje § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu. Již dříve byl opakovaně poučen, že tak činit nemá, a musí si toho být vědom (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 3710/16 ze dne 11. 11. 2016, I. ÚS 2737/16 ze dne 2. 11. 2016, II. ÚS 2931/16 ze dne 10. 10. 2016, II. ÚS 2617/16 ze dne 15. 8. 2016, IV. ÚS 1717/16 ze dne 2. 6. 2016). Ústavní soud proto stěžovatele k odstranění vad znovu nevyzýval a jeho návrh odmítl soudcem zpravodajem za přiměřeného použití § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh, jehož vady stěž ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Výše označený stěžovatel podal v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že bylo zasaženo jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhoval, aby Ústavní soud svým nálezem zrušil rozsudek Okresního soudu v Benešově č. j. 3 P 300/2012-900 a rozsudek Krajského soudu v Praze č ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující i ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] brojí stěžovatelka proti v záhlaví citovaným rozsudkům Městského soudu v Brně a Krajského soudu v Brně, neboť má za to, že jimi byla porušena její základní práva, zaručená v čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), v čl. 8 Úmluvy o ochraně ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 32 odst.4
Odůvodnění: 1. Výše označený stěžovatel podal v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že bylo zasaženo jeho základní právo na rodinný život zaručené čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen "Úmluva"), právo na ochranu rodičovské výchovy a péče zaručené čl. 32 odst. 4 L ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 32 odst.4, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 12. 9. 2016, se stěžovatel podle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), domáhal zrušení shora uvedených rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení práv zaručených čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí Ústavní soud zjistil, že napadeným rozsudkem Okresního soudu v Opavě byl výrokem I. zamítnut návrh otce na o ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 38 odst.1, čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Včas podanou, jakož i jinak formálně bezvadnou ústavní stížností, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým byla zamítnuta jeho kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 2016 č. j. 3 A 116/2015-21. Stěžovatel se současně domáhá přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem. Stěžovatel tvrdí, že uvedeným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). K tomu mělo podle stěžovate ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Výše označený stěžovatel podal v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdil, že v řízení před obecnými soudy bylo porušeno jeho základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Stěžovatel namítá nesprávný postup obecných soudů v průběhu řízení. Konkrétně se má jednat o pochybení prvostupňového soudu v r ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 32 odst.4
Odůvodnění: 1. Včas podanou ústavní stížností (§ 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu") a splňující též ostatní zákonem stanovené podmínky řízení [§ 75 odst. 1 a contrario; § 30 odst. 1, § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu] brojí stěžovatel proti v záhlaví citovanému usnesení Krajského soudu v Brně, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základních práv, zaručených čl. 10 odst. 2, čl. 32, čl. 36, čl. 37 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Předmětem řízení před obecnými soudy byla (zat ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností vycházející z ustanovení § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů, neboť jimi měl být zkrácen na svých ústavně zaručených právech, garantovaných čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z odůvodnění ústavní stížnosti a z obsahu rozhodnutí napadených ústavní stížností zjistil Ústavní soud, že napadenými rozhodnutími byl zamítnut návrh stěžovatele na povolení obnovy řízení. V řízení se ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu, zákon; 182/2006 Sb. ; o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); § 398/3, poslední věta
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. 1. Výše označená stěžovatelka podala v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "zákon o Ústavním soudu"), ústavní stížnost, v níž tvrdila, že v řízení před obecnými soudy bylo porušeno její základní právo na spravedlivý proces podle čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na ochranu vlastnictví podle čl. 11 Listiny. Stěžovatelka tvrdí, že k porušení jejích základních práv došl ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Stěžovatel ve své formálně bezvadné ústavní stížností navrhuje zrušení výše specifikovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu. Tvrdí, že Nejvyšší soud porušil jeho právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Na počátku této věci byla žaloba, kterou stěžovatel podal u Krajského soudu v Brně (dále jen "krajský soud"). Domáhal se po žalovaných zaplacení 300 000 Kč jako náhrady nemajetkové újmy. Požádal současně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Krajský soud však obě žádosti zamítl. Stěžovatelova žaloba podle něj předs ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Výše označená stěžovatelka podala v zákonné lhůtě prostřednictvím advokáta a po vyčerpání všech procesních prostředků, které jí zákon k ochraně jejího práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), ústavní stížnost, v níž tvrdila, že bylo zasaženo do jejích základních práv zakotvených v čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod a dále v čl. 90 Ústavy ČR. Navrhovala, aby Ústavní soud svým nálezem zrušil napadené usnesení Nejvyššího soudu. 2. Nejvyšší soud usnesením ze dne 10. 5. 2016 č. j. 26 Cdo 5105/2015-531 odmítl stěžovate ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Včas podanou ústavní stížností, která splňuje podmínky řízení dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí obecných soudů týkajících se jím podané žaloby proti žalovanému R. J. o zaplacení částky 180.872 Kč s příslušenstvím. Tuto žalobu zamítl Okresní soud v Blansku (dále jen "okresní soud") napadeným rozsudkem a Krajský soud v Brně ("krajský soud") následně zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil citovaný rozsudek okresního soudu. Nejvyšší soud odmítl dovolání stěžovate ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: Krajský soud v Českých Budějovicích - pobočka v Táboře potvrdil rozsudkem ze dne 12. 1. 2017, č. j. 15 Co 604/2016, rozsudek nalézacího soudu o povinnosti stěžovatelky zaplatit 28 255 Kč s příslušenstvím. Dluh stěžovatelce vůči společenství vlastníků jednotek vznikl v důsledku neplacení záloh za užívání bytu (tzv. platby za služby). Odvolací soud se plně ztotožnil s odůvodněním soudu prvního stupně a odvolání stěžovatelky označil za neopodstatněné; nalézací soud podle něj náležitě zjistil skutkový stav - že stěžovatelce dluh vznikl a nebyl zaplacen. Proti napadenému rozhodnutí se stěžovate ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených usnesení, jimiž mělo dojít k porušení čl. 4 Ústavy, čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Příkazem soudní exekutorky Exekutorského úřadu Plzeň - sever k úhradě nákladů exekuce ze dne 27. 11. 2015 č. j. 121 EX 4001/12-36 bylo rozhodnuto o nákladech oprávněných Plzeňských městských dopravních podniků, a. s. proti povinnému stěžovateli tak, že stěžovateli byla uložena povinnost k úhradě částky 2 541 Kč. Okresní soud Plzeň - město svým usnesením ze dne 6. 1. 2016 sp. zn. 78 EXE 1141/2012 napadený příkaz k ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Prejudikatura: 1 As 23/2009 - 95
Odůvodnění: Žalobou podle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) doručenou soudu dne 13. 3. 2017 se žalobkyně domáhá zrušení 61 shora označených rozhodnutí žalovaného (dále jen „napadená rozhodnutí“). Napadenými rozhodnutími žalovaný změnil 61 rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj (dále jen „celní úřad“) tak, že zrušil část jejich výroku, kterou bylo žalobkyni předepsáno penále podle ustanovení § 251 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a v ostatním ponechal rozhodnutí celního úřadu beze změny. Soud vyměřil ž ...
Prejudikatura: 9 Afs 30/2007
Odůvodnění: I. Předmět řízení Žalobce se domáhá zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Liberecký kraj, územního pracoviště ve Frýdlantě (dále jen „správce daně“) ze dne 22. 6. 2015, č. j. 931344/15/2603-51524-501732. Specifikovaným rozhodnutím – dodatečným platebním výměrem – byla žalobci za zdaňovací období roku 2011 doměřena daň z příjmů fyzických osob ve výši 278 700 Kč a uložena povinnost uhradit penále z doměřené daně ve výši 55 740 Kč. Důvodem doměření daně bylo neuznání daňových výdajů ve výši 1 355 370 Kč za ...
Prejudikatura: 59 A 65/2011 - 68
Odůvodnění: I. Žaloba Žalobou podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného. Výrokem I. napadeného rozhodnutí bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Liberec, odboru stavební úřad (dále jen ,,stavební úřad“) ze dne 10. 12. 2015, č. j. SURR/7130/168194/15-Po, CJ MML 227376/15, jímž bylo k žádosti Společenství vlastníků Malátova 429, 430 vydáno stavební povolení na stavbu „realizace kotelny v bytovém domě č. p. XX a XX, XX“. Výrokem II. napadeného rozhodnutí bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí stavebního úřadu ze ...
Prejudikatura: 7 Afs 216/2006 - 63
Odůvodnění: Žalobkyně se včasnou žalobou, doplněnou podáním ze dne 3.4.2016 domáhala soudního přezkumu v záhlaví tohoto rozsudku označeného rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Pardubicích ze dne 6.11.2015, č.j. 22629/2015/CPR (rozhodnutí bylo vydáno podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – /dále jen „správní řád“/ a dále dle zákona 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění /dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi“/). Žalobu odůvodnila následujícím způsobem: Žalobkyně tvrdila, že k osvědče ...

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.