Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
331607
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 61128
USSR: 34155
NSČR: 117849
NSSČR: 63387
USČR: 76741
EUR-LEX (sk): 11463
EUR-LEX (cz): 11501
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 417076
Krajské soudy (ČR): 39786
Poslední aktualizace
21.07.2019 06:54

Červenec 2019     Červen 2019     Květen 2019     Duben 2019     Březen 2019     Únor 2019     Leden 2019     Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Prosinec 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Rozhodnutím Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, odboru cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, ze dne 24. 10. 2017, č. j. KRPU – 92543 – 61/ČJ-2017-040022-SV-RBK, bylo žalobci uloženo správní vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 a 3 a dále podle § 119 odst. 1 písm. b) bodu 9 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), přičemž doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území členských států EU, byla stanovena na 4 roky. Žalobce podal proti rozhodnut ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým byla dle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalované. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele a potvrzeno rozhodnutí ministerstva vnitra, které zamítlo žádost stěžovatele a neprodloužilo mu dobu platnosti povolení k dlouhodobému pobytu podle § 44a odst. 3, ve spojení s § 35 odst. 3, § 37 o ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 19. 12. 2018, č. j. MSP45/2018-ORA-ROZ/14. Tímto rozhodnutím ministr spravedlnosti zamítl rozklad a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2018, č. j. MSP-25/2018-OINS-SRIS/8, kterým zrušil stěžovatelce povolení vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 4. 2019, č. j. CPR-31149-3/ČJ-2018-930310-V240. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání a potvrdila rozhodnutí Krajského ředitelství policie hl. města Prahy ze dne 15. 9. 2018, č. j. KRPA-348424-20/ČJ-2018-000022, kterým bylo stěžovateli podle § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění rozhodném pro projednáv ...
Odůvodnění: [1] Návrhem ze dne 24. 6. 2019, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. 6. 2019, se žalobce (navrhovatel) domáhá určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“). Konkrétně se navrhovatel domáhá meritorního rozhodnutí o kasační stížnosti vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 3 Ads 95/2018. Navrhovatel uvádí, že od podání kasační stížnosti uplynulo bezmála devět měsíců a přesto, že jde o věc sku ...
Odůvodnění: [1] Žalobce se podáním označeným jako „správní žaloba“ doručeným Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) domáhal, aby zrušil usnesení Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2018, č. j. 3 A 223/2018 - 5 (dále jen „usnesení městského soudu“). [2] Městský soud v záhlaví uvedeným usnesením (dále jen „napadené usnesení“) podání pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) odmítl, neboť dospěl k závěru, že se žalobce domáhá zrušení usnesení městského soudu vydaného v soudním řízení správním. ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), kterým byla odmítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení shora uvedeného rozhodnutí žalovaného. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoško ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), kterým byla výrokem I. podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného a výroky II. a III. nebyla žalovanému a osobám zúčastněným na řízení přiznána náhrada nákladů řízení. Rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Protivín, odboru výstavby, dopravy a ŽP (dál ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Plzni. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“). Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč. [3] Protože stěžovatelka spolu s podáním kasační stížnosti tento soudní poplatek nezaplatila, Nejvyšší správní s ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností předloženou Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 6. 2019 se žalobce a) (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byly zamítnuty jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno v pátek 26. 4. 2019. [2] Podle § 106 odst. 2, věty první a třetí, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen „žalovaný“), rozhodnutím ze dne 21. 1. 2019, č. j. OAM-795/ZA-ZA11-VL16-2018, shledal žalobcovu žádost o udělení mezinárodní ochrany nepřípustnou podle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) téhož zákona zastavil. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), který ji odmítl napadeným usnesením ze dne 20. 3. 2019. Městský s ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností předloženou Nejvyššímu správnímu soudu dne 27. 6. 2019 se žalobce a) (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byly zamítnuty jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno fikcí v pátek 26. 4. 2019. [2] Podle § 106 odst. 2, věty první a třetí, zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti shora označenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“). Napadeným usnesením městský soud zamítl stěžovatelovu žalobu proti rozhodnutí žalovaného (žalovaným je zde právě městský soud), tedy proti svému usnesení ze dne 16. 1. 2019, č. j. 6 A 205/2018 – 10, kterým byla odmítnuta jiná stěžovatelova žaloba. [2] Městský soud v napadeném usnesení konstatoval, že stěžovatelova žaloba směřuje proti rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, které nemůže být rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř ...
Odůvodnění: [1] Navrhovatel podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 28. 6. 2019 návrh označený jako „Žaloba na neplatnost voleb v obci Žiželice konané dne 15. 6. 2019 v zákonné 10 ti denní lhůtě, po zveřejnění Státní volební komisí dne 19 června 2019 ve Sbírce zákonů Částkou 62, 147/2019 Sb.“ [2] Navrhovatel zároveň v návrhu vznesl námitku podjatosti všech soudců senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými jsou JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško, Mgr. Bc. Jana Satrapová a Mgr. Václav Trajer. Tato námitka podjatosti není v ná ...
Odůvodnění: [1] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 29. 4. 2019, č. j. 22 A 55/2018 – 31, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2018, č. j. MSK 57140/2018, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále jen „stěžovatel“) a potvrzeno rozhodnutí Magistrátu města Karviné, odboru správního ze dne 21. 2. 2018, č. j. MMK/188851/2017. Posledně uvedeným rozhodnutím byly zamítnuty námitky stěžovatele ze dne 25. 12. 2017 proti provedení záznamu bodů v registru řidičů. [2] Žádost o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti stěžovatel zdůvodnil tím, že mu hrozí nenapravitelná újma, kterou spatřuje ve ztrátě možnosti dopravovat se k léka ...
Odůvodnění: [1] Navrhovatel podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 28. 6. 2019 návrh označený jako „Žaloba na neplatnost voleb v obci Žiželice konané dne 15. 6. 2019 v zákonné 10 ti denní lhůtě, po zveřejnění Státní volební komisí dne 19 června 2019 ve Sbírce zákonů Částkou 62, 147/2019 Sb.“. [2] Navrhovatel zároveň v návrhu vznesl námitku podjatosti všech soudců senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými jsou JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško, Mgr. Bc. Jana Satrapová a Mgr. Václav Trajer. Tato námitka podjatosti není v ná ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým Krajský soud v Plzni zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 1. 2018, č. j. MV-143947-4/SO-2017. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla odvolání proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. 11. 2017, č. j. OAM-2411-13/ZR-2017, kterým bylo stěžovatelce zrušeno povolení k trvalému pobytu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. [2] Kasační stížnost stěžovatelky byla spojena s návrhem na přizná ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 29. 5. 2019 kasační stížnost žalovaného (dále jen „stěžovatel“) směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 15. 5. 2019, č. j. 59 A 109/2018 – 30. [2] Podáním ze dne 26. 6. 2019, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzal stěžovatel svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět. [3] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, a to dokud o něm soud nerozhodl. [4] Podle § 47 písm. a) věty před ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností proti shora označenému usnesení (dále jen „napadené usnesení“) Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci (dále jen „krajský soud“). Napadeným usnesením krajský soud zamítl stěžovatelovu žalobu proti rozhodnutí žalovaného (žalovaným je zde právě krajský soud), tedy proti svému usnesení ze dne 11. 4. 2019, č. j. 65 A 7/2019 – 35, kterým bylo rozhodnuto o odmítnutí správní žaloby stěžovatele směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 1. 2019, č. j. 7 Co 52/2018 – 42. Uvedeným rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouc ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2019, č. j. 29 A 2/2019-34, jímž krajský soud odmítl pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. jeho žalobu na ochranu před nezákonným zásahem žalované, který měl spočívat v neprověřování podnětů a oznámení stěžovatele. Stěžovatel s kasační stížností spojil návrh na osvobození od soudního poplatku a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením ze dne 17. 6. 2019, č. j. 3 As 178/2019-15, Nejvyšší správní soud výroky I. ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) kasační stížností brojila proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2019, č. j. 11 A 15/2019-21, jímž městský soud zamítl její žalobu na ochranu proti nečinnosti, kterou spatřovala v tom, že rektor žalované nerozhodl v zákonem stanovené lhůtě o odvolání proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 1. 2018, č. 17009831. Posledně uvedeným rozhodnutím žalovaná přiznala žalobkyni stipendium na podporu ubytování za měsíce říjen 2017 až červen 2018 a září 2018. Podáním ze dne 8. 7. 2019, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne, vzala stěžovatelka kasační s ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 3. 7. 2019 doručeno podání žalobce datované dnem 23. 6. 2019, označené jako „Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu prvního stupně “. [2] Podle § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení o správní žalobě věcně příslušný krajský soud. Místní příslušnost soudu je v § 7 odst. 3 s. ř. s. upravena tak, že ve věcech důchodového pojištění a dávek podle zvláštních předpisů vyplácených spolu s důchody a ve věcech ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 14. 6. 2019 kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“) ze dne 17. 5. 2019, č. j. 50 A 82/2018 – 106. Napadeným usnesením krajský soud odmítl žalobu stěžovatelky na ochranu proti nečinnosti správního orgánu. [2] Podáním ze dne 26. 6. 2019, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno téhož dne, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět. [3] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití § 120 téhož zákona, může navrhovatel vzít svůj ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě žalobkyně („stěžovatelka“) napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 4. 2019, č. j. 22 Af 39/2018 - 27. Tímto rozsudkem byla zamítnuta její žaloba, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2018 č. j. 3210300/18/3212-80541-800365. [2] S podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále též „zákon o soudních poplatcích“)]. Dle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatně ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 22. 9. 2016, č. j. 40739/16/5200-11433-702690, zamítl žalovaný odvolání žalobkyně, kterým se domáhala zrušení platebního výměru na pokutu za opožděné tvrzení daně ze dne 14. 4. 2016, č. j. 764195/16/2301-51523-402095. [2] Žalobkyně podala proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Plzni (dále též „krajský soud“), který v záhlaví označeným rozsudkem rozhodnutí žalovaného zrušil pro nezákonnost a věc mu vrátil k dalšímu řízení. [3] Podanou kasační stížností se žalovaný (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku krajského soudu. [4] Nejvyšší správní soud říze ...
Odůvodnění: [1] Dne 2. 5. 2019 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále „krajský soud“), kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 4. 2017, č. j. KUKHK-13848/DS/2017/Er. [2] Stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl žádné důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, proto byl Nejvyšším správním soudem usnesením ze dne 16. 5. 2019, č. j. 7 As 160/2019 - 19, vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení tuto vadu kasační stížnosti ...
Odůvodnění: I. [1] Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále též „žalovaný“), rozhodnutím ze dne 10. 12. 2018 č. j. OAM-300/LE-VL17-VL11-2018, zamítlo žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. II. [2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“), který ji zamítl shora označeným rozsudkem. Rozsudek krajského soudu (stejně jako všechna dále citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu) je dostupný na www.nssoud.cz a soud na něj na tomto místě pro struč ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností napadla v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla zamítnuta její žaloba proti označenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 16. 2. 2016, č. j. OAM-7447-23/ZM-2015. Uvedeným prvostupňovým rozhodnutím bylo rozhodnuto tak, že žádost žalobkyně o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu ve formě zaměstnanecké karty se dle § 44a odst. 3 ve spojení s § 35 odst. 3 a dále ve spojení s § 37 od ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně požádala dne 8. srpna 2018 o mezinárodní ochranu. Uvedla, že není členkou žádné politické strany, nikdy se politicky neangažovala a o politiku se nezajímá. Pochází z města Ch. v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. Jako důvod žádosti o mezinárodní ochranu uvedla, že by si v České republice ráda sehnala vlastní bydlení, protože je zde klid a nechce se vracet na Ukrajinu. [2] Při pohovoru žalobkyně sdělila, že do České republiky přijela na návštěvu za bratrem. Nějakou dobu žila s českým partnerem, jeho prostřednictvím žádala o povolení k přechodnému pobytu, ale nakonec od něj utekla. N ...
Prejudikatura: Nao 2/2003 - 18
Odůvodnění: [1] Navrhovatel podal u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 28. 6. 2019 návrh označený jako „Žaloba na neplatnost voleb v obci Žiželice konané dne 15. 6. 2019 v zákonné 10 ti denní lhůtě po zveřejnění Státní volební komisí dne 19 června 2019 ve Sbírce zákonů Částkou 62, 147/2019 Sb.“ [2] Navrhovatel zároveň v návrhu vznesl námitku podjatosti všech soudců senátu 40 A Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterými jsou JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., JUDr. Petr Černý, Ph.D., Mgr. Ing. Martin Jakub Brus, Mgr. Ladislav Vaško, Mgr. Bc. Jana Satrapová a Mgr. Václav Trajer. Tato námitka podjatosti není v ná ...
Odůvodnění: [1] Zástupce žalobce namítl v řízení o kasační stížnosti proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) v podání ze dne 29. 5. 2019 podjatost soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. „z důvodu zbytečného a účelového urážení advokáta ve vybraných rozhodnutích písemně vyhotovených jmenovanými soudci, kdy je advokát znevažován pouze proto, že požádal o anonymizaci rozhodnutí NSS na webu NSS“. Současně uvedl, že námitku dále doplní. [2] K námitce se vyjádřili oba soudci pátého senátu Nejvyššího správního soudu, přičemž uvedli, že nemají ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou k Městskému soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobkyně domáhala zrušení v záhlaví označených rozhodnutí žalovaného ve věci úroku z prodlení z daňové povinnosti právního předchůdce žalobkyně. Městský soud žalobu v záhlaví označeným rozsudkem zamítl. [2] Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu včas kasační stížnost. Protože kasační stížnost neobsahovala všechny náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ...
Odůvodnění: [1] Včas podanou kasační stížností se žalovaný (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, jímž bylo zrušeno jeho rozhodnutí i jemu předcházející rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti ze dne 22. října 2015 č. j. 55-37/2015-1419/PE a věc byla vrácena stěžovateli k dalšímu řízení. Předmětem napadených rozhodnutí byl souhlas s provedením státního ověřování jakosti na ochranné vesty dodávané pro stěžovatele. [2] Jelikož podaná kasační stížnost neobsahovala veškeré zákonem požadované náležitosti, vyzval Ne ...
Odůvodnění: [1] Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) se žalobkyně domáhala zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí žalované, kterým byla zamítnuta její žádost o určení advokáta k sepisu a podání žaloby proti „soudní samosprávě Obvodního soudu pro Prahu 2 a Městského soudu, kdy osoby jednající za tyto soudy skrývají trestné činy páchané konkrétními soudci“, respektive sepisu a podání žaloby proti „Obvodnímu soudu pro Prahu 2, a Městský soud v Praze, pro tr. činy skupiny soudců“. Zároveň žalobkyně požádala o osvobození od soudních poplatků. [2] Krajský soud žádost žalobkyně o osvoboz ...
Odůvodnění: [1] Žalobce (dále „stěžovatel“) se kasační stížností domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 4. 2019, č. j. KRPA-163563-13/ČJ-2019-000022-ZZC, jímž bylo podle § 124 odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto o jeho zajištění za účelem správního vyhoštění na dobu 30 dnů ode dne omezení osobní svobody. [2] Nejvyšší správní soud předně zkoumal, zda jsou splněny formální náležitosti kasační s ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž krajský soud odmítl jeho žalobu proti svému v záhlaví označenému usnesení. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické ...
Odůvodnění: [1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“), jímž krajský soud odmítl jeho žalobu proti svému v záhlaví označenému usnesení. [2] Jednou z podmínek řízení před Nejvyšším správním soudem je povinné zastoupení advokátem. Takové zastoupení se dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nevyžaduje tehdy, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické ...
Odůvodnění: [1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 28. 5. 2019 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba ze dne 24. 4. 2019 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2019, č. j. 1 SIN 333/2018 – 11. [2] Protože stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 31. 5. 2019, č. j. 5 As 124/2019 - 4, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 00 ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2017, č. j. OAM-1040/ZA-ZA11-K10-2016, ve věci mezinárodní ochrany; tímto rozhodnutím nebyla stěžovateli udělena mezinárodní ochrana dle § 12, § 13, § 14, § 14a a §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů („zákon o azylu“). [2] Krajský soud neshledal žalobu důvodnou a zamítl ji. Vycházel z obsahu spisu, z něhož se podává následující: [3] Stěžovatel podal dne 8. 12. 2016 žádost o udělení mezinárod ...
Odůvodnění: [1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) se kasační stížnosti domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 2. 2017, č. j. OAM-206/LE-LE05-K01-PD1-2014, jímž jí nebyla podle § 53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb. o azylu dále („zákon o azylu“) prodloužena doplňková ochrana. [2] Rozhodnutím č. j. OAM-206/LE-LE05-2014 ze dne 24. 2. 2015 nebyl stěžovatelce udělen azyl podle §§ 12, 13 a 14 zákona o azylu; byla jí udělena doplňková ochrana podle § 14a zákona o azylu na 24 měsíců. Dne 24. 1. 2017 podala žádost o prodloužení doplňkové ochrany s ...
Prejudikatura: 7 As 101/2011 - 66
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného usnesení krajského soudu, kterým bylo stěžovateli v řízení o žalobě výrokem I. přiznáno osvobození od soudního poplatku ve výši 80% (k úhradě 600 Kč); současně byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce z řad advokátů a stěžovatel byl vyzván k úhradě soudního poplatku. [2] Současně s žalobou stěžovatel podal žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů, kterou odůvodnil svými dlouhodobě nepříznivými osobními, majetkovými a výdělkovými poměry, neboť je od roku 2009 ...
Prejudikatura: 4 Afs 22/2015 - 104
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, který byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 5. 2017, č. j. 20018/17/5100-41453-712099; tímto bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti zajišťovacím příkazům vydaným dne 6. 3. 2017 k zajištění úhrady daně z přidané hodnoty. 5 Afs 254/2018 [2] Konkrétně správce daně vydal dne 6. 3. 2017 zajišťovací příkazy a) k zajištění daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015 v celkové výši 1 215 240 Kč, b) zajišťovací příkazy k zajiště ...
Prejudikatura: 5 Afs 115/2006 - 91
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále též „zastupitelský úřad“) zamítlo usnesením ze dne 21. 12. 2017, č. j. 3839/2017-HANOI-8, žádost žalobce o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnaneckou kartu) a zastavilo řízení o této žádosti podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť žalobce dle uvážení zastupitelského úřadu nesplnil podmínky pro upuštění od povinnosti osobního ...
Prejudikatura: 4 As 46/2004, 5 Afs 115/2006 - 91
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Velvyslanectví České republiky v Hanoji (dále též „zastupitelský úřad“) zamítlo usnesením ze dne 21. 12. 2017, č. j. 3839/2017-HANOI-10, žádost žalobce o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání (zaměstnaneckou kartu) a zastavilo řízení o této žádosti podle § 169d odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), neboť žalobce dle uvážení zastupitelského úřadu nesplnil podmínky pro upuštění od povinnosti osobního ...
Odůvodnění: [1] Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2017, č. j. 23285/17/5100-41458-710158; tímto rozhodnutím bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj č. j. 1541488/16/221200540-307296 ze dne 29. 6. 2016, kterým správce daně nevyhověl návrhu stěžovatele na vyloučení majetku z daňové exekuce. [2] Správce daně vydal dne 27. 4. 2016 ve věci daňového dlužníka A. H. exekuční příkaz na prodej movitých věcí k vymožení nedoplatku včetně úr ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž krajský soud zrušil v záhlaví citované rozhodnutí stěžovatele. [2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. 6. 2019, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil. [3] Stěžovatel ani žalobkyně nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. P o u č e n í : P ...

Ústavní soud České republiky

Napadený akt: rozhodnutí jiné
Odůvodnění: 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi bylo porušeno zejména její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a násl. Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), zahrnující mimo jiné rovnost účastníků řízení. Dále jimi podle stěžovatelky byl porušen princip zákonnosti trestního stíhání podle čl. 8 odst. 2 Listiny. 2. Stěžovat ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Stěžovatelka se podanou ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 3. 4. 2019 č. j. 2 As 151/2018-63 zrušil jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen "krajský soud") ze dne 17. 4. 2018 č. j. 15 A 174/2016-158 a věc mu vrátil k dalšímu řízení, neboť kasační stížnost druhého vedlejšího účastníka řízení (osoby zúčastněné na řízení I) považoval za důvodn ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu elektronicky dne 4. 6. 2019, řádně doplněnou do tří dnů předložením písemného originálu (§ 42 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů), se stěžovatelka s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 30, čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod a porušení čl. 90 Ústavy České republiky domáhala zrušení shora označeného rozhodnutí, jímž Nejvyšší správní soud rozhodl, že stěžovatelce neustanovuje zástupce pro řízení o kasační stížnosti (výrok I.), kasační stížnost zamítl (výrok II.) a rozhodl ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: 1. Ústavnímu soudu byla dne 26. 6. 2019 doručena ústavní stížnost stěžovatelů proti v záhlaví specifikovanému usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým bylo rozhodnuto o zastavení řízení o kasační stížnosti stěžovatelky (výrok I) a o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). 2. Předtím, než mohl Ústavní soud přistoupit k věcnému posouzení ústavní stížnosti, musel se zabývat otázkou, zda tato obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a jsou tak splněny předpoklady pro její meritorní posouzení. 3. Z obsahu ústavní s ...
Napadený akt: zákon; 239/2013 Sb.; kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ; čl. II, bod 4. písm. b)
Odůvodnění: Při vyhotovování shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo k chybě, když mezi soudci pléna nebyl nedopatřením uveden Vladimír Sládeček, který byl rozhodování pléna přítomen. Jakmile bylo toto pochybení zjištěno, vydal Ústavní soud v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, toto opravné usnesení. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně 3. července 2019 Pavel Rychetský v. r. předseda Ústavního soudu ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení, neboť je názoru, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručeného práva na soudní ochranu zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Okresní soud v Ústí nad Labem (dále jen "okresní soud") rozsudkem ze dne 14. 8. 2 ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 40 odst.2
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označených rozhodnutí, neboť je názoru, že jimi došlo k porušení jeho ústavně zaručených základních práv a svobod zakotvených v čl. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále je ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") stěžovatelka napadla v záhlaví uvedený rozsudek tvrdíc, že jím bylo porušeno její právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina") a právo na slyšení podle čl. 38 odst. 2 Listiny, v důsledku čehož jí bylo soudem odňato její vlastnické právo zaručené čl. 11 odst. 1 Listiny. 2. Ze spisu Okresního soudu Praha-západ (dále jen "okresní soud") sp. zn. 9 C 327/2006 se podává, že stěžovatelka se žalob ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 40 odst.5
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") se stěžovatel domáhal zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, a to pro porušení čl. 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a z napadených rozhodnutí se podává, že usnesením Okresního soudu v České Lípě (dále jen "okresní soud") ze dne 11. 1. 2019 č. j. 2 PP 337/2018-37 byla podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížnost směřuje v prvé řadě proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze jako soudu stížnostního o zamítnutí stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 7 To 18/2019-908 ze dne 11. 2. 2019 o nevyloučení soudců rozhodujících u tohoto soudu v trestní věci stěžovatele, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 3 T 49/2018. Ústavní soud ve své rozhodovací praxi judikuje, že rozhodnutím o nevyloučení soudců, resp. zamítnutím stížnosti proti němu směřující, trestní řízení nekončí a stěžovateli jsou nadále k dispozici další prostředky podle trestního řádu. Te ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadeného rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelé napadli v záhlaví uvedené rozhodnutí, neboť jsou přesvědčeni, že jím byla porušena jejich ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhují, aby Ústavní soud ústavní stížností napadené rozhodnutí zrušil. 2. Z ústavní stížnosti a jejích př ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.3
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka napadla I. výrok v záhlaví uvedeného rozhodnutí, neboť je přesvědčena, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, jakož i její právo podle čl. 6 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Navrhuje, aby Ústavní soud I. v ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Dotčené ústavní zákony: 2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1
Odůvodnění: I. Skutkové okolnosti případu a obsah napadených rozhodnutí 1. Ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") stěžovatel navrhl zrušení výše označených rozhodnutí, neboť jimi měl být porušen čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). 2. Z ústavní stížnosti a jejích příloh se podává, že Městský soud v Praze (dále jen "městský soud") v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil ústavní stížností taktéž napadené usnesení, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen "obvodní soud") zastavil řízení "o uložení povinnosti zajistit navýšení ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve spojení s § 112 odst. 1 občanského soudního řádu může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. Shora uvedenými ústavními stížnostmi se stěžovatel domáhá zrušení rozsudků vydaných Okresním soudem Plzeň-město ve dvou občanskoprávních řízeních majících stejný skutkový základ a stejné účastníky řízení (jízda "načerno" v prostředcích Plzeňských městských dopravních podniků a.s.). Je tedy patrné, že obě uvedená řízení o ústavních stížnostech spolu úzc ...
Napadený akt: zákon; 186/2013 Sb.; o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) ; § 26
Dotčené ústavní zákony: 1/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 1 odst.1, 110/1998 Sb./Sb.m.s., čl. 1
2/1993 Sb./Sb.m.s., čl. 36 odst.1, čl. 36 odst.2, čl. 1, čl. 3 odst.1
Odůvodnění: I. Vymezení věci 1. Nejvyšší správní soud (dále též jen "navrhovatel" či "NSS") navrhl podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky (dále jen "Ústava") a § 64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) [dále jen "zákon o státním občanství"]. 2. Navrhovatel uvedl, že stěžovatel A. C. (dále jen "stěžovatel") v řízení o kasační stížnosti vedené pod sp. zn. 2 As 64/2017 poukázal na neústavnost uvedeného ustanovení zákona, k ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: Ústavní stížností ze dne 12. 6. 2019, doručenou Ústavnímu soudu do datové schránky dne 17. 6. 2019, se stěžovatel s tvrzením o porušení svých práv ústavně zaručených v čl. 3 odst. 1, čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod domáhal zrušení shora označených rozhodnutí obecných soudů vydaných v řízení o zaplacení 80 milionů Kč. Ze spisu Okresního soudu v Ostravě (dále jen "okresní soud"), sp. zn. 23 C 278/2014, který si Ústavní soud vyžádal, vyplynulo, že stěžovatel se žalobou proti žalované České republice - Krajskému soudu v Ostravě domáhal zaplacení žalované částky. ...
Napadený akt: rozhodnutí soudu
Odůvodnění: : (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu) Ústavní soud obdržel návrh na zahájení řízení před Ústavním soudem, který však není možné považovat za řádný, jelikož má řadu procesních a obsahových nedostatků (§ 34 zákona č. 182/1993 Sb.) a navrhovatel není pro řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30, § 31 téhož zákona). Stěžovatel byl Ústavním soudem v minulosti již mnohokrát vyzýván k odstranění vad svých návrhů, byl poučen o nezbytnosti právního zastoupení před Ústavním soudem, i možnosti návrh odmítnout bez věcného projednání, pokud vady podání nebudou odstraněny. Ústavní soud ta ...

Vrchní a krajské soudy ČR

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.