SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
414445
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431111
Krajské soudy (ČR): 50264
Poslední aktualizace
17.04.2021 06:27

Duben 2021     Březen 2021     Únor 2021     Leden 2021     Září 2020     Srpen 2020     Červenec 2020     Červen 2020     Květen 2020     Duben 2020     Březen 2020     Únor 2020     Prosinec 2020     Listopad 2020     Říjen 2020     Leden 2020     Září 2019     Srpen 2019     Červenec 2019     Červen 2019     Květen 2019     Duben 2019     Březen 2019     Únor 2019     Prosinec 2019     Listopad 2019     Říjen 2019     Leden 2019     Září 2018     Srpen 2018     Červenec 2018     Červen 2018     Květen 2018     Duben 2018     Březen 2018     Únor 2018     Prosinec 2018     Listopad 2018     Říjen 2018     Leden 2018     Září 2017     Srpen 2017     Červenec 2017     Červen 2017     Květen 2017     Duben 2017     Březen 2017     Únor 2017     Prosinec 2017     Listopad 2017     Říjen 2017     Leden 2017     Září 2016     Srpen 2016     Červenec 2016     Červen 2016     Květen 2016     Duben 2016     Březen 2016     Únor 2016     Prosinec 2016     Listopad 2016     Říjen 2016     Leden 2016     Září 2015     Srpen 2015     Červenec 2015     Červen 2015     Květen 2015     Duben 2015     Březen 2015     Únor 2015     Prosinec 2015     Listopad 2015     Říjen 2015     Leden 2015     Září 2014     Srpen 2014     Červenec 2014     Červen 2014     Květen 2014     Duben 2014     Březen 2014     Únor 2014     Prosinec 2014     Listopad 2014     Říjen 2014     Leden 2014     Září 2013     Srpen 2013     Červenec 2013     Červen 2013     Květen 2013     Duben 2013     Březen 2013     Únor 2013     Prosinec 2013     Listopad 2013     Říjen 2013     Leden 2013

Nejvyšši soud České republiky

Dotčené předpisy: § 777 odst. 1 o. z., § 777 odst. 2 o. z.
§ 777 odst. 3 o. z.
§ 777 odst. 4 o. z.
§ 793 o. z.
§ 416 odst. 1 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 416 odst. 2 předpisu č. 292/2013Sb.
§ 416 odst. 3 předpisu č. 292/2013Sb.
čl. 7 odst. 1 předpisu č. 104/1991Sb.
Odůvodnění: I. Podnět k přijetí stanoviska a podkladová rozhodnutí 1. Nejvyšší soud obdržel od advokáta Mgr. Alexandra Klimeše podnět ke sjednocení judikatury týkající se otázky, zda lze určit otcovství k nenarozenému dítěti prohlášením podle ustanovení § 777 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“), v řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podle ustanovení § 416 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. ř. s.“). 2. Nejednotnost v rozhodování této otázky byla v podnětu dokládána jednak rozsudkem Okresníh ...

Nejvyšší správní soud České republiky

Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 15. 10. 2020 kasační stížnost, kterou se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 10. 2020, č. j. 1 Ad 9/2020 - 19. Uvedeným usnesením byla odmítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 10. 2019, č. j. MPSV-2019/206957-911, kterým žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Úřadu práce České republiky krajské pobočky pro hlavní město Prahu ze dne 23. 7. 2019, č. j. 27352/2019-AAF, a toto rozhodnutí potvrdil. [2] Kasační stížnost však neobsahovala všechny n ...
Odůvodnění: [1] Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „správní orgán prvního stupně“), rozhodnutím ze dne 20. 6. 2018, č. j. KUKHK15306/SV/2018/Zv/SOCPR/7-12, vyslovil, že se žalobce dopustil přestupku podle § 107 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tím, že na adrese Mladé Buky 213, Mladé Buky, minimálně od listopadu 2017 poskytuje pobytovou sociální službu typu domovy pro seniory podle § 49 téhož zákona, a to bez oprávnění k poskytování služeb ve smyslu § 78 odst. 1 citovaného zákona (výrok I.). Současně žalobci za tento přestupek uložil podle § 107 ods ...
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 2. 10. 2013, č. j. OAM-182/ZA-06-ZA14-R2-2010, udělil žalovaný žalobkyni doplňkovou ochranu podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o azylu“) na dobu 12 měsíců. Poukázal na to, že podle zpráv o zemi původu zintenzivnil vládní dohled nad organizacemi a aktivisty občanské společnosti, nadále se objevovala obvinění z mučení a špatného zacházení ve vazbě a že režim Alexandra Lukašenka nadále tvrdě zasahoval proti všem formám protestu. Po zhodnocení výpovědí žalobkyně (která 7 Azs 248/2020 vyjádřila obavu z jednání policie v ...
Odůvodnění: I. [1] Usnesením Krajského soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“) byl žalobkyni v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2018 č. j. MPSV-2018/70516-923, ustanoven opatrovníkem Mgr. Petr Miketa, advokát, se sídlem Jaklovecká 18, Ostrava, podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „o. s. ř.“). Krajský soud v odůvodnění uvedl, že v dané věci bylo třeba žalobkyni ustanovit opatrovníka pro řízení, neboť to bylo nezbytně třeba za účelem ochrany jejích práv. K tomuto závěru vedlo soud zjištění, že od roku 1999 žalobkyně ...
Prejudikatura: 1 Azs 34/2009 - 55, 6 Azs 15/2013 - 35
Odůvodnění: I. [1] Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2015, č. j. OAM-336/ZA-ZA14-ZA14-2015, udělil žalovaný žalobci doplňkovou ochranu podle § 14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o azylu“) na dobu 12 měsíců. V odůvodnění uvedl, že tak činí z důvodu obecného politického dění a vývoje v Bělorusku po prezidentských volbách v roce 2010, kvůli němuž nebylo možné považovat bezpečnostní situaci v Bělorusku za natolik uspokojivou, aby umožňovala bezpečný návrat žalobce do vlasti. [2] Rozhodnutím žalovaného ze dne 21. 6. 2016, č. j. OAM-336/ZA-ZA14-LE23-PD1-2015, byla žalobci p ...
Odůvodnění: I. Shrnutí předcházejícího řízení [1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 14. 6. 2019, č. j. OAM-256/ZA-ZA12-ZA22-2019, neudělil žalobkyni mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákonavč. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 6. 10. 2020, č. j. 29 Az 12/2019 - 32, žalobu proti uvedenému rozhodnutí žalovaného zamítl. [3] V odůvodnění rozsudku krajský soud konstatoval, že v posuzovaném případě nebyla žalobkyně ve vlasti pronásledována podle § 12 písm. a) zákona o azylu, ani nemá odůvodněný strach z pronásl ...
Prejudikatura: 9 Ads 303/2018 - 32, 6 Azs 192/2020 - 21
1 As 61/2008 - 98
Odůvodnění: I. Vymezení případu [1] Žalovaný v záhlaví uvedeným rozhodnutím podle § 77 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, žalobci zrušil platnost povolení k trvalému pobytu a podle § 77 odst. 3 zákona o pobytu cizinců mu stanovil lhůtu k vycestování z území 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Současně žalobce poučil, že podle § 168 odst. 3 zákona o pobytu cizinců nabývá rozhodnutí žalovaného právní moci oznámením, a tudíž proti němu nelze podat odvolání. Lze však proti němu podat žalobu ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení k příslušnému krajskému soudu. [2] Žalobce následně podal žal ...
Odůvodnění: [1] Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem zakázal žalovanému, aby pokračoval v porušování práva žalobkyně spočívajícího v nevyřízení její žádosti ze dne 17. 12. 2018 o vyplacení dotačních prostředků v rozsahu 5 433 802,59 Kč, přiznaných žalobkyni na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 27. 1. 2017, čj. MPO 7793/17/61600/313 (výrok I.), a současně mu přikázal, aby uvedenou žádost žalobkyně vyřídil do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku (výrok II.). [2] Žalovaný (dále „stěžovatel“) uvedený rozsudek napadl u Nejvyššího správního soudu kasační stížností, jejíž součástí ...
Odůvodnění: [1] Rozhodnutím ze dne 1. 10. 2020, č. j. OAM-466/ZA-ZA17-ZA20-2020, žalovaný podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o azylu“), zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce dne 4. 11. 2020 žalobu ke Krajskému soudu v Brně (dále též „krajský soud“). [2] Krajský soud postoupil věc usnesením ze dne 26. 1. 2021, č. j. 33 Az 62/2020 - 26, Městskému soudu v Praze (dále též „městský soud“). Vycházel z judikatury Nejvyššího správního soudu, dle které není pro určení místní př ...
Odůvodnění: [1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím rozhodl o žádosti žalobce (dále „stěžovatel“) o udělení mezinárodní ochrany tak, že prvním výrokem vyslovil nepřípustnost jeho žádosti dle § 10a odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a druhým výrokem pak zastavil řízení o udělení mezinárodní ochrany podle § 25 písm. i) citovaného zákona. Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví uvedeným rozsudkem následně zamítl podanou žalobu. [2] Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost a spolu s ní požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a ustanovení zástupce pro řízen ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 16. 2. 2021 kasační stížnost žalobce (stěžovatele) směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2021, č. j. 13 Az 1/2021 – 29, jímž byla odmítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2020, č. j. MV188735-2/OAM-2020, o zastavení řízení o stěžovatelově třetí žádosti o udělení mezinárodní ochrany dle § 11a odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Důvodem odmítnutí žaloby byla dle městského soudu skutečnost, že stěžovatel sice podal žalobu v poslední den zákonné lhůty, avšak tato žaloba neobsahovala žádný konkrétně specifiko ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalobce byl pravomocně odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 3 let a 6 měsíců za zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí a za přečin vydírání. Ministerstvo vnitra žalobci v souladu s § 87l odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 7. 2019 (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zrušilo povolení k trvalému pobytu a zároveň mu udělilo výjezdní příkaz na 30 dnů od právní moci rozhodnutí, resp. ode dne propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Odvolání žalobce proti roz ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 10. 5. 2018, č. j. OAM-901/ZA-ZA11-VL11-2017 (dále jen „napadené rozhodnutí“), nebyla žalobkyni udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“). [2] Rozhodnutí žalovaného napadla žalobkyně u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) žalobou, jíž se domáhala jeho zrušení a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Obecně namítala, že žalovaný v řízení porušil § 2 odst. 1, § 3, § 50 odst. 2 až 4, § 52 a § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 ...
Prejudikatura: 8 Azs 339/2019 - 38, 7 Azs 11/2015 - 32
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Žalovaná rozhodnutím uvedeným v záhlaví rozhodla o prodloužení doby zajištění žalobce podle § 129 odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), za účelem jeho předání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém ze členských států (dá ...
Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 3. 2021, č. j. 9 As 14/2021 - 21, podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), odmítl kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“). [2] O vrácení soudního poplatku soud nerozhodl, neboť otázku, zda má být v dané situaci poplatek vrácen, projednával rozšířený senát. Ten dospěl k závěru, že při odmítnutí kasační stížnosti bez věcného projednání je NSS již zaplacený soudní poplatek povinen vrátit (viz usnesení ze dne 25. 3. 2021, č. j. 8 As 287/2020 - 33). [3] Stěžovatelka zaplatila ...
Odůvodnění: I. Vymezení věci a řízení před městským soudem [1] Žalovaný v záhlaví označeným rozhodnutím neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Žalovaný uvedl, že žalobce požádal o udělení mezinárodní ochrany až v době svého zajištění za účelem správního vyhoštění; potřeba legalizace pobytu na území České republiky však nemůže být azylově relevantním důvodem. Žalovaný rovněž neshledal důvody pro udělení mezinárodní ochrany v žalobcem popisovaných problémech se soukromými osobami v zemi jeho původu ani v České republice. Posoudil také, že žalobcem uváděné s ...
Prejudikatura: 5 As 177/2016 - 139, 6 As 285/2014 - 32
2 Afs 24/2005
Odůvodnění: I. Vymezení věci a rozsudek městského soudu [1] Ministr financí rozhodnutím ze dne 12. 2. 2016, č. j. MF-1143/2015/34-19, zamítl rozklad žalobkyně a potvrdil rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2015, č. j. MF1143/2015/34-16. Jím žalovaný zrušil své rozhodnutí ze dne 31. 12. 2007, č. j. 34/26452/2007, a to v části týkající se povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry dle § 50 odst. 3 tehdy účinného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o loteriích“), prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení Centrálního loterního systému INTERACTI ...
Prejudikatura: 1 Afs 135/2004
Odůvodnění: I. Vymezení věci [1] Rozhodnutím Státní zemědělské a potravinářské inspekce, inspektorátu v Praze, ze dne 17. 9. 2018, č. j. SZPI/AS 106-14/2018, byla žalobkyně uznána vinnou ze spáchání přestupku podle § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s čl. 10 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006, ze dne 20. 12. 2006, o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (dále jen „nařízení“), za což jí byla podle § 17f písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákov ...

Ústavní soud České republiky

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Vrchní a krajské soudy ČR

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Soudní dvůr Evropské unie

Žádné rozsudky v tomto měsíci

Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.