Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:16

Nalezené rozsudky pro výraz: Abolice


Přibližný počet výsledků: 37 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Abolice
  • abolice nalezené 142 krát v 37 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 4 dokumenty
Ústavní soud České republiky 15 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 1 dokument


Právní věta: I. Pojem „trestní zákoník“ v článku II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 (č. 1/2013 Sb.), vztahující se k trestným činům s trestní sazbou odnětí svobody nepřevyšující 10 let, je třeba vykládat tak, že se tím míní trestní sazby za trestné činy stanovené v trestním zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) ve znění účinném ke dni vyhlášení rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii, přestože byl skutek posouzen podle trestního zákona (č. 140/1961 Sb.). II. Z hlediska článku II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. le ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 661/2013-38 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. července 2013 o dovolání nejvyššího státního zástupce podaném v neprospěch obviněného M. Š., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 6 To 4/2013, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 T 13/99, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j e usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 1. 2013, sp. zn. 6 To 4/2013. Podle § .
Právní věta: Situace, kdy byla po rozhodnutí soudu prvního stupně vyhlášena amnestie s aboličním ustanovením, které dopadá na posuzovanou věc, a odvolací soud ji aplikuje, nikterak nevybočuje z běžného postupu soudů rozhodujících ve věci v druhém stupni. Případnou chybu odvolacího soudu založenou na nesprávné aplikaci nových skutečností, resp. právních předpisů, by bylo možno napravit jen v rámci řízení o mimořádném opravném prostředku – dovolání nebo stížnosti pro porušení zákona.

Úryvek z textu:
11 Tvo 11/2013-12 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 stížnost státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podanou v neprospěch obviněného Mgr. P. D., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 1. 2013, sp. zn. 9 To 74/2012, a rozhodl t a k t o : Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. se stížnost státního zástupce z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : V trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. .
Právní věta: Teprve není-li pochybností o tom, jakou právní kvalifikaci lze u předmětného skutku použít, lze učinit právní závěr ohledně otázky, zda se na určitý trestný čin (skutek) vztahuje příslušné aboliční ustanovení amnestie prezidenta republiky, v důsledku něhož je trestní stíhání ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) tr. ř. nepřípustné.

Úryvek z textu:
3 Tdo 816/2005 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. prosince 2005 o dovoláních podaných obviněnými K. S. a R. N., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. 2 To 64/2004, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 T 9/2001, t a k t o : I. Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného K. S. o d m í t á . II. Podle 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného R. .
Právní věta: Nejvyšší soud je toho názoru, že při výkladu uvedené dikce je třeba vycházet z gramatického výkladu. Jestliže hlavním smyslem této abolice je zastavit dlouhodobá trestní stíhání, je nutno vycházet ze skutečné doby neskončeného trestního stíhání. Trestní stíhání je proto možno zastavit jen v případě, že celková doba neskončeného trestního stíhání představovala dobu delší než 8 let, a to k datu vyhlášení amnestie.

Úryvek z textu:
4 Tdo 859/2013-20 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. září 2013 o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem v neprospěch obviněných: 1) V. V., 2) J. A. a 3) D. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 3. 2013 sp. zn. 4 To 5/2013, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 46 T 11/2006, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 3. 2013 sp. zn. 4 To 5/2013 a usnesení .
Právní věta: Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) OdpŠk je aplikovatelné i v případě, bylo-li trestní stíhání zastaveno v důsledku aboličního ustanovení čl. II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013.

Úryvek z textu:
30 Cdo 4169/2015 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Bohumila Doležela, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce Ing. N. d. S., zastoupeného Mgr. Janem Hellingerem, advokátem se sídlem v Děčíně, Soustružnická 5, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody a nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu .
Právní věta: Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že rozhodnout o zastavení trestního stíhání je možno jen u trestních stíhání, která běžela po dobu více jak 8 let od zahájení trestního stíhání k datu vyhlášení amnestie dne 1. ledna 2013. Zmíněný článek II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 tedy nelze použít na trestní stíhání, která byla k datu amnestie dne 1. ledna 2013 pravomocně skončena, a k zrušení odsuzujícího rozsudku a tím k pokračování v trestním stíhání došlo na základě dovolání, jako tomu bylo v posuzovaném případě, anebo na základě jiného mimořádného opravného prostř ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 1340/2012-405 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 20. února 2013 v senátě složeném z předsedy senátu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph. D. a soudců JUDr. Františka Púryho a JUDr. Viléma Ravka dovolání obviněného L. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. května 2012, sp. zn. 3 To 30/2012, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 43 T 12/2002, a rozhodl takto: I. Podle § 265k odst. 1, .
Právní věta: Podstatou posuzované otázky je zánik trestní odpovědnosti pachatele, nikoli konstrukce jejího vzniku. Rozhodnou právní skutečností není běh času, nýbrž jednání pachatele, které spočívá v odevzdání nelegálně držených zbraní a jehož účinkem je zánik trestní odpovědnosti pachatele. Běh času má jen ten význam, že uvedený účinek limituje stanovením doby, do které je třeba zbraně odevzdat. Nicméně, do doby odevzdání neoprávněně držených zbraní je jejich držení trestným činem. Nejedná se proto o vznik trestní odpovědnosti v tom smyslu, že by skutek byl do stanovené doby beztrestný a nestíhatelný a že ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... prospěch státu. 30. Tzv. zbraňovou amnestii jako zvláštní případ účinné lítosti pak třeba odlišovat od amnestie prezidenta republiky ve formě abolice, která je rovněž okolností způsobující zánik trestní odpovědnosti. Pro amnestii je příznačné, že z hlediska její aplikace orgány činnými v .
Právní věta: Ten, proti němuž bylo trestní stíhání zastaveno z důvodu amnestie, nemá právo na náhradu škody způsobené sdělením obvinění bez ohledu na to, že právní kvalifikace trestného činu, pro který mu bylo sděleno obvinění, byla později změněna.

Úryvek z textu:
... 3 odst. 1 tr. zák.), a to i pro účely posuzování nároku na náhradu škody v případě zastavení trestního stíhání. Abolice se sice vztahuje na konkrétní skutkové podstaty trestných činů, to však nic nemění na tom, že dopadá vždy na celý .
Právní věta: Míní-li žalobce, že by bylo nespravedlivým, aby byl nucen pokračovat v trestním řízení, jež bylo nepřiměřeně dlouhým, aby dosáhl pro sebe příznivějšího skončení trestního řízení, ani tento názor dovolací soud nesdílí. Jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, uveřejněném pod číslem 60/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a bylo konstatováno též např. v usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 1730/15, Evropský soud pro lidská práva ani Evropská komise pro lidská práva nevyvodily z porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy povin ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... v nepřiměřeně dlouhém trestní řízení, které je jediným prostředkem k dosažení pro žalobce příznivějšího rozhodnutí, i za situace, byl-li abolice účasten. Zde je třeba dodat, že doktrína (srov. Vojtek, P.: Komentář k OdpŠk, str. 6) i judikatura (viz např. ... s právem prezidenta republiky udělovat amnestii ani s právem osob zúčastnit se udělené amnestie. Žalobce evidentně dovozuje z účasti na abolici více práv, nežli z ní plyne. Prezidentu republiky nenáleží právo rozhodovat o vině či nevině osob a stejně tak .
Právní věta: Situace, kdy byla po rozhodnutí soudu prvního stupně vyhlášena amnestie s aboličním ustanovením, které dopadá na posuzovanou věc, a odvolací soud ji aplikuje, nikterak nevybočuje z běžného postupu soudů rozhodujících ve věci v druhém stupni. Případnou chybu odvolacího soudu založenou na nesprávné aplikaci nových skutečností, resp. právních předpisů, by bylo možno napravit jen v rámci řízení o mimořádném opravném prostředku.

Úryvek z textu:
11 Tvo 2/2013 - 27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. března 2013 stížnost státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podanou v neprospěch obviněných Ing. J. E., JUDr. L. T., a J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 1. 2013, sp. zn. 6 To 6/201, a rozhodl t a k t o : Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. ř. se stížnost státního zástupce z a m í t á . O d ů v o d n ě n í : V trestní věci vedené u Městského soudu .
Právní věta: Výkonem pravomoci úřední osoby je nejen samotné úřední rozhodování, nýbrž i předchozí opatřování podkladů pro vrchnostenské rozhodnutí obecního úřadu. Postavení úřední osoby mohou mít i osoby, které vlastní rozhodnutí ve vrchnostenském postavení sice nečiní, ale pouze je připravují nebo pouze zajišťují jeho výkon.

Úryvek z textu:
... osoby na základě článku V. citované amnestie. Za zcela nesmyslné a jakékoli logice odporující pokládá tvrzení, že abolici u obviněného nelze použít, protože se dopustil úmyslného trestného činu proti majetku v osobním vlastnictví přesídlovaných rodinných ... tyto zemědělce od jejich spoluobčanů, aby nepřekáželi socializaci vesnice. Proto vůči jeho osobě nelze zmíněnou výluku z abolice uplatnit, přičemž výklad nejvyššího státního zástupce je naprosto nepřípustně extensivní a výhradně v jeho neprospěch. Prokázal, .
Právní věta: Aktivita, kterou musí osoba držící nelegální zbraň vyvinout, aby dosáhla zániku trestnosti činu, má svoji příčinu právě v charakteru normy, jež vymezuje podmínky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování. Citovaným ustanovením je upravován jeden z případů zvláštní účinné lítosti tj. jedné z okolností způsobujících zánik protiprávnosti a trestnosti činu (trestní odpovědnosti). Přitom smyslem účinné lítosti obecně, je motivovat pachatele slibem beztrestnosti k tomu, aby škodlivému následku trestného činu zamezil nebo jej napravil. V aktivitě, kterou takto k dosažení tohoto cíle (k zamezení či n ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... (zvláštní) účinné lítosti odlišuje od jiné okolnosti způsobující zánik trestní odpovědnosti, jíž je amnestie, resp. milost prezidenta republiky ve formě abolice. Pro amnestii je příznačné, že z hlediska její aplikace orgány činnými v trestním řízení není vůbec podstatné jakékoli jednání pachatele .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.