Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:33

Nalezené rozsudky pro výraz: absolutní neplatnost právního jednání


Přibližný počet výsledků: 11 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: absolutní neplatnost právního jednání
  • absolutni nalezené 6539 krát v 3796 doukumentech
  • neplatnost nalezené 20148 krát v 9415 doukumentech
  • pravniho nalezené 165137 krát v 60858 doukumentech
  • jednani nalezené 266168 krát v 56518 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 2 dokumenty
Ústavní soud České republiky 4 dokumenty


Právní věta: K problematice simulovaných právních úkonů Nejvyšší soud (jak se podává např. z rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 833/2008, nebo ze dne 21. února 2017, sp. zn. 30 Cdo 3762/2016; mj. vyložil: 19. Jedná-li někdo tzv. naoko a takovým jednáním míní (navenek) docílit určité právní následky, pak se taková vůle jednající osoby objektivně rozchází s jejím vnějším projevem (např. obsaženým v konkrétní písemné smlouvě), neboť k perfekci právního úkonu je mj. zapotřebí, aby vůle jednající osoby byla nejen svobodná, ale i vážná, což znamená, že úmysl účastníků právního vzta ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně Treboplast, s. r. o., se sídlem v Moravské Třebové, Svitavská 1600/68, identifikační číslo osoby 272 08 338, zastoupené JUDr. Pavlem Holcem, advokátem se sídlem v Praze 5, Radlická 1c/3185, proti žalovaným 1) D. P., t. č. ve vazební věznici, 2) L. P., a 3) S. P., o určení vlastnictví, vedené u Okresního .
Právní věta: Absolutní neplatnost právního úkonu působí přímo ze zákona (automaticky), a to od počátku (ex tunc) bez ohledu na to, zda se jí někdo dovolal. Právní účinky, tj. subjektivní práva a povinnosti z absolutně neplatného právního úkonu, nevzniknou a soud k absolutní neplatnosti právního úkonu přihlíží z úřední povinnosti, pokud skutečnosti, které jsou s ní spojeny, vyjdou v řízení najevo. Z toho vyplývá, že právní úkon neplatný podle § 39 obč. zák. nelze dodatečně zhojit a důsledek neplatnosti nemůže být odvrácen ani poukazem na princip ochrany dobrých mravů (§ 3 odst. 1 obč. zák.).

Úryvek z textu:
33 Cdo 3307/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce města Habartov zastoupeného JUDr. Václavem Krondlem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Jiráskova 1343/2, proti žalované TONER RL, spol. s r. o. se sídlem v Plzni, Domažlická 200 (identifikační číslo 45357099), zastoupené Mgr. Petrou Harantovou, advokátkou se sídlem v Plzni, .
Právní věta: Zadržovací právo má (...) v první řadě funkci zajišťovací. Projevuje se zejména v tom, že zabezpečuje splatný dluh dlužníka nebo, v případech výslovně uvedených v zákoně, i dosud nesplatný dluh od okamžiku svého vzniku a že svojí podstatou (ponecháním zadržené věci u věřitele) vede (motivuje) dlužníka k tomu, aby svůj dluh dobrovolně splnil alespoň dodatečně. Vedle toho však zadržovací právo plní i funkci uhrazovací. Právní úprava zadržovacího práva sice neobsahuje výslovné ustanovení o tom, že by zajištěný dluh měl být v případě jeho včasného nesplnění uspokojen z výtěžku zpeněžení zadržené ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zprávě k § 574 až 579 o. z. - odpovídá povaze soukromého práva a rozumné potřebě běžných soukromých občanských styků. O (absolutní) neplatnost právního jednání, k níž soud přihlédne i bez návrhu (tj. aniž by oprávněná osoba musela neplatnost právního jednání namítnout), půjde podle této .
Právní věta: Postačí tudíž, aby plná moc k přijetí zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zakladatele), a to bez ohledu na to, že zakladatelská listina musí být sepsána ve formě notářského zápisu o právním jednání. To samozřejmě zmocniteli nebrání, aby plnou moc udělil ve formě notářského zápisu o právním jednání. Z výše uvedeného současně plyne, že není-li plná moc k založení společnosti s ručením omezeným udělena v písemné formě nebo není-li podpis zmocnitele úředně ověřen, je neplatným právním jednáním; soud k ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... dodrženo. Ani v případě, že by plná moc musela být udělena ve formě notářského zápisu, není podle dovolatelky možné dovozovat absolutní neplatnost právního jednání učiněného zmocněncem na základě plné moci udělené pouze v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. Takové právní jednání by bylo .
Právní věta: Dovolatelce je třeba přisvědčit v tom, že při určení tarifní hodnoty věci, ohledně jejíhož vlastnictví se vede spor, nelze vycházet z ceny, kterou za ni potencionální kupující nabídl, ale je třeba vyjít z ceny, za kterou byla věc skutečně prodána. Teprve skutečná cena, za kterou se prodej uskutečnil, ukazuje její obvyklou cenu. Je-li věc předmětem sporu v jiném řízení, ve kterém se žalobce domáhá proti vedlejšímu účastníkovi, aby mu ji nabídl ke koupi za určitou cenu, lze z této ceny vycházen jen, bylo-li toto řízení již pravomocně skončeno a k převodu za uvedenou cenu došlo; jinak je tu nejis ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... osobám, aby se domohly potřebného určení, mají-li na tom naléhavý právní zájem; tzv. souhlasné prohlášení o vlastnictví nemůže zhojit absolutní neplatnost právního jednání a vyloučit tak případné nároky třetích osob. Věc Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4050/2008, na kterou dovolatelka poukazuje .
Právní věta: Přehlasovaný či opomenutý menšinový spoluvlastník, který se žalobou domáhá v poměrech ustanovení § 1130 o. z. zrušení rozhodnutí většinového spoluvlastníka o významné záležitosti týkající se společné věci, musí tvrdit, že v důsledku rozhodnutí majoritního spoluvlastníka mu hrozí těžká újma a k tomu je povinen předložit či označit důkazy. Tím splní ve smyslu § 101 odst. 1 písm. a) a b) a § 120 odst. 1 o. s. ř. povinnost tvrzení i povinnost důkazní, neboť jej jako účastníka řízení, který s existencí určité právně významné skutečnosti spojuje pro sebe příznivé právní následky, tíží břemeno obou p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . zn. [22 Cdo 752/99](https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzhfptems7mnsg6xzxguza)). Tvrzení, ze kterých vyplývá absolutní neplatnost právního jednání, přitom nelze uplatnit v rozporu s pravidly o koncentraci řízení. K tvrzení, které bylo uplatněno v rozporu s těmito pravidly .
C
... , že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému. Z uvedeného se tedy podává, že následkem překročení stanovených hranic je absolutní neplatnost právního jednání. Tato neplatnost působí již od počátku (ex tunc). Následkem absolutní neplatnosti je vznik bezdůvodného obohacení. Plnění, které bylo poskytnuto na .
Hesla Prodej movitých věcí a nemovitostí Exekuce Přípustnost dovolání
D
... s postupem a výsledkem znaleckého zkoumání stran ocenění dražené nemovité věci. Dovolatel dále předložil otázku, zda je soud povinen posoudit absolutní neplatnost právního jednání, aniž by tuto neplatnost účastník tvrdil. Nejvyšší soud opakovaně v rámci své rozhodovací činnosti zdůraznil, že v exekučních věcech se .
Hesla Smlouva nájemní Neplatnost právních jednání (o. z.) [ Právní jednání (o. z.) ]
C
... zákon obchází), se musí opírat o rozumný výklad dotčeného zákonného ustanovení. Ne každý (údajný) rozpor se zákonem má za následek absolutní neplatnost právního jednání (viz nález Ústavního soudu ze dne 6. dubna 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04, uveřejněný pod č. 75/2005 .
Hesla Přípustnost dovolání Neplatnost právního úkonu
E
... následek neplatnost právního úkonu (zde smlouvy o půjčce uzavřené v průběhu likvidace společnosti) podle § 39 obč. zák., přičemž absolutní neplatnost právního jednání nastává ze zákona, nemůže být odvrácena ani za použití § 3 odst. 1 obč. zák., ani poukazem na dobrou ... 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „obč. zák.“). Absolutní neplatnost právního jednání působí ex lege bez ohledu na to, zda se jí některá ze stran dovolá. Odvolací soud založil své .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.