Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 05:27

Nalezené rozsudky pro výraz: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR


Přibližný počet výsledků: 13 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • agentura nalezené 2250 krát v 853 doukumentech
  • ochrana nalezené 64975 krát v 26096 doukumentech
  • priroda nalezené 1095 krát v 410 doukumentech
  • a nalezené 5354756 krát v 118357 doukumentech
  • krajina nalezené 2078 krát v 1050 doukumentech
  • cr nalezené 66019 krát v 26206 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 30 dokumentů
Ústavní soud České republiky 9 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 39 dokumentů


Právní věta: Z této úpravy je zřejmé, že smyslem odborné správy lesů je vyloučit živelnou těžbu dřevní hmoty a regulovat ji podle lesních hospodářských plánů tak, aby probíhala v souladu s odbornými přístupy a poznatky ohledně vytváření a udržování funkcí lesa, jeho obnovy apod. V případě lesů zvláštního určení, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích (ze zákona v národních parcích a národních přírodních rezervacích, případně i na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů v prvních zónách chráněných krajinných oblastí, v přírodních rezervacích a přírodních památkách) a tvoří tak zvláště významn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... z 9. 8. 1996 je rozhodnutím jednotlivé správy chráněných krajinných oblastí jako vnitřních organizačních jednotek, nikoli Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně ... , s. p., se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106, IČ: 42196451, proti žalované České republice – Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, se sídlem v Praze 4, Nuselská 39, zastoupené JUDr. Pavlem Pfajfrem, advokátem se sídlem v Turnově, .
Právní věta: Pojem „druh ohrožený na přežití“ je pak třeba vykládat v souladu s kontextem celého článku 3 nařízení Rady ES č. 338/97, který o druhu ohroženém na přežití mezinárodním obchodem hovoří nejenom v čl. 3 odst. 1 písm. b), pod písmenem i), ale také v čl. 3 odst. 2 písm. c) pod písm. i), podle něhož příloha B uvedeného nařízení obsahuje jakýkoli jiný druh, který není zařazen do přílohy I ani II Úmluvy ( pozn. Nejvyššího soudu: Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin CITES ) a který je předmětem mezinárodního obchodu v objemech, jež by mohly být neslučitelné ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... živočichů podle ustanovení § 56 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny potřebuje, přičemž udělení této výjimky Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy usnesením o zastavení řízení č. 6248/BE/2008 ze dne 24. 10. 2008 nebylo vydáno .
Právní věta: K argumentaci dovolatele ustanovením § 19 lesního zákona lze připustit, že vlastník lesa nemůže odpovídat za každou škodu na zdraví a majetku osob, které do lesa vstupují, neboť je vyloučeno, aby měl pod plnou kontrolou stav veškerého porostu v lese. Toto ustanovení ovšem zároveň nevylučuje, aby odpovědnost vlastníka lesa za škodu byla založena tam, kde s přihlédnutím ke konkrétním poměrům a okolnostem lze vyžadovat jistou intenzitu péče o lesní porost a předvídavost vlastníka vzhledem ke hrozícím rizikům. Zde totiž nejde o smrtelný následek, k němuž by došlo při volném pohybu poškozené kdekol ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... možné provádět v součinnosti s Okresním úřadem, referátem životního prostřední v Olomouci nebo na základě jeho pověření s odborným pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci, na základě platného lesního hospodářského plánu a schváleného plánu péče. Do dne nehody nebyla na pozemku prováděna žádná .
A
Klíčové slová: dokazování, excindační žaloba
Právní věta: Z obsahu protokolu o jednání před odvolacím soudem plyne, že odvolací soud přistoupil k dokazování spisem Krajského soudu, z nějž sdělil obsah žaloby, z níž vyplývá, že „excindační žaloba se parcel č. 1836/10 a 1836/13 netýkala“, a konstatoval, že „předmětné parcely byly prodány ještě předtím, než byla podána excindační žaloba“. K tomu zástupce žalobců poukázal na skutečnost, že „excindační žaloba byla o tyto dvě parcely doplněna k výzvě soudu, a to podáním ze dne 21. 8. 2003“, přičemž tomu tak bylo proto, že „nebylo možno identifikovat tyto parcely právě v důsledku prodeje ještě před podáním ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... že „ačkoliv jsou v současné době zapsány na LV č. 2061, 2755 a 2798 pro k. ú. Š. ve vlastnictví Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (KN 1836/10 na základě kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2008), společnosti WHIZKID, a.s., (KN 1836/13 na .
Právní věta: K aktivní věcné legitimaci státního podniku k uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé v souvislosti s výkonem vlastnických práv k lesním pozemkům a porostům vůči státu lze dodat jen tolik, že jde o problém vyřešený ustálenou soudní praxí nacházející své vyjádření zejména rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2003, sp. zn. 25 Cdo 325/2002, publikovaným pod č. 46/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž bylo konstatováno, že státní podnik vykonávající právo hospodaření k lesům (s lesním národním majetkem) je aktivně věcně legitimován k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rezervace (zvláště chráněné území podle části třetí zákona o ochraně přírody), a že žalobce uplatnil nárok na náhradu újmy u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR včas. Újmu, která vznikla vlastníku nebo nájemci lesního pozemku v důsledku omezení hospodaření, je možno chápat i jako ušlý zisk .
Právní věta: 1. Při posuzování toho zda, lze zastavěný pozemek vydat (ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. a/ zákona č. 229/1991 Sb.) je rozhodující, zda stavba brání nebo nebrání zemědělskému nebo lesnímu využití pozemku a nikoli jeho velikosti a hodnota stavby nebo účelnost jejího využití Pokud jde zásadní spornou otázkou v soudním řízení, zda existuje nebo neexistuje překážka bránící ve vydání pozemku ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c/ zákona č. 229/1991 Sb.), nemůže se soud spokojit jen s tvrzením povinné osoby o možnosti vydání pozemku, aniž by toto tvrzení podrobil ověření 2. Pod p ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , které bylo sice přípustné, ale nebylo shledáno důvodným. Dovolatelka nebyla v řízení o dovolání úspěšná, žalované Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR nevznikly v řízení o dovolání náklady a ohledně nákladů vynaložených žalovaným Jihočeským autoklubem v řízení o ... řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na jejich náhradu. Účastníkům řízení ČR – Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Pozemkovému fondu ČR a Jihočeského autoklubu v AČR bylo uloženo zaplatit do tří dnů od právní .
Hesla Náhrada škody
C
... možné provádět v součinnosti s Okresním úřadem, referátem životního prostřední v Olomouci nebo na základě jeho pověření s odborným pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci, na základě platného lesního hospodářského plánu a schváleného plánu péče. Do dne nehody nebyla na pozemku prováděna žádná .
Hesla Náhrada škody
C
... na pozemku je možné provádět v součinnosti s příslušným orgánem ochrany krajiny nebo na základě jeho pověření s odborným pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Olomouci, na základě platného lesního hospodářského plánu a schváleného plánu péče. Do dne nehody nebyla na pozemku prováděna žádná .
C
... . 114/1992 Sb. jako významný krajinný prvek, což potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí ČR v přípise z 15. 6. 1998. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve vyjádření ze 16. 10. 1996 poukázala na arboretum a alpinium jako na významnou sbírku rostlin důležitých z hlediska jejich .
E
... z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně České republiky – Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze 3, Kališnická 4-6, IČ 62933591, zastoupené advokátkou, proti žalovanému V. V., zastoupenému advokátem, o určení .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.