Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:55

Nalezené rozsudky pro výraz: akcionář společnosti


Přibližný počet výsledků: 379 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: akcionář společnosti
  • akcionar nalezené 9859 krát v 1239 doukumentech
  • spolecnosti nalezené 178122 krát v 23675 doukumentechPrávní věta: Podle § 130 obch. zák. společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společnosti společníkům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření. Nevyjádří-li se společník ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Osoba, která předložila návrh usnesení, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým společníkům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem společníkům (odstavec 1). Vyžaduje-li zákon pořízení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, může být ro ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 2966/2016 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele Ing. M. D., zastoupeného Mgr. Filipem Macháčkem, advokátem, se sídlem v Praze, Ruská 614/42, PSČ 101 00, za účasti LG SYSTEM spol. s r. o., se sídlem v Jesenici, Jasmínová 808, PSČ 252 42, identifikační číslo osoby 26164612, zastoupené Mgr. Ing. Davidem Veselým, advokátem, se sídlem v Praze, Žitavského 496 .
Právní věta: Podle ustanovení § 183j odst. 3 obch. zák. je společnost povinna zpřístupnit ve svém sídle k nahlédnutí každému vlastníkovi účastnického cenného papíru určení hlavního akcionáře, zdůvodnění výše protiplnění, znalecký posudek podle § 183j odst. 6 (resp. § 183m odst. 1) obch. zák, a – vyžaduje-li se – rozhodnutí České národní banky podle § 183n odst. 1 obch. zák. Z odkazu na ustanovení § 184 odst. 8 věty druhé a třetí obch. zák. pak plyne, že akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie uvedených dokladů na svůj náklad a nebezpečí, přičemž společnost je povinna na toto právo akcionáře upozornit v ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 2592/2010 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci navrhovatele Ing. A. H., zastoupeného Mgr. Lukášem Zscherpem, advokátem, se sídlem v Plzni, Lochotínská 18, PSČ 301 00, za účasti společnosti VELVETA a. s., se sídlem ve Varnsdorfu, Palackého 2760, PSČ 407 47, identifikační číslo osoby 28711882, zastoupené JUDr. Pavlem Kosnarem, advokátem, se sídlem v Plzni, Sady .
Právní věta: Rozhodčí doložka uzavřená mezi společností a hlavním akcionářem, obsažená ve smlouvě o převzetí jmění hlavním akcionářem, ostatní akcionáře společnosti, kteří stranou této smlouvy nejsou, nezavazuje.

Úryvek z textu:
31 Cdo 1387/2009 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Františka Baláka, JUDr. Ivy Brožové, JUDr. Romana Fialy,  JUDr. Miroslava Galluse, JUDr. Kateřiny Hornochové, doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., JUDr. Zdeňka Krčmáře, JUDr. Blanky Moudré, JUDr. Zdeňka Novotného, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Olgy Puškinové, JUDr. Josefa Rakovského, JUDr. Marty Škárové a doc. JUDr. Ivany Štenglové ve věci navrhovatele B. K., .
Právní věta: 1. O předkládání účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti obchodní zákoník stanoví, že představenstvo, jehož povinností je zabezpečovat obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní závěrky se v téže lhůtě uveřejní způsobem urč ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 162/2001-117 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele Mgr. V. K., o neplatnost usnesení valných hromad 1. L. P., a.s., (nyní L. T., a.s.) a 2. L. J. H., a.s., nyní L. Č. R., a.s., vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 13 Cm 690,691/99, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2000, čj. 7 Cmo 545/2000-84, takto: I. Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. října 2000, čj. 7 Cmo 545/2000-84 a .
Právní věta: Podle ustanovení § 156 odst. 6 obch. zák., je listinná akcie na jméno převoditelná rubopisem a předáním. Toto pravidlo však nelze vztáhnout na zánik vlastnického práva při odstoupení od smlouvy, neboť odstoupením od smlouvy o převodu akcií nedochází k převodu vlastnického práva k akciím, ale k zániku právního titulu, na jehož základě nabyl akcionář vlastnické právo k akciím a obnovuje se původní stav. Obdobná situace ostatně nastává i v jiných případech, kdy dochází ke změně vlastníka akcií na jméno jinak než převodem, např. při jejich dědění. Průkazem, na jehož základě dojde ke změně v seznam ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 1443/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatele a) D. B., zastoupeného Mgr. Martinem Valem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00 a navrhovatele b) Melody Limited, se sídlem Walpole Avenue 1, Douglas, Isle of Man IM1 2SH, IC 120003C, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jáchymova 26/2, PSČ: 110 00, .
Právní věta: Pouhý „morální“, „majetkový“ nebo jiný „neprávní“ zájem na výsledku řízení pro potřeby ustanovení § 93 o. s. ř. nepostačuje. Soudy obou stupňů tedy v tomto směru došly ke správnému závěru. Shledává-li žalovaná původ právního zájmu vedlejšího účastníka v jeho postavení věřitele a zároveň jediného akcionáře společnosti FC Bohemians Praha a.s., v konkursu – tvrzeného věřitele žalované (dále opět jen „úpadce“), je třeba tento argument odmítnout, neboť i v případě, že by žalovaná současný spor skutečně prohrála, poté skutečně odstoupila od podlicenční smlouvy uzavřené s úpadcem a přestala platit po ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ke správnému závěru. Shledává-li žalovaná původ právního zájmu vedlejšího účastníka v jeho postavení věřitele a zároveň jediného akcionáře společnosti FC Bohemians Praha a.s., v konkursu – tvrzeného věřitele žalované (dále opět jen „úpadce“), je třeba tento argument ... jednáním žalobkyně. Soud prvního stupně rovněž nepřijal argumentaci žalované, podle níž, kromě toho, že je pan V. jediným akcionářem společnosti FC Bohemians Praha a.s., v konkursu (dále jen „úpadce“), je i věřitelem této společnosti a v .
Právní věta: Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. nezbytné vykládat tak, že sankce stanovená tímto ustanovením nastoupí bez ohledu na to, kdy (popřípadě zda vůbec) společnost vyzvala akcionáře, aby jí předložili akcie, jejichž forma byla změněna působením zákona č. 134/2013 Sb., respektive na to, jakou lhůtu společnost akcionářům stanovila k předložení těchto akcií (pro případ porušení povinnosti stanovené společnosti § 3 odst. 2 zákona č. 134/2013 Sb. lze uvažovat toliko o nároku na náhradu tímto porušením způsobené škody). Ačkoli totiž dochází k bezprostřednímu zásahu do vlastnického práva akcio ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , neboť jsou-li akcie k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno předloženy (a sdělí-li akcionář společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů), sistace jeho práv spojených s dotčenými akciemi bez dalšího (automaticky) odpadne (ostatně, akcionáře .
Právní věta: Právo menšinových akcionářů na zaplacení úroků z prodlení podle § 369 obch. zák. pro případ prodlení hlavního akcionáře se zaplacením dorovnání zůstává úpravou v § 220k odst. 7 obch. zák. nedotčeno; akcionáři mají v případě prodlení hlavního akcionáře se zaplacením dorovnání právo jak na zákonný úrok podle § 220k odst. 7 obch. zák. (a to ode dne zápisu převzetí jmění a výmazu společnosti do obchodního rejstříku), tak i na úrok z prodlení podle § 369 obch. zák., a to od prvního dne prodlení hlavního akcionáře se zaplacením dorovnání.

Úryvek z textu:
... ON SEMICONDUCTOR CHC, s. r. o., dnes ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s. r. o., právní nástupce). 2) Navrhovatelé byli menšinovými akcionáři společnosti. 3) Ke dni 14. září 2005 došlo k zápisu převodu obchodního jmění společnosti na hlavního akcionáře do obchodního rejstříku. K .
Právní věta: Jestliže věřitel bez zbytečného odkladu poté, kdy mohl při řádném chodu věcí zjistit, že dlužník poukázal peněžité plnění na jeho účet (odlišný od účtu, na který měl dlužník dle dohody plnit), tyto peněžité prostředky dlužníkovi nevrátí, lze zásadně uzavřít, že dlužníkovo plnění na jiný účet akceptoval v takovém případě zanikne dlužníkův závazek (neplyne-li z uzavřené smlouvy něco jiného) dnem připsání poukázané částky na účet věřitele.

Úryvek z textu:
... způsobem se chtěla společnost zbavit svého závazku a garance a domoci se převedení cenných papírů zpět na žalobce jako jediného akcionáře“ společnosti. Odvolací soud se tedy – uzavírá dovolatelka – „dopustil zásadního procesního pochybení při aplikaci ustanovení § 330, § 335 a § 342 .
Právní věta: Akcionář investičního fondu se může domáhat svolání mimořádné valné hromady pouze k projednání toho okruhu otázek patřících do působnosti valné hromady, které zákon v působnosti valné hromady po zavedení nucené správy ponechává. Takovou otázkou nepochybně není kontrola opatření uložených valnou hromadou nucenému správci, a to tím spíše, že valná hromada není oprávněna nucenému správci žádná opatření ukládat. Do působnosti valné hromady patří pouze projednat návrh opatření k nápravě činnosti investiční společnosti, aniž by jí zákon umožňoval tento návrh jakkoli měnit.

Úryvek z textu:
... o otázkách, které do působnosti valné hromady vůbec nepatří, ale patří do působnosti jiného orgánu společnosti. Tak např. by se akcionář společnosti, jejíž stanovy svěřují volbu představenstva dozorčí radě, mohl domáhat svolání valné hromady za účelem volby představenstva. Z uvedených důvodů se .
Právní věta: Likvidátor tedy nenahrazuje statutární orgán společnosti, a proto i po vstupu společnosti do likvidace a jmenování likvidátora trvá povinnost společnosti, upravená v ustanovení § 194 odst. 2 obch. zák., zvolit do tří měsíců poté, co zanikla funkce člena představenstva, nového člena. To platí tím spíše pro funkci členů dozorčí rady, jejíž kontrolní působnost není jmenováním likvidátora nijak omezena.

Úryvek z textu:
... otázkám, které do působnosti valné hromady vůbec nepatří, ale patří do působnosti jiného orgánu společnosti. Tak např. by se akcionář společnosti, jejíž stanovy svěřují volbu představenstva dozorčí radě, mohl domáhat svolání valné hromady za účelem volby představenstva. Takový závěr ... podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Závěr odvolacího soudu, že soud nemůže zmocnit akcionáře společnosti, která je v likvidaci, podle ustanovení § 181 odst. 3 obch. zák. ke svolání valné hromady, která rozhodne .
Právní věta: Akcionáři, který ke dni účinnosti nálezu, jímž Ústavní soud zrušil ustanovení § 183b odst. 3 písm. a) obch. zák., splňoval předpoklady pro vznik povinnosti učinit nabídku převzetí podle ustanovení § 183b odst. 1 obch. zák., tato povinnost vznikla až účinností tohoto nálezu.

Úryvek z textu:
... akcionářů společnosti [ad b)]. Rovněž tuto otázku Nejvyšší soud vyřešil ve shora citovaném rozhodnutí, ve kterém  dospěl k závěru, že není v rozporu s obchodním zákoníkem, jestliže valná hromada zvolí předsedou osobu, která není akcionářem společnosti ... o který nabyvatel rozhodného podílu na hlasovacích právech před tímto datem opíral výjimku z povinnosti učinit ostatním akcionářům společnosti nabídku převzetí, jestliže ke dni účinnosti nálezu nabyvatel stále splňoval předpoklady vzniku povinnosti, tj. ovládal .
Právní věta: I. Ustanovení § 163 odst. 1 tr. ř., které vyžaduje v určitých případech souhlas poškozeného s trestním stíháním, se uplatní jen tehdy, je-li poškozeným fyzická osoba. Proto byla-li trestným činem způsobena škoda na majetku právnické osoby (např. obchodní společnosti) nebo je-li právnická osoba z jiného důvodu poškozeným (§ 43 odst. 1 tr. ř.), není trestní stíhání podmíněno souhlasem této právnické osoby, která nemůže být vůči podezřelému nebo obviněnému ve vztahu, jaký předpokládá ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. To platí i za situace, jestliže členem statutárního orgánu nebo společníkem takové ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... výši 60.000.000,- Kč, přičemž k dokonání jednání obžalovaného nedošlo v důsledku aktivních kroků předsedy představenstva a výlučného akcionáře společnosti MURTEC PROTECTION, a. s., JUDr. S. D., na základě jehož návrhu ze dne 15. 7. 2005, doloženého žalobou o ... § 11 odst. 1 písm. i) tr. ř., ačkoliv jeho bratr JUDr. S. D. jako předseda představenstva a výlučný akcionář společnosti MURTEC PROTECTION, a. s., který by újmu způsobenou této společnosti právem považoval za újmu způsobenou jemu samému, soudu výslovně .
Právní věta: Vztah mezi akciovou společností a členem jejího představenstva není součástí podniku akciové společnosti a nepřechází převodem podniku na jeho nabyvatele. Součástí podniku proto nejsou ani závazky z tohoto vztahu vzniklé.

Úryvek z textu:
... o škodu „na podniku“ a ne o „škodu podniku“; poškozeným je vždy společnost. V obou případech samozřejmě jsou finálně poškozováni akcionáři společnosti. Ti však sami tyto nároky uplatňovat nemohou; děje se tak vždy prostřednictvím společnosti, která jedině k tomu má legitimaci. Na .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.