Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:17

Nalezené rozsudky pro výraz: aktivní


Přibližný počet výsledků: 5546 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: aktivní
  • aktivni nalezené 10245 krát v 5546 doukumentech



Právní věta: Již v usnesení sp. zn. 29 Odo 156/2005 se Nejvyšší soud zabýval situací, v níž dlužník v konkursním řízení založí svou procesní obranu proti návrhu na prohlášení konkursu na tvrzení, že pohledávka navrhujícího věřitele sice vznikla (a on ji neuhradil), že však následně zanikla tím, že dlužník proti ní uplatnil k započtení vlastní pohledávku vůči navrhujícímu věřiteli. Na dané téma pak v označeném rozhodnutí (od nějž nevidí důvodu se odchýlit ani v této věci a na něž v podrobnostech odkazuje) uzavřel, že k tomu, aby soud mohl navrhujícímu věřiteli upřít aktivní legitimaci k podání návrhu na pro ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 221/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v konkursní věci dlužníka C - LEASING Turnov, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, I. Olbrachta 964/5, PSČ 370 06, identifikační číslo osoby 25922581, o návrhu věřitelů a/ HORA HOLDING, s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Skuherského 53, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 63911191, b/ Ing. M. H., zastoupeného JUDr. .
Právní věta: Návrh na obnovu řízení může podat jen účastník původního řízení, popřípadě jeho právní nástupce z důvodu universální nebo singulární sukcese, přičemž také ostatní účastníci řízení (ti, jež navrhovatel obnovy jako účastníky označí) nemohou být osobami odlišnými od účastníků řízení, o jehož obnovu jde, popřípadě jejich právních nástupců z důvodu universální nebo singulární sukcese. Účastník řízení, proti kterému směřuje návrh na obnovu řízení, nemůže tedy být osobou odlišnou od účastníků řízení, o jehož obnovu jde, popřípadě od jejich právních nástupců z důvodu universální nebo singulární sukces ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 558/2001 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A) J. C., B) V. H., C) J. V., D) V. C., , E) M. M., F) J. H., G) P. H., a H) J. Č., proti žalovaným 1) Ing. J. M., jako správci konkursní podstaty úpadce Z. d. K., a 2) R., spol. s r. o., o návrhu žalobců na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 40/2000, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. dubna 2001, č. j. 15 Co 126/2001 - 69, takto: Usnesení .
Právní věta: Domáhat se určení neplatnosti smlouvy v občanském soudním řízení tedy není výkonem oprávnění, jež vyplývá z hmotného práva soukromého, a státní zastupitelství využívá legitimace, jež je naopak původu veřejnoprávního.

Úryvek z textu:
20 Cdo 899/99 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci žalobce Okresního státního zastupitelství v L. proti žalovaným 1/ Obci P., 2/ V. J. a 3/ M. J., zastoupených advokátem, o určení neplatnosti kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 11 C 1297/96, o dovolání druhého žalovaného a třetí žalované proti rozsudku Krajského soud v .
Právní věta: Je zřejmé, že v konkrétním řízení o dědictví může dojít k situaci, kdy soud (soudní komisař) rozhodne o zastavení dědického řízení podle § 175h odst. 1 nebo odst. 2 OSŘ v rozporu s výše uvedeným, tj. aniž by - tak, jak je tomu v posuzované věci - dříve, než učiní závěr o existenci sporného majetku ve smyslu ustanovení § 175k odst. 3 OSŘ, zjišťoval dědické právo po zůstaviteli. V takovém případě tedy - jestliže bylo řízení o dědictví zastaveno podle § 175h odst. 1 nebo odst. 2 OSŘ a jestliže byla podaná žaloba o určení vlastnického práva zůstavitele k majetku, k němuž se v řízení o dědictví „z ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
21 Cdo 4311/2014 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce L. O., zastoupeného JUDr. Ivanem Kopeckým, advokátem se sídlem v Liberci, Dvořákova č. 646/4, proti žalované T. K., zastoupené JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem v Liberci, Valdštejnská č. 381/6, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Liberci pod .
Právní věta: Prohlásil-li soud konkurs na majetek dlužníka, je dlužník oprávněn vymáhat svou pohledávku vůči státu z titulu tvrzené odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným postupem soudu sám (svým jménem) jen tehdy, jestliže správce konkursní podstaty takovou pohledávku nesepsal do konkursní podstaty dlužníka, nebo jestliže ji předepsaným způsobem z tohoto soupisu vyloučil.

Úryvek z textu:
29 Cdo 1813/2010 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v právní věci žalobce Ing. P. Ch., zastoupeného JUDr. Blankou Bláhovou, advokátkou, se sídlem v Praze 1, Dlážděná 4, PSČ 110 00, proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, PSČ 128 10, o zaplacení 16,008.453,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního .
Právní věta: U rozhodnutí o úpadku, jež insolvenční soud vydal na základě insolvenčního návrhu k tomu oprávněné osoby (věřitele nebo dlužníka), nemá insolvenční navrhovatel k dispozici opravný prostředek [lhostejno, zda řádný (odvolání) nebo mimořádný (žaloba pro zmatečnost)] založený na tvrzené zmatečnosti rozhodnutí již proto, že jde o osobu, jejímuž insolvenčnímu návrhu bylo rozhodnutím o úpadku vyhověno (pro odvolání se tato zásada výslovně promítá v dikci § 141 odst. 1 insolvenčního zákona). Je-li rozhodnutí o úpadku vydáno (jen) na základě věřitelského insolvenčního návrhu (není-li insolvenčním navrh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
KSPH 64 INS 20541/2012 41 ICm 1137/2013 29 ICdo 117/2017-299 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka BEMARMARA CONSULTING, a. s., se sídlem v Benešově, Černoleská 1930, PSČ 256 01, identifikační číslo osoby 26 41 79 36, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS 20541/2012, o žalobě pro zmatečnost podané věřitelem TEREX USA, LLC (podnikající jako Terex .
Právní věta: "1) K aktivní legitimaci se Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2002 sp. zn. 29 Cdo 342/2000, vyjadřuje tak, že osoba, která uplatňuje, že věc neměla být zařazena do konkurzní podstaty, je legitimována k podání vylučovací žaloby již na základě toho, že věc byla správcem konkurzní podstaty pojata do soupisu majetku patřícího do konkurzní podstaty. 2) Nejvyšší soud rovněž judikoval, že dokud nebyl majetek sepsaný do konkursní podstaty úpadce zpeněžen, může žalobce mít naléhavý právní zájem na určení vlastnictví tohoto majetku, bez zřetele k tomu, že o možnost vynutit si vylučovací žalo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 523/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Františka Ištvánka, v právní věci žalobců a) J. M., b) J. M., oba zastoupeni Mgr. Františkem Nesvadbou, advokátem se sídlem Ústí nad Labem, Hrnčířská 55/14, proti žalovaným 1) Ing. P. P., zastoupeného JUDr. Dušanem Rendlem, advokátem se sídlem v Mostě, SNP 1872, 2) B. V., 3) Mgr. Z. H., 4) M. L., 5) T. U., .
Právní věta: Osobám, které nabyly akcie cílové společnosti až poté, kdy akcionáři, jenž získal rozhodný (zákonem definovaný) podíl na veřejně obchodovatelných akciích, již uplynula lhůta ke splnění povinnosti učinit veřejný návrh podle ustanovení § 183b odst. 1 obch. zák., ve znění účinném do 31. března 1998, právo domáhat se splnění této povinnosti postupem podle ustanovení § 161 odst. 3 o. s. ř. zásadně nesvědčí.

Úryvek z textu:
29 Cdo 5290/2009 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a doc. JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně a/ R. K. a žalobce b/ MUDr. P. S., obou zastoupených Mgr. Petrem Jindřichovským, advokátem, se sídlem v Praze 1, Krakovská 25, PSČ 110 00, proti žalované společnosti Biocel Paskov a. s., se sídlem v Paskově, Zahradní 762, PSČ 739 21, identifikační číslo osoby 26420317, .
Právní věta: K odpůrčí žalobě je aktivně věcně legitimován (§ 42a odst. 1 obč. zák.) věřitel, jehož pohledávka za dlužníkem je vymahatelná, jestliže dlužníkovy právní úkony zkracují její uspokojení. Vymahatelnou se rozumí taková pohledávka, jejíž splnění lze vynutit cestou výkonu rozhodnutí (exekuce), tj. pohledávka, která byla věřiteli přiznána vykonatelným rozhodnutím nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí (exekuci); k tomu, aby žalující věřitel byl věcně legitimován, postačuje, aby jeho pohledávka za dlužníkem byla vymahatelnou alespoň v době rozhodnutí soudu o jím podané odpůrčí ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
21 Cdo 5332/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v právní věci žalobce ARTA REAL, k. s. se sídlem v Praze 7, Přístavní č. 321/14, IČO 26174545, zastoupeného Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí č. 671/24, proti žalovanému Ing. M. S., zastoupenému Mgr. Martinem Čumpelíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, V Kolkovně č. 921/3, o neúčinnost .
Právní věta: Jde-li o aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení, je tedy nutné uvozovací větu k ustanovení § 31 ZRŘ chápat tak, že touto aktivní legitimací jsou nadány jen strany, které jsou (v terminologii civilního řízení soudního) „hlavními účastníky“. Vedlejší účastník tak není nadán aktivní legitimací k podání návrhu na zrušení rozhodčího nálezu. Zákon o rozhodčím řízení sice nedefinuje pojem „strany“, z obecné teorie procesního práva však lze dovodit, že se jím rozumí pouze žalobce a žalovaný, nikoliv vedlejší účastník.

Úryvek z textu:
23 Cdo 5761/2015 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., ve věci žalobkyně J. K., zastoupené Mgr. Tomášem Mařatkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Dušní 8/11, proti žalovanému K. K., o zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 9 C 318/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne .
Právní věta: Tzv. vymáhající správní orgán je - obecně vzato - způsobilým nositelem aktivní věcné legitimace, a to aniž se tak výslovně podává ze znění výroku rozhodnutí, a aniž by jinak byl nositelem způsobilosti mít práva a povinnosti.

Úryvek z textu:
... právě tento poškozený je nositelem práva z titulu, a v důsledku toho jemu svědčí aktivní věcná legitimace v řízení o soudní výkon tohoto titulu. Vymáhající orgán aktivní věcnou legitimaci tudíž mít nemůže (není pro to ani důvod, chybí-li ... (přesto) materiálně vykonatelné, a aby vymáhající správní orgán v soudním výkonu správního rozhodnutí byl i identifikovatelný s nositelem aktivní věcné legitimace, je nezbytná konstrukce, jíž je vlastní, že splnění těchto podmínek se dedukuje přímo ze zákona. Zejména .
Právní věta: Dovolací soud na základě teleologického výkladu a hodnotového zvážení dospěl k závěru, že v daném případě je zejména s ohledem na racionalitu zákona, jakož i ústavně zaručený princip rovnosti namístě upřednostnit aplikaci argumentu a simili, tedy prostřednictvím soudcovského dotvoření práva připustit, že aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení služebnosti má v daném případě též osoba oprávněná ze služebnosti. Připuštění aktivní legitimace oprávněného ze služebnosti se nepřiměřeným způsobem nedotkne ani práv a oprávněných zájmů povinného ze služebnosti, neboť případný zájem povinného ze s ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... /2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Byť znění tohoto ustanovení přiznává aktivní legitimaci pouze vlastníkovi služebné věci, je namístě přiznat aktivní věcnou legitimaci i žalobkyni coby oprávněné z věcného břemene. Upozornil současně i ... vlastníka služebné věci znamená, že předchozí judikatorní závěry ohledně připuštění aktivní legitimace oprávněného z věcného břemene nelze bez dalšího použít. Pro řešení otázky aktivní legitimace oprávněného ze služebnosti je proto nezbytné se zabývat otázkou, .
Právní věta: Přiznává-li Evropský soud pro lidská práva právním nástupcům stěžovatele aktivní legitimaci (locus standi) k pokračování v řízení před ním, děje se tak výhradně na základě jeho procesního postupu a nejsou tím zakládány hmotněprávní nároky, které vnitrostátní právo nezná (například dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené porušením práva na projednání věci v přiměřené lhůtě).

Úryvek z textu:
... Soudu, podle které v případě úmrtí stěžovatele v průběhu řízení probíhajícího před ESLP, může Soud přiznat právním nástupcům stěžovatele aktivní legitimaci (locus standi) k pokračování v řízení před Soudem. Děje se tak ale výhradně na základě procesního postupu ESLP, ... dne 28. 4. 2008, č. j. 12 C 347/2006 – 48, soud prvního stupně zamítl žalobu z důvodu nedostatku aktivní věcné legitimace žalobkyň, neboť nárok na náhradu nemajetkové újmy považoval za „nepřenositelný na jinou osobu, neděditelný“. K odvolání .
Právní věta: Aktivní účast nositele rodičovské zodpovědnosti na nežádoucí medializaci dítěte se primárně promítá v oblasti výkonu rodičovské zodpovědnosti, nikoliv do úvah o vyloučení protiprávnosti zásahu způsobeného médii. Ochrana osobnostních práv dítěte vyžaduje, aby bylo chráněno proti všem zásahům, bez ohledu na to, odkud přicházejí. Porušením povinností nositele rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rodině ve vazbě na čl. 16 Úmluvy o právech dítěte nedochází ke snížení výše relutární satisfakce poskytované původcem zásahu za zásah do osobnostních práv nezletilého.

Úryvek z textu:
... ipso facto „celebritou“. Lze tedy shrnout, že míra informačního sebeurčení dítěte je do určité míry modifikovaná vůlí nositelů rodičovské zodpovědnosti. Aktivní účast nositele rodičovské zodpovědnosti na, z hlediska dítěte, jeho nežádoucí medializaci, se primárně promítá v oblasti výkonu rodičovské zodpovědnosti, včetně .
A
R 74/2001
Klíčové slová: exekuční titul, zástavní právo, konkurz
Právní věta: Prohlášení konkursu na majetek osobního dlužníka nevytváří procesní překážku pro pokračování řízení o plnění ze zástavy mezi zástavním věřitelem jako žalobcem a zástavním dlužníkem, jímž je osoba odlišná od osobního dlužníka, jako žalovaným. Zástavnímu věřiteli nelze za dané situace zabránit v tom, aby si pro případ, že pominou účinky konkursu aniž by došlo ke splnění povinnosti ze zástavního práva zástavním dlužníkem, zajistil vůči této osobě odpovídající exekuční titul. Ke ztrátě aktivní věcné legitimace zástavního věřitele zde nedochází, nýbrž - v důsledku účinků, jež má prohlášení konkursu ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... (jehož osobní dlužník je v úpadku), nýbrž jen plněním správci konkursní podstaty úpadce, způsobuje bez dalšího nedostatek aktivní věcné legitimace zástavního věřitele ve sporu. Již v rámci úvah o možném přerušení řízení Nejvyšší soud vysvětlil, ... ke splnění povinnosti ze zástavního práva zástavním dlužníkem, zajistil vůči této osobě odpovídající exekuční titul. Ke ztrátě aktivní věcné legitimace zástavního věřitele zde nedochází, nýbrž - v důsledku účinků, jež má prohlášení konkursu na majetek (osobního) .
Právní věta: Účelem § 131 obch. zák. je umožnit osobám, pro které z jejich postavení a vztahu ke společnosti lze dovodit právní zájem na přezkoumání zákonnosti usnesení valné hromady, domáhat se takového přezkoumání soudem. Přitom jiným osobám, než právě osobám majícím ke společnosti takový vztah, obchodní zákoník ani jiný právní předpis právo napadat usnesení valné hromady návrhem na vyslovení jeho neplatnosti nepřiznává, a toto právo jim nemůže přiznat ani soud, když ustanovení § 131 obch. zák. je ve vztahu u ustanovení § 80 písm. c) o. s. ř. ustanovením speciálním

Úryvek z textu:
... pro který sám obchodní zákoník kogentním ustanovením taxativně vymezuje okruh osob, u kterých je dána aktivní věcná legitimace pro takové řízení. Splnění podmínky aktivní věcné legitimace tedy nemusejí osoby uvedené v ustanovení § 131 odst. 1 obch. zák. ... 375.000,- Kč : 7,500.000,- Kč (jak vyplývá z výpisu z obchodního rejstříku“. Dovolatel odůvodňuje trvání své aktivní věcné legitimace tím, že napadeným usnesením valná hromada schválila změnu společenské smlouvy zahrnující mimo jiné zvýšení základního .
Právní věta: Za policejní provokaci se považuje aktivní činnost policie, která směřuje k podněcování určité osoby (fyzické či právnické) ke spáchání konkrétního trestného činu s cílem získat usvědčující důkazy a vyvolat její trestní stíhání, a jejímž důsledkem je vzbuzení úmyslu spáchat trestný čin podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, k záměrnému podstatnému navýšení rozsahu spáchaného činu podněco ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... páchání majetkových deliktů nebyly dostačující (dostatečně konkrétní) k provedení zkoušky spolehlivosti a že nebylo prokázáno vlastní aktivní protiprávní jednání obviněného, které se stalo předmětem trestního posouzení, neboť bylo zcela vyprovokováno. Nejvyšší soud shledal ... podněcovanou osobou, ačkoliv předtím tato osoba žádný takový úmysl neměla. Policejní provokací je i taková aktivní činnost policie, jíž dochází k doplňování chybějících zákonných znaků základní skutkové podstaty určitého trestného činu, .
Právní věta: Státní příspěvková organizace je v mezích zákona o majetku a příslušných právních předpisů oprávněna, respektive povinna hospodařit (nakládat) se svěřeným majetkem a s majetkem nabytým v průběhu své činnosti, avšak pokud nabytí majetku bylo z rozhodnutí jejího zřizovatele podmíněno institutem (poskytnutí) schválení takového právního úkonu zřizovatelem, pak je třeba dovodit zájem státu, respektive zřizovatele takové příspěvkové státní organizace právem dovoleným způsobem ingerovat v situacích, kdy došlo k excesu v tom směru, že státní příspěvková organizace nerespektovala, že učiněný právní úko ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... si zřizovatel předchozím veřejnoprávním respektive (administrativněprávním aktem) nevymínil. Odtud je pak třeba poměřovat řešení otázky aktivní věcné legitimace zřizovatele státní příspěvkové organizace a existenci jeho naléhavého právního zájmu na určení neplatnosti ... dovolání pak dovolatelka podrobně argumentuje ve prospěch právního závěru o neplatnosti předmětných smluv a její aktivní věcné legitimaci a existenci jejího naléhavého právního zájmu na požadovaném určení neplatnosti smluv. Závěrem navrhla, .
Právní věta: Podstatu smlouvy o pojištění cizího rizika popsal Nejvyšší soud již ve svém rozsudku ze dne 31. července 2012, sp. zn. 32 Cdo 4115/2010, v němž uvedl, že „v případech, na které míří ustanovení § 10 zákona o pojistné smlouvě, tedy tam, kde je pojištěný osobou odlišnou od pojistníka, není pojistník v postavení zástupce pojištěného (ani přímého, ani nepřímého), nýbrž je, vedle pojištěného a pojistitele, účastníkem (subjektem) závazkového vztahu soukromého pojištění a je též, na rozdíl od pojištěného, smluvní stranou pojistné smlouvy....“ Jinak řečeno tím, kdo je smluvní stranou pojistné smlouv ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rozhodnutí odvolacího soudu za správné. Zdůrazňuje své účastenství v pojistném vztahu, z něhož podle jejího názoru plyne její aktivní věcná legitimace vymáhat pojistné plnění, byť ve prospěch jiného subjektu. Připomíná, že pojistné plnění slouží k úhradě ... soud nerozhodl správně, jestliže zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně, které bylo správně založeno na nedostatku žalobkyniny věcné aktivní legitimace. Je-li takový nedostatek důvodem, který vždy musí vést k zamítnutí žaloby, pak je podle dosavadních .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.