Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
334394
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62461
USSR: 34256
NSČR: 118631
NSSČR: 63783
USČR: 77103
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418008
Krajské soudy (ČR): 40347
Poslední aktualizace
24.08.2019 04:55

Nalezené rozsudky pro výraz: ambulantní forma ochranného léčení


Přibližný počet výsledků: 16 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: ambulantní forma ochranného léčení
  • ambulantni nalezené 1462 krát v 645 doukumentech
  • forma nalezené 42164 krát v 18357 doukumentech
  • ochranneho nalezené 3761 krát v 823 doukumentech
  • lecit nalezené 10856 krát v 3413 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 1 dokument
Ústavní soud České republiky 1 dokument


Právní věta: Pro určení formy léčení, tedy ústavní nebo ambulantní, podle § 99 odst. 4 tr. zákoníku platí, že ji soud uloží podle povahy nemoci a léčebných možností.(...) je vhodné uvést, že duševní poruchou se podle § 123 tr. zákoníku rozumí mimo jiné i duševní poruchy vyvolané duševní nemocí, což je definice platná i pro mladistvé. 29. K nebezpečnosti pobytu pachatele na svobodě je v obecné rovině nutné zkoumat nejenom povahu jednání, které vykazuje v daném případě znaky provinění, ale závěr o pravděpodobnosti možného opakování jednání jinak trestného musí být zjišťován též stupeň duševní poruchy pachate ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
8 Tdo 292/2017-27 U S N E S E N Í Nejvyšší soud, soud pro mládež, rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 3. 2017 o dovolání obviněného mladistvého „PETRKLÍČE“ *)proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, soudu pro mládež, ze dne 2. 11. 2016, sp. zn. 12 Tmo 23/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě, soudu pro mládež, pod sp. zn. 3 Tm 5/2016, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného mladistvého „PETRKLÍČE“ odmítá. Odůvodnění: .
Právní věta: Pokud se „kýženým efektem“ rozumí stav, kdy obviněný již nenapadá jiné osoby způsobem odpovídajícím trestnému činu, pak se logicky nabízí úvaha, že tento efekt nastal a je demonstrován skutečností, že po dobu prakticky dvou roků od spáchání posuzovaného činu nedošlo ze strany obviněného k recidivě činu jinak trestného. Mezi hlediska přiměřenosti ochranného léčení náleží mimo jiné „nebezpečí, které od pachatele v budoucnu hrozí pro zájmy chráněné trestním zákonem“ (§ 96 odst. l tr. zákoníku). Není-li toto nebezpečí dostatečně konkrétní, nehrozí-li aktuálně, postrádá-li nezbytnou míru reálnosti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... uložení je nezbytné s ohledem na četnost a zvyšující se intenzitu verbálních útoků obviněného, a dále pak úvahou, podle které ambulantní forma ochranného léčení „nebude žádnou podstatnou měrou omezovat obviněného v jeho osobní svobodě, nicméně může přinést kýžený efekt“. Tyto úvahy by byly akceptovatelné .
Právní věta: ... základní podmínkou pro uložení zabezpečovací detence je její subsidiarita k ochrannému léčení. Soud uloží zabezpečovací detenci jen tehdy, nelze-li očekávat, že by uložené ochranné léčení s přihlédnutím k relevantním okolnostem plnilo svůj účel a vedlo k dostatečné ochraně společnosti. Zabezpečovací detence tím představuje krajní řešení (tzv. ultima ratio), když jiná opatření nepřicházejí v úvahu a ochranu společnosti nelze zajistit jinými prostředky. Ukládání zabezpečovací detence, jako i jiných ochranných opatření, je dále ovládáno zásadou přiměřenosti, podle níž nelze ochranné opatření ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ) mohlo dostatečně zabezpečit ochranu společnosti před dalším jednáním obviněného. Jednání podle skutkové věty výroku o vině spáchal obviněný při výkonu ambulantní formy ochranného léčení sexuologického, přičemž povaha duševní poruchy obviněného a opakovaná vysoce závažná recidiva svědčí pro závěr, že již byly vyčerpány všechny mírnější .
Právní věta: Příslib chodit do ambulance a brát léky i injekční formou, učinil dovolatel již před soudem I. stupně. I když se soudy k tomuto tvrzení dovolatele přímo nevyjádřily, ale neakceptovaly jej, nedospěl Nejvyšší soud k závěru, že by tento jejich postup byl nesprávný. Obecně sice takovýto slib a změnu postoje bez řádného odůvodnění nelze odmítnout z důvodu nevěrohodnosti, protože by to mohlo být hodnoceno jako nepřípustné použití presumpce viny, když naopak v trestním řízení platí zásadně presumpce neviny a tedy i pravdivosti tvrzení o plném podrobení se léčbě v budoucnosti, včetně injekční formy. J ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... jeho uložení je nezbytné s ohledem na četnost a zvyšující se intenzitu verbálních útoků obviněného a tím, že ambulantní forma ochranného léčení nebude žádnou podstatnou měrou omezovat obviněného v jeho osobní svobodě, ale tyto úvahy označil Nejvyšší soud za ... kterého újma způsobená uloženým a vykonávaným ochranným léčením nesmí být větší, než je nezbytné k dosažení jeho účelu. Ambulantní forma ochranného léčení, že přichází v úvahu u osob, u nichž vzhledem k povaze choroby a léčebným možnostem lze očekávat, .
Právní věta: Ochranné léčení v ústavní formě je mimořádně závažným omezením osobní svobody léčeného, které někdy může znamenat větší újmu než nepodmíněný trest odnětí svobody, a to zejména díky neurčitosti svého trvání. Proto také dovolací soud posuzoval velmi obezřetně a s mimořádnou pečlivostí zákonné podmínky pro jeho uložení v ústavní formě a bral do úvahy, že právě hrozba nebezpečí ze strany pachatele je hlavní skutečností, která tento závažný zásah do jeho základních práv odůvodňuje a k němu opravňuje. V této konkrétní projednávané věci však shledal mezi těmito dvěma zájmy proporcionalitu, protože ne ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odmítal připustit a lékaře nenavštěvoval. Podle státního zástupce proto nelze reálně předpokládat, že by obviněný respektoval ambulantní formu ochranného léčení. Poukázal též na to, že pro uložení ústavního léčení či jeho formy není rozhodující závažnost činu ... trvalého zaměstnání či trvalého místa bydliště, k léčení jeho problému dosud nedošlo. Za této situace by ambulantní forma ochranného léčení psychiatrického nesplnila v současné době svůj účel (viz stranu 4 rozsudku soudu prvního stupně). Soud prvního .
... . ochranné léčení psychiatrické v ústavní formě, bylo toto rozhodnutí věcně správné. Soud ve svém rozhodnutí zároveň stručně vyložil, že k ambulantní formě ochranného léčení nepřistoupil s ohledem na posudek znalce, podle něhož by ambulantní léčba nepřinesla kýžený efekt, mj. i pro negativní postoj dovolatele .
Hesla Ochranné léčení psychiatrické
C
... . 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, trvat až jeden rok. Další, více restriktivní alternativou je znalkyní MUDr. Lucií Rolko doporučovaná ambulantní forma ochranného léčení. Dále uvedl, že soudy navzdory existující judikatuře (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2008, sp. zn. 8 Tdo .
Hesla Ochranné léčení ústavní
C
... závažnost trestné činnosti a povahu a závažnost nebezpečí, které do budoucna ze strany léčené osoby hrozí zájmům chráněným trestním zákonem. Ambulantní forma ochranného léčení přichází do úvahy zejména u těch osob, u nichž vzhledem k povaze choroby a léčebným možnostem lze očekávat, že účel .
Hesla Ochranné léčení ambulantní Ochranné léčení psychiatrické
C
... té doby se neprojevily žádné příznaky duševní poruchy v pravém slova smyslu), jako i znalkyní doporučovanou ambulantní formu ochranného léčení, a poznamenal, že recentní znalecký posudek MUDr. Michaely Štochlové ukazuje jasnou změnu v diagnóze. Podle ... konzultace k psychiatrovi, který je v současné době jeho ošetřujícím lékařem. Poukázal na znalkyní doporučovanou ambulantní formu ochranného léčení, která má sloužit jako prevence možného opakování protiprávního chování (str. 3 usnesení). Nejvyšší soud má .
Hesla Ochranné léčení psychiatrické
C
... léčení ve formě ústavní upozorňuje na závěry Ústavního soudu v nálezu sp. zn. I. ÚS 3654/10 a rozvádí, že ambulantní forma ochranného léčení představuje prostředek méně restriktivní. Ohledně okolností relevantních pro volbu vhodné formy ochranného léčení zmiňuje rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.