Nalezené rozsudky pro výraz: bytový dům

Přibližný počet výsledků: 244

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

62 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Klíčové slová: věcné břemeno k pozemku nebytové prostorybytový dům
B
Právní věta: Dovolací soud se ztotožňuje i se způsobem, kterým odvolací soud vymezil pro účely zákona o vlastnictví bytů pojem „bytový dům“; tím je takový dům, který je účelově určen k bydlení. Z textu § 21 odst. 5 zákona o vlastnictví bytů se jasně podává, že vznik věcného břemene podle tohoto ustanovení se týká jen „zastavěného pozemku“, a takovým pozemkem je podle § 2 písm. k) tohoto zákona pozemek zastavěný bytovým domem. Zákonodárce zjevně přijímal tuto úpravu v úmyslu řešit jen právní vztahy mezi vlastníky pozemků a vlastníky jednotek v bytových domech; to vyplývá již z toho, že tato ustanovení byl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Úprava obsažená v § 29 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů neústavní není, přičemž také tehdy, přecházejí-li jako součást budovy nebytové prostory, se právo na náhradu realizuje prostřednictvím institutu vypořádání majetku, práv a povinností mezi oběma družstvy provedeného podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů. Závěr odvolacího soudu, že jiná náhrada za nebytové prostory, které žalovaný coby družstvo vyčleněné z dovolatele nabyl jako součást budovy podle § 29 odst. 3 věty druhé zákona o vlastnictví bytů, než ta, která je jako institut vzájemného vypořádání upravena v § 29 odst. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ze žádného ustanovení zákona o vlastnictví bytů dále neplyne, že by povinnost vydat bezdůvodné obohacení přecházela z vlastníků jednotek na osobu vykonávající správu budovy. Takový závěr nelze činit ani výkladem pojmu správa budovy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů. Úkolem správce je starat se o společné části domu, jež ovšem náleží nikoliv správci (z titulu výkonu správy), ale vlastníkům jednotek. Jakkoliv lze správu ve smyslu citovaného ustanovení chápat velmi široce, nelze z pouhého pojmu správy dovozovat osobní majetkovou odpovědnost správce vydat (nahradit) bezdův ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jednotka ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva může být převedena pouze členu družstva, který je zároveň nájemcem bytu. To, že jde o vztah mezi členem družstva a družstvem, kde je dána věcná příslušnost krajského soudu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 3 písm. c), pod písm. aa) o. s. ř. vyplývá z ustanovení § 24 odst. 7 a 9 zákona, kdy zároveň s převodem bytu z vlastnictví družstva na člena družstva zaniká jeho členství a podstatnou náležitostí smlouvy o převodu bytové jednotky je vypořádací podíl nabyvatele jednotky

Úryvek z textu:
Právní věta: S ohledem na konstrukci upravenou zákonem o vlastnictví bytů (především v ustanovení § 21 odst. 1), podle níž nelze samostatně převádět bytové (a nebytové) jednotky, aniž by s převodem vlastnictví jednotky současně nepřecházelo s ní spojené spoluvlastnictví ke společným částem domu a k pozemku, na kterém dům stojí (je-li vlastník jednotky současně podílovým spoluvlastníkem pozemku), nelze ani samostatně zahrnout do konkursní podstaty pouze byt (či nebytový prostor), bez současného zapsání spoluvlastnického práva ke společným částem domu a pozemku.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: rozdělení zastavené věci
A
105/2008
Právní věta: Zástavní právo váznoucí na věci nezaniká reálným rozdělením věci na více samostatných věcí v právním smyslu. Při reálném rozdělení věci zatížené zástavním právem na více samostatných věcí v právním smyslu vzniká zástavnímu věřiteli k novým věcem v právním smyslu vespolné (simultánní) zástavní právo. To platí i při reálném rozdělení zástavy, kterou je bytový dům nebo budova (nemovitost), na jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pakliže v daném případě bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 1770/147 v kat. území P. má rozlohu (jen) 368 m2, že tvoří větší část zatravněné plochy mezi domy čp., protějším bytovým domem a stavbou občanské vybavenosti čp., tudíž částečně plní funkci nezbytné míry zeleně obklopující bytový dům, a že podle platného územního plánu se tento pozemek nachází v ploše s funkčním využitím „čistě obytné“ v zastavitelném území se zvýšenou ochranou zeleně, nelze přisvědčit odvolacímu soudu, pokud dovodil, že je třeba oddělit geometrickým plánem tu část tohoto pozemku, která je nezbytně nutná pro užívání st ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Protože žalovaný byl nájemcem předmětného bytu (tehdy šlo ještě o „nedružstevní“ byt) již před uzavřením manželství na základě smlouvy o nájmu bytu, vznikl podle § 704 odst. 1 obč. zák. uzavřením manželství mezi ním a žalobkyní společný nájem bytu manžely. Přešel-li po uzavření manželství bytový dům do vlastnictví bytového družstva (jehož byl žalovaný zakládajícím členem), je závěr odvolacího soudu o vzniku společného nájmu družstevního bytu a společného členství v družstvu výrazem standardní soudní praxe. Tvrdí-li dovolatel, že mu ještě před uzavřením manželství vzniklo právo na uzavření sm ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podmínka stanov podmiňující vznik členství v bytovém družstvu bez dalšího tím, že uchazeč není nájemcem jiného bytu nebo nevlastní jiný byt či dům, je diskriminační, neboť v rozporu se zásadou rovnosti uchazečů o členství v družstvu zakládá všeobecnou (případy zvláštního zřetele hodné nijak nezohledňující) a neodůvodněnou nerovnost mezi nájemci bytů v domě, resp. uchazeči o členství v družstvu, na základě jejich majetkových poměrů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro vymezení souboru místností jako bytu je rozhodný stav založený kolaudačním rozhodnutím, z něhož soud vychází, nelze interpretovat tak, že není-li obsah takového rozhodnutí zcela jednoznačný, nelze přihlížet k dalším skutečnostem a důkazům, které mohou přispět ke spolehlivému objasnění otázky, k jakému účelu byly sporné prostory kolaudačním rozhodnutím určeny.

Úryvek z textu:
MENU