Nalezené rozsudky pro výraz: cena obvyklá

Přibližný počet výsledků: 267

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

45 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: K otázce korektnosti způsobu ocenění předmětných pozemků je třeba předně připomenout judikaturu akcentující, že lze-li pozemek podle veřejného práva užívat jen k určitým účelům a má-li takové omezení vliv na výši obvyklého nájemného, není možné stanovit vyšší náhradu za bezdůvodné obohacení, než jaká odpovídá veřejným právem dovolenému způsobu užívání (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1332/2012, či přiměřeně též jeho usnesení ze dne 29. 5. 2008, sp. zn. 33 Odo 1014/2006). Soudy nižších stupňů nastíněnou tezi náležitě reflektovaly a zohlednily mimo jiné specifik ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li účelem náhrady majetkové újmy a z ní vyplývající povinnosti k náhradě způsobené škody vytvoření stavu, který zde existoval před vznikem škody, přičemž ho má být dosaženo reparací veškeré vzniklé škody, má poškozený zásadně nárok na nahrazení poškozené věci minimálně do výše její původní hodnoty. Výše náhrady škody na věci se proto odvozuje od ceny věci, což je podle § 492 odst. 1 o. z. hodnota věci vyjádřená v penězích; ta se zásadně určuje jako cena obvyklá. Cena obvyklá ve smyslu § 2969 odst. 1 o. z. pak představuje cenu, za kterou lze v daném místě a čase a za obvyklých obchodních pod ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V posuzované věci žalobce vyčísluje škodu jako rozdíl mezi peněžitým plněním, které z pozice zadavatele poskytl uchazeči, s nímž uzavřel smlouvu, a částkou, kterou by byl poskytl žalovanému, jestliže by uzavřel smlouvu s ním. Toto skutkové vymezení uplatněného nároku lze právně kvalifikovat jako skutečnou škodu v podobě zbytečných výdajů na finančně méně výhodné podmínky uzavřené smlouvy. Podle dovolacího soudu se ovšem v poměrech veřejných zakázek o odškodnitelnou újmu nejedená. Obecně sice platí, že nedosažení výhodné až lukrativní ceny pro neuzavření předpokládané smlouvy může zakládat n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže v řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudy přikáží předmět řízení do výlučného vlastnictví některého z účastníků, je tomu korespondující povinností vyplacení přiměřené náhrady druhému z účastníků, kterému není věc do vlastnictví přikázána. Tomuto účastníku musí být finančně kompenzována újma za to, že je věc přikázána druhému účastníku, který se stává jejím výlučným vlastníkem, zatímco první spoluvlastník svůj dosavadní spoluvlastnický podíl pozbývá. V takovém případě se výše přiměřené náhrady odvíjí od určení obecné ceny vypořádávané věci.Trvá-li spoluvlastnick ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Spočívá-li bezdůvodné obohacení žalované v hodnotě zboží, které nabyla, pak je pro vyjádření této hodnoty v penězích určující cena, za kterou podnikatelé takové nebo obdobné zboží obvykle nabývali, nikoliv cena, za kterou je podnikatelé prodávali konečným (přímým) spotřebitelům. Nemůže tedy být – oproti přesvědčení dovolatelky – obvyklou cenou rozhodnou pro určení výše bezdůvodného obohacení, které žalovaná přijetím tohoto zboží získala, cena, za niž se stejné, popřípadě obdobné zboží v daném místě a čase obvykle prodávalo konečným spotřebitelům, nýbrž cena, za kterou stejné, popřípadě obdobn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Rozhodujícím hlediskem, podle kterého ze tří kritérií obsažených v ustanovení § 89 odst. 12 tr. zák. bude stanovena výše škody způsobené trestným činem v případě poškození věci, je skutečnost, zda lze zjistit cenu, za kterou se věc, jež byla předmětem útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Posouzení této skutečnosti je závislé na konkrétním druhu a charakteru poškozené věci (případně její části) a na tom, zda existují takové překážky, které výrazně znesnadňují použití uvedeného kritéria nebo vzhledem k nimž není účelné, hospodárné ani výstižné stanovit škodu porovnáním ceny ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li stanovována výše škody z hlediska škody, za kterou se věc v době a místě činu obvykle prodává, je nutné zjistit obvyklou cenu věci před poškozením i obvyklou cenu věci po poškození. Právě rozdíl mezi těmito dvěma cenami je škoda, která je způsobená ve smyslu § 89 odst. 12 tr. zák. Pokud nelze stanovit cenu, za kterou se věc v době a místě činu prodává, je možné škodu stanovit podle účelně vynaložených nákladů na vrácení poškozené věci v předešlý stav.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: náhrada škodycena obvykláuvedení věci do původního stavu
C
Právní věta: Vycházet z rozdílu obvyklé ceny věci před a po poškození je vhodným způsobem určení výše náhrady zejména v situaci, kdy obnovení původního stavu opravou věci není dost dobře možné, např. pokud by obnovení věci znamenalo vytvoření nově vybudované stavby, nikoliv návrat nemovitosti do původního (zdevastovaného) stavu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poněvadž bylo vyvlastňovací řízení v posuzované věci uskutečněno ještě za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., a to navíc před jeho (v tomto směru) relevantní novelizací, bylo nutno ve věci při určení výše náhrady za vyvlastnění vycházet z ceny určené právními předpisy, tedy z ceny úřední. Jiný postup by byl nerespektováním právní úpravy, která ve svém původním znění neumožňovala výjimky z tohoto pravidla. Zpětnou účinnost (retroaktivitu) následně vydaných předpisů, stavějících tuto otázku již na bázi ceny obvyklé, tu dovodit nelze. Nejvyšší soud v první řadě zdůrazňuje, že soudní řízení správní, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák., stanovící pro případy bezdůvodného obohacení spočívajícího ve výkonech povinnost obohaceného poskytnout peněžitou náhradu, nelze vykládat tak, že peněžitá náhrada odpovídá výši plnění, jež by byl obohacený povinen poskytnout v případě platně uzavřené smlouvy, ale pro stanovení výše bezdůvodného obohacení je třeba vyjít z obvyklé ceny vynakládané v daném místě a čase za služby téhož druhu

Úryvek z textu:
MENU