SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
405997
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66836
USSR: 38867
NSČR: 128916
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 430394
Krajské soudy (ČR): 49370
Poslední aktualizace
02.03.2021 02:27

Nalezené rozsudky pro výraz: číslo parcelní


Přibližný počet výsledků: 35 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: číslo parcelní
  • cislo nalezené 108131 krát v 38907 doukumentech
  • parcelni nalezené 1580 krát v 729 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 3 dokumenty
Ústavní soud České republiky 7 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 6 dokumentů


Právní věta: Pokud zmocněnec, jehož plná moc k zastupování zanikla (s výjimkami uvedenými v § 33b odst. 6 obč. zák.) činí právní úkony jménem osoby, která mu zaniklou plnou moc udělila, jde o nezmocněné jednatelství (§ 33 odst. 2 obč. zák.) a tyto úkony jsou pro zmocnitele závazné jen v případě, že je dodatečně schválí. Pokud však plná moc zanikla, nelze již uvažovat o zmocniteli ani o zmocněnci (postavení účastníků jako uvedených osob již zaniklo), ani o překročení plné moci, neboť nelze překročit něco, co již neexistuje. V případě opačného výkladu by bylo nutno stanovit časové meze, ve kterých jde ještě ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... í : Žalobou podanou u Okresního soudu Praha-východ dne 22.9.2006 se žalobkyně domáhala určení, že „je vlastnicí pozemků číslo parcelní 863/6 a stavební parcely 582 v katastrálním území Tehovec, zapsaných na listu vlastnictví č. 441“. Uvedla, že „dne 23 .
Právní věta: Výrok o tom, co má nabýt jeden z bývalých manželů ze společného jmění manželů při jeho vypořádání, a výrok o pohledávce, kterou má na základě tohoto nabytí zaplatit na vypořádacím podílu druhému z bývalých manželů, jsou spjaté výroky, jeden z nich bez druhého ztrácí smysl a nemohou samostatně nabýt právní moci, když pro řízení o vypořádání společného jmění manželů platí, že z právního předpisu vyplývá určitý způsob vypořádání vztahu mezi účastníky; takovým předpisem je i § 142 odst. 1 obč. zák. Proto i v projednávané věci vykonatelnost výroku, jímž byla povinnému uložena povinnost k vyplacení ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... /2009-759, které dle zjištění soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 24. 5. 2016, tak, že pozemek – zahrada má číslo parcelní. Od tohoto data znovu běžela lhůta pro podání odvolání do opraveného výroku i (jak bude níže vysvětleno) i do výroku .
Právní věta: Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nemohou se – neurčuje-li zvláštní úprava jinak – třetí osoby dovolat absence, vad či porušení rozhodnutí přijatého jejím orgánem „uvnitř“ právnické osoby. Absenci, vady či porušení takového rozhodnutí právnické osoby nemůže přezkoumávat ani soud v občanském soudním řízení. Podala-li za společnost žalobu o vyklizení osoba vypočtená v § 21 o. s. ř., byla žaloba podána osobou k tomu oprávněnou

Úryvek z textu:
... . j. 19 C 127/2017-102, zamítl žalobu o vyklizení „rodinného domu č. p. XY, který je součástí pozemku stavební číslo parcelní XY, zapsaného v katastrálním území XY a obci XY“ (dále jen „předmětná nemovitost“ či „nemovitost“) [výrok I.], a rozhodl o .
Právní věta: Právní úprava obsažená v zákoně č. 72/1994 Sb. vytváří zvláštní druh spoluvlastnictví budovy, který spočívá ve (navzájem neoddělitelném) vlastnictví samotné jednotky (bytu či nebytového prostoru nebo rozestavěného bytu či rozestavěného nebytového prostoru, jako prostorově vymezené části domu) a ve spoluvlastnickém podílu na společných částech domu s ním spojeným ve velikosti určené podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb. a jehož podstatu lze charakterizovat jako kombinaci tzv. reálného spoluvlastnictví (výlučného vlastnictví určitých prostorově vymezených částí budovy - jednotek) a ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... „A. Č.“), darovala žalobkyni bytovou jednotku č. 1890/19 umístěnou v budově na pozemku „číslo parcelní 2131/205“ a spoluvlastnický podíl na pozemku „číslo parcelní 2131/205“ o velikosti 4578/192069, vše v katastrálním území S. Katastrální úřad pro hlavní ... č. 1890/19, umístěná v 8. nadzemním podlaží budovy sestávající z domu stojící na pozemku číslo parcelní 2131/205“ a spoluvlastnický podíl na pozemku „číslo parcelní 2131/205“ o velikosti 4578/192069, vše v katastrálním území S. Se závěrem odvolacího soudu .
C
... . 17 C 87/98 - 18, jímž tento sud zamítl žalobu, aby soud určil, že vlastníkem budovy čp. 476 na pozemku číslo parcelní st. 430/3 se stavební parcelou 430/1 o výměře 10.486 m2 - zastavená plocha, průmyslový objekt, budovy čp. 478 ... . 430/3 o výměře 121 m2 zastavená plocha, objekt bydlení, zahrady číslo parcelní 2303 o výměře 1.014 m2, louky číslo parcelní 2304/1 o výměře 10.256 m2 a ostatní plochy číslo parcelní 2319/2 o výměře 717 m2, vše zapsáno u katastrálního úřadu Trutnov .
E
... -50, určil, že "hranice mezi pozemky číslo parcely 55/7 a 55/8 a mezi pozemky číslo parcely 242 a číslo parcelní 242/2 a 241/3 v obci i katastrálním území D. vede tak, jak je vyznačeno v měřičském náčrtu na .
C
... je povinen na LV č. 2112 v katastrálním území P. vlastnictví vyznačit vlastnictví žalobce k parcele číslo parcelní 1095/3 o výměře 527 m2 v k. ú. P., se zrušují a řízení se v ... čj. 6 C 38/98-39, o zamítnutí návrhu na určení, že žalobce je vlastníkem pozemkové parcely číslo parcelní 1095/3 o výměře 527 m2 v k. ú. P., se odmítá. III. Žádný z ... /98-39, ve znění, že „se zamítá návrh žalobce na určení, že je vlastníkem pozemkové parcely číslo parcelní 1095/3 o výměře 527 m2 v k. ú. P., a že Katastrální úřad v D. .
C
... povinnosti vydat do vlastnictví žalobkyně dům čp. 181 ve V. se stavebními pozemky číslo parcelní 300 o výměře 78 m2 a číslo 700 o výměře 30 m2 se zahradou číslo parcelní 403/23 o výměře 613 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním ... povinnosti vydat do vlastnictví žalobkyně dům čp. 181 ve V. se stavebními pozemky číslo parcelní 300 o výměře 78 m2 a číslo 700 o výměře 30 m2 se zahradou číslo parcelní 403/23 o výměře 613 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním .
D
... 20.220,- Kč výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí povinného, a to domu č. p. 780 se stavební parcelou číslo parcelní 1659, parcely číslo parcelní 925/17 - zahrady a parcely číslo parcelní 925/27 - zahrady, zapsaných na listu vlastnictví č. 1119 pro obec a katastrální území P. u .
D
... bezpodílového spoluvlastnictví manželů, kterým M. Š. převedl do vlastnictví žalované [správně žalované 2)] nemovitosti, a to podílovou polovinu pozemků číslo parcelní 74/1, 74/2, 184, 193, 206/1 a 454 v katastrálním území S., obec S., zapsané u Katastrálního ... obec S., na listu vlastnictví číslo 68 ve zjednodušené evidenci u Katastrálního úřadu v P. a dále podílovou polovinu pozemků číslo parcelní 70 a 135 v katastrálním území O., obec O. na listu vlastnictví 41, zapsaných ve zjednodušené evidenci u .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.