Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
335574
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62639
USSR: 34277
NSČR: 118983
NSSČR: 63879
USČR: 77301
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418523
Krajské soudy (ČR): 40418
Poslední aktualizace
15.09.2019 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: členský podíl v družstvu


Přibližný počet výsledků: 122 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: členský podíl v družstvu
  • clensky nalezené 1910 krát v 627 doukumentech
  • podil nalezené 54921 krát v 10837 doukumentech
  • v nalezené 6023684 krát v 118802 doukumentech
  • druzstvo nalezené 44853 krát v 6283 doukumentechPrávní věta: ... členská práva a povinnosti člena družstva (členský podíl) lze vydržet jako věc movitou; z toho logicky vyplývá, že vydržecí doba činila tři roky. ... k tomu, aby mohlo dojít k vydržení členského podílu, je nezbytné (krom jiného), aby se držitel chopil všech práv a povinností spojených s členstvím v družstvu, tj. jak individuálních práv a povinností určených stanovami a vztahujících se ke konkrétnímu bytu (včetně práva nájmu bytu), tak práv, která příslušejí každému členu družstva a nepřipínají se ke konkrétnímu bytu či nebytovému prostoru. Obecně řečeno, pouze tehdy, když se držitel cho ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 1549/2014 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně M. H., zastoupené Mgr. Renatou Strnadovou, advokátkou se sídlem v Příbrami I, Prokopská 11, proti žalovanému V. S., zastoupenému Mgr. Jakubem Drábkem, advokátem se sídlem v Praze 2 – Nuslích, Oldřichova 299/23, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 14 C 177/2011, o dovolání žalobkyně .
Právní věta: Dovolací soud v rozsudku ze dne 25. března 2010, sp. zn. 22 Cdo 782/2008, uveřejněném v časopise Právní rozhledy, ročník 2010, č. 14, str. 521–523, vyložil, že pokud ve sporu vedeném podle § 705 odst. 2 věty druhé občanského zákoníku bylo návrhu jednoho z bývalých manželů na zrušení jejich společného členství v bytovém družstvu vyhověno, nelze v řízení o vypořádání jejich společného jmění dospět k závěru, že členský podíl v družstvu do tohoto jmění nikdy nepatřil. Uvedené rozhodnutí zdůraznilo, že řešení otázky, zda účastníkům nabytím členského podílu v bytovém družstvu vzniklo společné členst ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22 Cdo 1594/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. M., zastoupené JUDr. Kateřinou Sekaninovou, advokátkou se sídlem v Brně, Purkyňova 5, proti žalovanému D. M., zastoupenému JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem se sídlem v Brně, Smetanova 17, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 121/2001, o .
Právní věta: Z uvedeného lze dovodit, že účelem úpravy možnosti vyloučení člena z družstva je jednak chránit družstvo před takovým jednáním jeho člena, které lze podle zákona či stanov považovat za jednání pro družstvo a jeho ostatní členy nebezpečné, či dokonce jeho existenci ohrožující, jednak postihnout člena, který se takového jednání dopustil. Zákon přitom rozlišuje mezi případy, kdy k vyloučení dochází pro porušení členských povinností či z jiných vážných důvodů uvedených ve stanovách a případy, kdy byl člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Odo 834/2006 ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci navrhovatelů a) H. H. a b) Ing. J. N., zastoupených advokátem, proti odpůrci S. b. d. b. m., zastoupenému advokátem, o neplatnost vyloučení, vedené Městským soudem v P. pod sp. zn. 30 Cm 135/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v P. ze dne 23. listopadu 2005, č. j. 14 Cmo 103/2005 – 85 .
Právní věta: Z uvedeného rozhodnutí se jednoznačně podává rozlišení tzv. členského resp. vypořádacího podílu v družstvu, popřípadě zůstatkové hodnoty členského podílu v bytovém družstvu, na jedné straně a členských práv a povinností jako převoditelného majetkového práva, jehož cenu lze stanovit cenou obvyklou (tzv. tržní cenou) na straně druhé, jako zcela rozdílných právních kategorií. Pojem „členský podíl v družstvu\", je v obchodním zákoníku užit pouze v souvislosti s jeho vypořádáním při zániku členství [§ 226 odst. 1 písm. d) ObchZ]. V souladu s názorem vysloveným v citovaném rozsudku je pak třeba s oh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22 Cdo 1523/2000 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně J. T., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) L. T., zastoupenému advokátem, 2) P. T. a 3) J. T., o vypořádání členského podílu ve stavebním bytovém družstvu, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 5 C 80/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v .
Právní věta: Družstevní podíl ve smyslu § 595 z. o. k. představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl je vlastnictvím člena družstva, nikoliv vlastnictvím družstva. Pokud družstevní podíl nepřechází v důsledku převodu či přechodu, pak vždy zaniká. Z uvedeného vyplývá, že družstvo nemůže družstevní podíl nabýt; proto nemůže být ani aktivně legitimováno k podání žaloby o vyloučení družstevního podílu povinného z exekuce.

Úryvek z textu:
20 Cdo 3746/2016 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v právní věci žalobce Stavebního bytového družstva ROZVOJ, se sídlem v Ústí nad Labem – Neštěmicích, Seifertova 465, identifikační číslo osoby 00043796, zastoupeného JUDr. Petrem Kuncem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Máchova 227/8, proti žalované HELP FINANCIAL s. r. o., se sídlem .
Právní věta: Úprava vzniku práva na přidělení družstevního bytu, obsažená v článku 24 větě první Vzorových stanov vycházela z ustanovení § 154 odst. 2 občanského zákoníku a byla podmíněna splacením členského podílu. Splacením členského podílu při svépomocné výstavbě družstevního bytu je za úhradu členského podílu nutno považovat úhradu finanční částky členského podílu a uzavření smlouvy o osobním a věcném plnění, nikoli až uskutečnění osobního nebo věcného plnění

Úryvek z textu:
26 Cdo 797/2001 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně J. Č., zastoupené advokátem, proti žalovanému V. Č., zastoupenému advokátem, o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14 C 296/93, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. května 2000, č. j. 38 Co 544/98-61, .
Právní věta: Je skutečností, že pohyb cen v době mezi zrušením společného členství a vypořádáním BSM ovlivňuje reálnou výši plnění; nemusí jít vždy o nárůst cen nemovitostí, resp. členských podílů, ale může jít – tak, jako v současné době – i o jejich pokles. Problém je vyvolán tím, že – na rozdíl od jiných majetkových hodnot manželům společných – o zrušení tohoto společného práva, jakož i o tom, kdo z nich bude jako člen družstva dále nájemcem bytu, se podle výslovného znění zákona a na základě dlouhodobě ustálené praxe rozhoduje v jiný okamžik, než o ostatním společném majetku. Negativní účinky ovšem moh ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22 Cdo 1788/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce K. Š., zastoupeného JUDr. Martinou Janečkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Živného 21, proti žalované A. Š., zastoupené JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 8a, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 48 C 38/96, o .
Právní věta: Právo na bytovou náhradu přísluší při zániku existujícího práva nájmu bytu. Přesto však nelze dovodit, že by - v případě, že zákon toto právo nájemci výslovně nepřiznává (resp. nestanoví, že takovéto právo nepřísluší) - pozůstalý manžel, jemuž svědčilo právo (společného) nájmu bytu, byl po zániku tohoto práva povinen byt vyklidit bez nároku na bytovou náhradu, nýbrž je nutno jeho právní postavení posoudit analogicky podle ustanovení občanského zákoníku, které upravuje vztahy svým obsahem a účelem nejbližší. Tímto ustanovením je ustanovení upravující právní postavení rozvedeného manžela, který ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... právo na družstevní byt před uzavřením manželství se žalovanou, že žalované - která nebyla povolána k dědění po svém manželovi - nepřipadl členský podíl v družstvu, a že tento podíl nabyla na základě dědické dohody žalobkyně A). Odvolací soud tedy nepochybil, pokud dovodil, že smrtí M ... a společnými členy S. b. d. Z. M., P., když žalobkyně A) získala za trvání manželství se žalobcem B) členský podíl v družstvu děděním a spolu s tím i právo nájmu - po smrti svého otce M. Š., zemřelého dne 27.10.1997, který .
Právní věta: Jestliže v době tří let od zániku manželství soud rozhodl o zrušení práva společného nájmu rozvedených manželů k družstevnímu bytu a o tom, kdo z nich bude jako člen družstva nájemcem bytu, čímž ze zákona zaniklo společné členství rozvedených manželů v družstvu, vyplývá z toho, že členský podíl náleží již jen jednomu z manželů. To znamená, že v rámci BSM zbývá vypořádat hodnotu tohoto členského podílu. O přikázání členského podílu soud již nerozhoduje (srov. rozsudek Nejvyššího soudu z 20. 9. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1242/99, publikovaný v Soudních rozhledech č. 11/2000, str. 335). Rozvedení manže ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . Po uplynutí této tříleté lhůty dochází totiž k vypořádání BSM ze zákona podle § 149 odst. 4 ObčZ. Skutečnost, že členský podíl v družstvu se jako původně společné majetkové právo manželů stává (v důsledku postupu podle § 705 odst. 2 věty druhé ObčZ) ve .
Právní věta: Na stát, jemuž dědictví připadlo na základě odúmrti (§ 462 obč. zák.), byl-li zůstavitel (výlučným) členem bytového družstva a (výlučným) nájemcem družstevního bytu, přechází členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu.

Úryvek z textu:
... v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu přechází nejen na dědice, ale na každého, komu podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu. Vzhledem k tomu, že pro odúmrť majetku zůstavitele spočívajícího v členských právech a povinnostech v bytovém družstvu a v nájmu .
Právní věta: Na stát, jemuž dědictví připadlo na základě odúmrti (§ 462 obč. zák.), byl-li zůstavitel (výlučným) členem bytového družstva a (výlučným) nájemcem družstevního bytu, přechází členství (členská práva a povinnosti) zůstavitele v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu.

Úryvek z textu:
... v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu přechází nejen na dědice, ale na každého, komu podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu. Vzhledem k tomu, že pro odúmrť majetku zůstavitele spočívajícího v členských právech a povinnostech v bytovém družstvu a v nájmu .
Právní věta: Při oceňování členského podílu v bytovém družstvu v rámci vypořádání společného jmění manželů - bývalých společných nájemců družstevního bytu a společných členů bytového družstva - je třeba vyjít ze stavu (tj. stavu družstevního bytu) i obvyklé ceny tohoto podílu v době zániku společného nájmu družstevního bytu a společného členství rozvedených manželů v družstvu

Úryvek z textu:
... jeho vypořádáním, jak je provedl soud prvního stupně, se neztotožnil. Na rozdíl od soudu prvního stupně tedy do vypořádání nezahrnul členský podíl v Družstvu vlastníků garáží LUKA ve výši 300.000,- Kč, neboť členkou družstva byla pouze žalovaná. Do vypořádání naopak zahrnul mimo jiné .
Právní věta: Zástavní právo k podílu v korporaci, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, vzniká zápisem do veřejného rejstříku, v němž je korporace zapsána, jiný způsob vzniku zástavního práva nelze sjednat. Zástavní věřitel je aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu v korporaci do obchodního rejstříku (§ 11 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., § 1322 o. z.). Má-li být do obchodního rejstříku zapsáno zástavní právo k družstevnímu podílu, musí být současně do obchodního rejstříku zapsán člen družstva, jehož podíl se zastavuje, a zasta ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... rovněž s přihlédnutím k níže citovanému § 48 odst. 1 písm. f) z. v. r. vyplývá, že zastavit lze též členský podíl v družstvu. Ohledně účelu, podmínek a způsobu vzniku zástavního práva k podílu v obchodní korporaci se odvolací soud ztotožňuje se závěry uvedenými .
Právní věta: I nadále lze jako správné přijmout ustálené judikatorní závěry, podle kterých plnění z pojistné smlouvy o pojištění osob náleží přímo oprávněnému z pojistné smlouvy, nepatří do dědictví po pojištěném a nenáleží státu, kterému připadlo dědictví po pojištěném podle ustanovení § 462 obč. zák.

Úryvek z textu:
... podstatě následují režim dědění členského podílu, tj. přechází nejen na dědice, ale na každého, komu podle výsledku dědického řízení připadl členský podíl v družstvu. Proto závěr, že stát má v těchto případech při odúmrti zásadně stejné právní postavení jako dědic, je třeba logicky vnímat .
Právní věta: Využila-li zůstavitelka svého práva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, upraveného v ustanovení § 242 obch. zák., jakož i práva podat návrh na prohlášení rozhodnutí členské schůze o jejím vyloučení za neplatné podle ustanovení § 231 odst. 5 obch. zák., vstupuje jako procesní nástupce do řízení zahájených těmito návrhy na její místo dědic, jemuž připadl členský podíl (členská práva a povinnosti) zůstavitelky v družstvu. O tom, s kým bude v řízení pokračováno na místě zemřelé navrhovatelky, soud rozhodne usnesením podle ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř. Není-li v řízení ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odst. 1 o. s. ř. Není-li v řízení o dědictví po zůstaviteli rozhodnuto o tom, kterému z dědiců připadne členský podíl v družstvu, jsou procesními nástupci zůstavitelky všichni dědicové a mají postavení nerozlučných společníků (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. listopadu 1999 .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.