SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
386989
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 428770
Krajské soudy (ČR): 47921
Poslední aktualizace
02.12.2020 06:25

Nalezené rozsudky pro výraz: dílčí plnění


Přibližný počet výsledků: 96 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: dílčí plnění
  • dilci nalezené 8704 krát v 4782 doukumentech
  • plneny nalezené 140679 krát v 43018 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 82 dokumentů
Ústavní soud České republiky 20 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 12 dokumentů


Právní věta: Ustanovení § 391 obch. zák. platí, jak se v obou jeho odstavcích výslovně zdůrazňuje, toliko v případě, že obchodní zákoník nestanoví něco jiného. Má tedy obecnou povahu a uplatní se jen podpůrně, v těch případech, na něž se nevztahuje zvláštní úprava. Taková zvláštní úprava je obsažena mimo jiné v citovaném ustanovení § 393 odst. 1 obch. zák. Právem uskutečnit právní úkon, na které míří ustanovení § 391 odst. 2 obch. zák., je též právo odstoupit od smlouvy. Obecně tedy platí, že pro běh promlčecí doby u práva na odstoupení od smlouvy je rozhodný okamžik, kdy bylo lze poprvé od smlouvy odstoup ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 2640/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně České republiky – Ministerstva financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, PSČ 118 10, identifikační číslo osoby 00006947, zastoupené JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 5, Plzeňská 4, PSČ 150 00, proti žalovaným 1) MUDr. T. M., 2) Mgr. M. H., a 3) PhDr. V. H., .
Právní věta: 1) Nejvyšší soud zde formuloval a podrobně odůvodnil závěr, podle něhož úprava obsažená v § 392 odst. 1 větě první obch. zák. předpokládá, že splatnost závazku je určena dohodou, právním předpisem nebo rozhodnutím. Není-li doba, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti), dohodnuta, stanovena právním předpisem nebo určena v rozhodnutí a je-li splatnost pohledávky závislá na žádosti věřitele o plnění (§ 340 odst. 2 obch. zák.), ustanovení § 392 odst. 1 obch. zák. se při určení začátku běhu promlčecí doby neuplatní. V době, kdy věřitel dlužníka o plnění je ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 1893/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce N. A. D., zastoupeného JUDr. Martinem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Lazarská 1719/5, PSČ 110 00, proti žalované OMNIPOL a. s., se sídlem v Praze 1, Nekázanka 880/11, PSČ 112 21, identifikační číslo osoby 25063138, zastoupené Mgr., Bc. Jiřím Podpěrou, advokátem, se sídlem .
Právní věta: Jestliže strany projevily v leasingové smlouvě ve smyslu ustanovení § 351 odst. 1 obch. zák. vůli, aby v případě odstoupení od smlouvy právo na zaplacení leasingových splátek splatných do dne odstoupení od smlouvy trvalo i po ukončení smlouvy, řídí se běh promlčecí doby práva na zaplacení těchto splátek ustanovením § 392 odst. 1 a 2 obch. zák.

Úryvek z textu:
23 Cdo 2155/2007 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně ŠkoFIN s.r.o., se sídlem v  Praze 5, Pekařská 6, PSČ 155 00, IČ 45805369, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Opletalova 4, proti žalovanému  N. T. P., o zaplacení částky 134 571,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 52 .
Právní věta: Vzniká-li právo na vyplacení vypořádacího podílu až marným uplynutím lhůty podle § 91 odst. 1 obch. zák., nemohla splatnost vypořádacího podílu a tím počátek běhu příslušné promlčecí doby nastat před tímto dnem. A to bez ohledu na to, že § 61 odst. 3 obch. zák. odvozuje splatnost práva na vyplacení vypořádacího podílu pro všechny důvody jeho vzniku od schválení účetní závěrky, aniž by bral v úvahu případné neukončené dědické řízení. Názor odvolacího soudu, že u práva na vypořádací podíl u veřejné obchodní společnosti počíná promlčecí doba běžet již ode dne právní moci usnesení dědického soudu, ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
29 Cdo 793/2011 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně doc. JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Šuka a JUDr. Filipa Cilečka v právní věci navrhovatelů a) E. Š., b) T. Š., c) L. Š., zastoupených JUDr. Jiřím Císařem, advokátem se sídlem v Ústí na Labem, Hrnčířská 55/14, PSČ 400 01, za účasti 1. společnosti GARANCE v. o. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 1322/10, identifikační číslo osoby 00 48 29 27, PSČ 400 01, 2. JUDr. I. P., zastoupených Mgr .
Právní věta: Závazek ručitele podle ustanovení § 303 obch. zák. je ve vztahu k závazku dlužníka závazkem akcesorickým. Jedním z výrazů této akcesority je sdílení společného osudu závazku ručitele se závazkem dlužníka. Tato zásada našla své vyjádření i v ustanovení § 310 obch. zák., podle něhož se právo věřitele vůči ručiteli nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi. Ustanovení § 310 obch. zák. je speciálním k ustanovení § 391 a násl. obch. zák. Z uvedeného ustanovení se podává, že dokud nedojde k promlčení závazku dlužníka, nemůže ručitel úspěšně namítnout promlčení práva z ručitelského závazku, i k ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
33 Cdo 3445/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Global Financial Restructuring Czech, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 10, zastoupené JUDr. Petrem Vyroubalem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 859/22, proti žalované Tradeinvest a.s., se sídlem v Praze 4, Podolí, Doudova 258/3, zastoupené JUDr. Arturem Ostrým, .
Právní věta: Dovolací soud dospěl k závěru, že odvolací soud právně nepochybil, pokud uvedenou část ujednání článku 2. dohody o spolupráci posoudil jako slib odškodnění podle § 725 obch. zák. Toto ujednání, obsahující závazek žalovaného jako slibujícího v případě nedodání zásilky k přijímacímu celnímu úřadu ve stanovené lhůtě poskytnout žalobkyni coby příjemci slibu náhradu za celní dluh, u něhož byla dodržena písemná forma vyžadovaná zákonem, pojmové znaky § 725 obch.. zák. naplňuje a rovněž tak podmínky, za nichž nastupuje povinnost žalovaného poskytnout žalobkyni náhradu za celní dluh. Jestliže v případ ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Odo 805/2002 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně Č. a.s. p. n. d. a m. z., proti žalovanému P. Ř., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 1,689.469,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cm 156/97, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. května 2002, č.j. 3 Cmo 660/ .
Právní věta: V případě, kdy věřitel z důvodu prodlení dlužníka s vrácením splátek (resp. splátky) dluhu odstoupí od smlouvy o úvěru a požádá o vrácení celé dlužné částky s úroky (§ 506 obch. zák.), běží promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněného dluhu podle § 392 odst. 2 věty druhé obch. zák. Z uvedeného závěru vyplývá, že rozhodným pro určení počátku běhu promlčecí doby není okamžik, ke kterému věřitel od smlouvy odstoupil, ale ke kterému se stal dluh na požádání věřitele splatným.

Úryvek z textu:
33 Cdo 113/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce MVDr. H. H., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) JUDr. L. G., advokátovi, jako správci konkursní podstaty úpadkyně L. B., zastoupenému advokátem, 2) C. W., a. s. a 3) Finančnímu úřadu ve V., o určení pohledávky ve výši 2,083.350,70 Kč s právem na oddělené uspokojení, vedené u .
Právní věta: Nebyl-li dovolatelkami úspěšně zpochybněn závěr, že (nepojmenované) smlouvy ze dne 25. 11. 1996 obsahující prvky specifické pro přistoupení k závazku a pro dohody o plnění ve splátkách, jsou platnými právními úkony, nelze úspěšně polemizovat ani s právními závěry odvolacího soudu ohledně namítaného promlčení žalobou uplatněného práva. Podle § 392 odst. 2 obch. zák. u práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění samostatně. Teprve stane-li se pro nesplnění některého dílčího závazku splatný závazek celý, běží promlčecí doba od doby splatnosti nesplněného závazku.

Úryvek z textu:
33 Cdo 3783/2008 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně obchodní společnosti CORSAIR (Luxembourg) N° 11 S. A., se sídlem Boulevard Konrad Adenauer 2, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B 90447, zastoupené Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti žalovaným 1) P. F., a 2) L. O., .
Právní věta: Podle § 630 obč. zák. se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Uvedené ustanovení patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Pro posouzení, zda jednání účastníka občanskoprávního vztahu je v souladu či v rozporu s dobrými mravy, zá ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ), a v takovém rozsahu je výživou povinný rodič povinen se na výživě nezletilého dítěte podílet. Podle ustálené soudní praxe se dílčí plnění (např. jednorázová úhrada pomůcek nezletilého dítěte, úhrada dovolené, popř. kroužku) nezapočítává na plnění výživného k rukám matky (srovnej § 97 .
Právní věta: Celková výše v žalobě požadovaného peněžitého plnění proto sama o sobě není a ani být nemůže hlediskem určujícím pro vymezení věcné příslušnosti okresních a krajských soudů. Jestliže žalobce v dané věci uplatnil několik nároků na zaplacení peněžité částky se samostatným skutkovým základem, pak je nezbytné zkoumat podmínku věcné příslušnosti u každého takto uplatněného nároku zvlášť. Jak při spojení věcí rozhodnutím soudu podle 112 odst. 1 o. s. ř., tak při „spojení věcí procesním úkonem účastníka“, tedy v žalobě, musí být splněny procesní podmínky umožňující společné projednání všech jednotliv ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... výši požadovaného peněžitého plnění, bez zřetele k tomu, zda jde o jednotlivé nároky se samostatným skutkovým základem, či o jednotlivá dílčí plnění vycházející z téhož skutku. Celková výše v žalobě požadovaného peněžitého plnění proto sama o sobě není a ani být nemůže .
Právní věta: Zvláštní úprava obsažená v § 253 insolvenčního zákona nahrazuje za trvání konkursu na majetek účastníka smlouvy o vzájemném plnění ta ustanovení hmotného práva, jež smluvním stranám dovolovala odstoupit od takové smlouvy pro její neplnění v době před prohlášením konkursu. V tomto ohledu se zkoumaná právní úprava neliší od poměrů upravených pro konkurs prohlášený podle zákona o konkursu a vyrovnání v § 14 odst. 4 ZKV.

Úryvek z textu:
... také předmětem kupní smlouvy, neměl odvolací soud za rozhodnou. Plnění kupní ceny bylo dodatkem rozděleno na dílčí plnění za jednotlivé nemovitosti. Dílčímu plnění dlužníkem logicky odpovídá dílčí povinnost prodávajícího konkrétní nemovitosti převést. Ve vztahu ... pozemek parc. č. 159/22), není rozhodná. Plnění kupní ceny bylo (totiž) dodatkem rozděleno na dílčí plnění za jednotlivé nemovitosti. Dílčímu plnění dlužníkem logicky odpovídá dílčí povinnost prodávajícího konkrétní nemovitosti převést. Ve vztahu ke .
Právní věta: Důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce.

Úryvek z textu:
... splněného závazku, nikoli pohledávka z bezdůvodného obohacení. Pohledávku z bezdůvodného obohacení by mohl mít, jen kdyby tvrdil a doložil, že dílčí plnění poskytl po zániku smluvního vztahu. Pak by ale musel doložit i výši bezdůvodného obohacení dlužníka, který odvolateli plnil částkou 673 .
Právní věta: I kdyby však nárok na zaplacení peněžitého plnění, o němž bylo rozhodnuto rozsudkem obvodního soudu, vskutku sestával z více nároků se samostatným skutkovým základem, nebyla by tato okolnost pro posouzení přípustnosti odvolání proti rozsudku obvodního soudu ve smyslu ustanovení § 202 odst. 2 o. s. ř. ve vztahu k jednotlivým nárokům významná, neboť z hlediska tohoto ustanovení je rozhodující celková výše peněžitého plnění, o němž bylo rozsudkem rozhodnuto, a nikoli výše jednotlivých nároků. Vzhledem k tomu, že celková výše peněžitého plnění, o němž bylo v posuzovaném případě rozhodnuto rozsudke ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... smlouvu o poskytování odborných služeb gynekologem), a že výše odměny za poskytnutou právní službu nebyla dohodnuta. Jednotlivá dílčí plnění uplatněná žalobcem na základě uvedené dohody (odměna za jednotlivé úkony právní služby spočívající v sepisu uvedených smluv ... jednotlivých úkonů právní služby (sepisu smluv) a vynaložení souvisejících hotových výdajů, a ani to, že nároky na dílčí plnění z dohody o poskytnutí právních služeb mohl žalobce uplatnit – stejně jako jakékoliv jiné části nároku s jednotným .
Právní věta: Pro účely výkladu pojmu hrozící škoda ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 insolvenčního zákona Nejvyšší soud v poměrech dané věci dodává, že sporné platby nelze posuzovat izolovaně od povahy plnění, které dlužníku poskytl věřitel a za které dlužník platil. Jinými slovy, bude to zpravidla povaha (spornou platbou hrazeného) plnění a jeho význam pro majetkovou podstatu dlužníka, které budou rozhodující pro posouzení, zda dlužník spornou platbou odvracel hrozící škodu. A ještě jinak, k naplnění výjimky upravené ustanovením § 111 odst. 2 insolvenčního zákona zásadně nebude postačovat, že (obecně vz ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... službám poskytnutým žalovaným a ke zmenšení majetku dlužníka tak nedošlo; navíc poskytnutými službami dlužník odvracel hrozící škody na majetku. c) Dílčí plnění poskytnutá žalovaným dlužníkovi lze klasifikovat jako úvěrové financování, když žalovaný poskytl dlužníku po datu zahájení insolvenčního řízení služby přímo související .
Právní věta: Na splátky, jimiž má být plněn jeden a týž závazek (srov. § 565 občanského zákoníku), nelze v žádném ohledu pohlížet, jako by se jednalo o samostatné závazky. Úhrady jednotlivých splátek mají povahu dílčího plnění jediného závazku, přičemž závazek zaniká postupně tak, jak jsou splátky plněny (srov. v tomto ohledu shodně Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník II. § 460-880, Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 1499), a závazek je splněn zaplacením poslední splátky. Na tom nemění nic to, že podle ustanovení § 392 odst. 2 věty první obch. zák. u práv ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nemění nic to, že podle ustanovení § 392 odst. 2 věty první obch. zák. u práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění samostatně. Nejde o nic jiného než o odraz skutečnosti, že splatnost závazku, s níž se podle ustanovení § .
Právní věta: Již ze samotné povahy finančního leasingu, z podstaty plnění, jež si strany leasingového vztahu mají vzájemně poskytnout, bude (přinejmenším zpravidla) částečné plnění závazku ze strany leasingového pronajímatele vyloučeno, a vyloučeno je též v posuzované věci. Je to dáno nejen shora vyloženou zcela specifickou povahou plnění leasingového pronajímatele, nýbrž též tomuto plnění odpovídající povahou (strukturovaností) vzájemného peněžního plnění leasingového nájemce; ze sjednaných leasingových splátek by vzhledem k jejich skladbě nebylo dost dobře možno vypreparovat tu část, jež by měla připadn ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... je finanční pronájem předmětu leasingu, tj. poskytnutí užívacího práva, nelze tedy vyčlenit dílčí plnění a předmět plnění je fakticky nedělitelný. Dílčí plnění ostatně nemá pro žalobkyni hospodářský význam. Žalobkyně vytkla odvolacímu soudu, že skutková zjištění ... za nepodloženou a poukázala na to, že právní předpisy v obchodních vztazích poskytují smluvní volnost a dílčí plnění výslovně připouštějí. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání zamítnul. Napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo vyhlášeno .
Právní věta: K tomu, aby rozhodující soud mohl po právu přistoupit k aplikaci § 55 odst. 1 a 2 o. z., tj. přistoupit k soudní ingerenci do svéprávnosti člověka tím, že vydaným rozhodnutím takovou svéprávnost v předmětném rozsahu omezení, musí svědčit zásadně významná skutková zjištění, která jsou podařaditelná pod výše uvedená ustanovení. Pokud skutková zjištění ve své celistvosti nejsou bez dalšího podřaditelná pod připomenutou hmotněprávní reglementaci právního institutu omezení svéprávnosti (ať již z důvodu, že nepředstavují zjištění pro rozhodnutí zásadně významná, případně jsou si v tom kterém zásadně ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... okolnost, že posuzovaná má určité neshody s některými obyvateli bytového domu, kde bydlí, případně, že pro jí zaujímaný důvod nehradí dílčí plnění, zatímco jinak si řádně plní své platební povinnosti a v předchozí době řešila a vyřešila své problémy plynoucí z nařízené .
Právní věta: Započtení (kompenzace) je způsob zániku vzájemně se kryjících pohledávek věřitele a dlužníka. K základním předpokladům zániku závazků tímto způsobem patří právní úkon směřující k započtení; závazky nezanikají automaticky, jakmile se pohledávky setkají, ale teprve - pomineme-li dohodu o započtení - na základě kompenzačního projevu jednoho z účastníků adresovaného druhému účastníku. Formu jednostranného právního úkonu směřujícího k započtení pohledávky občanský zákoník nepředepisuje, ovšem z jeho obsahu (byť ústního) musí být zřejmé, jaká pohledávka a v jaké výši se uplatňuje k započtení proti p ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , žalovaný odmítá převzít. Pouze částečné převzetí díla nelze dovodit ani z faktury č. 340705, neboť jí bylo sice vyúčtováno jen dílčí plnění, avšak jak za výměnu oken, tak i termofasádu na domě žalovaného. Dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o. s ... žalovaný souhlasil s vyúčtováním podle daňového dokladu č. 340705. Fakturou ze dne 19. 7. 2005 č. 340705 žalobce vyúčtoval žalovanému dílčí plnění za výměnu oken a termofasádu ve výši 244.384,- Kč. V zápisu z jednání ze dne 19. 7. 2005 se .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.