Nalezené rozsudky pro výraz: evropská komise

Přibližný počet výsledků: 30

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

53 dokumentů
1590 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: I. Jakkoliv podmínky pro udělení trvalého pobytu jsou u občanů Evropské unie méně přísné, nežli u ostatních cizinců, je vlastní konstrukce vydávání povolení k pobytu srovnatelná. II. Rozhodnutí správního orgánu o vydání povolení k trvalému pobytu podle § 68 odst. 1 zákona o pobytu cizinců spojeného s přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území podle § 83 odst. 1 téhož zákona není tzv. úvahovým rozhodnutím a při splnění předem určených podmínek vzniká žadateli na jeho vydání právní nárok. III. O vztah příčinné souvislosti se jedná, vznikla ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: vlastnické právoplnění pracovních úkolůtelekomunikační zařízení
A
39/1999
Právní věta: Za správnou není možné považovat úvahu dovolatelky o tom, že z jejího vlastnického práva k telekomunikačnímu zařízení vyplývá i její vlastnictví ke zprávám, které jsou prostřednictvím tohoto zařízení podávány. Zprávy dopravované telefonem nelze považovat za majetek, který by mohl být předmětem vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a se kterým by mohl vlastník telekomunikačního zařízení, jehož prostřednictvím jsou telefonické zprávy komunikovány, nakládat. Zákaz seznamovat se s telefonickými zprávami jiných osob a jakkoli s nimi disponovat vztahující se i ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právě z důvodu, že okolnosti, jež mohou být důvodem obnovy řízení, nemohou být přičítány k tíži rozhodujícího orgánu, resp. státu, činí tento mimořádný opravný prostředek natolik odlišným od jiných opravných prostředků, že jej nelze zahrnout do celkové délky řízení. Umožňuje-li právní řád nad rámec povinností uložených čl. 6 odst. 1 Úmluvy prolomit právní moc rozhodnutí i z důvodů objektivní povahy, tedy nikoliv z důvodů pochybení rozhodujících orgánů, pak řízení, v němž je rozhodováno o tom, zda řízení bude obnoveno, či nikoliv, nelze zahrnout pod čl. 6 odst. 1 Úmluvy, neboť v době rozhodován ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: překážky v prácináhrada mzdynárodní odborníkpracovní volno
A
26/2019
Právní věta: Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci na jeho žádost pracovní volno za účelem vyslání národního experta do orgánu nebo instituce Evropské unie, přísluší zaměstnanci po dobu přidělení od zaměstnavatele jen náhrada mzdy nebo platu; toto plnění nelze modifikovat a přiznávat jiné náhrady v závislosti na tom, jaké náhrady a v jakém rozsahu orgán či instituce, do níž je zaměstnanec přidělen, na základě svých předpisů poskytuje.

Úryvek z textu:
Právní věta: Vzhledem k tomu, že vzniklé ztráty provizí představují pouze jeden z prvků, které jsou relevantní v rámci posouzení spravedlnosti, je tudíž na vnitrostátním soudu, aby posoudil, během druhé fáze svého hodnocení, zda je odškodnění přiznané obchodnímu zástupci v konečném výsledku spravedlivé, a tedy zda, a případně v jakém rozsahu, je třeba s ohledem na všechny okolnosti projednávaného případu toto odškodnění upravit.

Úryvek z textu:
Právní věta: Míní-li žalobce, že by bylo nespravedlivým, aby byl nucen pokračovat v trestním řízení, jež bylo nepřiměřeně dlouhým, aby dosáhl pro sebe příznivějšího skončení trestního řízení, ani tento názor dovolací soud nesdílí. Jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, uveřejněném pod číslem 60/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a bylo konstatováno též např. v usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 1730/15, Evropský soud pro lidská práva ani Evropská komise pro lidská práva nevyvodily z porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy povin ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Ustanovení § 2976 odst. 1 o. z. a následující chrání hospodářskou soutěž jako takovou. Ochrana hospodářské soutěže znamená na straně jedné dodržení fair pravidel soutěže, zejména nastavení alespoň srovnatelných výchozích podmínek nutných pro to, aby výsledky, jichž soutěžitel dosáhl, odpovídaly především jeho poctivě vynaloženému úsilí, na straně druhé vyžaduje též zachování přiměřeně „bezpečného“ trhu pro zákazníka (újma nemá být jednáním v rozporu s dobrými mravy soutěže způsobena nejen soutěžitelům, ale ani zákazníkům). Odpovědnost za nekalé soutěžní jednání (jak správně vystihl odvolací so ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Hesla Poučovací povinnost soudu
D
Hesla Zastavení trestního stíhání
D
MENU