SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
Sbírkové číslo:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
415361
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 431244
Krajské soudy (ČR): 50385
Poslední aktualizace
23.04.2021 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: evropský soud


Přibližný počet výsledků: 899 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: evropský soud
  • evropsky nalezené 2134 krát v 1222 doukumentech
  • soud nalezené 5525209 krát v 129203 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 1073 dokumentů
Ústavní soud České republiky 1555 dokumentů
Soudní dvůr Evropské unie 200 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 168 dokumentů


Právní věta: Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (čl. 95 odst. 1 věta před středníkem ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky). Česká republika se stala stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolu č. 11 (č. 209/1992 Sb., dále jen Úmluva) dne 1. 1. 1993 jako nástupnický stát České a Slovenské federativní republiky a Úmluva je tak součástí právního řádu České republiky. Podle čl. 46 odst. 1 Úmluvy se vysoké smluvní strany zavazují, že se budou řídit konečným rozsudkem Soudu ve všech případech, jichž ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
25 Cdo 789/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. M., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany ČR, se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, pro doručování Vojenský úřad pro právní zastupování se sídlem v Praze 6, náměstí Svobody 471, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 C 10/2002, o dovolání žalobce .
Právní věta: Vzdá-li se obžalovaný odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, kterým mu je i ukládán trest podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, má se za to, že je se stanoveným druhem trestu a jeho výměrou srozuměn, a to i z hlediska kompenzace nepřiměřené délky trestního řízení, a nemůže se z důvodu nepřiměřené délky trestního řízení domáhat ještě zadostiučinění v penězích.

Úryvek z textu:
30 Cdo 4139/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Z. T., zastoupeného Mgr. Michalem Vogelem, advokátem se sídlem v Liberci, Sokolovské náměstí 312/1, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 180.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 C .
Právní věta: Zásadu „ne bis in idem“ ve smyslu Úmluvy je tedy namístě vztáhnout jak na činy patřící podle českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. V praxi proto může dojít k porušení této zásady v případě vynesení dvou po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou případech jako trestný čin (tzn. v kombinaci trestný čin – trestný čin), dvou takových po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako trestný čin a poté jako přestupek (tzn. v kombinaci trestný čin – ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 231/2017-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 3. 2017 o dovolání, které podal obviněný M. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2016, sp. zn. 10 To 319/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 11 T 83/2016, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu se dovolání obviněného M. K. odmítá. Odůvodnění I. Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 11 .
Právní věta: Přiznává-li Evropský soud pro lidská práva právním nástupcům stěžovatele aktivní legitimaci (locus standi) k pokračování v řízení před ním, děje se tak výhradně na základě jeho procesního postupu a nejsou tím zakládány hmotněprávní nároky, které vnitrostátní právo nezná (například dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy způsobené porušením práva na projednání věci v přiměřené lhůtě).

Úryvek z textu:
30 Cdo 2243/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vrchy ve věci žalobkyň a) M. D., zastoupené Mgr. Janem Vaňkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, b) JUDr. B. D., Ph.D., LL.M., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 650.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. .
Právní věta: Rozhodná délka řízení podle judikatury Evropského soudu a Nejvyššího soudu je vymezena svým počátkem a koncem. Rozhodný počátek a rozhodný konec řízení z hlediska posuzování délky řízení se ne vždy striktně odvíjí od počátku a konce řízení dle procesních předpisů, neboť vždy je nutné mít na zřeteli, že má být odškodněna nemajetková újma spočívající v nejistotě ohledně výsledku řízení. Proto je třeba vždy zkoumat, do jakého okamžiku šlo o účelné vedení řízení směřující k reálnému vymožení práva oprávněného, a od kdy již další průběh řízení ztrácí svůj význam, nebo ve vztahu k insolvenčnímu říze ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... právní závěry odvolacího soudu, poukazuje dále na relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Evropský soud“) a judikaturu Nejvyššího soudu vztahující se k problematice vymezení rozhodné délky řízení. Rozhodná délka řízení podle judikatury ... způsobilé účastníku působit újmu spočívající v nejistotě ohledně jeho výsledku. Proto např. v případě trestních řízení Evropský soud stanoví rozhodný počátek řízení dnem, kdy se poškozený o trestním stíhání dozvěděl, přestože na základě procesních .
Právní věta: Náhrada za omezení vlastnického práva v případě regulace nájemného z bytů přísluší vlastníku tehdy, jestliže regulované nájemné v místních podmínkách a s přihlédnutím ke všem okolnostem neumožňuje vlastníku pokrýt ani opodstatněně vynaložené náklady na údržbu a opravy nemovitostí v přiměřeném časovém období a dosáhnout přiměřeného zisku. Tato náhrada nemusí být vždy totožná s rozdílem mezi obvyklým a regulovaným nájemným.

Úryvek z textu:
... ). Rozhodnutím ze dne 8. března 2011, v navazující věci Sdružení vlastníků nemovitostí v L. proti P. (č. stížnosti 3485/02), Evropský soud pro lidská práva vyškrtl 25 stížností obdobných stížnosti paní H.-C. s odůvodněním, že polský stát přijal dostatečná opatření k ... o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8) se zabýval rovněž Evropský soud pro lidská práva. V rozsudku velkého senátu ze dne 19. června 2006, v případu H.-C. proti P., č. stížnosti .
Právní věta: Nepřijaly-li státní orgány za účelem umožnění styku rodiče s nezletilým dítětem veškerá opatření, která od nich bylo možno v konkrétním případě rozumně očekávat, popřípadě je přijaly s prodlením, jde o případ nepřiměřeně dlouhého řízení, jímž mohlo být zasaženo právo na rodinný život (chráněné článkem 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a článkem 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) porušení takového práva z uvedeného důvodu je třeba zohlednit při závěru o vzniku nemajetkové újmy rodiče, který nemá dítě ve své výchově, a její intenzitě rozhodné pro ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 158/2007, b. 16). Obdobný výklad zastává i Evropský soud pro lidská práva (dále též „Evropský soud“ nebo „ESLP“), podle něhož čl. 8 Úmluvy sice směřuje zejména k ochraně jednotlivce před svévolnými zásahy státních ... Význam řízení byl pro žalobce vzhledem k jeho předmětu vyšší než standardní. Jedná se o typ řízení, s nímž Evropský soud pro lidská práva „spojuje potřebu zvýšené péče soudu o rychlé vyřízení věci“. Význam řízení pro žalobce však dle soudu .
Právní věta: Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že rozhodnout o zastavení trestního stíhání je možno jen u trestních stíhání, která běžela po dobu více jak 8 let od zahájení trestního stíhání k datu vyhlášení amnestie dne 1. ledna 2013. Zmíněný článek II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 tedy nelze použít na trestní stíhání, která byla k datu amnestie dne 1. ledna 2013 pravomocně skončena, a k zrušení odsuzujícího rozsudku a tím k pokračování v trestním stíhání došlo na základě dovolání, jako tomu bylo v posuzovaném případě, anebo na základě jiného mimořádného opravného prostř ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 771 až 772). Policejní provokaci Evropský soud pro lidská práva definoval jako situaci, kdy agent se neomezí na pouhé vyšetřování trestné činnosti čistě pasivním způsobem, ale – aby ... senátu ze dne 5. 2. 2008, č. 74420/01, § 55). Při zjišťování, zda činnost agenta byla čistě pasivní, Evropský soud pro lidská práva zkoumá důvody, pro které byla tajná operace nařízena a chování státních orgánů, které ji prováděly. Zajímá se .
Právní věta: Rozhodčí doložka uzavřená mezi společností a hlavním akcionářem, obsažená ve smlouvě o převzetí jmění hlavním akcionářem, ostatní akcionáře společnosti, kteří stranou této smlouvy nejsou, nezavazuje.

Úryvek z textu:
... soud v minulosti opakovaně shledal označené ustanovení ústavně konformním; z jeho judikatury při svém rozhodování vycházel dosud i Nejvyšší soud. Evropský soud pro lidská práva, k jehož interpretaci Úmluvy je Nejvyšší soud povinen přihlížet (srov. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu .
Právní věta: K podmínkám použitelnosti výpovědi osoby vyslechnuté podle zahraniční právní úpravy v postavení tzv. korunního svědka. Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze vyvodit obecné základní podmínky přípustnosti použití svědecké výpovědi tzv. korunního svědka, a to i podle zahraniční právní úpravy (např. Polské republiky) v trestním řízení, kterými jsou a) otevřený přístup prokuratury (státního zastupitelství) k dohodě s korunním svědkem a informování o jeho postavení v řízení, b) zaručení přístupu obhajoby k výslechu takového svědka, a to včetně možnosti mu klást potřebné otázk ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.; dále jen „Úmluva“). Jak dříve Komise pro lidská práva, tak dnes Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) zdůrazňuje, že použití výpovědi takového korunního svědka samo o sobě nedostačuje k tomu, aby .
Právní věta: Aktivní účast nositele rodičovské zodpovědnosti na nežádoucí medializaci dítěte se primárně promítá v oblasti výkonu rodičovské zodpovědnosti, nikoliv do úvah o vyloučení protiprávnosti zásahu způsobeného médii. Ochrana osobnostních práv dítěte vyžaduje, aby bylo chráněno proti všem zásahům, bez ohledu na to, odkud přicházejí. Porušením povinností nositele rodičovské zodpovědnosti podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona o rodině ve vazbě na čl. 16 Úmluvy o právech dítěte nedochází ke snížení výše relutární satisfakce poskytované původcem zásahu za zásah do osobnostních práv nezletilého.

Úryvek z textu:
... soudy rozhodoval naposled rozsudkem ze dne 24. 6. 2004, ve věci Von Hannover proti Německu, stížnost č. 59320/00, Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) o nároku, který již nezahrnoval ochranu před šířením fotografií stěžovatelky a jejích dětí – ... hrají roli ve veřejném životě, ať už v politice, ekonomii, umění, sociální sféře, sportu nebo v nějakém jiném oboru.“ Evropský soud pro lidská práva na tuto definici opakovně odkazuje a také ji postupně rozšířil o tzv. „osoby veřejného zájmu na základě .
Klíčové slová: vlastnické právo, plnění pracovních úkolů, telekomunikační zařízení

Sbírka NS 7/1999
A
39/1999
Právní věta: Za správnou není možné považovat úvahu dovolatelky o tom, že z jejího vlastnického práva k telekomunikačnímu zařízení vyplývá i její vlastnictví ke zprávám, které jsou prostřednictvím tohoto zařízení podávány. Zprávy dopravované telefonem nelze považovat za majetek, který by mohl být předmětem vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a se kterým by mohl vlastník telekomunikačního zařízení, jehož prostřednictvím jsou telefonické zprávy komunikovány, nakládat. Zákaz seznamovat se s telefonickými zprávami jiných osob a jakkoli s nimi disponovat vztahující se i ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... týkat veřejného zájmu [srov. Čapek, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva, Praha 1995, str. 71 a Čapek, J.: Z rozhodnutí Evropského soudu a Evropské komise ... rozhodnutí a stanovisek, přílohovém sešitu XIV., str. 21). V rozsudku ve věci A. proti Francii z roku 1993 dospěl Evropský soud pro lidská práva k závěru, že telefonický rozhovor neztrácí svůj soukromý charakter tím, že se jeho obsah týká nebo může .
Právní věta: Podle ustanovení občanského zákoníku upravujících náhradu škody se nemateriální újma neodškodňuje - s jedinou výjimkou, kterou je odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, jak stanoví § 444 obč. zák. Nárok na odškodnění imateriální újmy za odsouzení a výkon trestu odnětí svobody nezakládá ani zákon č. 58/1969 Sb., který je ve vztahu k obč. zákoníku zákonem speciálním a nelze z něj dovodit, že by soud mohl svým rozhodnutím konstituovat nějaké další nároky, kromě nároků v zákoně uvedených.

Úryvek z textu:
... . 19 věty první Úmluvy k zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen \"Soud\"). Podle čl. 41 Úmluvy jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo ... a citové by bylo možno uvažovat pouze v případě spravedlivého zadostiučinění podle čl. 41 Úmluvy, to však může přiznat pouze Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP), zřízený podle čl. 19 Úmluvy. K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.