Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
327503
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 60906
USSR: 33979
NSČR: 116511
NSSČR: 62663
USČR: 76021
EUR-LEX (sk): 11446
EUR-LEX (cz): 11484
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 415826
Krajské soudy (ČR): 38931
Poslední aktualizace
25.05.2019 06:51

Nalezené rozsudky pro výraz: evropský soud


Přibližný počet výsledků: 692 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: evropský soud
  • evropsky nalezené 1788 krát v 971 doukumentech
  • soud nalezené 5148155 krát v 116480 doukumentechPrávní věta: Právo na projednání věci v přiměřené lhůtě nemá za důsledek zastavení trestního stíhání. Dojde-li k porušení tohoto práva na projednání věci v přiměřené lhůtě podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy, není možné dovodit závěr o možnosti či nutnosti zastavení trestního stíhání podle  11 odst. 1 písm. J tr. ř. Toto porušení je pouze předpokladem pro spravedlivé zadostiučinění stěžovatelů prostřednictvím finanční kompenzace, ale bez dalšího nemůže být důvodem pro zastavení trestního stíhání. To vyplývá i z judikatury Evropského soudu.

Úryvek z textu:
6 Tdo 1172/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. října 2003 dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněných M. S., T. W., M. J., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici M., a K. T., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 11. 2002, sp. zn. 4 To 144/2002, jako soudu druhého stupně v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 55 T 3/2001, a rozhodl t a k t o : Podle § 265k odst. 1 .
Právní věta: Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu (čl. 95 odst. 1 věta před středníkem ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky). Česká republika se stala stranou Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění Protokolu č. 11 (č. 209/1992 Sb., dále jen Úmluva) dne 1. 1. 1993 jako nástupnický stát České a Slovenské federativní republiky a Úmluva je tak součástí právního řádu České republiky. Podle čl. 46 odst. 1 Úmluvy se vysoké smluvní strany zavazují, že se budou řídit konečným rozsudkem Soudu ve všech případech, jichž ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
25 Cdo 789/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce J. M., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice – Ministerstvu obrany ČR, se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, pro doručování Vojenský úřad pro právní zastupování se sídlem v Praze 6, náměstí Svobody 471, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 C 10/2002, o dovolání žalobce .
Právní věta: Vzdá-li se obžalovaný odvolání proti odsuzujícímu rozsudku, kterým mu je i ukládán trest podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, má se za to, že je se stanoveným druhem trestu a jeho výměrou srozuměn, a to i z hlediska kompenzace nepřiměřené délky trestního řízení, a nemůže se z důvodu nepřiměřené délky trestního řízení domáhat ještě zadostiučinění v penězích.

Úryvek z textu:
30 Cdo 4139/2013 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobce Z. T., zastoupeného Mgr. Michalem Vogelem, advokátem se sídlem v Liberci, Sokolovské náměstí 312/1, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 180.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 22 .
Právní věta: Zásadu „ne bis in idem“ ve smyslu Úmluvy je tedy namístě vztáhnout jak na činy patřící podle českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. V praxi proto může dojít k porušení této zásady v případě vynesení dvou po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou případech jako trestný čin (tzn. v kombinaci trestný čin – trestný čin), dvou takových po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako trestný čin a poté jako přestupek (tzn. v kombinaci trestný čin – ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
3 Tdo 231/2017-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 3. 2017 o dovolání, které podal obviněný M. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2016, sp. zn. 10 To 319/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 11 T 83/2016, takto: Podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu se dovolání obviněného M. K. odmítá. Odůvodnění I. Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 11 .
Právní věta: Rozhodná délka řízení podle judikatury Evropského soudu a Nejvyššího soudu je vymezena svým počátkem a koncem. Rozhodný počátek a rozhodný konec řízení z hlediska posuzování délky řízení se ne vždy striktně odvíjí od počátku a konce řízení dle procesních předpisů, neboť vždy je nutné mít na zřeteli, že má být odškodněna nemajetková újma spočívající v nejistotě ohledně výsledku řízení. Proto je třeba vždy zkoumat, do jakého okamžiku šlo o účelné vedení řízení směřující k reálnému vymožení práva oprávněného, a od kdy již další průběh řízení ztrácí svůj význam, nebo ve vztahu k insolvenčnímu říze ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... právní závěry odvolacího soudu, poukazuje dále na relevantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Evropský soud“) a judikaturu Nejvyššího soudu vztahující se k problematice vymezení rozhodné délky řízení. Rozhodná délka řízení podle ... bylo způsobilé účastníku působit újmu spočívající v nejistotě ohledně jeho výsledku. Proto např. v případě trestních řízení Evropský soud stanoví rozhodný počátek řízení dnem, kdy se poškozený o trestním stíhání dozvěděl, přestože na základě procesních .
Právní věta: Nepřijaly-li státní orgány za účelem umožnění styku rodiče s nezletilým dítětem veškerá opatření, která od nich bylo možno v konkrétním případě rozumně očekávat, popřípadě je přijaly s prodlením, jde o případ nepřiměřeně dlouhého řízení, jímž mohlo být zasaženo právo na rodinný život (chráněné článkem 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod a článkem 8 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod) porušení takového práva z uvedeného důvodu je třeba zohlednit při závěru o vzniku nemajetkové újmy rodiče, který nemá dítě ve své výchově, a její intenzitě rozhodné pro ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 158/2007, b. 16). Obdobný výklad zastává i Evropský soud pro lidská práva (dále též „Evropský soud“ nebo „ESLP“), podle něhož čl. 8 Úmluvy sice směřuje zejména k ochraně jednotlivce před svévolnými zásahy státních ... . Význam řízení byl pro žalobce vzhledem k jeho předmětu vyšší než standardní. Jedná se o typ řízení, s nímž Evropský soud pro lidská práva „spojuje potřebu zvýšené péče soudu o rychlé vyřízení věci“. Význam řízení pro žalobce však dle soudu .
Právní věta: Z dikce tohoto ustanovení vyplývá, že rozhodnout o zastavení trestního stíhání je možno jen u trestních stíhání, která běžela po dobu více jak 8 let od zahájení trestního stíhání k datu vyhlášení amnestie dne 1. ledna 2013. Zmíněný článek II rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013 tedy nelze použít na trestní stíhání, která byla k datu amnestie dne 1. ledna 2013 pravomocně skončena, a k zrušení odsuzujícího rozsudku a tím k pokračování v trestním stíhání došlo na základě dovolání, jako tomu bylo v posuzovaném případě, anebo na základě jiného mimořádného opravného prostř ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... M. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 771 až 772). Policejní provokaci Evropský soud pro lidská práva definoval jako situaci, kdy agent se neomezí na pouhé vyšetřování trestné činnosti čistě pasivním způsobem, ale – ... senátu ze dne 5. 2. 2008, č. 74420/01, § 55). Při zjišťování, zda činnost agenta byla čistě pasivní, Evropský soud pro lidská práva zkoumá důvody, pro které byla tajná operace nařízena a chování státních orgánů, které ji prováděly. Zajímá .
Právní věta: Za správnou není možné považovat úvahu dovolatelky o tom, že z jejího vlastnického práva k telekomunikačnímu zařízení vyplývá i její vlastnictví ke zprávám, které jsou prostřednictvím tohoto zařízení podávány. Zprávy dopravované telefonem nelze považovat za majetek, který by mohl být předmětem vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a se kterým by mohl vlastník telekomunikačního zařízení, jehož prostřednictvím jsou telefonické zprávy komunikovány, nakládat. Zákaz seznamovat se s telefonickými zprávami jiných osob a jakkoli s nimi disponovat vztahující se i ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... A. proti Francii z roku 1993 dospěl Evropský soud pro lidská práva k závěru, že telefonický rozhovor neztrácí svůj soukromý charakter tím, že se jeho obsah týká nebo může týkat veřejného zájmu [srov. Čapek, J.: Evropský soud a Evropská komise pro lidská práva, Praha .
Právní věta: Podle ustanovení občanského zákoníku upravujících náhradu škody se nemateriální újma neodškodňuje - s jedinou výjimkou, kterou je odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, jak stanoví § 444 obč. zák. Nárok na odškodnění imateriální újmy za odsouzení a výkon trestu odnětí svobody nezakládá ani zákon č. 58/1969 Sb., který je ve vztahu k obč. zákoníku zákonem speciálním a nelze z něj dovodit, že by soud mohl svým rozhodnutím konstituovat nějaké další nároky, kromě nároků v zákoně uvedených.

Úryvek z textu:
... 19 věty první Úmluvy k zajištění plnění závazků, přijatých Vysokými smluvními stranami v Úmluvě a Protokolech k ní, se zřizuje Evropský soud pro lidská práva (dále jen \"Soud\"). Podle čl. 41 Úmluvy jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo ... a citové by bylo možno uvažovat pouze v případě spravedlivého zadostiučinění podle čl. 41 Úmluvy, to však může přiznat pouze Evropský soud pro lidská práva (dále jen ESLP), zřízený podle čl. 19 Úmluvy. K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem .
Právní věta: Jednání obviněných naplňuje též znak skutkové podstaty trestného činu obchodování s lidmi podle § 232a odst. 2 písm. c) tr. zák., ve znění účinném do 31. 12. 2009, který spočívá v tom, že poškození byli „užiti k nuceným pracím“. Popis jednání obviněných ve skutkové větě výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně ve spojení s usnesením odvolacího soudu zcela naplňuje tento alternativní zákonný znak zmíněné právní kvalifikace skutku. Poškození v této trestní věci byli zbaveni lidské svobody a důstojnosti, práce na nich byla vymáhána pohrůžkami trestů i tresty, výhrůžkami ublížení na zdraví i ži ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ji do školy. Ve skutečnosti se stěžovatelka stala neplacenou služkou manželů D. a byl jí zabaven pas. Za těchto okolností Evropský soud pro lidská práva výslovně konstatoval, že stěžovatelka „byla podrobena přinejmenším nuceným pracím ve smyslu čl. 4 Úmluvy“. Pojem nucené práce .
Právní věta: Korupční jednání, ať již ve formě aktivního poskytnutí, nabídnutí nebo slibu úplatku, nebo ve formě pasivního přijetí úplatku či jeho slibu nebo nabídky, je třeba ve veřejné i v soukromé sféře postihovat primárně ustanoveními o úplatkářství podle § 331 a § 332 tr. zákoníku. Ustanovení § 226 odst. 3 tr. zákoníku se proto může uplatnit jen subsidiárně v těch případech, na které nedopadají shora citovaná ustanovení o úplatkářství, tj. nejde-li o přijetí úplatku v souvislosti s podnikáním pachatele nebo někoho jiného (§ 331 odst. 1 alinea 2 tr. zákoníku) nebo o podplacení v souvislosti ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... straně negativně požadavkem, aby se policejní orgány na trestné činnosti aktivně samy nepodílely ve smyslu jejího iniciování a podněcování. Také Evropský soud pro lidská práva (dále jen ,,ESLP“) se zabýval v řadě rozhodnutí policejní provokací. Ve výkladu podaném Evropským soudem pro lidská .
Právní věta: Jestliže tedy v přezkoumávané věci zůstavitel sám za svého života neurčil, jak má být s jeho ostatky naloženo a nebyl ani získán souhlas osob oprávněných takový souhlas udělit, bylo svévolným odběrem vzorků DNA zemřelého zasaženo do práva na pietní ochranu osobnosti, jejíž výkon přísluší manželu a dětem zemřelé fyzické osoby, a není-li jich, jejím rodičům

Úryvek z textu:
... 95) Evropský soud pro lidská práva vyslovil, že právo na rodinný a soukromý život samo o sobě nezahrnuje právo dědit, nejsou-li dány další významné okolnosti. Ve věci Jäggi proti Švýcarsku (rozhodnutí ze dne 13. června 2006, č. 58757/00) Evropský soud pro ... projednávané věci je žalovaná 1) o otcovství J. S. přesvědčena, důkaz o otcovství si pořídila pouze pro účely soudního řízení. Evropský soud pro lidská práva navíc v této věci uvedl, že poskytnutí vzorků DNA by nebylo nepřiměřeným zásahem do práv dědiců .
Právní věta: Podstatným podkladem pro stanovení tržní hodnoty obchodního podílu, potažmo pro rozhodnutí soudu o vypořádání SJM nebyl znalecký posudek k ocenění obchodního podílu (jako majetkové hodnoty patřící do masy SJM) podaný žalovanou, nýbrž cena, za kterou byl tento podíl bývalým manželem žalobkyně fakticky prodán, neboť právě tento postup považoval za výstižnější a pro žalobkyni za spravedlivější (finančně výhodnější). Jaké pohnutky vedly bývalého manžela žalobkyně k prodeji 15% obchodního podílu právě za tuto cenu, či hypotetická úvaha, nemající podklad ve skutečném procesním postupu soudu, o tom, ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. Toto ustanovení však nelze vykládat (a ani Evropský soud pro lidská práva tak nečiní) tak, že by jím byl založen zvláštní opravný prostředek, na jehož základě by vnitrostátní soudy .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.