Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
R značka :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
336231
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119112
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 418632
Krajské soudy (ČR): 40418
Poslední aktualizace
21.09.2019 06:27

Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura


Přibližný počet výsledků: 49005 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: judikatura
  • judikatura nalezené 110262 krát v 49005 doukumentechPrávní věta: Určit přiměřenou délku trestního řízení nelze obecně. Vždy je nutné, ji posuzovat podle konkrétních okolností každého jednotlivého případu s přihlédnutím ke složitosti věci, chování obviněného a příslušných státních orgánů. Toto dovozuje i z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, kde také nenalezneme žádnou konkrétní lhůtu.   Analogie je v trestním právu procesním obecně přípustná. Výjimku z jejího použití tvoří případy, kdy zákonná úprava stanoví pravidlo jasně a tak, že není žádný prostor pro přejímání pravidel z jiných případů. Právě takto jednozn ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 345/2003 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. července 2003 o dovoláních, která podala jednak nejvyšší státní zástupkyně v neprospěch obviněného Mgr. M. P., proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 22. 10. 2002, sp. zn. 7 To 433/2002, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 9 T 24/2002, t a k t o : 1. Z podnětu dovolání nejvyšší státní zástupkyně s e podle § 265k odst. 1 tr. řádu z r u š u j í .
Právní věta: K tomu Nejvyšší soud dodává, že při řešení právní otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka si nemohou obecné soudy samy svévolně stanovovat (určovat) kritéria či znaky, při jejichž osvědčení lze na danou právní otázku odpovědět kladně, nýbrž musejí důsledně vycházet z judikatury Ústavního soudu, především z jeho nálezu sp. zn. I. ÚS 2219/2014. Dobrou víru nabyvatele nelze presumovat již tím, že nabyvatel vycházel ze stavu zápisů v katastru nemovitostí (není tedy možné, aby např. u katastrálního vlastníka C soud bez dalšího dovodil existenci jeho dobré víry již tím, že při nabývání vlastnict ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 4872/2015 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka, v právní věci žalobce A. U., zastoupeného Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem v Praze 5, Lamačova 824/9, proti žalované INGBAU CZ s. r. o., se sídlem v Pardubicích – Zelené Předměstí, S. K. Neumanna 2708, identifikační číslo osoby 259 41 127, zastoupené JUDr. Pavlem Jelínkem, advokátem se sídlem v .
Právní věta: Nejvyšší soud ve své konstantní judikatuře opakovaně vysvětlil, že sjednají-li si smluvní strany způsob a postup pro předání díla, má to ten důsledek, že k provedení předmětného díla, na něž obchodní zákoník v ustanovení § 548 odst. 1 váže vznik práva na zaplacení ceny díla, může dojít pouze způsobem a postupem dohodnutým účastníky ve smlouvě, nikoli postupem a způsobem jiným, tedy ani fakticky. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud jak v rozsudku ze dne 22. září 2009, sp. zn. 32 Cdo 2592/2008 (jenž je, stejně jako ostatní uváděná rozhodnutí, veřejnosti k dispozici in www.nsoud.cz), tak i v dal ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
32 Cdo 358/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o., se sídlem v Levici, Bernolákova 16, PSČ 934 01, Slovenská republika, identifikační číslo osoby 36529354, zastoupené JUDr. Gabrielem Turzou, hostujícím evropským advokátem se sídlem v Želiezovcích, Schubertova 12, Slovenská republika, proti .
Právní věta: Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání pro každý dovolací důvod vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Pouhá kritika právního posouzení odvolacího soudu ani citace (části) textu ustanovení § 237 o. s. ř. nepostačují. Nepostačuje ani odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu nebo Evropského soudu pro lidská práva, od jejichž řešení se má řešení přijaté odvolacím soudem odchylovat, nebo tvrzení, že odvolací soud postupoval v rozporu s judikaturou soudu dovolacího, aniž by dovolatel blíže specifikoval, kterou konkrétní judikaturu d ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 1435/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Františka Ištvánka ve věci žalobkyně J. L., zastoupené Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se sídlem v Brně, Anenská 8/8, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu a o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 43 C 24/2008, o dovolání .
Právní věta: Žalobce v tomto směru odvolacímu soudu vytýká, že své rozhodnutí zatížil vadou, dospěl-li k jinému skutkovému zjištění (ohledně zjištění, že za žalovanou na její žádost zaplatil dělníkům za stavební práce) než soud prvního stupně, aniž zopakoval relevantní důkazy. Má za to, že postup odvolacího soudu je v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (s jeho rozsudky ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1546/1999, ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1560/2011, a ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 971/2012). Jakkoliv by se tato výtka mohla jevit jako oprávněná, neboť odvolací soud v rozhodnutí ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
33 Cdo 2748/2015 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce M. S., zastoupeného doc. JUDr. Bc. Tomášem Gřivnou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1044/23, proti žalované MUDr. V. M., zastoupené JUDr. Jaroslavou Šafránkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Lublaňská 673/24, o zaplacení 250.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u .
Právní věta: Nepatřičně je proto odvolacímu soudu ze strany dovolatelů vytýkáno, že nerespektoval relevantní judikaturu Ústavního soudu, když je zřejmé, že odvolací soud při posuzování právně rozhodných skutečností daného případu naopak z této judikatury vycházel, to vše v situaci, kdy judikatura Nejvyššího soudu se v řešení skutkově obdobných případů s judikaturou Ústavního soudu zásadně rozchází. Přitom sama okolnost, že dovolatelé namítají, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil, respektive nerozhodl v intencích jimi připomínané judikatury Ústavního soudu (z níž ovšem odvolací soud při rozsouzen ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 1882/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vlacha v právní věci žalobkyň a) Z. M., a b) Z. R., obou zastoupených JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák s. r. o., se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti žalovaným 1) J. P., a 2) L. P., oběma zastoupeným JUDr. Hanou Lukešovou, advokátkou se sídlem v Radovesicích 48, o určení vlastnictví a vyklizení .
Právní věta: Jestliže odvolací soud rozhodl zcela v intencích návrhu žalovaného o tom, že podíly účastníků jsou stejné a žalobkyni uložil povinnost, aby žalovanému zaplatila na vyrovnání jeho podílu částku 2,207.145,- Kč, lze hovořit o procesním úspěchu na straně žalovaného a naopak o neúspěchu na straně žalobkyně. Závěr odvolacího soudu, který dovodil, že v případě řízení o vypořádání společného jmění manželů nelze hovořit o úspěchu toho kterého z účastníků a právo na náhradu nákladů řízení před odvolacím soudem nepřiznal žádnému z nich, je proto v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu.

Úryvek z textu:
22 Cdo 1894/2014 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně Mgr. H. B., L., zastoupené JUDr. Romanem Andělem, advokátem se sídlem v Praze 1, Washingtonova 25, proti žalovanému R. B., L., zastoupenému Mgr. Evou Hodákovou, advokátkou se sídlem v Brandýse nad Labem, Komenského náměstí 56, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu Praha – východ .
Právní věta: Otec žalovaného a jeho družka E. S. společně hospodařili se svými důchody, velmi často pobýval v jejím bytě v Č., v nedalekém B. n. L. měl většinu svých ošetřujících lékařů, ve zdejší nemocnici byl opakovaně hospitalizován a v ní také zemřel, v letech 2004 a 2005 měl vážné zdravotní problémy a pečovala o něho jeho družka ve svém bytě a žalovaný se do bytu přestěhoval na jaře roku 2005 a užíval ho spolu se svojí manželkou a synem. Závěr odvolacího soudu, že po nastěhování žalovaného a jeho rodiny do předmětného bytu měly občasné pobyty jeho otce v bytě (až do jeho smrti v listopadu 2005) charak ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
26 Cdo 2896/2012 ROZSUDEK Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i., se sídlem Zdiby, Ústecká 98, zastoupeného JUDr. Jitkou Němcovou, advokátkou se sídlem Praha 9, Prouzova 2, proti žalovanému V. R., bytem P. 3, B. 551/56, zastoupenému JUDr. Josefem Svobodou, advokátem se sídlem Praha 7, Poupětova 3, o .
Právní věta: Dovolací soud považuje za potřebné zopakovat již dříve vyslovený názor, že „novela řízení o dovolání provedená zákonem č. 404/2012 Sb. směřovala k tomu, aby řízení o dovolání nebylo zatíženo zdlouhavým zkoumáním toho, co dovolatel skutečně proti rozhodnutí odvolacího soudu namítá, čeho se dovolává či jak by podle jeho názoru mělo řízení probíhat a věc měla být správně rozhodnuta. Samozřejmě, to vše klade vyšší nároky na právní zástupce dovolatelů při sepisu dovolání (případně na dovolatele samotné, mají-li zákonem požadované právnické vzdělání). Cílem této právní úpravy není a nemůže být šikan ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 2822/2013 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce J. P., zastoupeného JUDr. Kristinou Škampovou, advokátkou se sídlem v Brně, Pellicova 8a, proti žalované České republice – České národní bance, IČ: 48136450 se sídlem Na Příkopě 28/864, 115 03 Praha 1, o zaplacení částky 27,000.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 404/2009, o .
Právní věta: Podle dikce ustanovení § 237 o.s.ř. je jedním z předpokladů přípustnosti dovolání skutečnost, že na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva napadené rozhodnutí závisí, tedy že odvolacím soudem vyřešená právní otázka je pro jeho rozhodnutí určující. Dovolací soud dále připomíná, že ve svém usnesení uveřejněném pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přijal závěr, že má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř. ve znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolac ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
30 Cdo 1164/2015 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha, v právní věci žalobkyně JUDr. J. V., zastoupené JUDr. Zorou Švábíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Novoborská 374/29, proti žalovanému doc. akad. arch. V. S., zastoupenému Mgr. Lindou Kasha, advokátkou se sídlem v Praze 1, Uhelný trh 414/9, o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 66 C 34/2012, o dovolání .
Právní věta: K podmínkám použitelnosti výpovědi osoby vyslechnuté podle zahraniční právní úpravy v postavení tzv. korunního svědka. Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva lze vyvodit obecné základní podmínky přípustnosti použití svědecké výpovědi tzv. korunního svědka, a to i podle zahraniční právní úpravy (např. Polské republiky) v trestním řízení, kterými jsou a) otevřený přístup prokuratury (státního zastupitelství) k dohodě s korunním svědkem a informování o jeho postavení v řízení, b) zaručení přístupu obhajoby k výslechu takového svědka, a to včetně možnosti mu klást potřebné otázk ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... o zcela samostatné trestní řízení proti těmto obviněným, které nebylo vedeno proti obviněnému H. S. Ze shora uvedené judikatury ESLP lze podle názoru Nejvyššího soudu vyvodit obecné základní podmínky přípustnosti použití svědecké výpovědi tzv. korunního svědka, a ... všech shora uvedených důvodů je třeba uzavřít, že v tomto projednávaném případě bylo vyhověno všem požadavkům plynoucím z judikatury ESLP ohledně korunního svědka. Z těchto důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že napadené usnesení Vrchního soudu .
Právní věta: Zatímco v pracovněprávní oblasti jsou odškodňovány veškeré náklady, v odvětví občanského práva je náhrada nákladů vynaložených na péči o poškozeného a o jeho domácnost přiznávána pouze po dobu léčby a po jejím skončení již nikoliv. Senát Ústavního soudu dovodil, že v daném případě nelze sice nárok uplatněný žalobcem jako tzv. renta zahrnout pod náhradu nákladů léčení ani jej směšovat s náhradou za ztížení společenského uplatnění, avšak vzhledem k tomu, že ve své podstatě jde o náhradu majetkové újmy vzniklé vynaložením finančních prostředků na zajištění základní obsluhy postiženého, jež nahraz ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... nákladů, kterým byl poškozený vystaven v příčinné souvislosti s jednáním škůdce, jako se tento přístup v jiné souvislosti uplatňuje v judikatuře soudů, kdy např. za skutečnou škodu se považují vyšší náklady vynaložené na vypůjčení osobního vozu po dobu opravy vlastního poškozeného .
Právní věta: I. Pachatelem trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku může být pouze osoba, která v řízení vystupuje v postavení svědka nebo znalce podávajícího znalecký posudek. Jedná se o tzv. speciální subjekt ve smyslu § 114 odst. 1 tr. zákoníku. Na druhou stranu je zcela vyloučeno, aby se trestného činu podle § 346 odst. 2 tr. zákoníku dopustila osoba, která nepravdivě vypovídá ohledně trestného činu, který sama spáchala, a to ani tehdy, byla-li řádně poučena o právu odepřít vypovídat podle § 100 odst. 2 tr. ř. Trestní stíhání takové osoby by bylo ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , která má podstatný význam pro rozhodnutí. Zda jde o takovou okolnost, vždy nutno posuzovat ve vztahu ke konkrétnímu případu. Podle judikatury soudů (viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 63 v Bulletinu Nejvyššího soudu České republiky, roč. 1975, sešit č. 8) se za ... . a kol. Trestní zákoník II. díl Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 2959 až 2963). Podle ustálené judikatury (viz např. rozhodnutí č. 19/2006 Sb. rozh. tr.) musí soud, který rozhoduje o trestném činu křivé výpovědi a nepravdivého .
Právní věta: Současná judikatura připouští drobné nepřesnosti v obchodním jménu právnické osoby spočívající v tom, že namísto úplného označení právní formy obchodní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku, se použije některá ze zkratek připuštěných obchodním zákoníkem pro označení příslušné právní formy, která však v posuzovaném případě v obchodním rejstříku není zapsána, popřípadě i jiná notoricky známá zkratka, v posuzované věci o takový případ nejde. Použitá zkratka Ltd. není v českém jazyce obvyklou zkratkou pro označení právní formy společnosti s ručením omezeným, může vzbuzovat pochybnosti o toto ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... indosamentů, kterými měla být na žalobkyni převedena práva z předmětných směnek. I když je třeba přisvědčit tvrzení dovolatelky, že současná judikatura připouští drobné nepřesnosti v obchodním jménu právnické osoby spočívající v tom, že namísto úplného označení právní formy obchodní společnosti zapsaného .
Právní věta: 1. Tak tomu bude v těch případech, kde zákon stanoví existenci závazkového právního vztahu (tedy existenci pohledávky či odpovídajícího dluhu – srov. § 488 obč. zák.) jako nezbytnou náležitost právního úkonu. Například dojde-li k započtení pohledávky neexistující a tudíž k započtení nezpůsobilé (§ 580 obč. zák., § 358 obch. zák.), bude právní úkon započtení neplatný pro rozpor se zákonem. 2. V jiných případech ovšem zákon nečiní existenci pohledávky podmínkou (předpokladem) právního úkonu, který se k ní vztahuje. Tak tomu bude i v případě neexistence uznaného dluhu (závazku), která nečiní ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... jako podmínku platnosti uznání dluhu a tedy i jako předpoklad k uplatnění jeho účinků. Takový závěr však nekoresponduje s převažující judikaturou soudů, jež je vyjádřena odkazovaným judikátem. Obdobně vyjde-li najevo, že pohledávka postoupená za úplatu neexistuje, nemá tato ... (shodně srov. rozsudek Nejvyššího soudu z 30. dubna 2002, sp. zn. 29 Odo 341/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura, sešit č. 7/2002, pod číslem 127). V opačném případě, totiž platilo-li by, že nelze platně uznat nedluh, .
Právní věta: Dohoda oprávněné a povinné osoby, obsažená v exekutorském zápisu se svolením k vykonatelnosti, nemá obdobně jako dohoda obsažená v notářském zápisu se svolením k vykonatelnosti, ohledně jehož povahy co by titulu pro výkon rozhodnutí rozhodoval Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 10.října 2000, sp.zn. 21 Cdo 267/2000, hmotněprávní povahu. Jde o jednu z náležitostí, kterou musí exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti obsahovat, aby byl z materiálního hlediska vykonatelný. Dohoda oprávněné a povinné osoby tedy sama o sobě nemá za následek vznik, změnu nebo zánik práv nebo povinností účastníků ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... úkon (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 20 Cdo 12/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 4/2004 pod č. 82). Předpokladem vykonatelnosti takového notářského (a i exekutorského) zápisu však je, aby samotný právní úkon obsahoval .
Právní věta: Základní otázkou, kterou je třeba řešit, je, zda na nabyvatele jednotky přecházejí i splatné pohledávky společenství (závazky), jejichž subjektem byl dosavadní vlastník jednotky, jde-li o práva a povinnosti spojené s vlastnictvím jednotky a se spoluvlastnictvím společných částí domu (§ 20 odst. 1 zákona o vlastnictví bytů) nebo jestliže se týkají společných částí domu a pozemku (§ 20 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů). Uvedený problém judikatura dosud neřešila a v odborné literatuře jsou vyslovovány protichůdné názory. V díle. Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák, T. Zákon o vlastnictví ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř.), řešení následujících otázek, které dosud nebyly judikaturou dovolacího soudu řešeny: 1) Zda vlastník jednotky, který jednotku převedl na jiného, je pasivně legitimován ve sporu o platby záloh ... bytů) nebo jestliže se týkají společných částí domu a pozemku (§ 20 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů). Uvedený problém judikatura dosud neřešila a v odborné literatuře jsou vyslovovány protichůdné názory. V díle. Fiala, J., Novotný, M., Oehm, J., Horák .
Právní věta: Neobsahuje-li rozhodčí smlouva přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na „rozhodčí řád“ vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák....Nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, nemůže být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování a takovýto rozhodčí nález tudíž není způsobilým exekučním tit ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... . zastavit, jelikož zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž podle judikatury Nejvyššího soudu – srov. usnesení tohoto soudu ze dne 28. července 2011, sp. zn. 20 Cdo 2227/2011 – takový závěr platí .
Právní věta: 1)Nejvyšší soud se otázkou moderace (omezení) sankce z důvodu rozporu s dobrými mravy zabýval již například ve svém rozsudku dne 23. října 2006, sp. zn. 33 Odo 1385/2004, v němž posuzoval možnost soudu snížit sankci v podobě smluvní pokuty, kterou si sjednaly fyzické osoby ve smlouvě o půjčce pro případ, že dlužník věřiteli půjčku nevrátí ve sjednaném termínu. Přijal a odůvodnil zde závěr, že zatímco podle úpravy obchodního zákoníku má soud moderační právo a smluvní pokutu, která (na rozdíl od úroků a poplatku z prodlení) není příslušenstvím pohledávky, může snížit až do výše škody vzniklé do ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... než obvyklý, a že by sjednání úroku z prodlení bylo neplatné jen ve zbývající části, jsou bezpředmětné, neboť podle ustálené judikatury stíhá neplatnost podle § 39 obč. zák. pro rozpor s dobrými mravy celý úkon, nikoli pouze jeho část (viz např .
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.