Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura Nejvyššího soudu

Přibližný počet výsledků: 17112

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

4155 dokumentů
12 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Jestliže odvolací soud rozhodl zcela v intencích návrhu žalovaného o tom, že podíly účastníků jsou stejné a žalobkyni uložil povinnost, aby žalovanému zaplatila na vyrovnání jeho podílu částku 2,207.145,- Kč, lze hovořit o procesním úspěchu na straně žalovaného a naopak o neúspěchu na straně žalobkyně. Závěr odvolacího soudu, který dovodil, že v případě řízení o vypořádání společného jmění manželů nelze hovořit o úspěchu toho kterého z účastníků a právo na náhradu nákladů řízení před odvolacím soudem nepřiznal žádnému z nich, je proto v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolací soud považuje za potřebné zopakovat již dříve vyslovený názor, že „novela řízení o dovolání provedená zákonem č. 404/2012 Sb. směřovala k tomu, aby řízení o dovolání nebylo zatíženo zdlouhavým zkoumáním toho, co dovolatel skutečně proti rozhodnutí odvolacího soudu namítá, čeho se dovolává či jak by podle jeho názoru mělo řízení probíhat a věc měla být správně rozhodnuta. Samozřejmě, to vše klade vyšší nároky na právní zástupce dovolatelů při sepisu dovolání (případně na dovolatele samotné, mají-li zákonem požadované právnické vzdělání). Cílem této právní úpravy není a nemůže být šikan ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle judikatury Nejvyššího soudu smlouva o smlouvě budoucí je účinná jen mezi jejími účastníky a jestliže některý účastník této smlouvy převede vlastnické právo k věci, jejíž zamýšlený převod je obsahem smlouvy o smlouvě budoucí, na osobu třetí, zaniknou práva a povinnosti ze smlouvy o smlouvě budoucí pro nemožnost plnění.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: nabývání vlastnictvístavebníksouhlas s provedením stavby
C
Právní věta: Z hlediska určení vlastníka stavby podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu nejsou relevantní argumenty použité odvolacím soudem ve prospěch žalované, a to že zastavěný pozemek byl její, že dala souhlas s provedením staveb, na nichž se posléze podílela a že byla stavebníkem ve veřejnoprávním smyslu, neboť podle dlouhodobě ustálené praxe soudů je rozhodné, kdo staví fakticky s úmyslem stavět pro sebe.

Úryvek z textu:
Právní věta: Zákonodárce stanovil pravidlo, které upravuje postup při vypořádávání restitučního nároku, ale pouze pro případ, kdy vlastník pozemku s finanční úhradou nesouhlasí. V souzené věci však odvolací soud dovodil, že pro způsob vypořádání vzájemných vztahů žalobců a žalovaných je určující i souhlas vlastníka s finančním plněním. Takový závěr však ze zákona nevyplývá a je v rozporu s judikaturou vyšších soudů.

Úryvek z textu:
Právní věta: Odvolací soud poté, kdy se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že žalobou uplatněný nárok nelze přiznat (pro neexistenci smlouvy o dílo) z titulu zaplacení ceny díla, postupoval správně a v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu, pokud žalobní nárok posoudil podle jiné hmotně-právní normy, která upravuje nárok na vydání plnění z bezdůvodného obohacení.

Úryvek z textu:
Právní věta: Stanovení výchozí částky: „Uvedené platí i ve vztahu k volbě výchozí částky pro určení výše přiměřeného zadostiučinění, která by se měla podle judikatury Nejvyššího soudu pohybovat v rozmezí mezi 15 000 Kč až 20 000 Kč za první dva a dále za každý další rok nepřiměřeně dlouhého řízení. Částka 15 000 Kč je přitom částkou základní (...) a úvaha o jejím případném zvýšení se odvíjí od posouzení všech okolností daného případu (...). Ani v případě extrémní délky řízení, která by podle Stanoviska vedla k použití výchozí částky až 20 000 Kč za první dva a dále za každý následující rok vedení posuzovan ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jeho definici proto podala ustálená judikatura Nejvyššího soudu, podle níž se nesprávným úředním postupem rozumí „porušení pravidel pro počínání státního orgánu při jeho činnosti a zpravidla jde o postup, který s rozhodovací činností nesouvisí, anebo naopak jde o takový postup řízení směřující sice k vydání rozhodnutí, který se však bezprostředně v obsahu rozhodnutí neodrazí“ Zvláště je třeba zdůraznit, že nesprávným úředním postupem může být i nevydání rozhodnutí, či jiná nečinnost státního orgánu

Úryvek z textu:
Právní věta: Z výše uvedeného je tudíž zřejmé, že judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v závěru, že v případě odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné moci vzniká poškozenému škoda až tehdy, nebude-li jeho nárok vůči dlužníku uspokojen ani v rámci konkurzu, tj. pominou-li účinky prohlášeného konkurzu, případně bude zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka. Okamžik, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, je tudíž nutné spojovat s okamžikem, kdy se poškozený dozvěděl o pominutí účinků prohlášeného konkurzu, či zamítnutí návrhu na prohlášen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Závěr, podle něhož je lhůta k uplatnění práva přehlasovaného vlastníka požádat soud, aby rozhodl o věci, o níž jednalo shromáždění společenství vlastníků jednotek, lhůtou prekluzivní a jejím uplynutím právo zaniká, plyne zcela jednoznačně z ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů) a § 583 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, jakož i z ustálené judikatury Nejvyššího soudu (srov. důvody rozsudku ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3706/20 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU