Nalezené rozsudky pro výraz: judikatura

Přibližný počet výsledků: 56508

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

32819 dokumentů
34114 dokumentů
5958 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Nepatřičně je proto odvolacímu soudu ze strany dovolatelů vytýkáno, že nerespektoval relevantní judikaturu Ústavního soudu, když je zřejmé, že odvolací soud při posuzování právně rozhodných skutečností daného případu naopak z této judikatury vycházel, to vše v situaci, kdy judikatura Nejvyššího soudu se v řešení skutkově obdobných případů s judikaturou Ústavního soudu zásadně rozchází. Přitom sama okolnost, že dovolatelé namítají, že odvolací soud věc nesprávně právně posoudil, respektive nerozhodl v intencích jimi připomínané judikatury Ústavního soudu (z níž ovšem odvolací soud při rozsouzen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Žalobce v tomto směru odvolacímu soudu vytýká, že své rozhodnutí zatížil vadou, dospěl-li k jinému skutkovému zjištění (ohledně zjištění, že za žalovanou na její žádost zaplatil dělníkům za stavební práce) než soud prvního stupně, aniž zopakoval relevantní důkazy. Má za to, že postup odvolacího soudu je v rozporu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (s jeho rozsudky ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1546/1999, ze dne 15. 2. 2012, sp. zn. 30 Cdo 1560/2011, a ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 30 Cdo 971/2012). Jakkoliv by se tato výtka mohla jevit jako oprávněná, neboť odvolací soud v rozhodnutí ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání pro každý dovolací důvod vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Pouhá kritika právního posouzení odvolacího soudu ani citace (části) textu ustanovení § 237 o. s. ř. nepostačují. Nepostačuje ani odkaz na rozhodnutí Ústavního soudu nebo Evropského soudu pro lidská práva, od jejichž řešení se má řešení přijaté odvolacím soudem odchylovat, nebo tvrzení, že odvolací soud postupoval v rozporu s judikaturou soudu dovolacího, aniž by dovolatel blíže specifikoval, kterou konkrétní judikaturu d ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jestliže odvolací soud rozhodl zcela v intencích návrhu žalovaného o tom, že podíly účastníků jsou stejné a žalobkyni uložil povinnost, aby žalovanému zaplatila na vyrovnání jeho podílu částku 2,207.145,- Kč, lze hovořit o procesním úspěchu na straně žalovaného a naopak o neúspěchu na straně žalobkyně. Závěr odvolacího soudu, který dovodil, že v případě řízení o vypořádání společného jmění manželů nelze hovořit o úspěchu toho kterého z účastníků a právo na náhradu nákladů řízení před odvolacím soudem nepřiznal žádnému z nich, je proto v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud ke způsobu řešení určité právní otázky existuje konstantní a nerozporná judikatura dovolacího soudu, lze po soudech nižších stupňů požadovat, aby takovou judikaturu znaly a řídily se jí. Závěr odvolacího soudu o tom, že posuzované řízení bylo právně složité, je proto nesprávný a v rozporu se Stanoviskem. Na tomto závěru nemůže nic změnit ani nález Ústavního soudu ve věci, který dosavadní konstantní a nerozpornou judikaturu ohledně vyřešení podstaty sporu „obrátil o 180 stupňů“. To z toho důvodu, že věc byla Ústavnímu soudu předložena po 10 letech od zahájení řízení, což samo o sobě předs ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: K tomu Nejvyšší soud dodává, že při řešení právní otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka si nemohou obecné soudy samy svévolně stanovovat (určovat) kritéria či znaky, při jejichž osvědčení lze na danou právní otázku odpovědět kladně, nýbrž musejí důsledně vycházet z judikatury Ústavního soudu, především z jeho nálezu sp. zn. I. ÚS 2219/2014. Dobrou víru nabyvatele nelze presumovat již tím, že nabyvatel vycházel ze stavu zápisů v katastru nemovitostí (není tedy možné, aby např. u katastrálního vlastníka C soud bez dalšího dovodil existenci jeho dobré víry již tím, že při nabývání vlastnict ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Podle dikce ustanovení § 237 o.s.ř. je jedním z předpokladů přípustnosti dovolání skutečnost, že na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva napadené rozhodnutí závisí, tedy že odvolacím soudem vyřešená právní otázka je pro jeho rozhodnutí určující. Dovolací soud dále připomíná, že ve svém usnesení uveřejněném pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek přijal závěr, že má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o.s.ř. ve znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolac ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V rozhodnutí ze dne 15. 5. 2013, sp. zn. 28 Cdo 3303/2012 Nejvyšší soud zdůraznil zejména nutnost posuzování konkrétních okolností každého jednotlivého případu a nemožnost naprosté uniformity judikatury, a to zejména v tak komplikované problematice, jako je otázka zastavěnosti pozemků nárokovaných v rámci restitučního řízení. Vyslovil, že o právní otázce vymezení areálu existuje poměrně rozsáhlá judikatura jak Nejvyššího soudu, tak i soudu Ústavního; Nejvyšší soud přitom poukazuje mj. na R 16/99, rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 4229/2008 či nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 78/98. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud ve své konstantní judikatuře opakovaně vysvětlil, že sjednají-li si smluvní strany způsob a postup pro předání díla, má to ten důsledek, že k provedení předmětného díla, na něž obchodní zákoník v ustanovení § 548 odst. 1 váže vznik práva na zaplacení ceny díla, může dojít pouze způsobem a postupem dohodnutým účastníky ve smlouvě, nikoli postupem a způsobem jiným, tedy ani fakticky. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud jak v rozsudku ze dne 22. září 2009, sp. zn. 32 Cdo 2592/2008 (jenž je, stejně jako ostatní uváděná rozhodnutí, veřejnosti k dispozici in www.nsoud.cz), tak i v dal ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je zřejmé, že obhajoba obviněného spočívající v tvrzení, že si dělal legraci a otevřený nůž pouze ukazoval svědkovi M. N., byla vyhodnocena jako nepravdivá a účelová. Důvodnost takového závěru se pak opírá i o výpovědi poškozených a svědka M. N., kteří se shodují v tom, že jednání obviněného proběhlo tak, jak bylo popsáno ve výrokové části rozsudku, s úmyslem obviněného naplnit skutkovou podstatu zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku, když „podle soudu je potřeba vycházet nejen z tvrzení obžalovaného, ale především ze všech ostatních okolností případu, přičemž z v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU