Nalezené rozsudky pro výraz: judikáty

Přibližný počet výsledků: 2084

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1784 dokumentů
37 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Zásadu „ne bis in idem“ ve smyslu Úmluvy je tedy namístě vztáhnout jak na činy patřící podle českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu. V praxi proto může dojít k porušení této zásady v případě vynesení dvou po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou případech jako trestný čin (tzn. v kombinaci trestný čin – trestný čin), dvou takových po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako trestný čin a poté jako přestupek (tzn. v kombinaci trestný čin – ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Neověřená kopie veřejné listiny nemá charakter veřejné listiny. Není totiž jasné, zda nebyla pořízená z padělku. Charakter veřejné listiny nabývá listina právě úředním ověření. Tento akt totiž potvrzuje shodu kopie a předlohy. K tomu se vyjadřuje i judikát č. 30/1979 Sb. rozh. tr., který konstatuje, že neověřená kopie veřejné listiny není veřejnou listinou v tom smyslu, v jakém ji chápe § 176 odst. 1 tr. zák.

Úryvek z textu:
Právní věta: velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu dospěl k závěru, že - není důvodu odchýlit se od judikátu č. 16/1999 Sb. rozh. tr., - trestný čin zpronevěry není distančním deliktem jen proto, že poškozený má sídlo nebo bydliště v jiném místě, než ve kterém došlo k jednání pachatele, - v případech, kdy následek trestného činu zpronevěry nastal v místě jednání pachatele a toto místo nelze zjistit, řídí se místní příslušnost soudu ustanovením § 18 odst. 2 tr. ř., přičemž sídlo nebo bydliště poškozeného sama o sobě nemají význam.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nelze-li zajistit peněžní prostředky, které jsou výnosem z trestné činnosti, pak ustanovení § 79f tr. řádu umožňuje jako náhradní hodnotu zajistit jakýkoliv jiný majetek pachatele, způsobilý k zajištění, aniž se vyžaduje, aby tento majetek měl vztah ke spáchané trestné činnosti. Z tohoto judikátu vyplývá, že podle § 79f tr. řádu lze na místo peněžních prostředků, které jsou výnosem z trestné činnosti, zajistit jejich ekvivalent, a to tzv. jejich náhradní hodnotu. Jako náhradní hodnotu za výnos z trestné činnosti je možné zajistit jakýkoli majetek pachatele způsobilý k zajištění, přitom tento m ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Tísní se rozumí objektivní, hospodářský nebo sociální, někdy i psychický stav (např. rozrušení, obavy o blízkou osobu apod.), jenž takovým způsobem a s takovou závažností doléhá na osobu uzavírající smlouvu, že ji omezuje ve svobodném rozhodování natolik, že učiní právní úkon, jenž by jinak neučinila 2. Nápadně nevýhodnou podmínkou (§ 6 odst. 1 písm. k) zákona č. 229/1991 Sb. nelze rozumět jen rozpor s cenovým předpisem, ale i další okolnosti. Může jít např. o případ, kdy vlastník obytné budovy patřící k původní zemědělské usedlosti se po nuceném vystěhování z obce přestěhoval do jiné ob ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z uvedených judikátů plyne, že dědici se mohou ve vztahu k zůstavitelově věřiteli bránit námitkou pouze částečné odpovědnosti za zůstavitelovy dluhy, a to do výše ceny nabytého dědictví (§ 470 odst. 1 obč. zák.) pouze v nalézacím řízení. Jestliže však byli (byť v souzené věci v rozporu s výše uvedeným rozsudkem sp. zn. 21 Cdo 220/2009) zavázáni k zaplacení celého zůstavitelova dluhu s příslušenstvím, k námitce pouze částečné odpovědnosti za dluh zůstavitele uplatněné teprve v exekučním řízení přihlédnout nelze, jelikož opak by ve svém důsledku znamenal, jak správně dovozuje odvolací soud, nepř ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1)Podle § 61 odst. 2 obch. zák. při zániku účasti společníka ve společnosti za trvání společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti, pokud společenská smlouva nestanoví, že se má zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce ustanoveného obdobně podle § 59 odst. 3. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nepl ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Otázku důvodnosti a existence práva žalobce na plnění proti jeho dlužníkovi i otázku promlčení tohoto práva lze samozřejmě řešit v řízení o náhradu škody jako otázku předběžnou, aniž by muselo o nároku věřitele proti dlužníkovi proběhnout řízení, v němž by byla otázka promlčení nároku posouzena. Námitka promlčení může sice být dlužníkem úspěšně uplatněna jen v soudním řízení vedeném proti němu o zaplacení pohledávky, neboť její uplatnění mimo soudní řízení nemá právní účinky, to však neznamená, že by soud v jiném řízení se nemohl po skutkové stránce otázkou promlčení a jeho předpoklady zabývat ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1)Trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Jednání podle odst. 2, písm. c) tohoto ustanovení se pak pachatel dopustí, spáchá-li takový čin se zbraní. Objektem tohoto trestného činu je svobodné rozhodování člověka v nejširším slova smyslu. Objektivní stránka spočívá v tom, že pachatel nutí jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl, a to násilím, pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy. Čin je dokonán násilným jednáním nebo pohrůžkou násilí nebo ji ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: "1) Nález Ústavního soudu představuje definitivní řešení ústavněprávních otázek v konkrétní věci, a proto musí být dotyčným obecným soudem věrně proveden a ústavněprávní výklad vyložený v nálezu Ústavního soudu jím musí být respektován bez ohledu na eventuální pochybnosti obecného soudu, zda je správný či fundovaný. 2) Je třeba právní názor vyjádřený v nálezu Ústavního soudu aplikovat ve skutkově obdobných věcech, přičemž se daný závěr dotýká výhradně právního názoru, který je nosným důvodem rozhodnutí, tj. na němž je založen výrok nálezu. Obecný soud v konkrétní (a jinak skutkově s předmět ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU