Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
257039
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 48281
USSR: 30515
NSČR: 104556
NSSČR: 56147
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 399900
Krajské soudy (ČR): 29935
Poslední aktualizace
19.10.2017 06:50

Nalezené rozsudky pro výraz: konkludentní projev vůle


Přibližný počet výsledků: 39 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: konkludentní projev vůle
  • konkludentni nalezené 1061 krát v 725 doukumentech
  • projev nalezené 26873 krát v 10547 doukumentech
  • vule nalezené 28532 krát v 9522 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 4 dokumenty
Ústavní soud České republiky 9 dokumentů


Rozvázání pracovního poměru (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Projev vůle žalobkyně v tomto směru tak neznamenal "pouhé" neuzavření dohody o rozvázání pracovního poměru v písemné formě. Protože přijetí návrhu v sobě obsahovalo změny, projev vůle žalobkyně učiněný při jednání účastníků dne 16.10.2009 představoval ve skutečnosti odmítnutí návrhu žalované ve smyslu ustanovení § 44 odst.2 věty první obč. zák., které mělo za následek, že návrh žalované na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru zanikl podle ustanovení § 43b odst.1 písm.c) obč. zák., a současně "nový" návrh na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, který žalovaná nepřijala. Vzhle ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
262/2006 - zákoník práce
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Důsledky nedodržení předepsané písemné formy při uzavírání písemné smlouvy (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Z uvedeného vyplývá, že, i když zákoník práce požaduje, aby byla pracovní smlouva uzavřena písemně, nespojuje s nedodržením předepsané písemné formy výslovně neplatnost tohoto pracovněprávního úkonu. Platná je proto pracovní smlouva nejen tehdy, byla-li uzavřena písemně, ale i v případě, že byla sjednána ústně, popřípadě jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost, co chtěli zaměstnanec a zaměstnavatel projevit (konkludentně). Nejde-li o výslovné projevy vůle, lze považovat za sjednaný ten druh práce, který zaměstnanec bez námitek začal pro zaměstnavatele vykonávat, za sjednané místo výkonu práce ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Nezaplacení pojistného jako způsob zániku pojištění (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Placení pojistného, tj. plnění základního závazku účastníka, který uzavřel pojistnou smlouvu, má vliv nejen z hlediska prodlení a jeho důsledků, nýbrž především pro existenci tohoto závazkového vztahu vůbec. Pojištění tak může zaniknout nejen výpovědí (§ 800 ObčZ) či odstoupením od pojistné smlouvy (§ 802 ObčZ), ale rovněž i v důsledku nezaplacení pojistného, které je vlastně konkludentním projevem vůle účastníka v pojištění nepokračovat. Posledně zmiňovaný způsob zániku pojištění je upraven v ustanovení § 801 ObčZ, podle něhož pojištění zanikne rovněž tím, že pojistné za první pojistné období ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Související předpisy:
89/2012 - občanský zákoník
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: V rozsudku ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. 29 Odo 1621/2006, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 9, ročníku 2009, pod číslem 137, Nejvyšší soud (vycházeje ze skutkových poměrů obdobných nyní projednávané věci) vysvětlil, že v situaci, kdy blankosměnku, která neobsahovala (krom údaje o směnečné sumě a o splatnosti) ještě údaj data vystavení, směnečný rukojmí podepsal a předal remitentovi, musel být minimálně srozuměn s tím, že remitent blankosměnku (také) o tento údaj doplní. Přitom zdůraznil, že skutečnost, že v dohodě o vyplnění není výslovné a konkrétní ujednání o způsobu a podmínk ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... ujednání o způsobu a podmínkách doplnění tohoto údaje obsaženo, není rozhodující, když nevylučuje existenci jiné dohody v tomto směru, přičemž konkludentní projev vůle z chování účastníků dovodit lze. V této souvislosti Nejvyšší soud dále poznamenal, že pro doplnění data vystavení není zásadně potřebné ...
Související předpisy:
191/1950 - směnečný a šekový
Klíčové slová: blankosměnka (biancosměnka)
Právní věta: S převodem nebo přechodem blankosměnky přechází na nabyvatele bez dalšího i právo ji vyplnit.

Úryvek z textu:
... tvrzení, že remitent vyplňovací právo na žalobce nepřevedl, je tak zmatečný. Nebylo-li „vzneseno žádné skutkové tvrzení o tom, že (konkludentní) projev vůle byl učiněn, je závěr odvolacího soudu o existenci konkludentního právního úkonu pouhou domněnkou“. S ohledem na to, že indosace není ...
Související předpisy:
191/1950 - směnečný a šekový
Právní věta: 1) Omezení v možnosti odečíst od výtěžku zpeněžení majetku, který zajišťuje pohledávku zajištěného věřitele, náklady na jeho správu v rozsahu vyšším než umožňuje ustanovení § 298 odst. 3 věty první insolvenčního zákona se (bez dalšího) uplatní především tam, kde insolvenční správce při správě této části majetkové podstaty postupuje sám o své vůli, aniž by vycházel z pokynů zajištěného věřitele či takové pokyny respektoval (k tomu srov. ustanovení § 230 odst. 2 insolvenčního zákona). Účelem posuzovaného ustanovení je chránit zajištěného věřitele před nehospodárnou správou majetku patřícího do m ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 26. března 2012, sp. zn. 32 Cdo 543/2012. Podle závěrů obsažených v těchto rozhodnutích může být projevem vůle rovněž konkludentní projev vůle, ze kterého však nepochybně vyplývá, že jde o projev vůle jednajícího a jaký je obsah jeho vůle. Podle zajištěného věřitele ...
Související předpisy:
182/2006 - Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Právní věta: Na konkludentní udělení vyplňovacího práva (a jeho obsah) lze usuzovat již z toho, že výstavce podepíše (vlastní) blankosměnku, popřípadě takovou blankosměnku (vedle výstavce) podepíše i směnečný rukojmí a blankosměnka je předána remitentovi.

Úryvek z textu:
... ujednání o způsobu a podmínkách doplnění tohoto údaje obsaženo, není rozhodující, když nevylučuje existenci jiné dohody v tomto směru, přičemž konkludentní projev vůle z chování účastníků dovodit lze. V této souvislosti Nejvyšší soud dále poznamenal, že pro doplnění data vystavení není zásadně potřebné ...
Související předpisy:
191/1950 - směnečný a šekový
Právní věta: Započtení (kompenzace) je způsob zániku vzájemně se kryjících pohledávek dlužníka a věřitele, jímž odpadá dvojí splnění vzájemných pohledávek. Ustanovení § 580 obč. zák. vymezuje předpoklady, při jejichž splnění k započtení dochází. Mezi základní předpoklady započtení tak patří vzájemnost pohledávek (musí jít o dva závazky mezi týmiž subjekty, kdy věřitel jedné pohledávky je zároveň dlužníkem druhé a naopak), stejný druh plnění, způsobilost pohledávek k započtení a právní úkon směřující k započtení (z judikatury Nejvyššího soudu srov. nejen dovolatelem označený rozsudek ze dne 11. 12. 2013, sp ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... uzavřením předmětné kupní smlouvy, když žalovaný nebyl jejím kontrahentem. Zpochybňoval i závěr, že při uzavírání písemné kupní smlouvy byl učiněn konkludentní projev vůle. Vytýkal rovněž nepřezkoumatelnost rozsudku odvolacího soudu pro nesrozumitelnost v odůvodnění obsaženého závěru o konkludentní formě započtení uplatněné pohledávky. Navrhl, aby ...
Související předpisy:

89/2012 - občanský zákoník
... plnila také povinnosti, které by tvořily obsah nájemního právního vztahu. Dovolací soud - odlišně od soudu odvolacího - nesdílí jeho závěr, že konkludentní projevy vůle, směřující k uzavření smlouvy o nájmu předmětného bytu, lze spatřovat v samotné okolnosti, že se „navrhovatel, případně jeho právní předchůdce ...
... H. K. (1. žalovaná). Uvedený závěr odvolacího soudu o uzavření nájemní smlouvy nutně předpokládá, že zde byl dán konkludentní projev vůle směřující k uzavření (nové) nájemní smlouvy ohledně předmětného bytu, a to jak na straně pronajímatele, tak i nájemce. ... nezabýval, ačkoliv byly rozhodné pro posouzení otázky, zda byl dán ze strany právního předchůdce žalobce a P. K. konkludentní projev vůle směřující k uzavření smlouvy o nájmu předmětného bytu, a co bylo obsahem tohoto projevu vůle (např. zda touto ...
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.