Nalezené rozsudky pro výraz: Krajský soud

Přibližný počet výsledků: 66992

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

30931 dokumentů
49172 dokumentů
90 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: S účinností od 1. ledna 2014 již občanský soudní řád výslovně neřadí (oproti právní úpravě účinné od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2013) mezi věci, náležející do věcné příslušnosti krajských soudů, spory mezi společníky navzájem, jde-li o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka. Z toho však nelze bez dalšího usuzovat (jak činí dovolatelé), že tento okruh sporů náleží podle § 9 odst. 1 o. s. ř. do věcné příslušnosti okresních soudů. Podrobil-li občanský soudní řád věcné příslušnosti krajských soudů již s účinností od 1. ledna 1992 spory ze vztahů mezi společníky navzájem, učinil ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: S účinností od 1. 1. 2014 je řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku podle § 258 a násl. o. z. nesporným řízením, a to řízením ve statusových věcech právnických osob ve smyslu § 85 písm. a) zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z. ř. s.“), k jehož projednání a rozhodnutí jsou v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy.

Úryvek z textu:
Právní věta: Z ustanovení § 9 odst. 3 písm. g/ o. s. ř. vyplývá, že krajské soudy rozhodují v obchodních věcech jako soudy prvního stupně ve sporech z právních vztahů mezi obchodními společnostmi (družstvy) a jejich zakladateli (společníky nebo členy), jakož i mezi společníky (členy nebo zakladateli) navzájem, jde-li o vztahy týkající se účasti na společnosti (členského vztahu v družstvu), o vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka (členská práva a povinnosti), a o vztahy související se zvýšením základního jmění (přistoupením společníka nebo člena), není-li dána příslušnost podle písmena b/. ... ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Spory o ochranu dobré pověsti právnické osoby projednávají a rozhodují v prvním stupni krajské soudy. Rozhodnutí Nejvyššího kontrolního úřadu (včetně jejich zveřejnění) nemohou sama o sobě představovat zásah do základního práva nebo svobody, ledaže by úřad překročil své zákonné kontrolní kompetence.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nadřízeným soudem pro mládež ve smyslu § 47 odst. 3 zákona č. 218/2003 Sb. pak bude příslušný krajský soud pro mládež, bude-li k projednávání věci věcně příslušný okresní soud pro mládež, nebo příslušný vrchní soud pro mládež, bude-li k projednávání věci věcně příslušný krajský soud pro mládež.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyššímu soudu v řízení o neplatnosti volby kandidáta na poslance nepřísluší přezkoumávat pravomocná rozhodnutí krajských soudů o registraci kandidátní listiny, popř. rozhodnutí o odmítnutí takové registrace. Nejvyšší soud v tomto ohledu není funkčně nadřízeným soudem vůči krajským soudům, které mají výlučnou kompetenci rozhodovat o této otázce. Rozhodnutí o registraci, resp. soudní přezkum rozhodnutí příslušného volebního orgánu byl proveden nezávislými soudy. Nejvyššímu soudu tedy nepřísluší v tomto řízení ani posuzovat, zda je správné rozhodnutí o registraci politického subjektu, který ne ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Jako soud prvního stupně ve sporech z právních vztahů mezi družstvem a jeho členem (i jeho právními nástupci) je, jde-li o vztah vyplývající z účasti na obchodní korporaci, věcně příslušný krajský soud. V daném případě je předmětem sporu zaplacení částky, která představuje další majetkovou účast člena družstva. Jde tedy o spor mezi obchodní korporací (družstvem) a jeho členem (jeho právním nástupcem), který vyplývá z účasti na obchodní korporaci, k jehož projednání je dána podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) o. s. ř. věcná příslušnost krajského soudu jako soudu prvního stupně, jímž je podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi již dovodil, že ve sporech ze smluv, jimiž se převádí obchodní podíl společníka společnosti s ručením omezeným (a to i tehdy, není-li žalobce společníkem dotčené společnosti), je věcně příslušným krajský soud jako soud prvního stupně (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 1571/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročník 2006, pod číslem 128). Dle judikatury dovolacího soudu je přitom krajský soud jako soud prvního stupně věcně příslušným též k projednání a rozhodnutí sporu, v němž se žalobce domáhá vydání bez ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší soud ještě poukazuje na závěry formulované Krajským soudem v Hradci Králové v rozsudku ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. 20 Co 433/2010, uveřejněném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 102/2011. Krajský soud dovodil – a Nejvyšší soud jeho závěry sdílí – že v případě, že zprostředkovatel jako podnikatel poskytuje služby realitní kanceláře a v jejich rámci při uzavření a plnění smlouvy jedná, zatímco zájemce, fyzická osoba, v právním vztahu se zprostředkovatelem jako podnikatel nevystupuje, je zprostředkovatelská smlouva současně i smlouvou spotřebitelskou ve smyslu ustanovení ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Není podstatná případná okolnost, že ve věci Okresního soudu v Trutnově sp. zn. 17 T 138/2010 nebylo o účasti obviněné jako osoby, které byl uložen trest, na amnestii prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 rozhodnuto podle § 368 tr. ř. v době, kdy ve věci téhož soudu sp. zn. 4 T 114/2011 Krajský soud v Hradci Králové rozhodoval jako soud odvolací, tj. 8. 1. 2013. Rozhodnutí soudu podle § 368 tr. ř. má pouze deklaratorní povahu s tím, že právní účinky amnestie je nutno vztahovat ke dni jejího vyhlášení, neboť tyto účinky jsou konstituovány již rozhodnutím prezidenta republiky. Jestliže ve věci ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU