SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Nepoužívejte současně podmínku "musí" a "nesmí", ale pouze jednu z těchto podmínek.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.

Veškerá zpracovaná rozhodnutí naleznete přiřazena také přímo k § zákonů na zakony.judikaty.info.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Kategorie:
Typ rozhodnutí :
Spisová značka:
R značka:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum zveřejnění:
od:
do:
ECLI:
Heslo:
Dotčené předpisy:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
380983
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65097
USSR: 36101
NSČR: 125254
NSSČR: 67650
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 426158
Krajské soudy (ČR): 45919
Poslední aktualizace
03.08.2020 23:26

Nalezené rozsudky pro výraz: nadbytečné důkazy


Přibližný počet výsledků: 30 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: nadbytečné důkazy
  • nadbytecne nalezené 5693 krát v 4969 doukumentech
  • dukaz nalezené 404783 krát v 53034 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší správní soud České republiky 16 dokumentů
Ústavní soud České republiky 9 dokumentů
Vrchní a krajské soudy ČR 15 dokumentů


Právní věta: Zásadám spravedlivého procesu odpovídá nejen možnost účastníka řízení vyjádřit se k provedeným důkazům, nýbrž i navrhnout důkazy vlastní; soud sice není povinen provést všechny navržené důkazy, avšak musí o vznesených důkazních návrzích rozhodnout a – pokud jim nevyhoví – musí ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů (zpravidla ve vztahu k hmotněprávním předpisům, které aplikoval, a právním závěrům, k nimž na skutkovém základě věci dospěl) navržené důkazy neprovedl. Jestliže tak obecný soud neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, al ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
5 Tdo 1388/2012-28 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 6. 2. 2013 o dovolání obviněného prof. RNDr. Ing. P. K., DrSc., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 9 To 265/2012, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu Praha – východ pod sp. zn. 32 T 175/2010, t a k t o : Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2012, sp. zn. 9 To 265/2012, a .
Právní věta: Skutečnost, že soud prováděl nadbytečně důkazy, může svědčit pro závěr o nepřiměřené době řízení tehdy, jestliže věc bylo nepochybně možno rozhodnout i bez těchto důkazů. V takovém případě se totiž zřejmě jedná o věc skutkově jednodušší povahy, která mohla být rozhodnuta v kratším čase, bez potřeby provádění dokazování znaleckým posudkem.

Úryvek z textu:
... , a že jsou tedy nadbytečné, přičemž jen tyto úkony způsobily prodloužení délky řízení. Jinými slovy řečeno, skutečnost, že soud prováděl nadbytečně důkazy, může svědčit pro závěr o nepřiměřené době řízení tehdy, jestliže věc bylo nepochybně možno rozhodnout i bez těchto důkazů. V .
Právní věta: Lze připustit, že byť zákon v případě řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky nedává možnost přerušit řízení do skončení řízení v jiné věci, ne vždy fakticky nastolený klid řízení, jsou-li jeho důvody účastníkům správního řízení zřejmé a byla-li jim dána možnost se k nim vyjádřit, musí nutně představovat průtahy v řízení (nedůvodnou nečinnost orgánu veřejné moci), které mohou být jednou z rozhodujících příčin nevydání konkrétního rozhodnutí (o návrhu či o rozkladu) v přiměřené lhůtě, tedy nesprávného úředního postupu ve smyslu § 13 odst. 1 věty třetí OdpŠk (zákon o ochranných známkách ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... samé, a že jsou tedy nadbytečné, přičemž jen tyto úkony způsobily prodloužení délky řízení. Dle dovolatelky skutečnost, že soud prováděl nadbytečně důkazy, může svědčit pro závěr o nepřiměřené době řízení tehdy, jestliže věc bylo nepochybně možno rozhodnout i bez těchto důkazů. 18 .
Právní věta: 1) Judikatura Evropského soudu pro lidská práva je jednoznačně konstantní v tom, že upřednostňuje vyřešení nepříznivých důsledků nepřiměřené délky soudního či správního řízení podle vnitrostátního práva národními soudy (orgány), přičemž vzhledem k tomu, že využití vnitrostátního prostředku nápravy je pro poškozeného bližší, dostupnější, rychlejší a řízení o něm probíhá v jazyce poškozeného, lze snadněji dosáhnout náhrady uvedené újmy. Proto ESLP považuje za účinný prostředek k odškodnění nepřiměřené délky řízení (čl. 13 Úmluvy) i náhradu přiznanou vnitrostátním právem členského státu v rozsahu ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , a že jsou tedy nadbytečné, přičemž jen tyto úkony způsobily prodloužení délky řízení. Jinými slovy řečeno, skutečnost, že soud prováděl nadbytečně důkazy, může svědčit pro závěr o nepřiměřené době řízení tehdy, jestliže věc bylo nepochybně možno rozhodnout i bez těchto důkazů. V .
Klíčové slová: výpověď z pracovního poměru, povinnost mlčenlivosti, dokazování

A
R 29/2005
Právní věta: V řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru má procesní povinnost tvrdit a prokázat naplnění důvodu výpovědi a ostatních předpokladů pro platné rozvázání pracovního poměru žalovaný zaměstnavatel; došlo-li za řízení k tomu, že při dokazování nemohly být uvedeny některé skutečnosti, neboť tomu bránila zákonem stanovená povinnost mlčenlivosti, mohlo se to projevit jen v tom, že nebyla (nemohla být) splněna procesní povinnost tvrzení nebo povinnost důkazní a že tedy z tohoto důvodu žalovaný zaměstnavatel neunesl břemeno tvrzení nebo důkazní břemeno. V posuzovaném případě však žalova ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... něm posuzován \"běžně vznikající pracovněprávní vztah\"), že důkazní řízení bylo \"téměř nadstandardně rozsáhlé a důsledné\" a nebyly provedeny jen zcela nadbytečné důkazy a že věc byla po právní stránce posouzena správně, a navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce zamítl. Nejvyšší soud České .
Právní věta: 1) Zákonem předepsanému postupu v úsilí o právo (zásadám spravedlivého procesu) vyplývajícímu z čl. 36 odst. 1 Listiny je nutno rozumět tak, že v řízení před obecným soudem musí být dána jeho účastníkovi mj. i možnost navrhnout důkazy, jejichž provedení pro zjištění (prokázání) svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka pak odpovídá povinnost soudu nejen o navržených důkazech rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů (...) navržené důkazy neprovedl, resp. pro základ svých skutkových zjištění je nepřevzal. 2) Za opomenuté ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... odvolání obviněných pečlivě zabýval skutkovými závěry i právními závěry soudu nalézacího. Soud nalézací pak objasnil důvody, pro které považoval za nadbytečné důkazy navrhované obviněným K. (s. 28 rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 6. 2014, sp. zn. 3 T 27 .
Klíčové slová: dokazování v trestním řízení, směnka

C
Právní věta: Z provedeného dokazování, konkrétně ze skutkových zjištění, ke kterým dospěly soudy nižších stupňů vyplývá, že směnku musel vyhotovit obviněný a to buď sám nebo za pomocí třetí osoby, je nepochybné, že si musel být vědom skutečnosti, že směnka je padělána a přesto ji uplatnil nejprve v dědickém řízení, čímž sledoval získání částky 4.500.000 Kč. Obviněný ji nepochybně užil jako pravou, kdy následně jejím prostřednictvím byla uhrazena část kupní ceny za nemovitost, kterou zdědili poškození po zemřelé, tedy směnka byla použita jako platební prostředek. Užitím jako pravé se rozumí situace, kdy pac ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... svědek P. C. potvrdil, že o tiskárnu ho původně žádala zemřelá. Takže z tohoto pohledu se nepochybně jednalo o tzv. nadbytečné důkazy. Současně je možno uvést, že soud prvního stupně ve svém rozhodnutí, byť stručněji odůvodnil, z jakých důvodů nepovažuje za potřebné .
C
... . nakládat, byly kdy vůbec ve vlastnictví společností Columbus, s. r. o., a Metafora, s. r. o., když je vyhodnotil jako nadbytečné důkazy, a to zejména s ohledem na shora podrobně rozvedené úvahy, proč dosud provedené dokazování k závěru o vině obviněného T .
E
... civilním řízení a důkazy provedenými v trestním řízení jsou zjevné rozpory. Za další otázku zásadního právního významu považuje, zda jsou nadbytečné důkazy o obvyklé praxi obchodování mezi obchodními partnery za situace, kdy veškeré obchody probíhaly na základě ústních smluv se značným plněním .
Hesla Důvody dovolání Výrok rozhodnutí
CD
... řízení navržené důkazy nebyly soudem provedeny, soud však řádně a zcela dostatečně odůvodnil, z jakých důvodů považoval jejich provedení za nadbytečné. Důkazy ve formě výpovědí syna D. I. a otce obviněného J. I., stejně jako znaleckých posudků a lékařských zpráv, nelze za .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.