Nalezené rozsudky pro výraz: nájem

Přibližný počet výsledků: 9213

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

2520 dokumentů
236 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Ztráta způsobilosti nájemce k provozování činnosti není v uvedeném ustanovení jako důvod zániku nájmu upravena, je však výslovně uvedena jako důvod výpovědi nájmu v zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor. I z toho lze dovodit, že dovolatelem zdůrazněná okolnost ztráty způsobilosti nájemce k činnosti nemá za následek zánik závazkového vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem; opačným výkladem by byla základním způsobem zpochybněna opodstatněnost důvodu výpovědi nájmu.

Úryvek z textu:
Právní věta: V tomto ustanovení je konkretizován obsah povinnosti organizace bytového hospodářství vůči uživateli bytu zajistit mu po dobu trvání právního vztahu osobního užívání bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je stanovena povinnost odevzdat byt uživateli ve stavu způsobilém řádného užívání a v tomto stavu jej udržovat. Stavem způsobilým řádného užívání je třeba rozumět takový stav bytu, který umožňuje byt obvyklým způsobem užívat pro účely bydlení bez vynaložení jakýchkoli dalších nákladů, tj. byt nejen vybavený potřebným provozuschopným zařízením a podle potřeb op ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: nájem nebytových prostorobecní úřadnájem
A
7/2005
Právní věta: Smlouva o nájmu nebytových prostor, uzavřená (před 3. 12. 1999) bez předchozího souhlasu obecního úřadu, je absolutně neplatná. Okolnost, že uvedená ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., vyžadující tento souhlas pod sankcí neplatnosti nájemní smlouvy, bylo zrušeno zákonem č. 302/1999 Sb., nemůže vést k odstranění právních následků, jež v důsledku nesplnění této náležitosti nastaly.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: finanční leasingnájemužívací funkce
C
Právní věta: Se hovoří o pořizovací funkci finančního leasingu, která jej kvalitativně odlišuje od nájmu, u něhož je primární funkce užívací. Nájemce nese již od počátku leasingového vztahu rizika (nebezpečí škod) spojená s předmětem leasingu, jakož i náklady spojené s jeho užíváním (údržba, daně, pojištění). Leasing je označován za leasing finanční právě proto, že se závazky pronajímatele omezují na finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její prodej na konci leasingového vztahu).

Úryvek z textu:
Právní věta: Již v rozsudku ze dne 22. ledna 2013, sp. zn. 26 Cdo 2758/2012, Nejvyšší soud dovodil, že vypořádat investice nájemce provedené na pronajaté věci se souhlasem pronajímatele je účelem jak ustanovení § 667 odst. 1 věty druhé obč. zák., tak také ustanovení § 667 odst. 1 věty čtvrté obč. zák., avšak každé z nich upravuje jiný nárok. Rozlišovací kritérium mezi těmito nároky spočívá – po skutkové stránce – v tom, že v případě nároku majícího základ v ustanovení § 667 odst. 1 věty druhé obč. zák. se pronajímatel zavázal, že nájemci uhradí náklady vynaložené na změnu pronajaté věci, kdežto v případě n ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: 1. Vlastnické právo je tradičně chápáno jako nejvyšší právní moc nad věcí. Vlastnické právo požívá ústavní ochrany (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod – viz usnesení předsednictva bývalé České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, publikované pod č. 2/1993 Sb. /dále jen „Listina“/). Přitom vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu (čl. 11 odst. 1 věta druhá Listiny). Nelze ovšem přehlédnout, že zákonem je chráněno i právo nájmu bytu (§ 685 odst. 1 věta druhá před středníkem obč. zák.), co ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Okolnost, že účastníci neplatné nájemní smlouvy k nájemnému sjednaly DPH, stejně jako okolnost, zda se plátce DPH rozhodl, že u nájmu nebytových prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje tato daň, či dokonce okolnost, zda plátce daně skutečně oznámil správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy uplatňování této daně, není pro posouzení výše bezdůvodného obohacení významná. Požadavek na navýšení peněžité náhrady z bezdůvodného obohacení, vzniklého užíváním nebytových prostor v roce 2007, o daň z přidané hodnoty nemá oporu v prá ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: bezdůvodné obohacení nájemhypermarket
C
Právní věta: Obvyklou výši nájemného za užívání dílčích prostor situovaných v budově hypermarketu pravděpodobně nebude přiléhavé vyčíslovat jako zlomek peněžitého plnění placeného za pronájem celého objektu odpovídající podílu výměry příslušných prostor na podlahové ploše obchodního centra. Byť patrně není namístě a priori vyloučit ani opačnou eventualitu, lze se domnívat, že podmínky, za nichž je pronajímána stavba hypermarketu, a podmínky sjednávané při přenechávání užívacího práva ke konkrétnímu souboru místností v této nemovitosti nebudou zpravidla shodné, obzvláště dochází-li (jak předestírá dovolatel ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Merito Zpronevěra
Klíčové slová: nájemleasingové smlouvyzpronevěra
C
Právní věta: Obsah smlouvy je rozhodující i pro řešení otázky, zda uživatel (nájemce) skutečně nesmí pronajatou věc převést na třetí osobu bez souhlasu leasingové společnosti nebo zda tak může učinit se souhlasem leasingové společnosti. Dokud se nájemce nestal vlastníkem takové věci, může spáchat trestný čin zpronevěry. O tento trestný čin by šlo zejména v případě, že by nájemce v rozporu se smlouvou a bez vědomí, resp. souhlasu pronajímatele, takovou věc neoprávněně prodal, získané peníze použil pro svoji potřebu a pronajímateli tím způsobil škodu nikoli nepatrnou. Obviněný měl od počátku úmysl získanou v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU