Nalezené rozsudky pro výraz: nájemní smlouva dle zákona č. 40/1964

Přibližný počet výsledků: 20

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Dovodil-li odvolací soud, že na základě nájemní smlouvy ze dne 21. června 1993 se nájemní vztah žalované k bytu změnil z nájemního vztahu na dobu neurčitou na nájemní vztah na dobu určitou (do 31. prosince 1993), aniž se zabýval otázkou platnosti nájemní smlouvy ze dne 21. června 1993 z hlediska vážnosti zde projevené vůle (§ 37 odst. 1 obč. zák.), nelze jeho právní posouzení věci pokládat za správné. Za této situace neobstojí ani právní závěr, že od 1. ledna 1994 žalovaná užívá předmětný byt bez právního důvodu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nebyla - li v daném případě pronajimatelem obec, souhlas obecního úřadu podle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb. je rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle tehdy platného zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). I když uvedené ustanovení formu rozhodnutí výslovně neuvádí a neobsahuje ani přímý odkaz na správní řád, tím spíše lze rozhodování o tomto souhlasu podřadit pod rozhodování podle § 1 odst. 1 správního řádu, který stanovil, že ve správním řízení se rozhoduje o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti státní správy.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právo užívat byt v období od zániku práva osobního užívání bytu do zajištění bytové náhrady, opírající se o ustanovení § 187 odst. 2 (resp. § 186) občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.1991, bylo označováno jako tzv. \"právo na bydlení\", jehož účelem bylo zajistit dočasnou potřebu bydlení, a na něž se analogicky vztahovala ustanovení občanského zákoníku o osobním užívání bytu. Toto právo mohlo tedy zaniknout i trvalým opuštěním společné domácnosti (§ 496, § 181 občanského zákoníku ve znění účinném do 31.12.1991), jakož i tím, že se dřívější uživatel vystěhuje z bytu bez předchozího za ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Za situace, kdy občanský zákoník již právní vztah dočasného užívání nemovitosti výslovně neupravuje, je třeba použít ustanovení upravující vztah obsahem i účelem nejbližší (§ 853 obč.zák.). Tím je - za předpokladu, že za přenechání nemovitosti do dočasného užívání byla sjednána úplata - právní vztah nájmu ve smyslu ustanovení §§ 663 a násl. obč.zák., neboť jeho obsahem je též přenechání věci do užívání jinému, dočasně a za úplatu, nikoliv vztah nájmu bytu ve smyslu ustanovení §§ 685 a násl. obč.zák.

Úryvek z textu:
Právní věta: Přiklonil-li se dále krajský soud k tezi, že půdní blok není způsobilým objektem nájmu, nelze mít jeho vývody v tomto směru za náležitě podložené. Nájemní smlouva slouží v souladu s § 663 obč. zák. k úplatnému přenechání věci do užívání jinému a nic nebrání tomu, aby byl pronajat i celý soubor věcí v právním smyslu. Způsobilost půdního bloku být řádným plněním z nájemní smlouvy se tedy odvíjí od jeho ztotožnitelnosti s pozemkem či souborem pozemků, kteréžto by jako věci v právním smyslu bylo možno pokládat za náležitý předmět občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 1 a § 119 obč. zák., a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Byly-li prostory k užívání v budově místnosti určené k provozování obchodu a služeb, musel být dán předchozí souhlas městského (obecního) úřadu podle § 3 odst. 2 zákona i v případě, že budova byla pronajata jako celek; to však nic nemění na právním režimu takového nájmu, jenž se neřídí ustanoveními zákona, nýbrž občanského zákoníku.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud byl předmětem nájemní smlouvy pronájem jak nemovitých, tak movitých věcí, pak předmětem pojistné smlouvy, resp. pojistných smluv musí být vzhledem k povinnosti „pojistit předmět nájmu“ jak věci movité, tak věci nemovité, a to opět v rozsahu onoho základního pojištění, které pojišťovny obvykle poskytují.

Úryvek z textu:
Právní věta: I když předmět nájmu nemůže být užíván způsobem sjednaným nebo přiměřeným povaze věci, nevzniká nájemci právo neplatit nájemné (zcela či částečně), jestliže vadu sám způsobil nebo se na jejím vzniku podílel. Uvedený výklad respektuje skutečnost, že právo na úhradu nájemného je základním právem pronajímatele vyplývajícím z nájemního vztahu; k jeho omezování je proto třeba přistupovat spíše zdrženlivě. V případě, kdy je nájemce omezen v možnosti užívat předmět nájmu z důvodu na straně pronajímatele, je taktéž pronajímatel (ve stejné míře) omezen ve svém právu na úhradu nájemného. Naproti tomu p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: V případě, kdy manželé spolu trvale žili a jeden z nich platně uzavřel smlouvu o nájmu bytu (a stal se nájemcem bytu), vznikl společný nájem bytu a manželé se stali společnými nájemci; ve vztahu k druhému z manželů se tak stalo bez nutnosti projevu jeho vůle, jen na základě zákona (ex lege). V případě závazků vznikajících ex lege dochází ke vzniku právního vztahu nezávisle na vůli dotčeného subjektu, je tak nerozhodné, zda je omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Pro posouzení existence závazku vyplývajícího ze zákona je proto významné pouze to, zda je subjekt právního vztahu způsobilý být ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pro vymezení souboru místností jako bytu je rozhodný stav založený kolaudačním rozhodnutím, z něhož soud vychází, nelze interpretovat tak, že není-li obsah takového rozhodnutí zcela jednoznačný, nelze přihlížet k dalším skutečnostem a důkazům, které mohou přispět ke spolehlivému objasnění otázky, k jakému účelu byly sporné prostory kolaudačním rozhodnutím určeny.

Úryvek z textu:
MENU