Nalezené rozsudky pro výraz: námitka ve stavebním řízení

Přibližný počet výsledků: 28

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

10 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Námitky ohledně budoucích imisí, vznesené ve stavebním řízení, musí posoudit stavební úřad. Není v pravomoci soudu rozhodovat o povolování staveb a o námitkách vznesených ve stavebním řízení může soud rozhodnout jen tehdy, jde-li o námitku, jejíž řešení není v pravomoci stavebního úřadu, a tento úřad odkáže účastníka na soud. Samotná skutečnost, že stavební úřad podle § 137 odst. 3 stavebního zákona odkázal účastníka na soud, nezakládá pravomoc soudu.

Úryvek z textu:
Právní věta: Pokud někdo vědomě postaví na cizím pozemku stavbu na základě časově omezeného práva nebo základě práva, které může zaniknout výpovědí, bere na sebe rizika spojená s odstraněním stavby po zániku práva mít stavbu na cizím pozemku. Argument, že na sousední pozemek zasahuje pouze část stavby, není důvodem pro zamítnutí žaloby. Pokud je tato žaloba důvodná, není možné vznést námitku, že odstraněné povede k poškození veřejných zájmů, které jsou chráněny stavebním zákonem. Obecný soud má kompetenci řešit soukromoprávní spory, a tudíž nemůže ani jako předběžnou otázku řešit, zda by odstranění stavby ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Námitka vycházející z vlastnických práv k pozemkům a stavbám, tedy i námitky obsahově odpovídající § 127 odst. 1 ObčZ lze uplatnit v řízení podle stavebního zákona. Jedná-li se ale o zásahy do vlastnického práva, které už nastaly a trvají, není možné, aby soud odmítl rozhodnutí o takové žalobě jen kvůli tomu, že námitka, která poukazuje na neoprávněné zásahy do vlastnického práva, byla uplatněna v souvislosti s řízením před stavebním úřadem a její řešení tedy náleželo do pravomoci stavebního úřadu. Jedná se o žalobu vlastnickou, která vyplývá z občanskoprávních vztahů a rozhodnutí o ní tedy sp ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je-li ve stavebním řízení sporné, zda jeho účastníci jsou vlastníky zpevněných ploch, přičemž jde v podstatě o řešení předběžné otázky, zda tyto plochy jsou samostatnými stavbami anebo jen součástí pozemku ve spoluvlastnictví některých účastníků, a stavební řad s touto námitkou odkáže účastníky na soud, nejde o určovací žalobu ve smyslu § 80 písm. c) o. s. ř.; okruh účastníků soudního řízení je v tomto případě vymezen okruhem účastníků stavebního řízení, ve kterém byla vznesena občanskoprávní námitka. tyto osoby pak budou vázány rozhodnutím, jehož význam nepřesáhne stavební řízení, ve kterém j ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolací soud konstatuje, že v nájemní smlouvě (č. l. 42 a násl.) se uvádí, že pozemky se pronajímají „k zemědělskému využití“ a že změny na pronajaté věci může nájemce provádět jen s předchozím souhlasem pronajímatele. Jestliže by vyšlo najevo, že po uzavření nájemní smlouvy nájemce provedl na stavbě změny, které vedly ke změně účelu užívání stavby pro jiné než zemědělské účely anebo pokud by pozemek zastavěl ve větším rozsahu, než v jakém byl zastavěn v době uzavření smlouvy, šlo by o rozpor se smlouvou a vlastník pozemku by mohl uplatňovat úspěšně námitku, že zamýšlené stavební úpravy jsou ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: určovací žalobavydrženírestituce
C
Právní věta: Jestliže byli žalovaní již v roce 1998, během řízení o povolení stavby na dotčených pozemcích, konfrontováni se skutečnostmi, z nichž vyplynulo, že jimi zakoupené pozemky nepatřily prodávajícím, nýbrž státu, který je desítky let předtím získal vyvlastněním, došlo k zániku jejich dobré víry, byť by sami byli nadále subjektivně přesvědčeni, že jim i za těchto okolností pozemky patří. Tedy, i se započtením držby vykonávané od počátku 90. let jejich právními předchůdci, doba oprávněné držby vykonávané žalovanými zákonem stanovených deseti let nedosáhla (§ 134 odst. 1 obč. zák.) .

Úryvek z textu:
Právní věta: Lze proto uzavřít, že o. z. poskytuje vlastníkovi proti stavbě na pozemku souseda více způsobů ochrany, z nichž jednou je i petitorní žaloba na určení, že vlastník sousedního pozemku není oprávněn provést stavební úpravy na svém pozemku, která přichází v úvahu v případě zamýšlených, avšak dosud nerealizovaných stavebních úprav. Je-li v takovém případě soused, jenž byl účastníkem stavebního řízení a své námitky proti stavbě souseda občanskoprávního charakteru uplatnil ve stavebním řízení, odkázán (oprávněně) stavebním úřadem na soud, soud naléhavý právní zájem na určení nezkoumá. Pokud však své ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolací soud tak uzavírá, že vlastník pozemku nemůže požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby v těsné blízkosti společné hranice pozemků (§ 1020 o. z.), jestliže stavebník má platný veřejnoprávní titul (např. stavební povolení), a důvody, pro které by stavba zřizována být neměla, mohl uplatnit ve veřejnoprávním (stavebním) řízení, avšak neučinil tak.

Úryvek z textu:
E
MENU