Nalezené rozsudky pro výraz: nárok na náhradu škody v trestním řízení

Přibližný počet výsledků: 153

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

71 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Dovolatelům tak lze přisvědčit, že jestliže soud v trestním (adhezním) řízení uplatněný nárok na náhradu škody zcela nepřizná z jakéhokoliv důvodu (v daném případě s poukazem na spoluzavinění poškozeného) a se zbytkem nároku odkáže poškozeného (pozůstalé uplatňující nárok na odškodnění za usmrcení osoby blízké) na řízení ve věcech občanskoprávních, nejde v tomto rozsahu o věc pravomocně rozsouzenou a lze ji v občanskoprávním řízení znovu projednat, aniž by soud v občanskoprávním řízení byl vázán závěrem trestního soudu o spoluzavinění poškozeného. Z uvedeného plyne, že ani povaha nároků na od ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Míní-li žalobce, že by bylo nespravedlivým, aby byl nucen pokračovat v trestním řízení, jež bylo nepřiměřeně dlouhým, aby dosáhl pro sebe příznivějšího skončení trestního řízení, ani tento názor dovolací soud nesdílí. Jak vyplývá např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2310/2012, uveřejněném pod číslem 60/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a bylo konstatováno též např. v usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 1730/15, Evropský soud pro lidská práva ani Evropská komise pro lidská práva nevyvodily z porušení čl. 6 odst. 1 Úmluvy povin ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: I. U pokračování v trestném činu není mnohost útoků znakem skutkové podstaty, ale je formou provedení konkrétního trestného činu (srov. rozhodnutí pod č. 57/2007 Sb. rozh. tr.). Jestliže se pachatel dopouštěl trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák. tím, že po delší dobu (např. několika let) na svém pracovišti průběžně prodával svěřené telefonní karty za účelem vlastního obohacení, přičemž toto jeho souvislé jednání není možno rozdělit na jednotlivé dílčí útoky, pak nebude možno učinit závěr o pokračování v tomto trestném činu, byť jeho jednání vykazuje některé znaky pokračov ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: U pohledávek, které popřeny nebyly, je upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. V daném případě všichni poškození (kterým dosud nebyla škoda uhrazena v plné výši) své pohledávky v insolvenčním řízení vedeném proti obviněným řádně a včas přihlásili a tyto nebyly popřeny. Poškození tedy již mají k dispozici příslušný exekuční titul. Za této situace nemohou svůj nárok v řízení před soudem uplatňovat znovu, konkrétně uplatněním nároku na náhradu škody v trestním řízení.

Úryvek z textu:
Právní věta: Právo na přiměřenou délku řízení podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy poškozený, který se se svým nárokem na náhradu újmy připojil k trestnímu řízení, i v situaci, kdy trestní stíhání skončilo postoupením věci k projednání v přestupkovém řízení, přičemž z pohledu projednávání nároku na náhradu škody utrpěné poškozeným je třeba trestní i přestupkové řízení vnímat jako řízení jediné a nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobený jejich nepřiměřenou délkou jako jediný nárok. Z hlediska práva na přiměřenou délku řízení poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody v trestním řízení, je třeba další proje ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Je tedy zřejmé, že poškozená P. O. se prostřednictvím své opatrovnice V. V. řádně připojila s nárokem na náhradu škody v částce 143.389 Kč k trestnímu řízení. Okolnost, že předseda senátu soudu prvního stupně podle § 206 odst. 2 tr. ř. nepřečetl návrh poškozené ze spisu, neodnímá účinky řádně uplatněného nároku. Odvolací soud proto měl o tomto nároku poškozené rozhodnout. Místo toho dospěl k nesprávnému závěru, že s ohledem na skutečnost, že v případě poškozené P. O. nedošlo k řádnému uplatnění jejích nezpochybnitelných nároků na náhradu škody procesně náležitým připojením se v hlavním líčení ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Předběžnou (prejudiciální) otázkou je taková právní skutečnost (právo nebo právní poměr), jejíž existence nebo neexistence by měla vliv na rozhodnutí ve věci soudem projednávané a která sama může být předmětem řízení téhož nebo jiného soudu nebo jiného řízení; jde tedy o otázku, která se sice netýká předmětu řízení, avšak jejíž vyřešení za řízení je nezbytné pro rozhodnutí o předmětu řízení (o věci samé). Její řešení má ovšem platnost jen pro řízení, v níž ji bylo nutno k rozhodnutí věci řešit (k tomu srovnej např. rozhodnutí uveřejněné pod R 61/1965 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů, vydávané ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: I. Dobíjecí kupón do telefonu (telefonní kupón) je třeba chápat jako předplacený balíček telekomunikačních služeb, přičemž prodejce kupónu nemusí být a obvykle ani není poskytovatelem služby. Obchodování s dobíjecími kupony do telefonů se proto považuje z hlediska zkrácení daně z přidané hodnoty ve smyslu § 240 tr. zákoníku za poskytnutí služby, a to v rámci celého obchodního řetězce, tedy pokud jsou obchodovány mezi poskytovatelem telekomunikačních služeb a jednotlivými distributory, dále i jen mezi jednotlivými distributory a příp. i mezi distributorem a konečným zákazníkem. II. Nárok ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu je v řešení otázek postavení poškozeného a uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody podle ustanovení § 43 zákona č. 141/1964 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu), jednotná v závěrech, podle nichž: 1) Základní podmínkou pro to, aby soud mohl v adhézním řízení rozhodnout o náhradě škody, je existující návrh poškozeného, který nadto musí být uplatněn způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti, že poškozený skutečně náhradu škody požaduje. Další podmínkou pro závěr, že nárok byl uplatněn řádně, je uvedení údajů, z nichž je patrný důvod a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Povinnost žalovaného platit úrok z prodlení počíná s počátkem jeho prodlení (§ 517 odst. 2 obč. zák.), které se odvíjí od splatnosti pohledávky (§ 563 obč. zák.). Avšak k prodlení dlužníka, tedy v daném případě osoby odpovědné za škodu, zásadně nemůže dojít dříve, než škoda, za niž odpovídá, vznikla. Nehledě k tomu, že pro stanovení počátku prodlení žalovaného odvolací soud převzal skutkově nepodložený údaj soudu prvního stupně (že tvrzení žalovaného, z něhož soud vyšel, bylo dokazováním vyvráceno), je jednoznačné, že je-li vznik škody, za niž je požadována na žalovaném náhrada, datován k 17. ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU