Pro lepší vyhledávání právních vět a využití predikce zadávejte do hlavního pole vyhledávání nejdříve jednoslovní výrazy, např.: "opatření" nebo "předběžné" (namísto "předběžné opatření").
V hlavním poli můžete vyhledávat judikaturu podle výskytu výrazu v právní větě, meritu, klíčových slovech nebo textu rozsudku.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
Dokument nesmí obsahovat:
Datum rozhodnutí
od:
do:
Datum zveřejnění
od:
do:
Kategorie :
Spisovní značka :
Typ rozhodnutí :
ECLI :
Heslo :
Dotčené předpisy :
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Zde můžete vyhledat judikaturu podle NÁZVU PARAGRAFU (např. Smlouva o dílo) nebo čísla zákona a čísla § CZ nebo SK
X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
299055
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 53462
USSR: 32814
NSČR: 112292
NSSČR: 60107
USČR: 73316
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 410124
Krajské soudy (ČR): 35482
Poslední aktualizace
15.10.2018 06:52

Nalezené rozsudky pro výraz: nejvyšší soud


Přibližný počet výsledků: 111956 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: nejvyšší soud
  • vyssi nalezené 635964 krát v 111999 doukumentech
  • soud nalezené 4928807 krát v 112261 doukumentechNámítka protiústavnosti (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Pojila-li se protiústavnost (coby záporná kvalita právní normy) s ustanovením § 13 odst. 3 zákona již v době rozhodování soudu prvního stupně a soudu odvolacího, je Nejvyšší soud povinen v rámci právního posouzení věci k této okolnosti rovněž přihlédnout. Postavení dovolacího soudu se od postavení soudů nižších stupňů liší jen potud, že rozhoduje v době, kdy ona protiústavnost byla Ústavním soudem již veřejně deklarována, takže z ní příslušné důsledky vyvodit nejen může, nýbrž musí.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí dovolacího soudu není možné podat, řízení o takové žalobě proto musí být zastaveno (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Jestliže k projednání žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí dovolacího soudu není upravena věcná příslušnost, zůstává otevřenou otázka, který soud je o zastavení takového řízení povolán rozhodnout. Nejvyššímu soudu svědčí okolnost, že právě jemu byla žaloba adresována.
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: důvodem k zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele v řízení před soudem prvního stupně je i to, že v insolvenčním řízení vyjde najevo, že sporné skutečnosti týkající se pohledávky, kterou je insolvenční navrhovatel povinen doložit, nebude možné osvědčit pouze listinami a že provedením věcně (okruhem sporných skutečností) opodstatněných důkazů (výslechem účastníků, výslechem svědků, znaleckými posudky, ohledáním apod.) by insolvenční soud nahrazoval sporné řízení o takové pohledávce.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Majetkovým vyjádřením bezdůvodného obohacení je peněžitá náhrada odpovídající skutečnému majetkovému prospěchu zákazníka – objednatele díla (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Majetkovým vyjádřením bezdůvodného obohacení není částka, která odpovídá částce vynaložené na zhotovení díla, ale peněžitá náhrada odpovídající skutečnému majetkovému prospěchu zákazníka – objednatele díla.....Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. zn. 32 Odo 871/2004, při vypořádání bezdůvodného obohacení vzniklého v důsledku stavebních prací na základě neplatné smlouvy (uvedené závěry lze vztáhnout i na plnění bez právního důvodu), je nutno při stanovení rozsahu peněžité náhrady (v případě, že není možná naturální restituce), kterou je povinen poskytnout ten, pro něhož by ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení. (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Nejvyšší soud vysvětlil, že smysl poučení o možnosti podat návrh na povolení oddlužení, k němuž je insolvenční soud povinen při doručení věřitelského insolvenčního návrhu dlužníku, tkví v tom, aby dlužník, jenž splňuje zákonné předpoklady tohoto sanačního způsobu řešení svého úpadku, měl možnost uplatnit jej i tehdy, je-li insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem věřitele. Rozhodující pak není forma poučení, ale jeho obsah, zda poskytnuté poučení bylo náležitě konkrétní, tj. zda dlužník obdržel podstatné informace, na jejichž základě se vskutku mohl rozhodnout, zda navrhne řešení svého ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Smlouva o poskytování právní pomoci (služeb). (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Není pochyb o tom, že smlouva o poskytování právní pomoci (služeb), kterou účastníci uzavřeli, je (typově) smlouvou příkazní ve smyslu § 724 a násl. obč. zák. Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, oproti obecné úpravě stanoví jisté modifikace právního vztahu mezi advokátem a klientem (příkazníkem a příkazcem), zejména povinnosti zástupce, odlišnosti vzniku či zániku právního vztahu. Citovaný zákon je ve vztahu k občanskému zákoníku v poměru zvláštní právní úpravy k úpravě obecné; přestože zákon o advokacii užívá označení „smlouva o poskytnutí právních služeb“, nejde z pohledu občanského zákoníku ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o dílo starostou bez souhlasu zastupitelstva obce. (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: Sjednání smluvní pokuty ve smlouvě o dílo starostou bez souhlasu zastupitelstva obce, které si vyhradilo schválení této smlouvy včetně jejích změn, je neplatným právním úkonem.“ Podle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 6. června 2005, sp. zn. II. ÚS 87/04, sjednání smluvní pokuty není podstatnou náležitostí smlouvy o dílo, přičemž na tomto místě Nejvyšší soud dodal, že „pokud kolektivní orgán obce rozhodl o udělení souhlasu k uzavření určité smlouvy a tím vytvořil vůli obce v zásadních bodech, může jiný orgán obce jednat pouze v rámci tohoto rozhodnutí. Za takové jednání však nelze ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Soudní prodej zástavy; Smlouva o půjčce považována za reálnou smlouvu; Doložení odevzdání předmětu půjčky v řízení o soudním prodeji zástavy (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: 1. Soudní prodej zástavy se uskutečňuje ve dvou fázích. V první fázi jde o řízení o soudním prodeji zástavy, které je zahájeno podáním žaloby, jíž se zástavní věřitel domáhá nařízení soudního prodeje zástavy a které končí usnesením soudu, jímž bylo o této žalobě rozhodnuto. Nařídí-li soud vykonatelným usnesením prodej zástavy, přechází soudní prodej zástavy do druhé fáze, která začíná podáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy podle ustanovení § 251 a násl. o. s. ř.; je-li prodávanou zástavou nemovitá věc, užijí se na výkon rozhodnutí prodejem této zástavy ustanovení o výkon ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Řízení o odpůrčí žalobě; Právní úkon mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo o právní úkon učiněný dlužníkem ve prospěch osoby jemu blízké; Úmysl dlužníka cum animo fraudandi předmětem dokazování (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: 1. V řízení o odpůrčí žalobě je tedy - jak vyplývá z výše uvedeného - žalující věřitel povinen tvrdit a prokázat (má-li být jeho žaloba úspěšná), že dlužníkův odporovaný právní úkon (právní úkon napadený odpůrčí žalobou) zkracuje uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, že dlužník učinil tento právní úkon v úmyslu zkrátit věřitele a současně, že druhé straně odporovaného právního úkonu musel být úmysl dlužníka odporovaným právním úkonem zkrátit věřitele znám, tedy že druhá strana o tomto úmyslu dlužníka při právním úkonu (v době, kdy byl učiněn) věděla nebo musela vědět. Jde-li však o právní úk ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Porušení zákona v neprospěch obviněného (meritum + právní věta)
Hodnocení:   rating

Právní věta: V tomto konkrétním případě je ze spisového materiálu zřejmé, že pokyn k vydání usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného J. H. (také spoluobviněného J. P.) vydala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu, a státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Chebu také posléze rozhodla i o stížnosti obviněného J. H., kterou proti předmětnému usnesení o zahájení trestního stíhání podal, namísto toho, aby spis i s podanou stížností předložila k rozhodnutí nadřízenému státnímu zástupci, tj. Krajskému státnímu zástupci v Plzni. Tím evidentně porušila výše citované ustan ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.
Kompletní znění rozsudku k této právní větě naleznete zde
Právní věta: I když se současná úprava ustanovení § 4 odst. 4 zákona o Rejstříku trestů nevztahuje na odsouzení soudem jiného členského státu Evropské unie, a v předmětné věci jde o odsouzení soudem Dánského království (tedy členského státu Evropské unie), tak při absenci přechodného ustanovení ve shora uvedeném zákonu č. 357/2011 Sb. ve vztahu k těm cizozemským rozhodnutím, o jejichž zaznamenání do evidence Rejstříku trestů rozhodl Nejvyšší soud do 26. 4. 2012 podle tehdy platného ustanovení § 4 odst. 2 zákona, je namístě postup podle analogie § 4 odst. 4 zákona o Rejstříku trestů.

Úryvek z textu:
... rozhodnuto, že se předmětné cizozemské rozhodnutí uznává na území České republiky. Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zrušení usnesení, jímž Nejvyšší soud rozhodl o zaznamenání údajů o cizozemském odsouzení M. F. do ... pro zrušení usnesení, jímž Nejvyšší soud rozhodl o zaznamenání údajů o cizozemském odsouzení M. F. do evidence Rejstříku trestů. Podle § 4 odst. 2 zákona (ve znění účinném do 26. 4. 2012) platilo, že Nejvyšší soud na návrh Ministerstva ...
Související předpisy:
269/1994 - Zákon o Rejstříku trestů
Právní věta: Lhůta k podání dovolání, není-li dovolání podáno u soudu, který rozhodl ve věci v prvním stupni, je zachována mimo jiné také tehdy, je-li dovolání podáno ve lhůtě u soudu, který rozhodl ve věci ve druhém stupni. Tuto část ustanovení § 265e odst. 3 tr. ř. je nutno vykládat tak, že dovolání musí být u soudu druhého stupně ve lhůtě k podání dovolání reálně podáno, což je doloženo podacím razítkem soudu druhé stupně. Na uvedenou možnost podání dovolání nelze aplikovat tu část ustanovení § 265e odst. 3 tr. ř., která je vyjádřena dikcí „lhůta k podání dovolání je zachována také tehdy, … je-li podání ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... 265 odst. 1 písm. g) tr. ř., a navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek Krajského soudu v Praze zrušil a aby tomuto soudu přikázal věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno opožděně. Podle § ... ani soudu prvního stupně, ani Nejvyššímu soudu, přičemž pouze v těchto případech by byla lhůta k podání dovolání zachována. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, aniž by se dále zabýval otázkou, ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
141/1961 - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Právní věta: Obviněná jakožto pracovnice odboru sociálního a zdravotnictví při Úřadu městské části B. Statutárního města B. působila jako úřední osoba, při své činnosti používala pravomoci, která jí byla svěřena přímo zák. č. 359/1999 Sb. a která je v hrubých rysech popsána shora. Krom toho byla také obeznámena s náplní své pracovní činnosti při uzavírání pracovního poměru, protože dokument popisující náplň její pracovní činnosti byl součástí pracovní smlouvy a jednotlivá ustanovení v něm přímo odkazovala buď na zák. č. 359/1999 Sb., nebo sama stanovila práva a povinnosti. Stejně tak je zřejmé, že obviněná ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... že její trestně právní odpovědnost vzhledem k nastavení systému a objemu práce nelze dovodit. Navrhla proto, aby Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil obě napadená rozhodnutí soudů nižších stupňů a dále ... případ odlišného stanoviska Nejvyššího soudu vyjádřil souhlas s tím, aby i jiné rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.]. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že v této trestní ...
Související předpisy:
40/2009 - trestní zákoník
Právní věta: Zákon o přeměnách sice neurčuje, k jakému okamžiku nastává splatnost práva na dorovnání, z obecných zásad, na kterých stojí jak obchodní, tak občanské právo, lze ale dovodit, že splatnost tohoto práva nastane nejdříve na základě žádosti oprávněné osoby. Při konstrukci úroku z prodlení by se však tento účel nemohl naplnit, když právo na "úrok z prodlení" by té které oprávněné osobě vzniklo až od okamžiku, kdy nastala jeho splatnost. Nehledě na to, že po dobu, po kterou by byly oprávněné osoby v prodlení s poskytnutím součinnosti (např. sdělením čísla účtu či adresy, na niž má povinná osoba plni ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... , že funkce úroku se zásadně liší od funkce, kterou v soukromém právu plní úrok z prodlení. Jak zdůraznil i Nejvyšší soud v několika rozhodnutích, úrok plní funkci úplaty za poskytnutí finančních prostředků. Úrok z prodlení je sankcí za porušení povinnosti ... . 2 obch. zák. Jelikož právní posouzení věci odvolacím soudem není – jde-li o třetí výrok napadeného usnesení – správné, zrušil Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu v napadeném rozsahu, a dále i v závislých výrocích o nákladech řízení, a věc vrátil ve ...
Související předpisy:

89/2012 - občanský zákoník
Zveřejněné v bulletine 4
Právní věta: Může být obviněnému uložena povinnost, aby nahradil škodu způsobenou trestným činem podvodu podle § 250 tr. zák., který spáchal jako jednatel a jediný společník společnosti s ručením omezeným, přestože ke stejnému plnění, jaké představuje tato náhrada škody tj. k vrácení podvodně vylákaných peněz, již byla předtím pravomocně zavázána rozhodnutím vydaným v občanskoprávním řízení i společnost s ručením omezeným, jejímž jménem obviněný jednal, a která dosud nesplnila svůj závazek. V takovém případě zde není překážka uvedená v § 44 odst. 3 tr. ř.“ Porovnávají-li se skutečnosti, které vyplývají z t ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... soudem zpravidla neprovádějí. Jen výjimečně může Nejvyšší soud řízení doplnit důkazy nezbytnými k tomu, aby mohl o dovolání rozhodnout. O takovou situaci se však v projednávané věci nejedná, neboť Nejvyšší soud za dané situace může o dovolání státního ... a rozsáhlému doplnění dokazování však není Nejvyšší soud oprávněn, neboť podle § 265r odst. 7 tr. ř. se důkazy ve veřejném zasedání před Nejvyšším soudem zpravidla neprovádějí. Jen výjimečně může Nejvyšší soud řízení doplnit důkazy nezbytnými k tomu, ...
Související předpisy:
40/2009 - trestní zákoník
Právní věta: Pro posouzení, zda je jednání účastníka v souladu či v rozporu s dobrými mravy, zákon výslovně nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet; vymezení hypotézy právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu. Při posouzení, zda se účastníky sjednaná sazba úroků z prodlení příčí dobrým mravům ve smyslu § 39 obč. zák., nelze bez zvážení všech rozhodných okolností konkrétního případu vyjít pouze ze závěrů jiného rozhodnutí soudu v obdobné věci. Ze zásady, že posouzení, zda se smluvené sazby úroků z prodlení příčí dobrým mravům ve smyslu ustanovení § 39 obč. zák., se neobejde b ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... Nejvyšší soud připomíná, že postupem podle § 301 obch. zák. lze moderovat pouze nárok na zaplacení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty, nikoliv úroků z prodlení, jak namítá dovolatel. Odvolací soud proto správně toto ustanovení neaplikoval. Pro úplnost Nejvyšší soud ... , s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a k jejich tehdejšímu postavení. Proto také Nejvyšší soud v uvedené věci hodnotil smluvenou sazbu úroků z prodlení nejen v porovnání se zákonnou úrokovou mírou, nýbrž ...
Související předpisy:
89/2012 - občanský zákoník
Právní věta: Exekuční soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Toto posouzení je svěřeno exekutorovi, což se projeví až v exekučním příkazu (§ 47 odst. 1 exekučního řádu). Navíc má podle již citovaného ustanovení§ 44 odst. 3 exekučního řádu exekuční soud lhůtu patnácti dnů pro vydání usnesení, kterým exekuci nařídí. Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, tak vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.

Úryvek z textu:
... 2012, Nejvyšší soud uvedl, že „skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, […] vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce.“ Proto Nejvyšší soud ... NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 31 Nd 200/2012 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Ludvíka Davida, CSc., JUDr. Romana ...
Související předpisy:
120/2001 - Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
Právní věta: Nejvyšší soud pokládá za nicotný správní akt, který byl vydán k tomu absolutně věcně nepříslušným (nekompetentním) správním orgánem, nikoli však správní akt, vydaný ve správním řízení v prvním stupni orgánem vyššího stupně, jemuž by jinak příslušelo rozhodovat o věci jako odvolacímu orgánu v systému plné apelace.

Úryvek z textu:
... věci, na kterém napadené rozhodnutí spočívá, podléhají. Úkolem dovolacího soudu proto je prověřit, zda napadaný závěr je správný. Nejvyšší soud se především zabýval námitkou, již ani pro dovolací řízení nelze ponechat stranou, totiž, že řízení mělo být ... Soudní judikatura ve věcech správních č. 16, ročník 1998, pod číslem 347. V intencích podaného výkladu pokládá i Nejvyšší soud za nicotný správní akt, který byl vydán k tomu absolutně věcně nepříslušným (nekompetentním) správním orgánem, nikoli však správní ...
Související předpisy:
500/2004 - správní řád
Právní věta: Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty. Ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. tak zamezuje tomu, aby podáváním tzv. blanketních dovolání nedocházelo k faktickému prodlužování dovolací lhůty, které je častým důvodem průtahů v řízení, jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti, tedy m ...
Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 29 Odo 108/2002-108 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka ... Tak se ovšem do současné doby nestalo. Výše označeným usnesením ze dne 22. dubna 2003 Nejvyšší soud dovolatele též vyzval, aby mu v týdenní lhůtě sdělil, zda, případně kdy, dovolání doplnil, a ... o. s. ř. (srov. též § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a contrario). Nejvyšší soud pak již v usnesení uveřejněném pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
Právní věta: Usnesení, jímž soud zamítl návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů však není rozhodnutím ve věci samé; proto není dovolání přípustné.

Úryvek z textu:
... NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 29 Odo 265/2003-68 U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra ... neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti takovému rozhodnutí. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání” proti rozhodnutí soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. ...
Související předpisy:
99/1963 - občanský soudní řád
2010 Judikaty.info - všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.