Nalezené rozsudky pro výraz: Nejvyšší správní soud

Přibližný počet výsledků: 1633

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

7959 dokumentů
60679 dokumentů
204 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Pozemek v soukromém vlastnictví se veřejně přístupnou účelovou komunikací stává věnováním obecnému užívání (viz kupř. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 2003, sp. zn. 22 Cdo 2191/2002). Rozhodovací praxe Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu přitom chápe institut obecného užívání jako omezení vlastnického práva v zájmu uspokojení komunikační potřeby veřejnosti coby neomezeného okruhu osob. Je proto třeba rozlišovat mezi veřejnoprávním režimem obecného užívání a soukromoprávními tituly k užívání cizích pozemků, jež svědčí konkrétním osobám (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30 ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Judikatura [např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2010, č. j. 5 As 3/2009-76, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 5. 2012, č. j. 1 As 32/2012-42 (oba rozsudky dostupné na [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz)), či nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06 (dostupný na http://nalus.usoud.cz)], je zajedno v tom, že veřejně přístupná účelová komunikace existuje za současného naplnění následujících 4 pojmových znaků: 1) stálost a znatelnost komunikace v terénu podle § 2 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíc ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Dovolací soud pak sám dodává, že v projednávaném případě lze s ohledem na veškerá skutková zjištění učiněná nižšími soudy souhlasit s tím, že jednání obviněného, jakož i jeho dřívější minulost coby řidiče a přestupce, vykazují permanentní snahu o vytváření obstrukcí tak, aby nemohlo dojít k jeho postihu za řízení motorových vozidel, tedy činnosti, která mu byla zakázána. Danému závěru odpovídá i způsob doručování zmocněnci elektronickou cestou, když zmiňované e-maily vykazovaly pro správní orgán potíže s odesláním a doručením. Na tomto místě lze poukázat na pregnantní vyjádření státního zástup ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v případě pravomocí prezidenta republiky je nezbytně nutné rozlišovat jeho dvojí postavení, a to jednak postavení prezidenta republiky, jakožto správního orgánu, kdy aby bylo možno považovat úkony/akty prezidenta republiky za správní úkony, musí být současně splněny 2 podmínky, a to výkon dané pravomoci musí být vázán zákonem, a dále rozhodnutí prezidenta republiky při výkonu takové pravomoci musí zasahovat do veřejných subjektivních práv konkrétních osob, a na stranu druhou je nutno odlišovat postavení prezidenta republiky jakožto orgánu moci výkonné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Napadá-li žalobce rozhodnutí o návrhu na vyvlastnění nebo o nuceném omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, není předmětem soudního řízení sama otázka vlastnického práva (není spor o vlastnické právo), nýbrž jeho předmětem je přezkum rozhodnutí o vyvlastnění nebo o nuceném omezení vlastnického práva. Právě tento právní titul, a nikoliv vlastnické právo samotné, je věcí ve smyslu ust. § 7 o. s. ř., a jeho povaha je určující pro stanovení civilní nebo správní soudní pravomoci. Na základě těchto úvah dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že rozhodnutí stavebního úřadu o zřízení věcn ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Klíčové slová: soudcovské platy právo na odchodnévýkon funkce soudce
B
Právní věta: Jestliže ustanovení § 7 odst. 1 zákona o platu stanoví, že odchodné je peněžité plnění poskytované představiteli (tj. činiteli zmíněnému v části druhé zákona o platu), s výjimkou člena Nejvyššího kontrolního úřadu, soudy obou stupňů správně dovodily, že „soudci“ (tedy soudci okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu) toto plnění nenáleží. Nic na tom nemění ani argument dovolatele, že „soudce je z ústavně právního hlediska představitelem státní moci, a to konkrétně moci soudní, a že je tedy postaven na roveň moci zákonodárné a výkonné“; zákon o platu s ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Na trestní odpovědnost obviněného v této věci nemá vliv ani skutečnost, že v řízení o jeho kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl mimo jiné o zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně, jakož i o zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, a o vrácení věci tomuto žalovanému správnímu orgánu k dalšímu řízení. Ke zrušení napadených rozhodnutí došlo v podstatě jen z toho důvodu, že Krajský soud v Brně jako správní soud a žalovaný správní orgán neprovedly ve věci některé důkazy, které stěžovatel navrhoval a jejichž samostatné posouzení nezávislé na trestním řízení mohlo mít vliv na spr ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Napadený rozsudek odvolacího soudu (stejně jako rozhodnutí soudu prvního stupně) však z nepříliš jasných a přehledných důvodů uvedenou právní úpravu a z ní judikaturou dovolacího soudu vyvozované zásady fakticky pomíjí. Je sice skutečností, že odvolací soud výslovně zmínil skutečnost, že žalovaná v rozporu s ustanovením § 11 a 12 obč. zák. neměla souhlas žalobce s pořízením předmětných záznamů, přičemž se jej ani nepokoušela získat (což s ohledem na účel jejich pořízení bylo třeba předpokládat). V dalším se však již podrobněji (a to s pozitivním závěrem) zabýval výlučně otázkou (možnosti) užit ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Poněvadž bylo vyvlastňovací řízení v posuzované věci uskutečněno ještě za účinnosti zákona č. 50/1976 Sb., a to navíc před jeho (v tomto směru) relevantní novelizací, bylo nutno ve věci při určení výše náhrady za vyvlastnění vycházet z ceny určené právními předpisy, tedy z ceny úřední. Jiný postup by byl nerespektováním právní úpravy, která ve svém původním znění neumožňovala výjimky z tohoto pravidla. Zpětnou účinnost (retroaktivitu) následně vydaných předpisů, stavějících tuto otázku již na bázi ceny obvyklé, tu dovodit nelze. Nejvyšší soud v první řadě zdůrazňuje, že soudní řízení správní, ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Právní věta: Nalézací soud správně poznamenal, že obviněný se ke konzumaci alkoholu před jízdou doznal a sdělil, že v dopoledních hodinách vypil cca tři panáky tvrdého alkoholu. Odvolací soud pak trefně zmínil, že dechová zkouška byla provedena s použitím přístroje, jehož správná funkce byla ověřena platnou certifikací (č. listu 13 a 14), přičemž při opakování dechové zkoušky v odstupu pěti minut od té první byl zjištěn výsledek prakticky totožný s výsledkem prvotním (1,18 promile a 1,26 promile). Taková argumentace soudů reagující na obhajobu obviněného je přiléhává a plně odpovídající závěrům citovaného ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
MENU